Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2008-12-09

Sammanträde 2008-12-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd

7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2007

Dnr 2008-010996
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Årsrapport för Stockholms vattenprogram 2006-2007

Dnr 2008-013004-214
(Miljöövervakning)

9 EU-projektet ScorePP

Rapportering från andra projektåret
Dnr 2008-013271-206
(Miljöövervakning)

10 Behov av miljöövervakning 2009-2012

Dnr 2008-006995-204
(Miljöövervakning)

11 Överklagande av beslut att lämna klagomål om fuktskada i badrum utan åtgärd

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2008-005236-350
(Hälsoskydd)
*

12 Överklagande av länsstyrelsens beslut om att lämna klagomål om emissioner utan åtgärd

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2006-006790-350
(Hälsoskydd)
*

13 Projekt - Hästhållning hos tillståndspliktiga stall inom Stockholms Stad

Dnr 2008-011744-379
(Livsmedelskontrollen)

14 Evenemang 2008

Dnr 2008-013259-209
(Livsmedelskontrollen)

15 "Yttrande över Banverkets ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för fortsatt renovering av Gamla Årstabron".

Remiss från miljödomstolen
Dnr 2008-011873-300
(Plan och Miljö)

16 Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar - kampanjer under 2007-2008

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2008-002535-206
(Plan och Miljö)

17 Programsamråd för Stockholmsarenan i stadsdelen Johanneshov

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2008-005036-251
(Plan och Miljö)

18 Programsamråd för nya bostäder i området kring Gustavslundsvägen i Alvik

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2007-005588-251
(Plan och Miljö)

19 Motion (2008:78) om ny policy för markanvisning i Stockholms Stad - Eva-Louise Erlandsson Slorach (s), Mirja Räihä-Järvinen (s) och Malte Sigemalm (s)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2008-012209-217
(Plan och Miljö)

20 Stockholms medlemskap i föreningen klimatkommunerna

21 Överklagande av beslut om fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken.

Remiss från länsstyrelsen
Dnr 2008-002397-383
(Plan och Miljö)

Övrigt

Förvaltningschefens information
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (165 kb)

§1 Närvarorätt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att medge Tonie Wickman från avdelning Miljöövervakning och John Areschoud från avdelningen Verksamhetsstöd närvarorätt vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utsåg ledamot Eva Louise Erlandsson Slorach (s), att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering ska äga rum den 16 december 2008.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 18 november 2008 förda protokollet justerats i vederbörlig ordning.

§4 Anmälan av beslut enligt delegation

Föreläggande och förbud vid vite

Föreläggande och förbud utan vite

Anmälningar om misstänkta brott

Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd

Utlämnande av allmän handling

Avisering av överklaganden som kommit in för sent

Reservationsvis överklaganden för att bevaka nämndens överklagningstid

Yttranden till centrala myndigheter av enkel art

Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla

Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn

Godkännande/registrering av livsmedelsverksamheter

Återkallelse eller upphävande av godkännande respektive registrering

Tillstånd till hållande mm av sällskapsdjur och häst

Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om bygglov ifråga om ny- och ombyggnader och lokaler mm

Yttranden i ärenden enligt alkohollagen

Överklagande av beslut att lämna klagomål om stegljud från vindsvåning utan åtgärd, Odengatan i Stockholm. Remiss från miljödomstolen. Dnr. 2008-003048-350

Remiss av förslag till ändring av föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning. Remiss från kommunstyrelsen, RIII. Dnr. 2008-013572-217

§5 Protokoll från handikappråd

§6 Förslag till budget/verksamhetsplan 2009

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt ordförande Ulla Hamiltons (m) och Karin Karlsbros (fp) förslag.

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi ställer oss i huvudsak bakom miljöförvaltningens förslag till verksamhetsplanering för 2009 som lägger en god grund för ett fortsatt prioriterat och fokuserat miljöarbete. Vi ställer oss mycket positiva till förvaltningens förslag att kvantifiera miljönyttan och följa upp tillsynen med nyckeltal.

Stadens miljöprogram innehåller ett mål (2.1) om att stadens nämnder och styrelser vid upphandling skall ställa krav på att de miljöskadliga ämnen som listas i stadens upphandlingsguide för giftfria varor inte förekommer. Miljö och hälsoskyddsnämnden är tillsammans med Stockholm Vatten ansvarig för uppföljningen av delmålet. Vi anser att miljö- och hälsoskyddsnämnden bör verka för kunskapsspridning om giftfri upphandling och informera nämnder och styrelser i staden om Guiden för giftfria varor.

Nedan följer några enstaka påpekanden och justeringar.

s. 5. Årsmålet för andel upphandlad verksamhet i konkurrens förefaller vara väl lågt satt.

s. 11, Nämndmål: ”Snabb och effektiv service” Vi anser att antalet dagar innan handläggningen av ansökningar om bergvärmepumpar ska påbörjas bör motsvara vad som gäller för ansökningar om livsmedelskontroll.

s. 14, Nämndmål: ”Skapa nya möjligheter för att öka användningen av miljöfordon och förnyelsebara fordonsbränslen (…)” föreslås i femte punkten att nämnden ska utveckla projektidéer om samordning av varuleveranser i Stockholm stad tillsammans med marknadens aktörer. Att stadens varutransporter sker så miljömässigt effektivt som möjligt, både vad avser val av fordon och samordningen av transporterna, är angeläget och ansvaret för detta vilar på alla som gör upphandlingar. Ansvaret för att utveckla detta arbete ligger inte på miljö- och hälsoskyddsnämnden.

s. 15, under avsnittet: ”Aktiviteter för miljöövervakning inom miljöns inverkan på människors hälsa” föreslås att nämnden med 3H projektet som grund ska utarbeta program för övervakning av innemiljön samt implementera 3H:s resultat i miljöprofilsområden. Projektet 3H är ännu inte avslutat eller slutrapporterat till nämnden. Vi föreslår att dessa två förslag stryks och istället blir föremål för nämndens ställningstagande i samband med att projektets resultat slutrapporteras till nämnden.

s. 19, Nämndmål: ”Bistå stadens ledning och övriga förvaltningar med expertkunskap om hot mot miljö och hälsa” föreslås att nämnden ska initiera arbetet med att utarbeta en klimat- och sårbarhetsanalys samt genomföra informations – och utbildningsinsatser om klimatanpassning. Stockholms stad arbetar generellt för att minska sårbarhet och risker. Ett helhetsgrepp på stadens säkerhetsarbete inkluderar klimatanpassningsfrågorna. Därför ingår dessa frågor i stadens Riskhanteringsråds arbete. Rådet leds från stadens stadsledningskontor.

Vi anser att nämndens expertkunskap är värdefull som en del i detta arbete. Det ankommer emellertid inte på nämnden att på egen hand och utan uppdrag från kommunstyrelsen initiera ett sådant arbete på det sätt som föreslås.

2 Nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till beslut gällande de punkter i miljöprogrammet som stadsledningskontoret begärt komplettering av.

3 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2008. Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Godkänna förslag till budget/verksamhetsplan för 2009 enligt bilaga 2 i förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna den till kommunstyrelsen.

 2. Godkänna förslag till tillsynsplan enligt bilaga 2:2 i förvaltningens
  tjänsteutlåtande.

 3. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändringar om 22,0 mnkr för ökade kostnader och intäkter om 13,7 mnkr avseende Miljömiljarden/KLIMP, 5,8 mnkr avseende miljöbilsprojekten och 1,4 mnkr avseende tillsyn samt 1,0 mnkr avseende bidrag från centrala medel för utveckling av e-tjänster.

 4. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

 5. Vidare föreslog kontoret att miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner respektive punkt enligt nedan i miljöprogrammet som stadsledningskontoret begärt komplettering av:

 6. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med SLK lägga förslag på samlad lösning för uppföljning av miljöprogrammet.

 7. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till T1 gällande punkt 1:4 Målvärden transport.

 8. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till T1 gällande punkt 1:6 Målvärden Buller.

 9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall medverka i arbetet att utveckla två nya miljöprofilområden i enlighet med vad kommunfullmäktige fastställer avseende punkt 2:3 Målvärden miljöprofilområden.

 10. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till T1 gällande punkt 4:5 Målvärden Park- och naturmark.

 11. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till T1 gällande punkt 6:3 Målvärden klagomål på fastighetsägare.

 12. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till T1 gällande punkt 6:4 Målvärden bullerstörda inomhus.

 13. 0 % av evenemang, där barn och ungdomar har tillträde, skall ha ljudnivåer över gällande riktvärde, med hänvisning till punkt 6:5 Målvärden för höga ljudnivåer.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m) och Karin Karlsbro (fp) föreslog att

(se beslutsmening 1)

2) Ledamoten Charles Berkow (mp) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förslag till verksamhetsplan och budget med hänvisning till miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige, samt att därutöver anföra följande:

Den borgerliga alliansen i Stockholm fortsätter att skära ner resurserna för miljöarbetet i Stockholm. Miljöövervakningen och programarbetet är det som mest får stryka på foten när den lagreglerade tillsynen görs till den enda kärnuppgiften för miljöförvaltningen. Den snäva inriktningen på att enbart vara efterhandskontrollant av verksamhetsutövare står i bjärt kontrast till den pådrivande och framtidsinriktade aktör för miljön som Stockholm så väl behöver. Samtidigt har miljötjänster skurits ned på samtliga andra förvaltningar i staden och investeringarna från miljömiljarden avslutas utan att de nya kunskaperna tas om hand ordentligt. Att detta görs i en tid när miljöintresset från enskilda och företag är större än någonsin kan rimligen inte kallas annat än ett stort svek. Det är beklagligt om än förståeligt att den moderatstyrda majoriteten vill tona ner effekterna av de ideologiskt motiverade nedskärningarna i förvaltningens budget. Fackets synpunkter är ett uttryck för att också verksamheten kommer att bli lidande.

Den av KF beslutade satsningen på klimatarbetet blir i alliansens politik ytterligare en nerdragning av den allmänna miljöövervakningen och kommunikationen kring andra miljöfrågor. Vi menar att klimatfrågan tydligt visar att miljöpolitik måste ses som en helhet,

t ex blir frågan om den biologiska mångfalden blir ännu mer viktig när vi vet att klimat­förändringar hotar (fler träd i stenstaden skulle minska sårbarheten vid värmeböljor etc.).

Att de KLIMP-projekt som staden fått statliga medel för genomförs är en självklarhet och borde ha legat med i budgeten från början.

Det är talande och olyckligt att arbetet med att uppfylla miljökvalitetsnormer för luft i Stockholm får en så undanskymd roll i förvaltningens förslag. Det räcker inte med att år efter år konstatera att miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och partiklar inte uppfylls, det är en fråga om stockholmarnas hälsa. Resultaten av miljöövervakningen måste följas upp av åtgärder för att minska problemen. Det är särskilt illa om Sveriges huvudstad så tydligt bryter mot EG-direktiv under det svenska ordförandeskapet.

Det är också viktigt att i högre utsträckning beakta konsekvenser för miljömålen av andra beslut i staden. Rapporten om det havererade projektet om samordnade varuleveranser i Stockholms stad ger ett tydligt exempel på hur beslut i onödan lett till ökade transporter, mer utsläpp och sämre luft i Stockholm.

3) Ledamoten Eva- Louise Erlandsson-Slorach (s) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2009 med hänvisning till socialdemokraternas budgetreservation för 2009 i kommunfullmäktige, samt att därutöver anföra följande:

Stockholms moderatledda majoritet ser inte storleken på och allvaret i de miljöproblem vi står inför. Majoriteten lägger sig på en ”lägsta nivå” i miljöarbetet. Genom att låta statlig lagstiftning i större utsträckning styra ambitionerna och begränsa de egna insatserna till tillsyn och lagbunden verksamhet så driver man inte utvecklingen framåt, utan nöjer sig med att följa efter.

Under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 kan man räkna med att det utländska intresset för stadens klimatarbete kommer att öka. Det är angeläget att i så hög utsträckning som möjligt kunna möta detta intresse genom att erbjuda studiebesök och liknande. Vi ställer oss dock frågande till hur förvaltningen med nuvarande budget kan ha resurser för detta.

Vi vill se en annan inriktning för Stockholms miljöarbete. Vi vill att kommunen driver utvecklingen framåt, arbetar förebyggande och skapar förutsättningar för lagstiftaren att flytta fram positionerna. Det praktiska miljöarbetet bedrivs ju framför allt i kommunerna.

Vi tror att omställningen av samhället kräver ett särskilt angreppssätt. Vi måste hitta nya lösningar och våga tänka nytt. Det kräver en del investeringar när det gäller metodutveckling, informationsspridning o.s.v., men också investeringar inom miljövård, fastigheter, sanering och liknande.

Vi vill satsa på att bygga upp en miljökompetens och ett strategiskt miljöarbete i staden. Vi vill använda miljömiljarden vi socialdemokrater avsatt för strategiska investeringar. Vi vill vårda och konsolidera kommunens verksamheter så att de är starka och klarar av att utvecklas och anta de utmaningar som staden står inför då det gäller klimatarbetet, bland annat genom kompetensutveckling av personalen, men också på andra sätt t.ex. att fortsätta arbetet med utbildning och samarbete inom miljöfrågorna med fastighetsägarna.

I vår budgetreservation satsar vi i driftsbudgeten bland annat 18 mnkr till MHN utöver den borgerliga budgeten. Vi vill använda dem bland annat till att:

· Utveckla det förebyggande miljöarbetet, inte minst informationsarbetet, som ett strategiskt verktyg för att ställa om Stockholm till en ekologiskt uthållig storstad.

· Stödja arbetet att implementera, genomföra, följa upp och kommunicera stadens miljöprogram.

· Tillsammans med berörda förvaltningar och stadsdelarnas Agenda 21- samordnare utveckla en ”grön linje” till staden där medborgare och verksamheter kan få rådgivning om hur man kan leva och verka miljövänligt och ekologiskt uthålligt, oavsett vilket område det avser.

· Leda arbetet med utvecklingen av miljökrav i stadens upphandlingar.

· Bedriva internationell informationsverksamhet kring stadens miljöarbete, samt koordinera ett Östersjöarbete som syftar till att skapa kunskap om vikten av att värna innanhavet och förbättra den gemensamma luft- och vattenkvaliteten samt om metoder att göra det.

· Delta i arbetet med omställningen av två befintliga stadsdelar till miljöstadsdelar.

4) Ledamoten Stellan F Hamrin (v) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till budget/verksamhetsplan för 2009 med hänvisning vänsterpartiets budgetreservation för 2009 i kommunfullmäktige

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons (m) och Karin Karlsbros (fp) förslag till beslut.

Nämnden ajournerar sig i 5 minuter för partivisa överläggningar.

Därefter ställde ordföranden proposition på de av förvaltningen framlagda förslag till beslut gällande de punkter i miljöprogrammet som stadsledningskontoret begärt komplettering av. Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) anmälde att Socialdemokraterna lämnar den kompletterande delen av ärendet (beslutspunkt 2) utan eget ställningstagande.

Reservation

Ledamoten Charles Berkow (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Eva Louise Erlandsson Slorachs förslag till beslut.

Ledamoten Stellan F Hamrin (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av Karin Karlsbro (fp) enligt följande:

s. 14, Nämndmål: ”Skapa nya möjligheter för att öka användningen av miljöfordon och förnyelsebara fordonsbränslen (…)” föreslås i femte punkten att nämnden ska utveckla projektidéer om samordning av varuleveranser i Stockholm stad tillsammans med marknadens aktörer. Att stadens varutransporter sker så miljömässigt effektivt som möjligt, både vad avser val av fordon och samordningen av transporterna, är angeläget och ansvaret för detta vilar på alla som gör upphandlingar. Ansvaret för att utveckla detta arbete ligger inte på miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) enligt följande:

Det tilläggsärende som presenterades under nämndmötet är inte berett och oppositionen har inte fått möjlighet att diskutera frågorna. Det är anmärkningsvärt att krav på beslut på så oerhört kort tid som detta ärende kräver kommer från SLK. Vi kan därför inte ta ställning i dag.

§7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2007

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nedskriva kundfordringar, specificerade i bilaga 1 i förvaltningens tjänsteutlåtande, från år 2007.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§8 Årsrapport för Stockholms vattenprogram 2006-2007

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

 1. Årsrapport för Stockholms vattenprogram 2006-2007 godkänns

 2. Årsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

 3. Årsrapporten överlämnas till berörda facknämnder, stadsdelsnämnderna, styrelsen för Stockholm Vatten AB, styrelsen för Stockholms Hamnar AB, kommunstyrelserna i Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Lidingö, Nacka, Tyresö, Haninge, Huddinge, Botkyrka och Ekerö, Länsstyrelsen i Stockholms län, Tyresåns vattenvårdsförbund, Svealands kustvattenvårdsförbund, Mälarens vattenvårdsförbund, Vattenmyndigheten för Norra Östersjön samt Naturvårdsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Charles Berkow (mp) enligt följande:

Stockholms vattenprogram är ett välstrukturerat systematiskt och långsiktigt arbete för att förbättra vattenkvaliteten och vattenmiljöerna i Stockholm.

Ärendet påpekar också att föroreningarna från dagvatten ökar, något som måste bromsas.

Uppgraderingen av stadens dagvattenstrategi som ska genomföras nu är mycket viktig för att förhindra och bromsa utvecklingen, liksom genomförandet av målen stadens miljöprogram.

Vad gäller åtgärderna som har genomförts och ska genomföras inom Vattenprogrammet noteras att det främst är miljömiljardprojekt och bidrag från länsstyrelsen som har bidragit till att åtgärder har genomförts. Då miljömiljarden tar slut 2008/2009 är det nödvändigt att stadens verksamheter tillförs budget till att genomföra de åtgärder som krävs för att målen i Vattenprogrammet och därmed EU:s vattendirektiv ska kunna uppnås.

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) enligt följande:

En stor del av åtgärderna i Vattenprogrammet har genomförts inom ramen för Miljömiljarden. Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten inte vill fortsätta sådana insatser utan istället har avvecklat denna typ av investeringar så långt det har varit möjligt. Det finns många angelägna åtgärder kvar att genomföra, som exempelvis en muddring av sjön Magelungen. Vi vill även påminna om att målet att nå en bra kvalitet i yt- och grundvatten också ingår i EU:s ramdirektiv för vatten.

Särskilt uttalande gjordes av ledamoten Stellan F Hamrin (v), enligt följande:

Rapporten ger en bra och tydlig sammanfattning av situationen. Den visar samtidigt att vattenprogrammet och vidtagna åtgärder är helt otillräckliga för att återställa Stockholms vatten i godtagbart skick. Ytterligare resurser behövs i enlighet med Vänsterpartiets budgetförslag och ett nytt vattenprogram med höjd ambitionsnivå behöver skapas. Restaureringen av Fagersjöviken i Magelungen ska fullföljas med beviljade medel.

Den tidigare majoriteten anslog 250 miljoner till restaurering av Stockholms sjöar och vattendrag. Pengar som har gjort mycket stor nytta inte minst mot bakgrunden av alla de krav som Vattendirektivet nu ställer och som måste uppfyllas före 2015. Vi har tack vare detta redan gjort en del av jobbet. Dock inte allt. Runt 10 miljoner anslogs till restaurering av sjön Magelungen - ett projekt som las i malpåse efter maktskiftet och som den nuvarande majoriteten nu vill avsluta utan åtgärd. Man motiverar detta enligt uppgift vid ett offentligt möte med att staden inte kan ta hand om de muddermassor som skapas. Detta är mycket märkligt och visar snarast på det motstånd mot miljömiljarden som majoriteten visat.

Magelungen har efter ett antal åtgärder nu återfått en del av sin forna glans med bra vatten och ett gott siktdjup i huvudbassängen. Sjöns nordvästra vik, som är mycket grund, undergår emellertid sedan omkring 20 år en igenväxningsprocess som gör att det sommartid inte ens går att ta sig fram med kanot i viken. Den grundläggande orsaken är den avledning av vatten som skett och som gör att viken fungerar som en sedimentationsbassäng för hela sjön. Detta problem måste åtgärdas genom tillförsel av vatten för att kompensera för den bortledning som nu sker. Dessutom måste åtminstone delar av viken muddras så att vattendjupet ökar till minst 2 m och den ursprungliga sedimentytan om möjligt blottläggs. Tidigare muddringar har visat att sådana åtgärder är bestående.

Magelungen ingår i en av de två s.k. vattenförekomster som ingår i Vattendirektivets första del med krav på åtgärder snarast. Det är därför rent slöseri med medel att nu lämna tillbaka pengarna från miljömiljarden. Erfarenheterna från restaureringen av sjön Trummen (100 ha) visar att grunda sjöar permanent förbättras vid muddring om muddringen är tillräckligt omfattande och att hanteringen av muddermassorna inte utgår något praktiskt problem. Däremot är kostnaderna betydande och dräneringsvattnet från upptagna muddringsmassor måste renas.

Kommunen skall själfallet ställa tillräckliga områden till förfogande som tillfälliga upplag för nyupptagna sediment. Hur stora områden som behövs beror på restaureringens omfattning och hastighet. Möjligheten att successivt stänga av delar av viken, låta bottnarna frysa och sedan ta upp muddermassorna med schaktmaskin bör prövas liksom olika möjligheter för att nyttja sedimenten (bullervallar, jord för villaträdgårdar och grönområden m.m.). Om så visar sig nödvändigt kan delar av viken nyttjas som tillfälligt eller permanent upplag. Vikens innersta delar är redan mer eller mindre fast mark. Dessa områden kan vara av värde som fågellokaler men är också otillgängliga och kan upplevas som skräpiga. En plan för dessa områden bör upprättas.

Vänsterpartiet begär därför att en ny snabbutredning görs om bästa sättet att muddra delar av viken och skapa en permanent tillförsel av vatten för att kompensera för den bortledning som nu sker. Arbetet skall ske i nära samarbete med de människor som bor i området. Även om muddring oftast inte är det bästa sättet att restaurera en sjö på grund av kostnaderna så finns det tillfällen när detta är fallet. Ett annat sådant möjligt objekt är Lillsjön i Bromma och det finns säkert flera tänkbara objekt. Det är därför också sett ur ett lite vidare perspektiv viktigt att utveckla de mest kostnadseffektiva metoderna. Magelungen erbjuder ett bra tillfälle att göra detta. Vid behov bör därför ytterligare medel tillföras.

§9 EU-projektet ScorePP. Rapportering från andra projektåret

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Årsrapportering för EU-projektet ScorePP godkänns.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Charles Berkow (mp), Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan F Hamrin (v), enligt följande:

Projektet ScorePP bidrar med ett viktigt underlag till Stockholms Vattenprogram. Det står klart att prioriterade ämnen i vattendirektivet kräver särskilda åtgärder, därför är det angeläget att så tidigt som möjligt förhindra och minska spridningen av dessa ämnen.

Projektet är ett gott exempel som visar hur viktigt det är för stadens verksamheter att delta i nationella och internationella projekt för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

ScorePP är ett projekt i det angelägna och svåra arbetet med att nå vattendirektivets krav när det gäller prioriterade ämnen. Miljöförvaltningen står för delar av projektets kostnad och det är beklagligt att den borgerliga majoriteten inte tillskjutit större resurser till att driva den här typen av arbete.

§10 Behov av miljöövervakning 2009-2012

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt ordförande Ulla Hamiltons (m) och Karin Karlsbros (fp) förslag.

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut, samt att därutöver anföra följande:

Miljöövervakningsplanen ger uttryck för ett prioriterat miljöarbete genom en fokusering på miljörisk kontra möjlighet till påverkan. Vi anser att dokumentet utgör ett utmärkt underlag för de kommande tre årens miljö- och tillsynsarbete.

I enlighet med vår justering av förslaget till verksamhetsplan vill vi även i detta ärende göra ett påpekande avseende förslaget att initiera arbetet med att utarbeta en klimat- och sårbarhetsanalys som återfinns under avsnittet luftövervakning (L9, s11).

Stockholms stad arbetar generellt för att minska sårbarhet och risker. Ett helhetsgrepp på stadens säkerhetsarbete inkluderar klimatanpassningsfrågorna. Därför ingår dessa frågor i stadens Riskhanteringsråds arbete. Rådet leds från stadens stadsledningskontor.

Vi anser att nämndens expertkunskap är värdefull som en del i detta arbete. Det ankommer emellertid inte på nämnden att på egen hand och utan uppdrag från kommunstyrelsen initiera ett sådant arbete på det sätt som föreslås.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 november 2008.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Godkänna förvaltningens rapport Behov av miljöövervakning 2009-2012 och förslag till fortsatt arbete med plan för miljöövervakning år 2010-2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m) och Karin Karlsbro (fp) föreslog att

(se beslutet).

2) Ledamöterna Charles Berkow (mp), Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Stellan F Hamrin (v) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons (m) och Karin Karlsbros (fp) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Charles Berkow (mp), Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan F Hamrin (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Charles Berkows, Eva Louise Erlandsson Slorachs (s) och Stellan F Hamrins (v) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Charles Berkow (mp), Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan F Hamrin (v), enligt följande:

Miljöövervakningen bidrar med ett grundläggande kunskapsunderlag till tillsynsverksamhet, uppfyllelse av miljökvalitetsnormer och stadens miljömål beslutade i KF. Miljöövervakningen behöver utvecklas för att kunna följa upp nya normer för ekologisk och kemisk status i ytvatten 2009 men även för att tidigt uppmärksamma nya miljöhot och hälsoaspekt.

Det finns ett stort behov av systematisk miljöövervakning med kontinuerlig datainsamling för att kunna följa angelägna ämnens utveckling i staden samt aktiv kommunikation av resultaten för att öka kunskaperna i stadens verksamheter i syfte att förhindra och minska spridningen av farliga ämnen i Stockholm. Därför är det sorgligt att miljöövervakningen i staden har blivit kraftigt nedbantad och nedprioriterad i den borgliga alliansens budget.

Provtagningen i sjöar och vattendrag skall vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra beräkningar av transporten av närsalter. Provfiskning skall regelbundet ske i Stockholms sjöar. Restaureringen av Stockholms sjöar och vattendrag kommer att kräva betydande resurser. För att dessa ska kunna användas på ett kostnadseffektivt sätt är det viktigt att ha god kännedom om transporten av närsalter i systemen och av fisksamhällets relativa storlek och sammansättning. Dessa mätningar är förhållandevis billiga att genomföra och ger tillsammans en god kännedom om vattnens status och möjliggör bra bedömningar av restaureringsbehovet.

Vi anser även att det ska finnas en miljöövervakningsplan som uppdateras årligen parallellt med tillsynsplanen och presenteras som en del av förvaltningens verksamhetsplan.

§11 Överklagande av beslut att lämna klagomål om fuktskada i badrum utan åtgärd. Remiss från länsstyrelsen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Bifall till överklagandet avstyrks.

 2. Yttrande enligt bilaga 1 i förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns.

 3. Förvaltningsdirektören uppdras att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§12 Överklagande av länsstyrelsens beslut om att lämna klagomål om emissioner utan åtgärd. Remiss från miljödomstolen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Bifall till överklagandet avstyrks.

 2. Yttrande enligt bilaga 1 i förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns.

 3. Förvaltningsdirektören uppdras att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m), Karin Karlsbro (fp) och Eva Louise Erlandsson Slorach (s) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att (se beslutet).

2) Ledamöterna Charles Berkow (mp) och Stellan F Hamrin (v) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla överklagan, samt att därutöver anföra följande:

Vi anser även att det är viktigt utreda var miljöbalkens gräns för känslighet går. Finns det människor som fastighetsägarna inte behöver ta hänsyn till? Vilka är det?

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons (m), Karin Karlsbros (fp) och Eva Louise Erlandsson Slorachs (s) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Charles Berkow (mp) och Stellan F Hamrin (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Charles Berkow (mp) och Stellan F Hamrin (v) enligt följande:

Det finns tydliga tecken på att det är något som inte står rätt till i huset. Av handlingen framskymtar att problem har fortsatt efter att ärendet avslutades första gången. Det är en utbredd uppfattning i det aktuella huset att det fortfarande finns problem i flera lägenheter.

I slutet av 2007 har fastighetsägaren konstaterat förhöjda värden av kemiska ämnen i en annan lägenhet, sedan lägenhetsinnehavaren klagat över hälsoproblem. Den lägenheten lär nu stå tom, då fastighetsägaren prövar sätt att komma tillrätta med problemen. Enligt uppgift är också fläktarna i huset svaga nog att det kan ifrågasättas om de utan extra förstärkning räcker för att lösningen med mekaniskt ventilerad golv fungerar tillfredsställande. Även mätningarna ifrågasätts. Det kan vara lämpligt för fastighetsägaren att överväga att bekosta ytterligare mätningar, utförda av en aktör som valts av lägenhetsinnehavaren.

Länsstyrelsen fann ”att Antonie Franks besvär förmodligen beror på de tidigare uppkomna fuktskadorna”. Frågan om eventuellt skadestånd till den drabbade är inte aktuellt i detta ärende. Men det är viktigt att inte flera människor drabbas av sådana av inomhusmiljön framkallade besvär. Därför är det viktigt att fastighetsägaren går till botten med problemen oavsett utgången i rätten.

§13 Projekt – Hästhållning hos tillståndspliktiga stall inom Stockholms Stad

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Anmälan om rapporten godkänns.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§14 Evenemang 2008

Evenemang 2008
Dnr 2008-013259-209

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Anmälan om rapporten godkänns.

 2. Rapporten överlämnas till Livsmedelsverket för kännedom.

 3. Rapporten överlämnas till Malmö och Göteborgs miljöförvaltningar.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§15 ”Yttrande över Banverkets ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för fortsatt renovering av Gamla Årstabron

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att följande villkor utformas enligt förvaltningens förslag:


a) Ett kontrollprogram för buller skall fastställas i samråd med berörda
tillsynsmyndigheter.


b) Banverket skall fortlöpande kontrollera vattnet utanför geotextilduken med
avseende på grumling, upplöst koppar, zink (totalt) samt pH. Arbetena skall
omedelbart stoppas om överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer enligt
förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS
2001:554) konstateras.


c) Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras och hanteras så att eventuellt
läckage och spill inte förorenar mark, grundvatten, ytvatten eller luft.
Förvaringsplats för farligt avfall ska märkas liksom olika avfallsslag inom
platsen. Vid alla arbeten i anslutning till vatten ska åtgärder vidtas för att
undvika risk för oljespill och annan förorening från maskiner och dylikt.


d) Avfall som uppkommer i verksamheten ska hanteras så att återanvändning eller
återvinning främjas, bland annat genom att olika avfallsslag hålls isär.

2 Beslutet översänds i 15 exemplar till miljödomstolen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämndens behandling av ärendet

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m), Karin Karlsbro (fp) och Eva Louise Erlandsson Slorach (s) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att (se beslutet).

2) Ledamöterna Charles Berkow (mp) och Stellan F Hamrin (v) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut och att nämnden yrkar att följande villkor läggs till förvaltningens förslag:

e) Banverket åläggs ansvar för att vid behov återställa skador vid överträdande av gällande miljökvalitetsnormer eller framtida skador vars risker inte beaktats till följd av otillräcklig eller inkorrekt underlag från sökanden.

f) Ingen dumpning får ske i vattnet

Därutöver anför nämnden följande:

Att dumpa avfall i sjön är förenligt med miljötänkande från den tiden bron först byggdes. Miljöpartiet instämmer i synpunkten att utgångspunkten måste vara att avfall tas om hand på bättre sätt. Det är sökanden som måste bevisa att det är den miljöbästa av olika rimliga lösningar.

Av handlingarna framgår att på sina håll mycket förorenade av tungmetaller samt höga halter av organiska miljögifter. Det är tänkbart att det är en fördel ur miljösynpunkt att dessa föroreningar täcks över av annat material.

Enligt Stockholms vattenprogram var Årstaviken förr ett bra fiskevatten men har tyvärr blivit klart sämre under 2000-talet. I programmet ingår en rad åtgärder eller förslag till åtgärder. Till förslagen hör reproduktionsfrämjande åtgärder för fisk. Det är inte utrett hur Banverkets förslag förhåller sig till dessa ambitioner i vattenprogrammet.

Det är sökanden som svarar för informationen som ligger till grund för beslut om undantag och villkor. Därför bör sökanden bära ansvaret för om informationen i efterhand visar sig vara inkorrekt eller otillräcklig för att förhindra betydande miljöstörningar. Om gällande miljökvalitetsnormer överskrids kan det hända att det inte räcker med att stoppa arbetet för att miljökvalitetsnormer inom rimlig tid åter klaras. Eventuellt behov av restaurering bör i så fall vara verksamhetsutövarens ansvar.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons (m), Karin Karlsbros (fp) och Eva Louise Erlandsson Slorachs (s) förslag till beslut.

Reservation

Ledamöterna Charles Berkow (mp) och Stellan F Hamrin (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Miljöförvaltningens direktör Gunnar Söderholm har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§16 Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar – kampanjer under 2007-2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

 1. Rapporten ”Ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar. Så kontrollerar detaljister och leverantörer leksakerna i Stockholm.” godkänns

 2. Rapporten skickas till de verksamheter som deltagit i genomförda kampanjer samt till leksakshandlarnas branschorganisation.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Charles Berkow (mp), Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan F Hamrin (v), enligt följande:

Det är oroande att delar av näringslivet har den okunskap om sitt ansvar enligt miljöbalken och kemikaliereglerna som framgår av kampanjen. Det talar för att tillsynsarbetet kan behöva intensifieras framöver. Det kan också finnas skäl att återkomma till efterlevnaden av ftalatförbudet i framtiden.

§17 Programsamråd för Stockholmsarenan i stadsdelen Johanneshov

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programförslaget.

 2. Fokusera på klimat, energi- och transportfrågor, samt beslutar att i övrigt godkänna förvaltningens yttrande över programmet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Charles Berkow (mp), Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Stellan F Hamrin (v) enligt följande:

Vi vill understryka att det vid byggandet av en ny multifunktionsarena i Globenområdet finns stora möjligheter att utprova ny teknik för att minimera energianvändningen, som exempelvis att montera solcellsaggregat på taket. Utprovningen skulle kunna ske i samarbete med forskningsinstitutioner. Det skulle också kunna undersökas om denna utprovning kunde ske med hjälp av medel från EU.

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Charles Berkow (mp) och Stellan F Hamrin (v) enligt följande:

I programmet står att Sandstuparken kommer att försvinna och att nya platser för rekreation behöver skapas. Det står att ”dessa kommer att ha en annan karaktär än dagens naturområde då de till stor del kommer att utformas på bjälklag och i form av gatuplanteringar”. Detta är otillräcklig kompensation för förlusten av naturområdet.

En plan för park och grönområden i hela området runt Globen-Gullmarsplan-Skärmarbrink behövs och som förvaltningen pekar på är stråket Årstaskogen - Nackareservatet av särskilt strategisk betydelse.

§18 Programsamråd för nya bostäder i området kring Gustavslundsvägen i Alvik. Remiss från stadsbyggnadsnämnden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker programförslaget.

 2. Fortsatt detaljplanering tar utgångspunkt i det goda kollektivtrafikläget.

 3. Punkthuset i Racketen 11 behöver studeras vidare med avseende på buller.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§19 Motion (2008:78) om ny policy för markanvisning i Stockholms Stad – Eva-Louise Erlandsson Slorach (s), Mirja Räihä-Järvinen (s) och Malte Sigemalm (s). Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen och föreslår kommunfullmäktige att därmed anse motionen vara besvarad.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Charles Berkow (mp) och Stellan F Hamrin (v) enligt följande:

Det är viktigt att som motionärerna föreslår använda markanvisningsinstrumentet mer aktivt för att nå miljömålen (inklusive Giftfri miljö, med tanke på det problem som diffusa utsläpp från bebyggelse utgör). Ett sätt är att som förvaltningen nämner använda prissättning. Ett annat sätt är att ställa minimikrav.

För att uppnå klimatmålen bör energieffektiviseringar kombineras med övergång till förnybar energi såsom solvärme, biobränslen och vindkraft. Det räcker inte att köpa fjärrvärme från t.ex. avfallsförbränning och hävda att detta ensamt leder till att klimatmål nås om energianvändningen är lika hög som tidigare. Då bygger man in ett större energiberoende än nödvändigt och även ett beroende av fjärrvärme. Det omvända gäller också; energieffektiva hus som värms av el från kolkraft är inte heller försvarbart. Därför krävs det att de nya hus som byggs är både energieffektiva och får sin energi från förnybara källor.

Miljöpartiet anser att det vid alla markanvisningar för bostäder 2010 ska ställas krav om maximal högsta energiförbrukning på 45 kWh/kvm/år exklusive hushållsel, vilket motsvarar passivhusstandard. 2009 ska hälften av de bostäder som markanvisas uppfylla det kravet.

Det ska även utses en miljö- energiansvarig i varje bostadsprojekt.

Ett hus byggs för att stå åtminstone i hundra år och därför är det viktigt att det är energieffektivt från byggande till rivning. Val av energieffektiva byggmaterial, t.ex. trästommar istället för betongstommar är ett exempel. För att minska energianvändningen under bruksfasen bör husen ha goda klimatskal och snåla armaturer. Vid rivning bör materialen kunna separeras och återvinnas.

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) enligt följande:

Vi förutsätter att det nya programmet för nybyggnad i högre grad kommer att innebära att markanvisningsinstrumentet används för att nå ett mer hållbart byggande.

§20 Stockholms medlemskap i föreningen klimatkommunerna

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad blir medlem i föreningen Klimatkommunerna.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att nämnden ska utse en politisk representant till föreningen Klimatkommunerna.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§21 Överklagande av beslut om fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§22 Förvaltningschefens information

· Avdelningscheferna redogjorde för aktuella ärenden på sina respektive avdelningar.

· Ordföranden Ulla Hamilton avtackade Tage Jonson, avdelningschef Miljöövervakning, som ska gå i pension.

· Vidare önskar ordföranden nämnden och förvaltningens tjänstemän en god jul. Ledamot Eva Louise Erlandsson Slorach (s) önskar ordföranden Ulla Hamilton en god jul å nämndens vägnar.