Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-06-15

Sammanträde 2010-06-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stockholm Royal Seaport Innovation, Hangövägen 19, Södra Värtan

2 Val av justerare och tid för justering

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Protokoll från handikappråd

6 Anmälan av avsägelse samt fyllnadsnominering till handikapprådet

7 Mötesanteckningar från handikapprådets möte 9 mars 2010 med miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen

9 Revisionsberättelse för miljö och hälsoskyddsnämnden år 2009

Yttrande till revisionskontoret - Dnr 331-51/2010
Dnr 2010-011074
(Verksamhetsstöd)

10 Ansökan om utdömande av vite

11 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

Remiss från länsstyrelsen: Dnr 505-2009-006533
Dnr 2008-005248-350
(Hälsoskydd)

*

12 Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2010-11504
(Livsmedelskontrollen)

13 Riktad kontroll 2009; HACCP-projekt hos livsmedelsproducenter

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2010-11438
(Livsmedelskontrollen)

14 Förslag till detaljplan för kv Sykorgen i stadsdelarna Åkeshov och Riksby

15 Hantering av avfall vid rivningsverksamhet

Redovisning av miljöförvaltningens rapport från tillsynskampanjen 2009
Dnr 2010-11313
(Plan och miljö)

16 Resa till Nagoya 24-26 oktober 2010 för deltagande i City biodiversity summit 2010

Dnr 2010-11968
(Miljöanalys/SLB-analys)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Anders Egelrud, vd på Fortum Värme, Jens Bjöörn, kommunikationschef på Fortum Värme, Jan Ove Jerrestål från Fortum Värme, Olle Cyrén, chef på avdelningen Stora projekt på exploateringskontoret och Daniel Carlsson-Mårdh, informatör på exploateringskontoret.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 21 juni 2010.

§3 Föregående protokoll

Anmäls och antecknas att det vid nämndens sammanträde den 17 maj 2010 förda protokoll justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.8 Samtliga processtyper inom tillsyn av köldmedieanläggning, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21

2 Remisser

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art

2.8 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärende om bygglov ifråga om ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler m.m., för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21

2.10 Yttranden i ärenden enligt ordningslagen, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21

2.14 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden enligt sjötrafikförordningen och vattenskoterförordningen, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21

2.15 yttranden i överklagade ärenden, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21

3 Allmänt

3.1 Utlämnande av allmän handling och yttranden till kammarrätten i dito ärenden, för perioden 2010- 04-24 – 2010-05-21

3.2 Avvisande av överklaganden som inkommit för sent, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga. allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden 2010-04-24 – 2010-05-21, enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

§5 Protokoll från handikappråd

§6 Anmälan av avsägelse samt fyllnadsnominering till handikapprådet

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av Sebastian Nikulas avsägelse i fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma handikappråd.

2 Nämnden utser Ann Louise Larsson Kapp till ny ledamot i fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma handikappråd enligt nominering från HSO Stockholms stad.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§7 Mötesanteckningar från handikapprådets möte 9 mars 2010 med miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mötesanteckningar från handikapprådets möte den 9 mars 2010 med miljö- och hälsoskyddsnämnden anmäls och läggs till handlingarna.

§8 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen, enligt bilagor till
förvaltningens tjänsteutlåtande, att gälla från den 1 januari 2011.

2 Nämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslaget till upphävande av SLB:s taxa att gälla från den 1 januari 2011.

3 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Tina Kratz (V) föreslår att miljö- och hälsoskydds­nämnden återremitterar förslaget för komplettering med analys av;

1) hur stor avgiftsfinansieringsgraden blir på den tillsynsverksamhet som i tillsynsplanen är angiven som debiterbar och borträknat den tid som går åt för överklaganden och liknande hantering som ej kan debiteras,

2) hur de som söker ändring av tillstånd för värmepump eller hållande av orm samt mätning av buller vid fasad i s k trepunktsmätning ska få en tydlig uppfattning om vilken kostnad åtgärden innebär för dem, samt

3) hur de nya taxenivåerna förhåller sig till motsvarande taxor i andra städer och i Stockholms kranskommuner.

och att nämnden därutöver anför följande:

Principen om att tillsyn på miljöområdet ska kostnadstäckas av verksamhetsutövarna är bra men betyder inte att miljönämnden kan eller bör täcka hela den tillsynsverksamhet som nämnden bedriver med avgifter. Tillsynsplanen anger ett antal viktiga tillsynsinsatser där full kostnadstäckning bedöms inte kan tas, oftast för att åtgärderna innehåller delar kring informationsarbete m.m. som inte kan påföras en särskild verksamhetsutövare. Om man beaktar att också den tid som går åt för överklaganden och liknande hantering som ej kan debiteras så är det endast den återstående delen av tillsynsarbetet som bör ha en så hög avgiftsfinansieringsgrad som möjligt. Detta bör analyseras för att ge nämnden en bättre bild av avgiftsfinansieringsgraden.

För den som söker om ett specifikt tillstånd om hållande av orm eller ändring av situationsplan för värmepumpsanläggning eller blir ålagd att bekosta mätningar av buller är det är det viktigt att veta hur mycket detta kan komma att kosta. Att debitera för timkostnad i efterhand skapar onödig osäkerhet om det inte finns angivet hur lång tid detta i normalfallen debiteras med. Detta bör tydliggöras i förslaget, t ex genom att ange antal tim för dessa åtgärder. Den rödgröna oppositionen har tidigare också uttryckt att kostnaden för den regelbundna tillsynen för fastighetsägare också bör bli mer förutsebar.

Det är viktigt att taxorna i Stockholm upplevs som rimliga utifrån kostnaderna och nedlagt arbete. Ett sätt att utvärdera kostnadsläget är att jämföra dessa taxor med omgivande kommuner (som många av verksamhetsutövarna också är aktiva i) och andra större svenska städer. Finns det rimliga förklaringar till eventuella skillnader?

Tidigare taxeändringar har fattats beslut om på nämndmöten i september eller oktober. Vi ser inget skäl till att det behöver göras tidigare i år, tvärtom, under valår är det olyckligt att nämnden redan under våren beslutar om taxor för nästkommande år. I alla fall om det inte råder enighet om taxorna.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordförande Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

Ordförande Ulla Hamilton (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Tina Kratz (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss.

§9 Revisionsberättelse för miljö och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över revisionsberättelsen för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2009.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Ansökan om utdömande av vite

Ansökan om utdömande av vite
Dnr 2006-685

Beslut

Beslut under denna paragraf läggs inte ut på Internet på grund av PUL (personuppgiftslagen 1998:204). Beslutet finns att tillgå på miljöförvaltningens registratur.

§11 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut om avgift daterat den 28 november 2008.

2 Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§12 Revisionsprojekt riktat mot restauranger

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

3 Nämnden överlämnar rapporten till SHR.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Riktad kontroll 2009; HACCP-projekt hos livsmedelsproducenter

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Nämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Förslag till detaljplan för kv. Sykorgen i stadsdelarna Åkeshov och Riksby

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker planförslaget.

2 Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Ulla Hamilton m.fl. (M), vice ordföranden Åsa Romson (MP), Gustav Åkerblom (FP) och Tina Kratz (V) föreslår (se beslutet).

2) Karin Wanngård m.fl.(S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår kontorets förslag till beslut och bifaller bygget, samt anför följande:

Bebyggelsen ligger nära kollektivtrafik och affärerna på Brommaplan.
Stadsdelsnämnden biföll enhälligt planförslaget vilket är ett klokt beslut. I luktstudien som SMHI har utfört ligger också den tilltänkta bebyggelsen utanför de värst drabbade områdena. I den värst drabbade zonen har det de senaste åren byggts, t.ex. höghuset vid Brommaplan.

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Karin Wanngård m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§15 Hantering av avfall vid rivningsverksamhet

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Hantering av avfall vid rivningsverksamhet – tillsynskampanj 2009”.

2 Nämnden överlämnar rapporten till de verksamhetsutövare och rivningsentreprenörer som deltagit i kampanjen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Resa till Nagoya 24-26 oktober 2010 för deltagande i City biodiversity summit 2010

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner resa till Nagoya 24-26 oktober 2010.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 maj 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Avrop mot centralt avtal för ny medborgarenkät

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att göra avrop mot stadens centrala avtal för en ny medborgarenkät.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Deltagande i Building Sustainibility Stockholm 2010 den 19-20 oktober 2010

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens beviljar 3 + 3 ledamöter och ersättare att med arvodering delta i Building Sustainibility Stockholm 2010 den 19-20 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag.

§19 Deltagande i European Green Capital Conference den 20-22 oktober 2010

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag:

Beslut

1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens beviljar ledamöter och ersättare att med arvodering delta i workshop under European Green Capital Conference.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår att (se beslutet).

Beslutsgång

Ordförande Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt gemensamma förslag.

§20 Förvaltningschefens information

Anders Egelrud, vd på Fortum Värme informerar om fjärrvärmens roll i Stockholm.

Olle Cyrén, chef för avdelningen Stora projekt på exploateringskontoret berättar om utveckling och planering av Djurgårdsstaden.

Miljödirektör Gunnar Söderholm presenterar tre utdelade rapporter; Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi 2010-2020, Historisk återblick 1994-2010 om miljöbilar i Stockholm och Stockholms energidag 2010.