Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2010-08-24

Sammanträde 2010-08-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Protokoll från handikappråd

6 Yttrande över remiss från SKL avseende riskbaserad taxa inom miljöbalkens område

Dnr 2010-13338
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

7 Yttrande angående remiss om revidering av stadens basnyckeltal

Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 314-331-2004
Dnr 2010-12287
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

8 Angående remiss Öppna standarder - tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format

Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 031-174/2010
Dnr 2010-12270
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

9 Tillgång till hörselteknisk utrustning i stadens lokaler - Anmälan av skrivelse

Skrivelse från trafik- och renhållningsnämndens handikappråd
Dnr 2010-10997
(Verksamhetsstöd)

10 Ny miljötillsynsförordning

Remiss från Miljödepartementet dnr M 2010/2865R
Dnr 2010-13887
(Verksamhetsstöd)

11 COHIBA - Årsrapport år 1

Regionalt EU projekt för minskade utsläpp av miljögifter till Östersjön
Dnr 2009-001862
(Miljöanalys/SLB-analys)

12 Kemikaliesamarbete med handeln - Lägesrapportering

Dnr 2009-003741
(Miljöanalys/SLB-analys)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna klagomål på buller från bollplan utan åtgärd

Remiss från miljödomstolen, målnr. M 1393-10
Dnr 2007-2670
(Hälsoskydd)

14 Överklagande av beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, AB Hantfrid

Remiss från länsstyrelsen, 505-09-6632
Dnr 2008-1801
(Hälsoskydd)

15 Överklagande av nämndens beslut om timavgift enligt miljöbalken i ärende om buller från restaurang

Remiss från länsstyrelsen, 505-09-6869
Dnr 2008-4450
(Hälsoskydd)

16 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Remiss från länsstyrelsen, 505-10-000022
Dnr 2009-5890
(Hälsoskydd)

17 Överklagande av beslut om avgift för extra offentlig kontroll

Yttrande till länsstyrelsen
Dnr 2010-7394
(Livsmedelskontrollen)

18 Examensarbete säker mat - om hanteringen av allergener i Stockholms skolkök

Anmälan av examensarbete
Dnr 2010-11172
(Livsmedelskontrollen)

19 Möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap

Remiss från kommunstyrelsen av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag, Dnr 001-1449/2010
Svar på skrivelse från Åsa Romson (MP); Går det att uppskatta effekten av luftkvalitet med nya miljözonsregler?
Dnr 2010-12455
(Plan och miljö)

20 Samarbetsavtal mellan miljöförvaltningen och Vattenfall samt mellan miljöförvaltningen och SKL Kommentus om att genomföra en upphandling av elbilar och laddhybrider

21 Anmälan om speedway -verksamhet på Gubbängens IP, Idrottsförvaltningen

Dnr 2010-9861
(Plan och miljö)

22 Stockholms Hamn AB:s överklagande av deldom gällande tillstånd enligt miljöbalken till hamn- och vattenverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen.

24 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Christer Johansson från SLB-analys.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Åsa Romson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Torbjörn Erbe (M) utses att justera § 22 istället för Ulla Hamilton på grund av jäv.

Justering sker den 31 augusti 2010.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 6/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 15 juni 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamheten, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.4 Anmälan eller information om missförhållande, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.5 Planerad kontroll/tillsyn, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.6 Uppföljning av ställda krav i avslutade ärenden, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.7 Tillsyn övrigt, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30, enligt avdelninsgvisa bilagor

1.8 Samtliga processtyper inom tillsyn av köldmedieanläggning, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

2 Remisser

2.1 Kontorsyttrande till KF/KS, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

2.8 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärende om bygglov ifråga om ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler m.m., för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

2.10 Yttranden i ärenden enligt ordningslagen, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

3 Allmänt

3.3 Reservationsvis överklagande för att bevaka nämndens överklagningstid, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

4 Administrativa beslut

4.4 Inrättande, förändring och indragning av anställning inom ramen för verksamhetsplanen, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

4.5 Anställning av personal, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

X Tillsyn

X.1 Föreläggande och förbud, för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30

(avdelningsvisa listor, listan från livsmedelskontrollen omfattar även beslut om upphävande pga. allvarlig avvikelse, omhändertagande av livsmedel – livsmedelskontrollen)

X.3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd, avdelningsvisa listor för perioden

2010-05-22 – 2010-07-30

X.4 Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla, för perioden

2010-05-22 – 2010-07-30

X.5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet , för perioden 2010-05-22 – 2010-07-30 , enligt avdelninsgvisa bilagor (avdelningsvisa listor samt särskild lista för köldmedieanläggningar)

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 3/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 24 maj 2010 anmäls.

§6 Yttrande över remiss från SKL avseende riskbaserad taxa inom miljöbalkens område

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande över SKL:s rekommenderade taxesystem.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 29 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§7 Yttrande angående remiss om revidering av stadens basnyckeltal

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att stadsledningskontorets förslag till basnyckeltal för miljö- och hälsoskyddsnämnden ändras enligt miljö­- förvaltningens förslag.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslagen till basnyckeltal inom personalområdet.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar övriga förslag till basnyckeltal utan synpunkter.

 4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 23 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden utöver förvaltningens förslag till remissvar uttrycker följande:

’Stadsledningskontorets förslag till basnyckeltal visar stort ointresse för miljöfrågor. Att enbart efterfråga andelen objekt som fått tillsyn och intäktfinansieringsgrad ger en konstig bild av stadens miljöarbete och miljöförvaltningens insatser. Nyckeltal kring miljökvalitet finns idag i KF-redovisningen och bör bestå för att inte tappa fokus på ett viktigt men svåruppnåbart mål. Motsvarigheter till de andra facknämndernas nyckel tal som TNs ’hastigheten för biltrafiken’ och KultNs ’antal bibliotekslån’ finns på miljöområdet (t ex ’andel Stockholmare som regelbundet besöker parker och grönområden’ eller ’energianvändning i hushållen’).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§8 Angående remiss Öppna standarder - tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som svar på remissen vad som anförs i miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Tillgång till hörselteknisk utrustning i stadens lokaler – Anmälan av skrivelse

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av skrivelse från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråd och stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråd.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§10 Ny miljötillsynsförordning

Remiss från Miljödepartementet dnr M 2010/2865R
Dnr 2010-13887

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker miljödepartementets förslag till ny miljötillsynsförordning med de anmärkningar som redovisas i miljöförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§11 COHIBA - Årsrapport år 1

Regionalt EU projekt för minskade utsläpp av miljögifter till Östersjön
Dnr 2009-001862

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsrapportering från det regionala EU-projektet COHIBA.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 22 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Det är angeläget att komma tillrätta med utsläppen till Östersjön och särskilt kring de diffusa källorna behövs bättre kunskapsuppbyggnad. Det är positivt att förvaltningen kan bidra med sin expertis den kunskap de har kring miljögifters spridningsvägar. Det ligger också helt i linje med att Stockholm, i egenskap av Europas första miljöhuvudstad, har åtagit sig att kommunicera sådana exempel på miljöarbete där staden ligger långt framme. Att delta i erfarenhetsutbyten och dela med sig av de goda exemplen anser vi är ett uppdrag som staden bör fortsätta med även efter utgången av 2010.

§12 Kemikaliesamarbete med handeln – Lägesrapportering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner lägesrapporteringen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 juni 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§13 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att lämna klagomål på buller från bollplan utan åtgärd

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att miljödomstolen avslår överklagandet och fastställer länsstyrelsens beslut från den 15 februari 2010.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

 4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§14 Överklagande av beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Överklagande av nämndens beslut om timavgift enligt miljöbalken i ärende om buller från restaurang

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut om timdebitering från den 1 december 2008.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Överklagande av beslut om avgift för extra offentlig kontroll

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet och fastställer nämndens beslut om avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsverksamhet.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande i ärendet.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Examensarbete säker mat - om hanteringen av allergener i Stockholms skolkök

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om examensarbete.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar examensarbetet till Livsmedelsverket.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar examensarbetet till utbildningsnämnden i Stockholm stad.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§19 Möjligheten för kommuner att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar miljöförvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på Åsa Romsons (MP) skrivelse.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Majoriteten i stadshuset har länge uppvaktat regeringen i denna fråga och det är positivt att Transportstyrelsen nu lämnar förslag som går i linje med vad vi tidigare efterfrågat. Förslaget innebär att kommunerna får ett verktyg för att hantera luftkvaliteten lokalt. Som det är idag finns en skyldighet att klara miljökvalitetsnormer men begränsade åtgärder att ta till.

Transportstyrelsens förslag öppnar för att kommu­ner ska kunna reglera dubbdäck inom ett större område än dagens enstaka gator. Vi instämmer med förvaltningen att miljözoner för personbilar är ett användbart verktyg som vi välkomnar i arbetet med att värna luftkvaliteten på de utsatta innerstadsgatorna.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Åsa Romson (MP), Karin Wanngård m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi har krävt effektiva åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och bl a föreslagit att staden får inrätta miljözoner som inkluderar även personbilar. Ett förslag om detta har nu kommit från Transportstyrelsen vilket är bra. Miljöförvaltningens översiktliga beräkningar visar att förslaget skulle få stora positiva effekter i Stockholm om man inför Miljözon 2 samt dubbdäcksförbud förbättras luften mer än med några andra enskilda åtgärder.

De äldsta personbilarna som rullar i Stockholm används troligen ganska lite till arbetsresor utan mest till fritidsresor. Insatser bör göras för att erbjuda dessa bilister tjänster genom bilpooler som på ett billigt och miljövänligt sätt kan ersätta de äldre bilarna som på så sätt kan fasas ut i förtid. Utsläppen av kvävedioxider från de äldre modeller som fasas ut är mellan mångdubbelt högre per km jämfört med dagens bilar. Miljöförvaltningens krav på att buller ska kunna arbetas in i senare miljözonsregler är berättigade och bra.

§20 Samarbetsavtal mellan miljöförvaltningen och Vattenfall samt mellan miljöförvaltningen och SKL Kommentus om att genomföra en upphandling av elbilar och laddhybrider

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner utkastet till samarbetsavtal mellan miljöförvaltningen och Vattenfall.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner utkastet till samarbetsavtal mellan miljöförvaltningen och SKL Kommentus.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger förvaltningschefen delegation på att underteckna samarbetsavtalen ovan.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 10 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§21 Anmälan om speedway -verksamhet på Gubbängens IP, Idrottsförvaltningen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger idrottsnämnden i Stockholms stad, organisationsnummer 212000-0142, om följande försiktighetsmått för speedwayverksamheten på Gubbängens idrottsplats:

a. Tävlingar får anordnas vardagar mellan 19.00-21.30 vid högst nio tillfällen per säsong.
b. Vid förändring av verksamheten eller omgivningen, exempelvis genom
bostadsbyggande, ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.
c. Närboende och tillsynsmyndigheten ska i god tid informeras om
matchschema.
d. Från och med år 2011 ska motorcyklarna vara utrustade med de nya
ljuddämpare som beskrivits i anmälan.

Föreläggandet gäller från den dag länsstyrelsen återkallat verksamhetens
tillstånd enligt miljöskyddslagen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delge beslutet med kungörelsedelgivning.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 9 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Karin Wanngård m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut, samt anför följande:

Det buller som tävlingarna i speedway medför vid bostäder nära Gubbängens IP är inte försvarbart av hälsoskäl. Bullret överskrider gällande riktvärden mycket kraftigt och eftersom det handlar om permanentbostäder är det inte rimligt att så fullständigt bortse från miljöbalkens regler. Att tillåta en hel säsongs tävlingar är inte rimligt. Några uppvisningstillfällen per år för att visa en fantastisk sport för Stockholmspublik hade varit en annan sak.

Staden måste ta ansvar för när man bygger bostäder alltför nära inpå områden med bullrande verksamhet. Att ha näringslivslokaler och bussuppställningsplatser går utmärkt, radhus och flerbostadshus är dock inte möjligt att förena med de nivåer speedway handlar om, varken med eller utan ljuddämpare tyvärr.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§22 Stockholms Hamn AB:s överklagande av deldom gällande tillstånd enligt miljöbalken till hamn- och vattenverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen

Remiss från Miljööverdomstolen, Mål nr M 1956-10

Dnr 2007-003605-300

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som svar på remissen.

 2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet i 6 exemplar till Miljööverdomstolen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 18 augusti 2010.

Framlagda förslag till beslut

1) Torbjörn Erbe m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Karin Wanngård m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden i huvudsak bifaller förvaltningens förslag samt anför följande:

Vi anser inte att det är utan betydelse om bullerstörningen för boende är från kl 6 eller kl 7, buller på tidiga morgnar, särskilt på helgerna!, kan orsaka mycket störning och kl 6 är knappast en anständig tid att väcka folk.

Vi anser också att förvaltningens resonemang kring rådigheten att ingripa i olägenheter från enskilda fartyg jämfört med hela verksamheten är otydlig. Miljödomstolen ställde sig frågande till skälen till dimensioneringen av nya Värtan med så många kajlägen. Det måste vara helt korrekt att bedöma om den störning som orsakas av en verksamhet i den storleken är acceptabel eller inte sett utifrån de samhälleliga behoven av fler kajlägen för främst kryssningsfartyg.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Åsa Romson ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Åsa Romson (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Jäv

Ulla Hamilton (M) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§23 Öka trycket på handeln att minska kemikalierna i kläder och textil

Dnr 2010-14989

Skrivelse från Åsa Romson (MP) och Charles Berkow (MP)

Beslut
1 Skriftlig fråga från Åsa Romson (MP) och Charles Berkow (MP) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§24 Deltagande i FAH Kommunerna och Miljön den 28-29 september 2010

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beviljar 3 + 3 ledamöter och ersättare att med arvodering delta i FAH Kommunerna och Miljön den 28-29 september 2010

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§25 Förvaltningschefens information

Miljödirektör Gunnar Söderholm presenterar miljöförvaltningens första professor Christer Johansson från avdelningen SLB-analys. Christer Johansson berättar om sin forskning på institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet. Ordföranden Ulla Hamilton gratulerar Christer Johansson med en blomma å nämndens vägnar.

Avdelningscheferna redogör för aktuella ärenden och händelser på sina respektive avdelningar, bland annat om markföroreningar vid SÖS.

Ulf Mohlander bjuder in nämnden till visning av filmen Underkastelsen den 5 oktober 2010. En inbjudan kommer gå ut till nämnden via e-post.