Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2011-02-15

Sammanträde 2011-02-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Vägledning om tillämpningen av miljökvalitets-normer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet

Remiss från Naturvårdsverket, dnr 190-2850-10 Rv
Dnr 2010-20025
(Verksamhetsstöd)

Omedelbar justering

8 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Day & Night Café

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning 5050-10-292
Dnr 2009-10107
(Hälsoskydd)

*

9 Riktad tillsyn på fastighetsägares egenkontroll

Årsrapport 2010
Dnr 2010-000815-642
(Hälsoskydd)

10 Tillsyn av skolor och förskolor

Årsrapport 2010
Dnr 2010-2188
(Hälsoskydd)

11 Tillsyn av solarier

Årsrapport för 2010
Dnr 2010-010551
(Hälsoskydd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Kontroll av matavfallsinsamling hos butiker, restauranger och storhushåll

Delrapport för 2010
Dnr 2010-13043
(Hälsoskydd)

13 Kontroll av stadens återvinningsstationer

Tillsynsrapport för 2010
Dnr 2010-16897
(Hälsoskydd)

14 Hantering av bladgrönsaker på serveringar

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-747
(Livsmedelskontrollen)

15 Riktad kontroll 2010; Provtagning av allergikost och "fri från produkter"

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-343
(Livsmedelskontrollen)

16 Riktad kontroll 2010; Mikrobiologiska undersökningar - granskning av egenkontroll hos livsmedelsproducenter

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-690
(Livsmedelskontrollen)

17 Evenemang, inspektioner och provtagning av vatten vid tillfälliga verksamheter i Stockholms stad

Rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-234
(Livsmedelskontrollen)

18 Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan på Kungsholmen. Genomförandebeslut

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-20114
(Plan och Miljö)

19 Havsplaneringens betänkande planering på djupet - fysisk planering av havet (SOU 2010:91)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-20057
(Plan och Miljö)

Omedelbar justering

20 Samråd om förslag till detaljplan för område vid korsningen Pepparvägen/Munstycksvägen i stadsdelen Hökarängen

21 Miljötillsyn 2010, tillsynsrapport vägtrafik

22 Redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat 2010

23 Kunskapen om REACH hos nedströmsanvändare - ett tillsynsprojekt i samarbete med miljöförvaltningen i Malmö, Göteborg och Stockholm

Redovisning av rapport
Dnr 2010-196333
(Plan och Miljö)

24 Detaljplan Vårbergsvägen, kv Eldholmen m.m, i stadsdelarna Skärholmen och Vårberg

Remiss från stadsbyggnadsnämnden Dnr 2009-01237-54
Dnr 2009-1158
(Plan och Miljö)

25 Delrapportering från EU-projektet ScorePP

- Fallstudier om vattendirektivets prioriterade ämnen i fyra europeiska städer
Dnr 2009-003760
(Miljöanalys/SLB)

26 Myndigheters och kommuners återrapportering till vattenmyndigheten för genomförandet av åtgärdsprogrammet

27 Representant till Sveriges Ekokommuner

Dnr 2011-2049
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medge närvarorätt vid dagens sammanträde till Ingrid Mårtenson från trafikkontorets nämndsekretariat.

§2 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser vice ordföranden Per Bolund (MP) att tillsammans med ordföranden Per Ankersjö (C) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 21 februari 2011.

§3 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll 1/2011 från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 18 januari 2011 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

Delegationsbeslut anmäls enligt lista över delegationsbeslut ur ECOS, Bilaga A, för delegationsperioden 2010-12-11 – 2011-01-21.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 6/2010 från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 6 december 2010 anmäls.

§6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2011-225

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2010 med personalberättelse och bokslutskommentarer och överlämnar den till kommunfullmäktige.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet beklagar djupt att Stockholm är så långt ifrån att nå luftmiljökvalitetsmålen och att staden fortfarande inte vidtar de åtgärder som behövs för att minska utsläppen av växthusgaser till hållbara nivåer.

Mycket oroande är också att färre naturreservat uppfyller “gynnsam bevarandestatus” vilket visar på brister i politisk vilja att anpassa stadens verksamheter till miljöns krav.

När det gäller budgeten blir det uppenbart att avslutandet av de sista miljömiljardsprojekten under år 2010 kommer att leda till en underfinansiering för specifika miljöprojekt. Bristen på finansiering för långsiktiga projekt från majoritetens sida riskerar att leda till att miljöproblem inte åtgärdas i tid utan istället skapar stora kostnader i efterhand. Stockholms ställning som förebild ur miljösynpunkt hotas också om man inte har resurser att driva förebyggande och långsiktigt miljöarbete.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Förvaltningen har gjort ett grannlaga arbete utifrån sina förutsättningar. Med en Socialdemokratisk politik hade dock miljö och hälsoskyddsnämnden haft mer resurser än med innevarande högermajoritets politik. Detta hade naturligtvis synts i verksamhetsberättelsen.

Bland annat hade vi sett:

- Förstärkning av det förebyggande miljöarbetet

- Resurser till stadsövergripande miljökompetens

- Drift av Grön Linje, miljö- och energirådgivning på telefon

- Klimatrådgivning

- Förstärkt tillsyns och inspektionsverksamhet

Sammantaget utgjorde vårt förslag ett resurstillskott motsvarande 20 miljoner kr utöver den borgerliga alliansens budgetförslag. Vi menar att det inte går att reducera resurser till nämnden i och med att både klimat och miljöarbetet borde sättas i centrum. Inte minst tydliggörs i verksamhetsberättelsen hur långt ifrån staden är att nå luftmiljökvalitetsmålen. Resultat kostar pengar vilket högermajoriteten uppenbarligen inte bryr sig om.

§7 Vägledning om tillämpningen av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet

Remiss från Naturvårdsverket, dnr 190-2850-10 Rv
Dnr 2010-20025

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§8 Överklagande av beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Day & Night Café

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning 5050-10-292
Dnr 2009-10107

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen i Stockholms län avslår överklagandet.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören eller den han sätter i sitt ställe att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 17 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§9 Riktad tillsyn på fastighetsägares egenkontroll

Redovisning av årsrapport 2010
Dnr 2010-000815-642

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapportering av tillsyn på fastighetsägares egenkontroll.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna rapporten, uppdra åt miljöförvaltningen att intensifiera arbetet med tillsyn på fastighetsägares egenkontroll, samt att därutöver anföra följande:

Det är anmärkningsvärt att endast 5 procent av de besökta fastighetsägarna inte fick någon anmärkning alls, och att 10 procent hade så allvarliga brister att de ålades att redovisa vidtagna åtgärder. Det 164 fastigheter som kontrollerats utgör bara en liten andel av fastigheterna i staden. Problemen kan antas se lika ut även i de fastigheter som inte kontrollerats.

Fastighetsägarnas kunskaper kring hur deras hus ska tas om hand för att kunna uppbåda en bra boendemiljö är onekligen bristfällig. Miljöförvaltningen borde därför intensifiera arbetet med utbildningar för fastighetsägare. I kombination med ett ökat antalet kontroller kan boendemiljön bli bättre för stockholmarna. Vi vill att förvaltningen återkommer till nämnden med en redovisning med hur förvaltningen avser att intensifiera arbetet.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP):

Enligt miljöförvaltningens tillsynsrapport har fastighetsägarnas egenkontroll stora brister. Det är därför positivt att problemen uppdagas så att de kan rättas till. En viktig orsak till bristerna förefaller vara bristande kunskaper om vilka krav på egenkontroll som krävs av fastighetsägarna. Egenkontrollen är ett viktigt verktyg för att säkra enskilda individers boendemiljö och spelar en viktig roll för att förebygga ohälsa.

Det är därför viktigt att nämnden i samarbete med relevanta branschorganisationer arbetar förebyggande med att sprida information till fastighetsägarna, i synnerhet vad gäller nybildade bostadsrättsföreningar, om vad som förväntas av dem samt vilket ansvar som åligger dem i denna egenskap.

§10 Tillsyn av skolor och förskolor

Redovisning av årsrapport 2010
Dnr 2010-2188

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens årsrapport.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet och årsrapporten till Utbildningsförvaltningen och Skärholmens stadsdelsförvaltning för kännedom.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens årsrapport.

2. Översända tjänsteutlåtandet och årsrapporten till Utbildningsnämnden och

Skärholmens stadsdelsnämnd för kännedom.

3. Tillsammans med Utbildningsnämnden och SISAB ta fram en plan för hur stadens skolor snarast ska kunna få godtagbar standard på inomhusmiljön.

4. I övrigt anföra följande:

Det är oacceptabelt att över hälften av stadens förskolor och skolor varje år inte får godkänt vid tillsynsbesök. Under år 2010 krävde 6 av 10 verksamheter uppföljning angående till exempel bristfällig ventilation och radon.

De lokaler där våra barn spenderar stor del av sin vakna tid måste självklart vara säkra för hälsan och ha en bra inomhusmiljö. En dålig arbetsmiljö för förskolebarn och elever ger ofta kortsiktiga negativa effekter som sämre inlärningsförmåga, koncentrationssvårigheter och allergier. På längre sikt kan dåliga inomhusmiljöer ge ännu svårare följder i form av försämrad hälsa och välmående. Föräldrar måste därför kunna lita på att de verksamheter staden erbjuder för barn har en bra miljö inomhus.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör därför tillsammans med Utbildningsnämnden och SISAB omedelbart ta fram en plan för hur skolor och förskolor i kommunen snarast kan få en godtagbar inomhusstandard.

Det är också tydligt att miljöförvaltningens tillsyn behöver tillföras mer resurser så att fler förskolor och skolor kan besökas varje år. Med Miljöpartiets förslag till budget för Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle fler tillsynsbesök kunna genomföras årligen.

3) Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport samt att därutöver anföra följande:

Socialdemokraterna i Miljö och hälsoskyddsnämnden förfasas över att mer än hälften av de undersökta förskolorna har fått anmärkning på sin inomhusmiljö. Vi vill betona att det är ytterst allvarligt att barnen i Stockholms förskolor och skolor dagligen utsätts för hälsofara.

Socialdemokraterna i Miljö och hälsoskyddsnämnden lämnar därför idag in en skrivelse till förvaltningen där vi ber dem se på hur de inom ramen för nuvarande budget kan frigöra resurser till detta område. Det är viktigt att vi värnar våra barn.

Vi vill i övrigt påpeka att hade socialdemokraternas budget gått igenom i kommunfullmäktige så hade det funnits mer resurser för en bättre tillsyn.

4) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1) Godkänna förvaltningens rapport

2) V förfasas över att mer än hälften av de undersökta förskolorna har fått anmärkning på sin inomhusmiljö. Vi vill betona att det är ytterst allvarligt att barnen i Stockholms förskolor dagligen utsätts för hälsofara.

V vill därför uppdra åt förvaltningen att utreda hur man inom ramen för nuvarande budget kan frigöra resurser till detta område. Vi vill också uppmana förvaltningen att redovisa de lokaler som förvaltningen på 1990-talet identifierade som problematiska med hänsyn till det s.k. Sjuka Hus Syndromet.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M) och Karin Karlsbros (FP) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Mikael Magnusson m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Det är allvarligt att 60 procent av de inspekterade skolorna har en eller flera brister. Barnen vistas en stor del av dagen inomhus i dessa lokaler och därför är det av stor vikt att inomhusmiljön är god. För att råda bot på dessa problem är det viktigt att informationen ökar, att inspektionerna intensifieras och att ärendena följs upp.

Problemen med inomhusmiljön i skolor och förskolor pekas ut som ett prioriterat område i stadens budget för 2011. I miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan för 2011, som antogs på nämndens januarimöte, lyfts också detta område särskilt fram. Nämndens utökade resurser i stadens budget har möjliggjort att en expert på området kommer att anställas under 2011. Detta skickar tydliga signaler att staden tar frågan på allvar och att finna lösningar på problemen är en prioriterad uppgift.

§11 Tillsyn av solarier

Årsrapport för 2010
Dnr 2010-010551

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport för 2010.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens årsrapport.

2. Ge Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur hälsopåverkan från solarieverksamheter i Stockholm kan minska.

3. I övrigt anföra följande:

Det är orimligt att mer än 9 av 10 besökta solarier i Stockholm har stora brister som på sikt riskerar användarnas hälsa. Genom användning av felaktiga solarierör och bristande information ökar risken för hudcancer, särskilt den farliga formen malignt melanom. Solande bland ungdomar visar på en ökande trend i Sverige. Samtidigt ökar malignt melanom snabbt i Sverige. Denna utveckling måste brytas. Miljöförvaltningen bör därför återkomma med förslag på åtgärder som får negativ hälsopåverkan från solarieverksamheter i Stockholm att minska över tid.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP), Mikael Magnussons m.fl. (S) och Stellan F Hamrins (V) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Miljö- och hälsoskyddsförvalningen i Stockholm har under 2010 besökt flertalet solarier i staden och konstaterar att hela 92 procent av dessa solarier inte klarar tillsynen. Anmärkningarna gäller främst brister i solarierör. Bristande information och dålig utrustning medför ökade risker för hudcancer. Socialdemokraterna i Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar i och med detta att tillsynsbehovet fortsätter att öka. Det är viktigt att tillräckliga resurser och uppmärksamhet ges för att skydda konsumenternas säkerhet.

§12 Kontroll av matavfallsinsamling hos butiker, restauranger och storhushåll

Dnr 2010-13043

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapportering av tillsyn på verksamheternas matavfallsinsamling.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till trafik- och renhållningsnämnden.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 19 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:

Det nationella miljömålet är att minst 35% av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Detta skulle ha uppnåtts senast 2010. I dag samlar Stockholms stad in ca 6,2 % av matavfallet från verksamheter. Det dåliga utfallet är ett uttryck för det borgerliga styrets felprioriteringar inom avfallshantering. Man styr hellre avfallet till förbränning, samtidigt som det är underskott på biogas. Nämnden bör i fortsättningen ha ett nämndmål avseende biologisk behandling av matavfall.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

För att staden ska kunna uppnå målen för insamling av matavfall i Stockholm är det viktigt att möjlighet för detta ges. I dag sker insamlingen alldeles för långsamt för att det ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Många av de tillfrågade företagarna i rapporten uppger att det är brist på utrymme som gör att matavfall inte återvinns i den omfattningen som det borde ske. Staden har här en uppgift att underlätta för återvinning av matavfall och göra det mer tillgängligt och enklare för butiker, restauranger och storhushåll att återvinna matavfall.

Insamling av matavfall samt produktionen av bl.a. biogas från detta avfall bör återföras till en kommunalt styrd verksamhet där också bl.a. energiproduktionen i stadens reningsverk ingår. Även enskilda hushåll bör ges möjlighet att på ett enkelt och billigt sätt anslutas till antingen system med avfallskvarnar eller insamling av biologiskt material. Detta för att staden ska kunna nå upp till de nationella miljömålen.

§13 Kontroll av stadens återvinningsstationer

Årsrapport för 2010
Dnr 2010-16897

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens rapport av tillsyn på stadens återvinningsstationer.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder beslutet till trafik- och renhållningsnämnden, samt Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP), Mikael Magnusson m.fl. (S) och Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Miljöförvaltningens rapport från tillsynen av Förpacknings – och tidningsinsamlingen AB – FTI:s återvinningsstationer är en mycket nedslående läsning. Staden måste tydligt signalera till verksamhetsutövarna att det är oacceptabelt med överfulla och skräpiga återvinningsstationer. Samtidigt är det ett stort problem att såväl enskilda som näringsidkare frånhänder sig avfall som inte hör hemma på återvinningsstationerna.

Förvaltningen föreslår att entreprenörerna måste utöka storstädningen samt se över sina system för kontroll av fyllnadsgrad. Det är två goda förslag och till dessa kan ett tredje fogas, att tillgängligheten bör öka för det servicenummer som allmänheten kan använda för att komma i kontakt med entreprenörerna och rapportera om överfulla och skräpiga återvinningsstationer.

§14 Hantering av bladgrönsaker på serveringar

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-747

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§15 Riktad kontroll 2010; Provtagning av allergikost och ”fri från produkter”

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-343

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten Provtagning av allergikost och ”fri från produkter”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten till Livsmedelsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§16 Riktad kontroll 2010; Mikrobiologiska undersökningar - granskning av egenkontroll hos livsmedelsproducenter

En rapport från miljöförvaltningen
Dnr 2011-690

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten
”Mikrobiologiska undersökningar - Projekt för granskning av egenkontrollen hos livsmedelsproducenter i Stockholm Stad”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten till Livsmedelsverket.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§17 Evenemang, inspektioner och provtagning av vatten vid tillfälliga verksamheter i Stockholms stad

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar rapporten till Livsmedelsverket
för kännedom.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§18 Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan på Kungsholmen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-20114

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker genomförandebeslutet men det bör förtydligas så att det framgår att planeringen av trafikplatsen inte utesluter en alternativ vägramp mellan Essingeleden och Drottningholmsvägen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att återremittera ärende för utredning beträffande den förmodade minskningen av trafiken på Essingeleden och Stockholms innerstad som sägs bli följden av den s.k. Förbifart Stockholm.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson (S) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. Förorda att trängselavgifter på Essingeleden snarast införs för att minska buller och luftföroreningar.

3. Förorda att planen förtydligas så att tennishallen i stadsparken längs Elersvägen flyttas till det planerade idrottsområdet närmast Essingeleden.

4. I övrigt anföra följande:

Vi välkomnar förslaget att effektivisera trafikanläggningarna längs Essingeleden på Kungsholmen för att ge plats åt bostadsbebyggelse och nya verksamheter. För att de boende i området ska få en bra boendemiljö måste påverkan från trafiken på Essingeleden minska. Det snabbaste och mest effektiva sättet att få bort köer och trängsel som ger höga halter av luftföroreningar är att införa trängselavgifter även på Essingeleden.

Nordvästra Kungsholmen kommer att bli mycket hårt exploaterat vilket skapar behov av nya grönområden och parker. För att skapa en bättre boendemiljö behöver en stadspark anläggas längs Elersvägen. Tennishallen som idag finns mitt i den framtida parken behöver då ett nytt läge, och platsen närmast Essingeleden vid Trafikplats Lindhagensgatan är ett utmärkt läge. Om inte chansen tas att flytta hallen i samband med ombyggnaden av trafikplatsen riskerar miljön för de boende på Nordvästra Kungsholmen att försämras under lång tid framöver.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons (S) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss och förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Tomas Rudin m.fl. (S) enligt följande:

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP)

Vi välkomnar de föreslagna planerna att bygga om trafikplats Lindhagensgatan och på så vis frigöra värdefull mark för bland annat bostadsbyggande i ett attraktivt och expanderande område i innerstaden med god tillgång till grönska och kollektivtrafik. Vi saknar dock en redogörelse för hur framkomligheten för gång- och cykeltrafiken ska hanteras i planerna. Vi förutsätter att detta tas med i det fortsatta arbetet och att ombyggnationen inte kommer att leda till minskad framkomlighet för dessa transportslag.

§19 Havsplaneringens betänkande Planering på djupet – fysisk planering av havet (SOU 2010:91

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2010-20057

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§20 Förslag till detaljplan för område vid korsningen Pepparvägen/Munstycksvägen i stadsdelen Hökarängen

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2010-7981

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker planförslaget.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår alternativa platser för bebyggelse.

3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Vi ser mycket positivt på att staden och regionen växer. Hundratusentals människor kommer att flytta hit inom de närmaste 10-20 åren. Detta är glädjande, men det förutsätter också att vi möjliggör för denna expansion. Staden är redan idag i stort behov av nya bostäder; ett behov som bara kommer att öka. Därför är det angeläget att staden tillåts växa med ny bebyggelse.

Samtidigt ska Stockholm fortsätta att vara en grön stad. En god miljö både vad gäller luft- och vattenkvalitet, ekologiska hänsyn samt närheten till grönområden bidrar i hög grad till att göra Stockholm attraktivt. Staden har beslutat att stockholmarna inte ska ha längre än 300 meter till närmaste grönområde. Det är viktigt att denna aspekt tas med i utformandet och utvecklandet av nya och gamla stadsdelar, så att staden kan utvecklas på ett genomtänkt sätt som både tar hänsyn till behovet av nya attraktiva bostäder och bevarandet av strategiska grönområden. Med nuvarande teknik och byggmetoder är det möjligt att låta staden utvecklas samtidigt som ingreppen på naturens spridningsvägar minimeras. Det kan handla om exempelvis gröna tak eller uppförandet av ekodukter. Om vi beaktar dessa möjligheter kan stadens behov av utveckling och fler bostäder mycket väl balanseras med en god miljö.

Vi är positiva till byggande i det aktuella området. Samtidigt anser vi att förvaltningens förslag till alternativ placering, för att på så sätt uppnå större ekologisk hänsyn, bör beaktas.

§21 Miljötillsyn 2010, tillsynsrapport vägtrafik

Dnr 2011-457

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Miljötillsyn 2010, tillsynsrapport vägtrafik”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar beslutet till trafik- och renhållningsnämnden, Trafikverket, samt AB Storstockholms lokaltrafik.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 31 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna rapporten

2. Uppdra åt MHF att tillsammans med Trafikverket och TRF tillse att MKN för partiklar uppfylls senast år 2014 genom lämpliga åtgärder i from av ex. dubbdäcksförbud, hastighetsbegränsning och trafikreglering i övrigt

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), vice ordföranden Per Bolunds m.fl. (MP), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:

Tillsynsrapporten för vägtrafik 2010 visar tydligt att vägtrafiken i Stockholm är en starkt bidragande faktor till att miljökvalitetsnormer överskrids i staden men även till att många stockholmare råkar ut för bullerstörningar.


På Hornsgatan överskrids dygnsnormen av partiklar och man kan där även se ett överskridande av årsnormen av kvävedioxid. Dygnsnormen av kvävedioxid överskreds 2010 från 7 tillåtna överskridande till 67 st på Hornsgatan, 46 st på Sveavägen och 41 st på Norrlandsgatan.


Många av de boende i Stockholm är enligt rapporten också störda av trafikbuller i sin bostad.


Då både buller och luftföroreningar är ett hot mot människors hälsa och livskvalitet ser miljöpartiet motortrafik på stadens vägar som ett högt prioriterat område att jobba med i staden.


Olika typer av åtgärder mot både luftföroreningar och buller bör genomföras men då de insatser som hittills vidtagits inte har haft tillräcklig effekt ser miljöpartiet att en viktig åtgärd mot luftföroreningar och buller är att reducera både hastighet och trafikmängd där människor bor och att man planerar in trafikreducerande åtgärder där nya bostäder byggs eller planeras.

§22 Redovisning av tillsynsarbetet i stadens naturreservat 2010

Dnr 2011-000479

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner miljöförvaltningens redovisning.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder redovisningen till länsstyrelsen, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, stadsbyggnads- nämnden och stadsmuseet samt till stadsdelsnämnderna i Skarpnäck, Skärholmen, Södermalm, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 1 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens redovisning.

2. Översända redovisningen till berörda aktörer enligt förvaltningens förslag.

3. Ge Miljöförvaltningen i uppdrag att sätta igång en dialog med berörda förvaltningar hur skötseln av stadens naturreservat kan förbättras.

4. I samarbete med Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden utveckla principer för hur exploatering i anslutning till reservat och värdefulla naturområden kan ske så att natur- och rekreationsvärden inte hotas.

5. I övrigt anföra följande:

Stockholm är unikt med sina värdefulla naturområden mitt i staden. Tillsynsrapporten visar tydligt att de här områdena som är så viktiga för stockholmarna idag inte tas om hand på ett tillräckligt bra sätt. Tvärtom blir miljön i våra värdefulla naturområden med dagens skötsel sämre för varje år.


Rapporten visar också att försämringen helt beror på den politik som idag förs i staden. En starkt bidragande orsak är att man exploaterar mark i och kring reservaten på ett sätt som skadar värdefull natur. Det är också uppenbart att det varje år saknas många miljoner till skötsel av våra naturområden i budgeten.


Miljöförvaltningen bör därför ta upp dialog med berörda parter kring hur skötsel och exploatering kan anpassas så att de natur- och rekreationsvärden som reservaten bildades för att skydda kan värnas långsiktigt.

3) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1. Godkänna förvaltningens rapport

2. Uppdra åt MHF att begära ytterligare resurser så att förvaltningen i samarbete med SDN på ett bra sätt kan fullgöra sina uppgifter vad gäller tillsyn och skötsel. Fornminnesgruppen bör ges möjlighet att fortleva och en vattengrupp bör skapas för att hantera nyttjandefrågor.

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Per Ankersjös (C), Jonas Nilssons m.fl. (M), Karin Karlsbros (FP) och Mikael Magnussons m.fl. (S) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M) och Karin Karlsbro (FP) enligt följande:

Naturreservaten är viktiga oaser i staden. De renar inte bara vår luft utan fungerar också som rekreationsplatser för stadens invånare. Dessutom innehåller de möjligheter för olika aktiviteter, som motionsspår, temastigar, och ridverksamhet. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn är viktig för att vi ska kunna följa utvecklingen i naturreservaten så att vi också kan säkerställa att de skyddas och underhålls i tillräcklig utsträckning.

Redovisningen pekar på ett antal punkter som är oroande avseende statusen på vissa naturreservat. Samtidigt är det glädjande att miljöförvaltningen kan konstatera att de större störningarna är av övergående karaktär och att de rekreativa värdena därefter förväntas öka igen.

Det är viktigt att strategiska grönområden pekas ut som naturreservat för att se till att Stockholm förblir en grön stad där invånarna har nära till rekreationsplatser. Naturreservaten har också ur denna aspekt en tudelad funktion; genom att avgränsa viktiga grönområden och skydda dem från exploatering möjliggör vi att staden kan utvecklas på annat håll. Därför kommer majoriteten i staden också att inrätta två nya naturreservat, Årstaskogen och Älvsjöskogen, under mandatperioden. Det är en tydlig signal att vi vill att staden ska utvecklas, men att marken inom dessa områden ska vara fredade från bebyggelse så att kan vara en grön tillflyktsort för människor som bor i dess närhet.

När staden utvecklas intill naturreservaten genom byggnation av hus och vägar är det viktigt att nämnden övervakar processen och ger expertråd till dem som har ansvar för eller bygger i områden kring naturreservaten. Vi bedömer att detta är fullt möjligt med den höjda budgeten för 2011. Därigenom kan vi fortsätta att övervaka utvecklingen, samtidigt som vi kan hjälpa stadsdelarna med rådgivning när det gäller skötseln av naturreservaten.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Stadens naturreservat betyder mycket för stockholmarnas välmående och tillgång till grönområden. Flera av naturreserven är välbesökta och används även av stadens förskolor och skolor i deras undervisning. I tillsynsrapporten framkommer det att skötseln i flera reservat är eftersatt och har försämrats ytterligare under 2010. Trots det väljer majoriteten att minska budgeten till stadsdelsnämnderna som har ansvar för naturreservaten för skötsel av parkmiljön och naturreservaten med 20 miljoner. De minskade anslagen för skötsel riskar att göra att målen för naturreservaten inte uppnås och stockholmarna får försämrade naturupplevelser.

§23 Kunskapen om REACH hos nedströmsanvändare – ett tillsynsprojekt i samarbete med miljöförvaltningen i Malmö, Göteborg och Stockholm

Redovisning av rapporten
Dnr 2010-196333

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten ”Kunskapen om REACH hos nedströmsanvändare”.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder rapporten till Kemikalie- inspektionen och besökta företag.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 24 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§24 Detaljplan Vårbergsvägen, kv Eldholmen m.m, i stadsdelarna Skärholmen och Vårberg

Remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2009-1158

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till detaljplan under förutsättning att utformningen förändras till en mer sammanhållen bebyggelse för att skapa en tillfredsställande ljudmiljö för nya och befintliga bostäder.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§25 Delrapportering från EU-projektet ScorePP - Fallstudier om vattendirektivets prioriterade ämnen i fyra europeiska städer

Dnr 2009-003760

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporterna i ScorePP.

2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av rapporten ”Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i Stockholm”.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 21 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§26 Myndigheters och kommuners återrapportering till vattenmyndigheten för genomförandet av åtgärdsprogrammet

Dnr 2010-19787

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner kommunens återrapportering till vattenmyndigheten för genomförandet av åtgärdsprogrammet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Per Bolund m.fl. (MP) enligt följande:

I miljökvalitetsnormerna för vatten är målet att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk status år 2015. Då det inte anses realistiskt att uppnå detta mål har Vattendelegationen gett en tidsfrist till 2021 för de ytvattenförekomster som inte når målet. Delåtgärdsprogram kommer att tas fram under 2011-2015 av vattenmyndigheten och länsstyrelsen. Miljöförvaltningen anser i sitt utlåtande att man inte med befintliga åtgärder kan uppnå miljökvalitetsnormerna i Stockholm ytvattenförekomster fram till år 2021. Bland annat behövs ökade resurser för provtagning och analys av vattenstatus och förekomst av olika kemiska ämnen för att kunna utarbeta planer för vilka åtgärder som bör vidtas för att förebygga utsläpp till vatten.


Det är oroande att miljöförvaltningen redan nu anser att tidsfristen fram till 2021 inte kommer att räcka till för att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer. För miljöpartiets del visar det tydligt på att staden snabbt behöver vidta ytterligare åtgärder för att förbättra vattenmiljön.


Då rent vatten är en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv men även för god rekreation för de boende i Stockholm är det på flera plan viktigt att ha vattendrag som har god kemisk och ekologisk status. Miljöpartiet tycker därför att det är viktigt att snabbt utreda var man behöver sätta in ökade resurser och sedan satsa pengar på att påbörja arbetet för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna inom utsatt tid. Då många olika åtgärder kommer att behöva vidtas för att kunna uppfylla normerna är det av stor vikt att resurser redan nu satsas på att åtgärda de faktorer som man redan idag vet bidrar till vattendragens dåliga status, exempelvis övergödning och spridning av miljöförorenande ämnen via orenat dagvatten.

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:

Förvaltningens bedömning är att de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet för Norra Östersjön inte kommer att vara tillräckliga för att uppnå miljökvalitetsnormen ens till 2021. Detta är allvarligt.

Bedömningen är också att det kommer att krävas omfattande och kostsamma åtgärder, lokalt och regionalt.

Vi förutsätter att förvaltningen snarast återkommer med förslag på vilka delar i åtgärdsprogrammet som nu ska prioriteras.

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Enligt Ramdirektivet för Vatten ska God Ekologisk Status vara uppnådd i stadens vatten till år 2015. På grund av resursbrist och oklara ansvarsförhållanden mellan olika statliga instanser har Vattenmyndigheterna hittills utfärdat övergripande krav, gett generell dispens vad gäller övergödningsproblem till år 2021 och bara inkluderat större vatten (ex. sjöar > 1 km2) i åläggandena. I Stockholmsområdet har man dessutom missat att systemet Ältasjön till Dammtorpssjön utgör ett enda sjösystem och därför borde ha inkluderats i de nu gällande åtgärdsplanerna.

V beklagar bristen på konkretisering och bristen på resurser och anser att dessa problem är en följd av en otillräcklig statlig politik inom området, som bör åtgärdas snarast. Inte minst med anledning av de krav som det tillkommande marina Direktivet kommer att ställa.

Många kommuner i landet har redan satsat stora resurser på restaurering av sina vatten och Stockholm ligger här trots mångåriga men otillräckliga satsningar på efterkälken och då främst vad gäller stadens mindre sjöar och vattendrag. Detta har utvecklats till en klassfråga där stockholmare med mindre resurser saknar tillgång till vatten med God Ekologisk Status medan resursstarka stockholmare i långt högre grad kan utnyttja Mälarens och skärgårdens betydligt bättre vattenkvalité.

V anser därför att staden bör leva upp till Vattendirektivets grundläggande krav på God Ekologisk Status senast 2015 genom att i första hand åtgärda dagvattenutsläpp, restaurera sjöar, återskapa rinnande vatten och vidta andra åtgärder som musselodling, syresättning och våtmarksbyggande (se motion i frågan från V). Stadens helt otillräckliga Vattenprogram bör därför snarast förbättras med målet att totalfosforhalten beroende på de enskilda systemens biologiska karaktär ska understiga 37 – 25 ug totalfosfor/l och därigenom sommartid ha ett siktdjup > 2m och ett fisksamhälle dominerat av stora individer av gädda, abborre och gös. Vattendjur ska ha fria vandringsvägar förbi alla icke naturliga vandringshinder och kontinuerlig utsättning av odlad fisk ska inte förekomma.

Därutöver vill V framhålla beträffande svaret på åtgärd 33 att majoritetens beslut att förbjuda indragning av vatten till kolonistugor utan att vidta några som helst åtgärder när så ändå sker är mycket anmärkningsvärt. Staden måste omedelbart bidra med resurser så att närsalter från kolonistugeområden inte förorenar stadens vattenområden. Som alla vet har idag 80% av kolonistugorna vattenindraget trots förbudet. V vill möjliggöra en rimlig användning av vatten genom åtgärder för vattenrening. Majoritetens dubbelspel i denna fråga är anmärkningsvärd.

§27 Representant till Sveriges Ekokommuner

Dnr 2011-2049

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser ordföranden Per Ankersjö (C) som politikerrepresentant och Helene Lindman som tjänstemanna representanter till Sveriges Ekokommuners årsmöte i Jokkmokk den 6-7 april 2011.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 14 februari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

§28 REACH – Skrivelse från Mikael Magnusson m.fl. (S)

Dnr ?

Beslut
1 Skrivelse från Mikael Magnusson m.fl. (S) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§29 Förstärkt tillsyn skolor och förskolor – Skrivelse från Mikael Magnusson m.fl. (S

Dnr?

Beslut
1 Skrivelse från Mikael Magnusson m.fl. (S) anmäls och överlämnas till miljöförvaltningen för beredning

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) finner att nämnden beslutar enligt sitt förslag.

§30 Förvaltningschefens information

Förvaltningschefen Gunnar Söderlund informerar om aktuella rättsfall samt om resultatet från mätning av nöjd kundindex

Avdelningscheferna informerar om aktuella händelser och svarar på frågor ställda vid föregående nämndsammanträde.