Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2014-06-17

Sammanträde 2014-06-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Före sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor kl 16.30 - 17.00

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Åtgärder till följd av arkivinspektion

Dnr: 2014-1850

(Verksamhetsstöd)

P

8 Överklagande av länsstyrelsens beslut om att återförvisa ärende gällande ljusstörning från övergångsställe, fastighet Staren 12

Dnr: 2013-1723

(Hälsoskydd)

P
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 14 april 2014, mål nr M 7342-13, Lidret 6, rörande beslut om miljösanktionsavgift Utveckling av överklagandet till mark- och miljööverdomstolen

Dnr: 2013-6918

(Hälsoskydd)

P
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Riktad kontroll 2013: Ärlig fisk En rapport från miljöförvaltningen

Dnr: 2014-8021

(Livsmedelskontrollen)

P

11 Remiss av förslag till ändringar i förordningen om stora förbränningsanläggningar (2013:252) m fl Remiss från Naturvårdsverket, ärendenummer NV-07455-13

Dnr: 2014-5138

(Plan och Miljö)

P
OJ
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Programsamråd för Tjurberget 3-8 i stadsdelen Södermalm Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2013-04485

13 Inventering av publika laddmöjligheter för elbilar i Stockholm

14 Redovisning av rapport: Hur får vi fler miljöbilar?

15 Avfallstransportörer - ett tillsynsprojekt 2012-2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

16 Trafikbuller och planering V - utformning av bostäder i trafiknära miljöer Information om ett projekt

Dnr: 2014-7227

(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 GrowSmarter Ansökan till EU kommissionen

Dnr: 2014-1082

(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Dagvattenstrategi Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering

Dnr: 2014-2182

(Miljöanalys + Tk + Explk + Sbk + Stockholm Vatten AB)

P

19 Ingen Övergödning - Strategi för Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen dnr 000518/2014

20 Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Rapport om enkätundersökning

21 Laddinfrastruktur i Stockholm: Lägesrapport

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Åtgärder till följd av arkivinspektion Dnr 2014-1850

§8 Överklagande av länsstyrelsens beslut om att återförvisa ärende gällande ljusstörning från övergångsställe, fastighet Staren 12 Dnr 2013-1723

§9 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom den 14 april 2014, mål nr M 7342-13, Lidret 6, rörande beslut om miljösanktionsavgift Utveckling av överklagandet till mark- och miljööverdomstolen Dnr 2013-6918

§10 Riktad kontroll 2013: Ärlig fisk En rapport från miljöförvaltningen Dnr 2014-8021

§11 Remiss av förslag till ändringar i förordningen om stora förbränningsanläggningar (2013:252) m fl Remiss från Naturvårdsverket, ärendenummer NV-07455-13 Dnr 2014-5138

§12 Programsamråd för Tjurberget 3-8 i stadsdelen Södermalm Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2013-04485 Dnr 2013-4894

§13 Inventering av publika laddmöjligheter för elbilar i Stockholm Dnr 2014-471

§15 Avfallstransportörer ­ ett tillsynsprojekt 2012-2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2012-2439

§16 Trafikbuller och planering V - utformning av bostäder i trafiknära miljöer Information om ett projekt Dnr 2014-7227

§17 GrowSmarter Ansökan till EU kommissionen Dnr 2014-1082

§18 Dagvattenstrategi Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering Dnr 2014-2182

§19 Ingen Övergödning ­ Strategi för Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen dnr 000518/2014 Dnr 2014-5452

§20 Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Rapport om enkätundersökning Dnr 2014-7885

§21 Laddinfrastruktur i Stockholm: Lägesrapport Dnr 2013-8217

§22 Deltagande vid SGBC Building Sustainability den 10-11 november 2014

§23 Förvaltningschefens information