Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-08-30

Sammanträde 2016-08-30

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Remiss inför revidering av cisternföreskrift NFS 2003:24 Remiss från Naturvårdsverket, Ärendenr: NV-06891-14 (Hälsoskydd)

8 Öka återvinningen i Stockholm - motion (2016:65) av Jonas Naddebo (C) Remiss från kommunstyrelsen dnr 106-842/2016 (Hälsoskydd)

9 Om kaffecyklar. Motion från Karin Ernlund (C) och Stina Bengtsson (C) Remiss från kommunstyrelsen dnr 106-537/2016 (Livsmedelskontrollen)

10 Om enklare regler för Food trucks. Motion från Karin Ernlund (C) Remiss från kommunstyrelsen dnr 106-540/2016 (Livsmedelskontrollen)

11 Motion om en ny park längs Årstaviken Remiss från Trafikroteln, Kommunstyrelsen, dnr 106-246/2016 (Plan och miljö)

12 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (Plan och miljö + Tk + Expl + Sbk + Östermalms stdf + Stockholms Hamn AB + Stockholm Vatten AB)

13 Samrådsremiss om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, samt Samverkan och planering i östra Mellansverige - ÖMS 2050 Remiss från kommunstyrelsen dnr 111-650/2016 (Plan och miljö)

14 Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholms-området (N/2016/02702/TIF) Remiss från Näringsdepartementet (Plan och miljö + Tk + Expl + Sbk + Slk)

15 Strategisk bullerkartläggning enligt förordningen om omgivningsbuller (Plan och miljö)

16 Strategisk inriktning för företagsområden Remiss från kommunstyrelsen dnr 123-1049/20 (Plan och miljö)

17 Remiss av översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen Remiss från trafiknämnden dnr T2016-00712 (Plan och miljö)

18 Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter i tjänsteupphandlingar - redovisning av rapport (Plan och miljö)

19 Yttrande över Stockholm vattens tillståndsansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk med tillhörande ledningsnät i Stockholms, Huddinge och Nacka kommun, Stockholms län Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 3980-15 (Plan och miljö)

20 Yttrande gällande skrivelse om Stockholm Vattens mobila miljöstationer Remiss från KS, Miljöroteln, dnr 108-955/2016 (Plan och miljö)

21 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1137/2016 (Plan och miljö)

22 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen dnr: 000962/2016 (Plan och miljö)

23 Yttrande om förslag till Bonus-Malus-system för nya lätta fordon, SOU 2016:33 Remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

24 Yttrande över kungörelse och granskning av vägplan för sträckan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra Länken Remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

25 Svealandskusten 2016 Årsrapport från Svealands Kustvattenvårdsförbund (Miljöanalys)

26 Återintroduktion av större vattensalamander och inventering av moss- och lavflora (Miljöanalys)

27 Reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet Remiss från Naturvårdsverket, ärendenummer NV-00427-16 (SLB-analys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Remiss inför revidering av cisternföreskrift NFS 2003:24 Remiss från Naturvårdsverket, Dnr 2016-10119

§8 Öka återvinningen i Stockholm - motion (2016:65) av Jonas Naddebo (C) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-9605

§9 Om kaffecyklar. Motion från Karin Ernlund (C) och Stina Bengtsson (C) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2016-8150

§10 Om enklare regler för Food trucks. Motion från Karin Ernlund (C) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2016-8152

§11 Motion om en ny park längs Årstaviken Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-4998

§12 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden, Dnr 2016-6552

§13 Samrådsremiss om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, samt Samverkan och planering i östra Mellansverige ­ ÖMS 2050 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-6405

§14 Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet (N/2016/02702/TIF) Remiss från Näringsdepartementet, Dnr 2016-8819

§15 Strategisk bullerkartläggning enligt förordningen om omgivningsbuller, Dnr 2016-9835

§16 Strategisk inriktning för företagsområden Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-9253

§17 Remiss av översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen Remiss från trafiknämnden, Dnr 2016-10350

§18 Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter i tjänsteupphandlingar - redovisning av rapport, Dnr 2016-9379

§19 Yttrande över Stockholm vattens tillståndsansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk med tillhörande ledningsnät i Stockholms, Huddinge och Nacka kommun, Stockholms län Remiss från mark- och miljödomstolen, mål M 3980-15, Dnr 2015-14172

§20 Yttrande gällande skrivelse om Stockholm Vattens mobila miljöstationer Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-9651

§21 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-10468

§22 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-9464

§23 Yttrande om förslag till Bonus-Malus-system för nya lätta fordon, SOU 2016:33 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-8089

§24 Yttrande över kungörelse och granskning av vägplan för sträckan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra Länken Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-10322

§25 Svealandskusten 2016 Årsrapport från Svealands Kustvattenvårdsförbund, Dnr 2016-9210

§26 Återintroduktion av större vattensalamander och inventering av moss- och lavflora, Dnr 2016-10155

§27 Reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet Remiss från Naturvårdsverket, ärendenummer NV-00427-16, Dnr 2016-9204

§28 Dumpade fritidsbåtar. Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP), Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Rikard Warlenius (V), Jonas Naddebo (C), Lars Jilmstad m.fl. (M) och Sabine Pettersson (L), Dnr 2016-13189

§29 Förvaltningschefens information