Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-09-19

Sammanträde 2017-09-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport 2 2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018 - 2022 Remiss från kommunstyrelsen, dnr. 171-1526/2016 (Verksamhetsstöd)

9 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 434-21/2017 (Verksamhetsstöd)

10 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 171-116/2017 (Verksamhetsstöd)

11 Förslag till nya avfallsföreskrifter Remiss från Stockholm Vatten och Avfall AB (Hälsoskydd)

12 Remiss om Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 111-1130/2017 (Plan och miljö)

13 Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 Remiss från kommunstyrelsen, finansroteln dnr 111-1112/2017 (Plan och miljö)

15 Motion (2017:33) om ett modernt och hållbart växande Stockholm Remiss från kommunstyrelsen, finansroteln dnr 106-876/2017 (Plan och miljö)

16 Motion (2017:43) om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1037/2017 (Plan och miljö)

17 Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Kemikalieinspektionens rapport från ett regeringsuppdrag Remiss från kommunstyrelsen med dnr 10-1143/2017 av remiss från Miljö- och energidepartementet (Plan och miljö)

18 Naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. Redovisning av samråd och beslut om nytt samråd (Plan och miljö + Explk + Sbk)

19 Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen 2017 (Plan och miljö)

20 Tillsynsrapport för energianläggningar 2016/2017 (Plan och miljö)

21 Tillsyn av elektroniska varor (Plan och miljö)

22 Förslag till ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö - MOSAIC Remiss från kommunstyrelsen, dnr 135-1163/2017 (Miljöanalys)

23 Förvaltningschefens resa till Sydkorea (Förvaltningsledning)

24 Fortum Värme, Högdalenverket, fastställande av slutliga villkor Remiss från mark- och miljödomstolen mål M1442-07 (Plan och miljö)

25 Uppgradering av e-tjänst, beslut om inköp (Verksamhetsstöd)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport 2 2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2017-12033

§8 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018 -­ 2022 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-10222

§9 Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-10210

§10 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-10198

§11 Förslag till nya avfallsföreskrifter Remiss från Stockholm Vatten och Avfall AB, Dnr 2017-12398

§12 Remiss om Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-10680

§13 Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-10159

§15 Motion (2017:33) om ett modernt och hållbart växande Stockholm Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-8822

§16 Motion (2017:43) om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-010529

§17 Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Kemikalieinspektionens rapport från ett regeringsuppdrag Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-10464

§18 Naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. Redovisning av samråd och beslut om nytt samråd, Dnr 2014-5891

§19 Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen 2017 Dnr 2017-9898

§20 Tillsynsrapport för energianläggningar 2016/2017, Dnr 2017-12079

§21 Tillsyn av elektroniska varor, Dnr 2017-004756

§22 Förslag till ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö -­ MOSAIC Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-10847

§23 Förvaltningschefens resa till Sydkorea, Dnr 2017-12806

§24 Fortum Värme, Högdalenverket, fastställande av slutliga villkor Remiss från mark- och miljödomstolen mål M1442-07, Dnr 2015-008056

§25 Uppgradering av e-tjänst, beslut om inköp, Dnr 2017-10339

§26 Förvaltningschefens information