Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2021-05-25

Sammanträde 2021-05-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport 1 2021 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Årsrapport 2020 - Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder Redovisning av miljöförvaltningens rapport

9 Tillsyn av verksamheter med kvicksilver år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

10 Tillsynen av fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

11 Tillsynen av avfallsanläggningar och verksamhetsavfall år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

12 Tillsynsrapport 2020 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

13 Samråd om förslag till detaljplan för Konsthallen 15 i stadsdelen Djurgården Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2018-00710

14 Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/377

15 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/435

16 Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2019 och 2020

17 Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/543

18 EU-projektet GrowSmarter: slutredovisning av resultat och slutsatser

19 Program E18 trafikplats Jakobsberg - trafikplats Hjulsta Remiss från Trafikverket, TRV 2020/125933

20 Luften i Stockholm - Årsrapport 20

21 Redovisning av medborgarenkät 2020 Enkätundersökning om miljö, trafik och resvanor.

22 Upphandling av IT-konsult

Dnr: Dnr 2021-8221

Sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

OJ§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport 1 2021 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

§8 Årsrapport 2020 - Tillsyn av inomhusmiljön i bostäder Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§9 Tillsyn av verksamheter med kvicksilver år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§10 Tillsynen av fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§11 Tillsynen av avfallsanläggningar och verksamhetsavfall år 2020 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§12 Tillsynsrapport 2020 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

§13 Samråd om förslag till detaljplan för Konsthallen 15 i stadsdelen Djurgården Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2018-00710

§14 Trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/377

§15 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/435

§16 Rapportering av energianvändning och växthusgasutsläpp 2019 och 2020

§17 Boverkets rapport 2020:13 Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/543

§18 EU-projektet GrowSmarter: slutredovisning av resultat och slutsatser

§19 Program E18 trafikplats Jakobsberg – trafikplats Hjulsta Remiss från Trafikverket, TRV 2020/125933

§20 Luften i Stockholm - Årsrapport 2020

§21 Redovisning av medborgarenkät 2020 Enkätundersökning om miljö, trafik och resvanor.

§22 Upphandling av IT-konsult