Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2022-06-07

Sammanträde 2022-06-07

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport Tertial 1 2022 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2021 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Rapport från stadsrevisionen dnr RVK 2022/10

9 Remiss av Medborgarförslag skyltar för upplysning Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2022/590

10 Riktlinjer för anläggande av laddplatser, kunskapsunderlag Information om hur parkeringsplatser på kvartersmark ägd av Stockholms stad kan förses med laddinfrastruktur

11 EU-projektet MEISTER: slutredovisning av resultat och slutsatser

12 Koordinering av EU-projektet MoBal Zities

13 Deltagande i EU-projektet MOBI

14 Fleetmanagement-funktionen år 2021 Kända effekter av fleetmanagement-funktionens arbete

15 Elbilsladdning i Stockholm 2021

16 Program för Vinsta-Johannelund Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2019-12309

17 Tillsynen av flygverksamhet 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

18 Tillsynen av hamn och sjöfart 2021 Redovisning av miljöförvaltningens tillsynsrapport

19 Tillsynen av fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar år 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

20 Vägledning för länshållningsvatten

21 Tillsynen av energianläggningar 2021

22 Prioriteringslista över förorenade områden som inte är föremål för exploatering. Redovisning av budgetuppdrag

23 Utbytesplan för energiineffektiv belysning

24 Kostråd avseende egenfångad fisk i Stockholms vattenförekomster

28 Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald för Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck

29 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om ändring av avgift för livsmedelskontroll Överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm

30 Föreläggande om försiktighetsmått för krossverksamhet i Skrubba 1:1 Anmälan av krossverksamhet

31 Upphandling av ramavtal för ansvarsutredningar gällande förorenad mark

Dnr: 2022-9153

Sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport Tertial 1 2022 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2021 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Rapport från stadsrevisionen dnr RVK 2022/10

§9 Remiss av Medborgarförslag skyltar för upplysning Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2022/590

§10 Riktlinjer för anläggande av laddplatser, kunskapsunderlag Information om hur parkeringsplatser på kvartersmark ägd av Stockholms stad kan förses med laddinfrastruktur

§11 EU-projektet MEISTER: slutredovisning av resultat och slutsatser

§12 Koordinering av EU-projektet MoBal Zities

§13 Deltagande i EU-projektet MOBI

§14 Fleetmanagement-funktionen år 2021 Kända effekter av fleetmanagement-funktionens arbete

§15 Elbilsladdning i Stockholm 2021

§16 Program för Vinsta-Johannelund Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2019-12309

§17 Tillsynen av flygverksamhet 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§18 Tillsynen av hamn och sjöfart 2021 Redovisning av miljöförvaltningens tillsynsrapport

§19 Tillsynen av fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar år 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§20 Vägledning för länshållningsvatten

§21 Tillsynen av energianläggningar 2021

§22 Prioriteringslista över förorenade områden som inte är föremål för exploatering. Redovisning av budgetuppdrag

§23 Utbytesplan för energiineffektiv belysning

§24 Kostråd avseende egenfångad fisk i Stockholms vattenförekomster

§28 Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald för Enskede-Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck

§29 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om ändring av avgift för livsmedelskontroll Överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm

§30 Föreläggande om försiktighetsmått för krossverksamhet i Skrubba 1:1 Anmälan av krossverksamhet

§31 Upphandling av ramavtal för ansvarsutredningar gällande förorenad mark

§32 Förvaltningschefens information