Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Ungdomsmottagningen
- företrädare för ungdomsmottagningen informerar om verksamheten

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

Inkomna medborgarförslag

3 Förslag om att plantera träd vid Blekholmsterrassen

Beslutsärenden

4 Upprustning av Norrbackatäppan - godkännande av program och genomförande

Dnr: 2018/82-3.1.
Norrbackatäppans förnyelse tillhör stadsdelsområdets prioriterade upprustningsprojekt. Projektet genomförs och finansieras tillsammans med exploateringskontoret och utbildningsförvaltningen. Övriga direkt berörda fastighets-ägare är Svenska Bostäder samt Bostadsrättsföreningen Ebba.

Programarbetet inleddes våren 2017 och har bland annat innefattat medborgardialog, inventering, analys av brister
och värden, samverkansmöten med berörda aktörer och framtagande av kalkyl. Arbetet har resulterat i ett genom-gripande upprustningsförslag. Förslaget innefattar nya lek-
och aktivitetsytor, generösa umgängesområden, förbättrade gräsmattor, plats för odling, nya träd och buskar, förbättrade entréer och uppgraderad belysning.

Hela projektet beräknas kosta 15-17 miljoner kronor och förnyelsen av parken ska vara färdig sommaren 2020.

5 Boendeplan för äldre 2019 med utblick mot 2040 - underlag för stadsövergripande boendeplanering 2019 med utblick mot 2040

Dnr 2018/66-1.1.
Stadsdelsnämnderna/regionerna ska ta fram ett per region gemensamt underlag till stadsövergripande boendeplanering år 2019 med utblick mot år 2040. Arbetet samordnas av äldre-nämnden. Underlaget har tagits fram i samarbete mellan stads-delsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Underlaget bifogas tjänsteutlåtandet.

6 Tillsynsplan avseende tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Dnr 2018/65-1.3.1.
Tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen har genomförts under 2017 och kommer att fortsätta under 2018. Ett nytt tillsynsansvar för året är tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Enligt Stockholm stads riktlinjer ska varje försäljningsställe
få ett tillsynsbesök minst en gång per år. Fler besök prioriteras på försäljningsställen som är lokaliserade nära skolområden
och de som fått anmärkningar vid tidigare tillsynsbesök. En tillsynsmetod som används inom Stockholm stad är kontroll-köp. Det innebär att ungdomar som fyllt 18 år men som ser yngre ut, prövar om tobak och folköl kan inhandlas utan begäran om legitimationskontroll. Syftet med kontrollköpen är att skapa dialog vid brister och främja ålderskontroll. Kontrollköp får inte leda till sanktion.

Sedan mars 2017 ansvarar två tillsynshandläggare från preventionsenheten på Östermalms stadsdelsförvaltning för tillsynen och kontrollköp inom stadsdelsområdena Norrmalm, Kungsholmen samt Östermalm. Sammanlagt har stadsdels-områdena cirka 340 försäljningsställen. Under 2017 utfördes
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Modernisering av sociala system - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/777-1.5.1.
I kommunfullmäktiges budget för Stockholms stad 2016 angavs att kommunstyrelsen skulle påbörja en modernisering av stadens sociala system. Exempelvis dokumentationssystemet Paraplyet. Genomförandet av projektet påbörjades under 2017 och förväntas fortgå under perioden 2018 - 2020.

Förvaltningen anser det vara av största vikt att den påbörjade moderniseringen genomförs. Nuvarande system är föråldrat och icke utvecklingsbart. Ett nytt system behöver vara flexibelt och kunna förändras vartefter nya behov uppstår.

Förvaltningen ser det som viktigt att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hitta nya och innovativa tekniska lösningar med målet att mindre tid läggs till onödig administration, både för handläggare och för utförarpersonal. För medborgarna innebär det att de kommer att kunna bli mer delaktiga - de kommer
att kunna läsa om sina ärenden digitalt, tillföra information, kommunicera med sin handläggare, omsorgspersonal och liknande.

8 Strategi för en äldrevänlig stad - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/826-1.5.1.
Strategi för en äldrevänlig stad utgör ett underlag till program för en äldrevänlig stad, vilket sammanfattningsvis kan beskrivas som en tillgänglig och inkluderande stad med en miljö som främjar ett aktivt liv - hela livet.

Förvaltningen saknar flera perspektiv i strategin. Anhörig-perspektivet beskrivs knappast alls. Frågan om samverkan med landstinget saknas nästan helt, vilket är förvånande eftersom landstinget ansvarar för både sjukvård och kollektivtrafik, det vill säga samhällsservice som kan var avgörande för äldres möjligheter att vara aktiva och delta i samhällslivet.

När det gäller utformningen av den fysiska utemiljön har
staden redan flera strategiska dokument som beskriver hur tillgänglighet, trygghet och en inkluderande miljö ska uppnås. Dessa dokument omnämns inte i remissen. Det behövs ett förtydligande om hur programmet för en äldrevänlig stad är tänkt att komplettera de dokument som redan finns när det
gäller den fysiska miljön.

Det är viktigt att skapa förutsättningar för äldre från alla stadsdelsområden att vara delaktiga i framtagandet av ett program för en äldrevänlig stad. Programmet behöver avspegla den heterogena grupp som äldre faktiskt är, både när det gäller hälsa, etnicitet, boendeförhållanden, utbildning och socio-ekonomiska förutsättningar.

9 Äldreombudsmannens rapport - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/30- 1.5.1.

Äldreombudsmannens rapport handlar i huvudsak om att staden under den kommande tioårsperioden behöver utveckla det före-byggande arbetet. Rapporten består av tre delar. Den första delen beskriver stadens målsättning med att göra Stockholm till en
mer äldrevänlig stad och de utmaningar som den demografiska utvecklingen medför. Här beskrivs även äldre personers hälsa och andra faktorer som kan påverka det hälsofrämjande arbetet.
I del två beskrivs stadens förebyggande arbete och i den tredje delen beskrivs fem grupper inom den äldre befolkningen som kan vara särskilt sårbara.

Stadsdelsförvaltningen delar äldreombudsmannens slutsats om att staden behöver ta fram ett stadsövergripande underlag som beskriver stadens förebyggande och hälsofrämjande insatser. Förvaltningen vill framhålla att det är viktigt att de äldre själva får komma tilltals när det gäller behovet av förebyggande insatser.

Förvaltningen arbetar redan med flera av de frågor som lyfts fram i rapporten. Bland annat har förvaltningen gjort en kart-läggning av gruppen äldre som riskerar eller lever i hemlöshet. Flera medarbetare har gått utbildning i HBTQ- frågor. Vård- och omsorgsboendena i nämndens regi arbetar aktivt med mat och måltider och individanpassade aktiviteter.

10 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/6-1.5.1.

Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av kommun-fullmäktige tagit fram ett förslag till riktlinjer för barnsäkerhet för Stockholms stads kommunala förskolor. Riktlinjerna innehåller generella krav som gäller för hela staden uppdelat
på ett antal områden som behöver beaktas för att uppnå en säker miljö för de barn som finns i verksamheten.

Förvaltningen ställer sig positiv till gemensamma riktlinjer
för barnsäkerhet då det främjar ett likvärdigt arbete inom stadens kommunala förskolor. Riktlinjerna ligger väl i linje med barnets bästa ur ett barnrättsperspektiv.

11 Stockholms stads program för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021 - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/31 1.5.1.

Förslaget till reviderat program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) 2018-2021 syftar
till att lyfta fram utvecklingsområden för staden i ANDT-relaterade frågor, med det övergripande målet att Stockholm
ska vara en stad fri från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt med
ett minskat tobaksbruk. Programmet består av sex långsiktiga mål, som följs av delmål och förslag till aktiviteter för program-perioden 2018-2021.

Förvaltningen anser att programmet är väl genomarbetat och
att det är bra att programmet ger förslag på indikatorer och aktiviteter vilket gör det enklare att följa upp programmet.

Det är positivt att programmet har ett särskilt fokus på insatser som handlar om att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Förvaltningen föreslår att en bilaga om spelmissbruk läggs till
i programmet. Förvaltningen anser att snus nämns i för liten utsträckning i programmet och att programmet borde ta tydligare avstånd mot snus.

12 Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst - remiss från stadsrevisionen

Dnr 2018/61-1.5.1.

Stadsrevisionen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd med anledning av en rapport om kompetens-försörjning inom förskola, skola och socialtjänst.

Förvaltningen förstår värdet av att fortsätta arbeta systematiskt
med strategisk kompetensförsörjning. I arbetet med analys och utvärdering av komptensförsörjningsinsatser ser förvaltningen
fram emot ett användarvänligt och stadsövergripande rapport-stöd i framtagandet av relevanta nyckeltal.

13 Motion om ett parklyft för Stockholm och en kommunal nedskräpningsavgift - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2017/765-1.5.3.

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd angående en motion från Jonas Naddebo med flera (C) om ett parklyft för Stockholm genom att införa parkvakter och en kommunal nedskräpningsavgift.

För att öka trygghet och säkerhet för barn bör det också enligt motionen finnas avgränsade och inhägnade parkplatser.

Enligt nämndens verksamhetsplan ska Norrmalms parker och grönområden vara vackra, välskötta och välkomnande för alla. Parker och grönområden ska också vara trygga. Förvaltningen ser ett ökat tryck på parkerna vilket ställer höga krav på skötsel, underhåll och upprustning.

För att höja kvaliteten på parker och grönområden förespråkar förvaltningen utvecklade arbetssätt för renhållning samt långsiktigt hållbara investeringar snarare än parkvakter och nedskräpningsavgifter. Förvaltningen arbetar redan med att sköta och rusta upp lekplatser så att de är trygga, säkra och attraktiva för barn och unga. Staket eller hägnader anpassas efter varje plats behov och förutsättningar.

14 Motion om jobbtorg och nyföretagande - remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2018/29-1.5.1.
I en motion från Johan Fälldin (C) till kommunfullmäktige är förslaget att frigöra delar av jobbtorgsverksamheten för fristående aktörer för att förbättra stadens arbetsmarknads-politiska åtaganden. Förslaget är även att utreda hur jobb-torgen kan kompletteras i syfte att stimulera nyföretagande som en väg in på arbetsmarknaden.

Efter en samlad bedömning av Jobbtorg Stockholms uppdrag är det förvaltningens uppfattning att en konkurrensutsättning troligtvis är möjlig utifrån jobbtorgens uppdrag. En eventuell konkurrensutsättning och införande av jobbpeng bör dock föregås av en omfattande utredning av bland annat syfte, utformning och eventuella konsekvenser för exempelvis samverkan, likabehandlingsprincipen och socialtjänstens myndighetsutövning.

Samverkan och samarbete med näringslivet är en viktig del av arbetsmarknadsförvaltningens arbete och sker i stor utsträckning både inom vuxenutbildning

Anmälningsärenden

15 Ekonomisk månadsuppföljning per februari med prognos för år 2018

Dnr: 2018/??-1.2.1.
Utsändes senare

16 Patientsäkerhetsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2017

Dnr 2018/68-1.2.2.
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren årligen dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhets-berättelse som ska beskriva verksamhetens patientsäkerhets-arbete under föregående kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har gjort för att identifiera, analysera och
så långt som möjligt minimera risker i vården och minska antalet tillbud och negativa händelser. Vårdgivaren ska också beskriva resultat som framkommit under året till exempel antal avvikelser, fallskador och riskbedömningar.

Norrmalms patientsäkerhetsberättelse innehåller en beskrivning av patientsäkerhetsarbetet som bedrivits i egen regi på Väder-kvarnens vård- och omsorgsboende och Malmskillnadsgatans gruppbostad.

17 Äldreförvaltningens inspektion på Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Dnr: 2017/781-1.2.1.

Den 31 oktober och den 1 november 2017 genomförde äldreförvaltningen en inspektion på Väderkvarnens vård- och omsorgsboende. Inspektionen var en uppföljning av den inspektion som genomfördes 2016 med anledning av ett då inkommet klagomål gällande utevistelse, aktiviteter och omvårdnadsinsatser.

Inspektörernas bedömning i den uppföljande inspektions-rapporten är att arbetssättet kring aktiviteter kan utvecklas och att det bör vara tydligt vem som har mandat och ansvar för att aktiviteter genomförs. Vad gäller utevistelser bedömer inspektörerna att ledning och personal behöver säkerställa att
de boende får möjlighet till daglig utevistelse. För omvårdnads-insatser måste den löpande dokumentationen förbättras. Team-arbetet och arbetsledning måste fungera hela dygnet för att säkerställa en god omvårdnad.

Brukarundersökningens resultat har förbättrats mellan åren 2016 och 2017 inom området utevistelse men försämrats inom områdena aktiviteter och omvårdnadsinsatser.

18 Uppföljning av avtal med Söderstöd Öppenvård om stödinsatser för barn, ungdomar och familjer under verksamhetsåret 2017

Dnr: 2018/32-1.2.1.
Öppenvård i form av stödinsatser riktade till barn, ungdomar och deras familjer utförs sedan den 1 januari 2016 av entre-prenören Söderstöd Öppenvård, som utför uppdraget i nära samverkan med förvaltningens familjeenhet. Uppföljningen avser verksamheten under år 2017. Helhetsbedömningen är att Söderstöds insatser för barn, ungdomar och familjer håller en förväntat hög kvalitet. Avtalet löper till och med den 31 december 2019.

19 Nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2017

Dnr 2018/125.1.2.1.
I enlighet med nämndens delegationsordning och stadens rikt-linjer har stadsdelsdirektören under år 2017 nedskrivit 560 818 kronor för osäkra fordringar och avskrivit 74 490 kronor för dödsbon utan medel.

En nedskrivning innebär att beloppet tas bort i den ekonomiska bokföringen men att skulden kvarstår och långtidsbevakas hos inkassobolag. Avskrivning görs för fordringar där dödsbo saknar medel. Både nedskrivning och avskrivning av fordran utförs enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

21 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

23 Beslut fattade enligt delegation

24 Inkomna och upprättade handlingar

25 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

26 Anmälan av ej verkställda beslut enligt socialtjänst- lagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första punkten föräldrabalken (FB)

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första punkten föräldrabalken (FB)

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första punkten föräldrabalken (FB)

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första punkten föräldrabalken (FB)

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första punkten föräldrabalken (FB)

32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

34 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

35 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

36 Protokoll från sociala delegationen

Cirkulerar under sammanträdet.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§3 Medborgarförslag om att plantera träd vid Blekholmsterrassen Dnr 2018/15-1.2.4.

§4 Upprustning av Norrbackatäppan ­ godkännande av program och genomförande Dnr 2018/82-3.1.

§5 Boendeplan för äldre 2019 med utblick mot 2040 Dnr 2018/66-1.1.

§6 Tillsynsplan avseende tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnads-behållare Dnr 2018/65-1.3.1.

§7 Modernisering av sociala system ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/777-1.5.1.

§8 Strategi för en äldrevänlig stad - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/826-1.5.1.

§9 Äldreombudsmannens rapport ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/30-1.5.1.

§10 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor ­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/6-1.5.1.

§11 Stockholms stads program för alkohol-narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2012 - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/31-1.5.1.

§12 Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst ­ remiss från stadsrevisionen Dnr 2018/61-1.5.1.

§13 Motion om ett parklyft för Stockholm och en kommunal nedskräpningsavgift -­ remiss från kommunstyrelsen Dnr 2017/765-1.5.3.

§14 Motion om jobbtorg och nyföretagande - remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018/29-1.5.1.

§15 Ekonomisk månadsuppföljning per februari med prognos för år 2018 Dnr 2018/157 -1.2.1.

§16 Patientsäkerhetsberättelse för Norrmalms stadsdelsnämnd år 2017 Dnr 2018/68-1.2.2

§17 Äldreförvaltningens inspektion på Väderkvarnens vård ­ och omsorgsboende Dnr 2017/781-1.2.3.

§18 Uppföljning av avtal med Söderstöd Öppenvård om stödinsatser för barn, ungdomar och familjer verksamhetsåret 2017 Dnr 2018/32-1.2.1.

§19 Nedskrivning och avskrivning av osäkra fordringar 2017 Dnr 2018/125-1.2.1.

§20 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§21 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§22 Protokoll från förvaltningsgrupp Norrmalm

§23 Beslut fattade enligt delegation

§24 Inkomna och upprättade handlingar

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS) ­ kvartal 4 år 2017 Dnr 2018/2-1.2.1.

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken (FB)

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken (FB)

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § punkt 1 föräldrabalken (FB)

§32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§34 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§35 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

§36 Protokoll från sociala delegationen