Din position: Hem > Stockholms stad > Norrmalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Sankt Eriksgatan 117, plan 4, konferensrum Kungsträdgården

Tema: Relationsvåldscentrum innerstaden - Marianne Nagy informerar om verksamheten.

2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

3 Information från förvaltningen

Inkomna medborgarförslag

4 Ordna en lekplats i Klarakvarteret

Svar på medborgarförslag

5 Vinterunderhåll i Observatorielunden

Dnr 2019/65-1.2.4.
Ett medborgarförslag om vinterunderhåll i Observatorielunden inkom till Norrmalms stadsdelsnämnd i januari 2019. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 mars 2019 att överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.

Förslagsställaren önskar att gångvägarna i Observatorielunden
och trappan ner till Holländargatan underhålls/sandas vintertid
för ökad tillgänglighet och ökad trygghet.

I den stora upprustningen av övre delen av Observatorielunden har förvaltningen redan beslutat om utökad vinterväghållning i parken, vilket tyvärr inte kunde genomföras vintersäsongen 2018/2019 då arbeten med ytbeläggningarna inte kunde slutföras innan vintern kom.

Förvaltningen avser därför att fortsätta enligt plan och utöka vinterväghållning med slingan runt Observatoriet men att inte vinterunderhålla trappan från Holländargatan.

Beslutsärenden

6 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021-2022 för Norrmalms stadsdelsnämnd

7 Boendeplan för äldre 2020 med utblick mot 2040 -region innerstaden

Dnr 2019/156-1.1.
Stadsdelsnämnderna/regionerna ska ta fram ett gemensamt underlag till stadsövergripande boendeplanering 2020 med utblick mot 2040. Arbetet samordnas av äldrenämnden. Äldreboendeplanen ska därefter godkännas av kommunstyrelsen och vara vägledande för nämndernas löpande beslut gällande större förändringar av stadens äldreboendebestånd. Respektive stadsdelsnämnd/region kan inte tillgodose de olika behov och önskemål om äldreboenden som efterfrågas inom det egna geografiska området. En samordning behöver därför göras på stadsövergripande nivå.

Äldreboendeplaneringen för innerstaden bygger enligt äldre-förvaltningens vägledning på Sweco reviderade framskrivning av äldreomsorgsbehovet i Stockholms stad, Swecos rapport om boendetider samt framtidens behov av seniorbostäder från Sweco och Micasas plan för utbyggnad av seniorboenden. Uppgifter om antalet bostäder och personer i vård- och omsorgsboende och servicehus samt kö, flyttströmmar och lediga platser är hämtade ur stadens sociala system. Region innerstaden omfattar stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Planen har tagits fram i samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna i region innerstaden.

8 Redovisning av utredning om att återta en mindre del av parkskötseln i egen regi

Dnr 2019/165-1.2.1.
På nämndens sammanträde i november 2017 fick förvaltningen
i uppdrag att utreda möjligheten att återta en mindre del av parkskötseln i egen regi och återkomma till nämnden med ett beslutsunderlag. Med en mindre del av parkskötseln avses landskapsvård samt mindre och löpande underhålls- och skötselarbeten.

Tre möjliga alternativ för verksamheten har utretts. Alternativ 1: verksamheten organiseras inom berörda stadsdelsförvaltningar. Alternativ 2: verksamheten organiseras i samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning samt alternativ 3: platser bereds hos nuvarande skötselentreprenör samt att det i kommande upphandling av entreprenör ställs sociala krav kopplat till sysselsättning. Utredningen bedömer att alternativ 3 är det alternativ som i nuläget förvaltar nämndens resurser bäst. Utifrån utredningens analyser och slutsatser föreslås att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att gå vidare med alternativ 3.

9 Riktlinjer för direktupphandling för Norrmalms stadsdelsnämnd

Dnr 2019/111-1.2.1.
I Stockholms stads budget bilaga åtta finns regler för ekonomisk förvaltning. Av 4 kap. 3 § regler för ekonomisk förvaltning följer att varje nämnd inom Stockholms stad är en egen upphandlande myndighet. Upphandlande myndighet är enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och stadens regler för ekonomisk förvaltning skyldig att anta riktlinjer för direkt-upphandling. Stadsledningskontoret har utfärdat en anvisning - Tillämpningsanvisning för direktupphandling - som anger de minimikrav upphandlande myndighets riktlinjer ska uppfylla. Förslaget till riktlinjer för direktupphandling uppfyller de krav som ställs i tillämpningsanvisningen.

10 Upphandling av stödinsatser riktade till barn, ungdomar och deras familjer

Dnr 2019/102-2.2.
Upphandling av stödinsatser riktade till barn, ungdomar och deras familjer - familjeenhetens öppenvård - behöver göras då avtal med nuvarande leverantör löper ut den 31 december 2019 och inte är möjligt att förlänga. Om familjeenheten skulle driva all öppenvård för målgruppen i egen regi skulle flera terapeuter med olika kompetens behöva anställas och kostnaden skulle vida överstiga kostnaden för den upphandlade verksamheten.

Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad upphandling.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Revidering av rutin för projektbidrag till ideella föreningar

Dnr 2019/52-1.2.1.
Stadsdelsnämnden kan ge bidrag till föreningar och frivilliga organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet.

Stadsdelsförvaltningen har reviderat sina rutiner för projektbidrag till ideella föreningar med tillägget att söks bidrag för arvoden eller ersättningar ska Skatteverkets regler om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter följas samt att bidrag som inte använts ska betalas tillbaka till stadsdelsnämnden.

12 Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2019

Dnr 2019/178-5.4.
I enlighet med stadsdelsnämndens rutin för bidragsgivning kan projektbidrag beviljas till föreningar och frivilliga organisationer, som på lokal nivå bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet för boende inom stadsdelsområdet. Det finns ett bidrag att söka. Ansökan kan göras vid två tillfällen under året, den 1 mars och den 15 augusti.

Sammanlagt har fem ansökningar om projektbidrag kommit in. Beslut om bidrag upp till 10 000 kronor fattas av stadsdelsdirektören och rapporteras löpande till nämnden.

För år 2019 har nämnden avsatt 200 000 kronor för dessa ändamål.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden i detta ärende beviljar bidrag med 152 900 kronor. Om föreslagna bidrag beslutas har nämnden 27 050 kronor kvar att fördela under året.

Tidigare under året har 6 000 kronor till Vasaträffens gymnastik beviljats. Till PRO Norrmalm har bidrag på 7 000 kronor för studiecirklar och 7 050 kronor för bidrag till sommaraktiviteter beviljats.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Komplettering av stadsdelsnämndens delegationsordning

Dnr 2019/75-1.1.
Arbetsmarknadsnämnden har sedan 2013 kommunfullmäktiges uppdrag att samordna stadsdelsnämndernas återsökningar av statsbidrag för nämndernas kostnader för insatser för asylsökande och nyanlända, inklusive ensamkommande barn och unga. För att handlägga återsökningar och kunna överklaga beslut från Migrationsverket samt domar i ärenden och mål om återsökning behöver stadsdelsnämnderna delegera beslutanderätten till ekonomichef och samordnare vid arbetsmarknadsförvaltningens statsbidragsenhet.

14 Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i sociala delegationen

Svar på remisser

15 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 - svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2019/168-1.5.3.
Kommunstyrelsen har skickat en remiss om trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholms-bolagets trafik 2019/2020. Förändringarna påverkar bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid.

Förvaltningen anser att en väl fungerande och tillgänglig kollektivtrafik är en grundläggande förutsättning i stadens arbete för ett klimatsmart Stockholm med en infrastruktur som främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet. Enligt förvaltningen behöver kollektivtrafiken utvecklas i takt med att Stockholm växer, både strukturellt med till exempel nya stadsdelen Hagastaden, och demografiskt med en snabbt ökande befolkning.

Förvaltning understryker vikten av att äldreperspektivet och framkomligheten för funktionsnedsatta tas i beaktande när förflyttningar- eller ombyggnation av hållplatser sker, samt när tidtabeller uppdateras. Andra viktiga aspekter avseende tillgänglighet för funktionsnedsatta är bland annat tillgänglighet vid av- och påstigning, hållplatsernas utformning och placering samt transportmedlets tillgänglighet. Även ur ett barnperspektiv är en väl fungerande kollektivtrafik med trygga och säkra anslutningar en viktig förutsättning för barns och ungas rörelsefrihet.

16 Detaljplan för Vildmannen 7 - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 2019/165-1.5.3.
Stadsbyggnadskontoret har bjudit in bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Vildmannen 7, som ligger i korsningen av Biblioteksgatan och Jacobsbergsgatan. Syftar med detaljplanen är att möjliggöra återuppbyggnad av nedbrunnen bebyggelse samt att ytterligare öka byggnadsvolymen inom fastigheten. Återuppbyggnaden medför att gatufasaderna kan bibehållas samtidigt som fastighetens blandade användning bevaras.

Förvaltningen är positiv till att den nedbrunna fastigheten på Vildmannen 7 återuppbyggs och att så mycket som möjligt av den ursprungliga byggnaden bevaras. Liksom planförslaget anger, anser förvaltningen att den nybyggnation som genomförs ska ta hänsyn till stadsbilden och de kulturhistoriska värden som finns.

Förvaltningen är också positiv till att planen, genom föreslagna planteringar på bostadsgården, bidrar till grönska i denna tätbebyggda del av staden och att det under gårdsytan placeras fördröjningsmagasin för omhändertagande av dagvatten. Vidare är det enligt förvaltningen angeläget att fastighetens blandade användning bibehålls och att föreslagna saneringsåtgärder genomförs.

17 Serveringstillstånd för restaurang K-märkt Kungsträd-gården - svar på remiss från socialförvaltningen

Dnr 2019/170-1.5.2.
K-märkt AB med serveringsställe restaurang K-märkt Kungsträdgården har ansökt om stadigvarande serverings-tillstånd till allmänheten och till slutet sällskap måndag till söndag från kl. 11.00 till kl. 01.00 i restaurangen samt i restaurangens uteservering måndag till söndag mellan kl. 11.00 - 01.00.

18 Serveringstillstånd för restaurang Hötorgsterrassen - svar på remiss från socialförvaltningen

Dnr 2019/198-1.5.2.
Singh Cashless Society AB med serveringsstället Hötorgs-terrassen, Sveavägen 17. har ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måndag till söndag från kl. 11.00 till kl. 03.00 i restaurangen och samt i restaurangens uteservering måndag till söndag från kl. 11.00 till kl. 01.00.

Stadsdelsförvaltningen finner inte att serveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.

Anmälningsärenden

19 Ekonomisk månadsuppföljning per mars med prognos för år 2019

Dnr 2019/157-1.2.1.
Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 133,7 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden visar ett resultat i balans.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 4 mnkr. Äldreomsorg visar ett underskott om 3 mnkr.

Inom individ- och familjeomsorg visar socialpsykiatri ett underskott om 1 mnkr och familjeenheten ett överskott om 1 mnkr. Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 1 mnkr.

Det förväntade underskottet täcks av förvaltningsövergripande buffert inom administration om 4,5 mnkr samt ett överskott av förutbetalda intäkter i form av generalschablon.

20 Verksamhetsuppföljning socialtjänstens utförarenhet

Dnr 2019/127-1.2.1.
Uppföljningen avser socialtjänstens utförarenhet inom äldre- och socialtjänstavdelningen. Verksamheten omfattar gruppbostäder, servicebostäder, stödboenden, boendestöd, daglig verksamhet, en träfflokal och ett arbetskooperativ.

Uppföljningen visar att verksamheterna håller en god kvalitet och att brukarna får en god omsorg.

21 Uppföljning av avtal med AB Söderstöd Öppenvård om stödinsatser för barn, ungdomar och familjer

Dnr 2019/101-1.2.1.
Öppenvård i form av stödinsatser riktade till barn, ungdomar och deras familjer utförs sedan den 1 januari 2016 av entreprenören AB Söderstöd Öppenvård, som utför uppdraget i nära samverkan med förvaltningens familjeenhet. Helhetsbedömningen är att Söderstöds insatser för barn, ungdomar och familjer håller en förväntat hög kvalitet. Avtalet löper till och med den 31 december 2019 och kan inte förlängas ytterligare.

22 Patientsäkerhetsberättelse för år 2018

Dnr 2019/122-1.2.2.
Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 ska vårdgivaren årligen dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhets-berättelse som ska upprättas senast första mars varje år.

Denna berättelse är en del av ledningssystemet som vårdgivaren
är skyldig att upprätta enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva verksamhetens patient-säkerhetsarbete under föregående kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt minimera risker i vården och att minska antalet tillbud och negativa händelser. Vårdgivaren ska också beskriva resultat som framkommit under året till exempel antal avvikelser, fallskador och riskbedömningar.

Norrmalms patientsäkerhetsberättelse innehåller en beskrivning av patientsäkerhetsarbetet som bedrivits i verksamheter som drivs i egen regi på Norrmalm.

23 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

24 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

25 Protokoll från förvaltningsgruppen

26 Beslut fattade enligt delegation

27 Inkomna och upprättade handlingar

28 Övriga frågor

OBS. Allmänheten har inte rätt att närvara vid nämndens behandling av nedanstående ärenden.

Slutet sammanträde

29 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av övriga frågor och fastställande av dagordning

§3 Information från förvaltningen

§4 Medborgarförslag om att ordna en lekplats i Klarakvarteret Dnr 2019/220-1.2.4.

§5 Vinterunderhåll i Observatorielunden ­ svar på medborgarförslag Dnr 2019/65-1.2.4.

§6 Underlag för budget 2010 med inriktning 2021 och 2022 för Norrmalms stadsdelsnämnd Dnr 2019/209-1.1.

§7 Boendeplan för äldre 2020 med utblick mot 2040 Dnr 2019/165-1.2.1.

§8 Redovisning av utredning om att återta en mindre del av parkskötseln i egen regi Dnr 2019/165-1.2.1.

§9 Riktlinjer för direktupphandling för Norrmalms stadsdelsnämnd Dnr 2019/111-1.2.1.

§10 Upphandling av stödinsatser riktade till barn, ungdomar och deras familjer

§11 Revidering av rutin för projektbidrag till ideella föreningar Dnr 2019/52-1.2.1.

§12 Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2019 Dnr 2019/178-5.4.

§13 Komplettering av stadsdelsnämndens delegationsordning Dnr 2019/75-1.1.

§14 Entledigande av ledamot och ersättare samt val av ny ledamot och ny ersättare i sociala delegationen Dnr 2019/235-1.1.

§15 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020 - svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 2019/168-1.5.3.

§16 Detaljplan för Vildmannen 7 ­ svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2018/165-1.5.3.

§17 Serveringstillstånd för restaurang K-märkt Kungsträdgården ­ svar på remiss från socialförvaltningen Dnr 2019/170-1.5.2.

§18 Serveringstillstånd för restaurang Hötorgsterrassen - svar på remiss från socialförvaltningen Dnr 2019/198-1.5.2.

§19 Ekonomisk månadsuppföljning per mars med prognos för år 2019 Dnr 2019/157-1.2.1.

§20 Verksamhetsuppföljning socialtjänstens utförarenhet Dnr 2019/127-1.2.1.

§21 Uppföljning av avtal med AB Söderstöd Öppenvård om stödinsatser för barn, ungdomar och deras familjer Dnr 2019/101-1.2.1.

§23 Protokoll från Norrmalms råd för funktionshinderfrågor

§24 Protokoll från Norrmalms pensionärsråd

§25 Protokoll från förvaltningsgruppen

§26 Beslut fattade enligt delegation

§27 Inkomna och upprättade handlingar