Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-02-16

Sammanträde 2006-02-16

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
Gregor Hackman från stad Läs mer...sledningskontorets infrastrukturavdelning
om remissen om Stockholms miljöprogram för åren 2007-2010.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@ostermalm.stockholm.se eller
registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037
e-post: registrator@ostermalm.stockholm.se
Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2005.

3 Ansökan om medel för ökat valdeltagande, deltagardemokrati, jämställdhet och mångfald.

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms ström – en delredovisning av uppdrag till Affärsverket svenska kraftnät att utreda utformningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät.

Dnr 2005-1227-307.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Yttrande till Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) om förslag till Trafikförändringar i Utbudsplan 2006.

Dnr 2006-53-307.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen av Strategi för Agenda 21 arbetet i Stockholms stad.

7 Yttrande till trafikkontoret av ”Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad.”

8 A Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Botaniska huset inom Naturhistoriska riksmuseet, del av fastigheten Norra Djurgården 1:1.

8 B Yttrande till länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen av stadsdelsnämndens beslut.

Dnr 2006-151-022.
Omedelbar justering

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen på skrivelsen från Lotta Edholm (fp) och Ann-Katrin Åslund (fp) ”utred de apatiska barnens situation.”

11 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Hamnkrogen i Wasahamnen.

12 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Dragskåpet/KTH, Teknikringen 36 B.

13 Ansökan till länsstyrelsen om medel för ”Utveckling av förebyggande insatser genom samverkansformer för att möta gymnasieelevers behov av stöd.”

14 Ansökan till länsstyrelsen om medel för att ”Starta och utveckla behand-lingsinsatser genom stödboende i försöks- och träningslägenheter.”

15 Ansökan till länsstyrelsen om medel för projekt ”Tidiga och förebyggande insatser för unga vuxna i riskzon genom gruppverksamhet”.

16 Yttrande till revisionskontoret angående ”Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling”.

17 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om ”behov av ökade öppettider på grund av trängselskatterna.”

18 Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion av Margareta Björk (m) och Birgitta Holm (m) om ”en tävling om Bästa maten i trevligaste miljön på stadens äldreboende.”

19 Ansökan om bidrag till utomstående organisationer; SPF Engelbrekt, Hedvig Eleonora, Karlaplan, Gärdet, Djurgården och Östermalm/Oscar, PRO Östermalm och Gärdet, SRF Stockholms innerstad samt Vävstugan Setterwallska stiftelsen.

20 Ansökan om bidrag till utomstående organisation; SPF Väntjänst.

21 Vaktmästarservice till pensionärer.

23 Anmälan av protokoll 2006-02-06 från pensionärsrådet på Östermalm.

24 Anmälan av överenskommelse om samverkan mellan Stockholms läns sjukvårdsområde och Östermalms, Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar avseende personer med psykiska funktionshinder.

25 Anmälan av rapport om inköpsstudie av folköl och tobak.

26 Anmälan av rapport angående provköp av folköl utförda av Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF).

Dnr 2005-1077-620, 2006-61-024.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Anmälan av länsrättens beslut i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsförvaltnings skrivelse som svar på medborgarförslag; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

28 Anmälan av promemoria 2006-02-16 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

29 Anmälan av promemoria 2006-02-16 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

30 Information från stadsdelsdirektören.

Myndighetsutövning, upphandling, sekretess

32 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

33 Anmälan av protokoll 2006-02-09 från sociala delegationen.

Mötesinformation

Justerat den 22 februari 2006
Rolf Lindell (s) Helena Bonnier (m)

Närvarande:

Ordförande Rolf Lindell (s)
Vice ordförande Helena Bonnier (m)

Ledamöter
Aila Erkkilä (v)
Claes Fleming (fp)
Magnus Lingen (s)
Peter Lundén-Welden (m)
Birgit Marklund Beijer (s) ej § 11
Ann-Sofi Matthiesen (mp)
Berit Nyberg (s)
Jan Ulander (kd)
Johanna Westin Sjö (m)

Tjänstgörande ersättare
Per Aldeborg (s)
Louise Edlind-Friberg (fp)
Ulla-Liza Blom (s) § 11

Ersättare
Anna Björkwall (v) fr o m § 4
Ulla-Liza Blom (s) §§ 1-10, 12-33
Lotta Juul Martin-Löf (m)
Ulla-Britta Strömstedt (s)
Marion Sundqvist (mp)
Camilla Thorstensson (kd)
Stig Trossö (m) ej § 20.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Lars-Eric Esbjörnsson (s) och Birgit Ernerot (fp) samt av ersättarna Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Nilsson (s) och Tomas Rittsel (fp). Ersättare för (s) vakant.

Föredragande Ulla Ritzén, t.f. stadsdelsdirektör

Personalföreträdare
Bo Jansson, SACO/LR
Gunilla Wästersjö-Michailidis, Kommunal

Sekreterare Anne-Marie Hemphälä

Närvarande i övrigt var bl a Anita Lidberg, Anna-Lena Christensson, Marianne Snell,
Anders Lindgren, Solveig Bellander, Mats Claesson, Katarina Johansson.

Paragrafer§§ 1 – 33

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordföranden Rolf Lindell (s) och vice ordföranden Helena
  Bonnier (m) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 22 februari 2006.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 26 januari justerades den 2 februari 2006 och protokollet från sammanträdet den 7 februari justerades den 15 februari 2006.

§2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2005

2006-49-101

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-02 med förslag till verksamhetsberättelse och bokslut 2005.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslut för 2005 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

 2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat om 4,0 mnkr inom förskola, 1,7 mnkr inom skola, – 0,4 mnkr inom äldreomsorg och 0,5 mnkr avsätts till resultatfond under eget kapital i balansräkningen.

 3. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen ombudgeterar icke förbrukade medel om 2,1 mnkr avseende startkostnader för
  Kampementets äldreboende.

 4. Nämnden hemställer om att kommunstyrelsen ombudgeterar icke förbrukade medel om 0,2 mnkr avseende dagverksamhet för
  hemlösa.

 5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att avveckla
  resultatenheterna hemtjänst Olaus Petrigatan och Sibyllegatan
  eftersom dessa enheter redovisar underskott för andra året i rad.

 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier

m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att överlämna förvaltningens förslag till beslut till kommunfull-
mäktige utan eget ställningstagande avseende punkt 1,

att godkänna förvaltningens förslag till beslut under punkterna 2-4,

att avslå förvaltningens förslag under punkt 5 att avveckla resultat enheterna hemtjänst Olaus Petrigatan och Sibyllegatan eftersom avveckling av resultatenheter innebär att dessa enheters resultat härefter döljs inom förvaltningens totala resultat och därför inte kan följas upp på ett ändamålsenligt sätt samt

att därutöver anföra

Östermalms stadsdelsförvaltning har lyckats genomföra besparingar och arbetsmetoder så att verksamheten under 2005 har kunnat bedrivas inom tilldelad budget och till och med ge ett överskott. Ett stort antal andra stadsdelsnämnder i Stockholm går med betydande underskott till följd av vänstermajoritetens styre. Att Östermalm skiljer sig från dessa beror dels på vår förvaltningslednings målmedvetna besparingsarbete. Bland annat har förvaltningen t ex inom socialtjänsten följt arbets-linjen och arbetat med aktiva insatser för arbetslösa och sjukskrivna som uppbär försörjningsstöd, och därmed lyckats minska antalet bidragstagare. Tyvärr har besparingarna också inneburit en strängare biståndsbedömning som drabbar våra äldre.

Det är glädjande att notera att två nya flerfamiljssystem startats. Detta är viktigt för att ge föräldrarna möjlighet att välja det alternativ som passar just dem.

På Östermalm har enskilt drivna förskolor bidragit till att barnomsorgsgarantin kunnat uppfyllas. Brukarundersökningar inom både förskola, skola och skolbarnomsorg visar att förekomsten av enskilt drivna alternativ ger stimulans till de kommunalt drivna enheterna att förbättra sig. Konkurrens leder totalt sett till bättre verksamhet!

Tyvärr är sjukfrånvaron hög bland stadsdelens medarbetare. Från att 2002 ha varit lägre än genomsnittet är sjukfrånvaron nu mer än 2 procentenheter högre än för hela staden. Detta är oroande! Vi vill att Östermalm ska vara en bra arbetsplats, och dra till sig de bästa med-arbetarna.

Ett annat område som ger anledning till oro är att Kultur och Miljö har en så snäv budget att ett snöfall – en inte ovanlig företeelse på Stockholms breddgrader – leder till budgetunderskott. När snö- och isröjning uteblir ökar kostnaderna för olyckor och benbrott. Men dessa kostnader hamnar på ett annat konto, landstinget! Ytterligare ett skäl att skapa en helhetssyn, i stället för att ha den nuvarande tudelningen mellan kommunen och landstinget.

Ett tredje område som ger anledning till oro är hur den socialistiska majoriteten använder den så kallade kompetensfonden till verksamhet som inte är kompetensutveckling utan en del av den ordinarie verksamheten. Östermalms stadsdelsförvaltning har varit flitiga och framgångsrika med att söka medel ur kompetensfonden. Istället för att hushålla med fondens medel går majoritetens ansträngningar ut på att se till att medlen är förbrukade år 2006. Då måste vi åter finansiera all verksamhet med skatteintäkter.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; när sju månader återstår till valet i september har majoriteten visat att det ekonomiska moras med 25 miljoners underskott som de borgerliga partierna lämnade efter sig 2002, har kunnat vändas i ett klart positivt utfall. Efter resultatöverföringar m.m. är det nu i stället ett överskott med 14,5 miljoner kronor. Detta har kunnat ske utan att kvaliteten på verksamheterna har eftersatts. Förvaltningen och de olika verksamheterna har utifrån fattade beslut och givna mål arbetat mycket effektivt och med en vägvinnande blandning av empati och professionalism. För de verksamheter som gått med större underskott har beslut om en särskild grupp ur nämnden tagits, i syfte att stödja förvaltningens arbete med att även där nå balans. Vi är glada över en kompetent förvaltning och ledning och vi är stolta över den politiska ledning som vi har utövat.

Mot den här bakgrunden framstår moderaters och folkpartisters planer på att lägga ner stadsdelsnämnderna allt underligare. Uppenbarligen bottnar inte denna inställning till en decentraliserad organisation i en sund analys, utan i stället i ett slags politiskt okynne och en dogmatik som skulle resultera i en förskingring av resurser, lokal kompetens och en försämring av den lokala demokratin. Tillsammans med kraftiga resursminskningar genom delvis ofinansierade skattesänkningar, kan väljarna med egna ögon se hur en borgerlig valseger skulle innebära en nedmontering av väl fungerande lokala verksamheter.

S, v och mp har under de tre första åren av mandatperioden redan nått målet om en minskning av barngrupperna med i genomsnitt två barn. Detta arbete går nu vidare med bl. a. syskongrupperna. Sedan 2002 har inte mindre än 28 avdelningar vid olika förskolor öppnats trots svårigheten att komma över lämpliga lokaler till rimlig kostnad.

I skolan verkar vi för fortsatt goda resultat när det gäller att uppfylla kunskapsmålen och vi tillämpar nolltolerans när det gäller mobbning, en fråga som vi kommer att uppmärksamma ytterligare i fortsättningen. Inom våra skolor har ungdomarnas träffpunkter G-punkten vid

Gärdesskolan och Poolhuset i Engelbrektskolan utvecklats och blivit mer och mer spännande. Ett mediatek och replokaler har inrättats i Gärdesskolan. Beslut har fattats att i Humlegården iordningställa en träffpunkt för ungdomar med bl. a. skateboardsatsning. Projektet 1173, ett samarbete mellan ungdomar från Bredäng och Östermalm, har nått en glädjande framgång och utvecklas nu vidare, bl. a. med resurser från allmänna arvsfonden. Det är också glädjande att antalet bidragshushåll minskat bl.a. beroende på minskad arbetslöshet. Detta tyder på en lyckad arbetsmarknadspolitik.

När det gäller äldreomsorgen har vi i vår stadsdel en mycket stor andel äldre, och vi har därför medverkat till en kraftfull modernisering av våra äldreboenden. Under 2005 invigdes äldreboendet Kampementet samtidigt som gemensamma ansträngningar från flera partier möjliggjorde en återflyttning av Gärdets vårdcentral till kvarteret Rio.

Inom socialtjänsten har vi bland annat satsat på att bygga ut grupp-boendena för funktionshindrade. Nya gruppboenden har tillkommit i kvarteret Smyrna vid Sandhamnsgatan och beslut har fattats om att avsätta utrymme i kvarteret Rio för socialpsykiatrins behov.

Programområdet Kultur och Miljö har viktiga funktioner när det gäller gatu- och parkrenhållning, inklusive vissa investeringar m.m., kultur, miljö och Agenda 21 samt konsumentvägledning. Programområdet har arbetat på ett matrisorienterat sätt, vilket innebär att uppgifterna inom kultur och miljö inte bara hanteras och utförs inom det egna programområdet utan inom alla verksamheter. Kulturverksamheterna i skolor och för grupper av mindre barn är omfattande. Genom arbetssättet sker i praktiken ett arbete som går långt utöver den egna resurstilldelningen. Glädjande är också att Medborgarkontoret har kunnat flytta in i Fältöverstens bibliotek.

§3 Ansökan om medel för ökat valdeltagande, deltagardemokrati, jämställdhet och mångfald

2006-119-016

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-08 med förslag till ansökan om medel för ökat valdeltagande, deltagar-demokrati, jämställdhet och mångfald.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan

Ulander (kd) i första hand ett förslag till beslut som innebar återremiss av ärendet och i andra hand att överlämna ärendet utan eget ställnings-tagande och yrkade bifall till dessa.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde först proposition på vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann majoritet för att avgöra ärendet idag.

Därefter ställde ordföranden proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande att överlämna ärendet utan eget ställningstagande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,5 mnkr för redovisade insatser.

 2. Nämnden beslutar att Östermalm medverkar i det stadsöver- gripande projektet kring ökat valdeltagande bland ungdomar som handläggs av Enskede-Årsta stadsdelsnämnd.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att återremittera förvaltningens förslag ,

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag i enlighet med nedanstående samt

att därutöver anföra följande:

I budget för 2006 har kommunfullmäktige avsatt 7 miljoner kronor för att höja valdeltagandet varav 4,9 miljoner kronor ska fördelas till insatser för ökat valdeltagande och utvecklad deltagardemokrati, jämställdhet och mångfald.

Flera av de förslag förvaltningen föreslår är redan beslutade aktiviteter som nu plötsligt skulle finansieras vid sidan om den ordinarie budgeten. Andra är aktiviteter som mycket enkelt kan komma att anses som en inblandning i den politiska valrörelsen.

Rent principiellt anser vi det tveksamt att staden tillsätter extra resurser för ett ökat valdeltagande. Då detta beslut dock är fattat vore det bättre att medlen används av de politiska partiernas föreningar. Vår uppfattning är att med aktiva politiska partier och deras arbete att vinna väljare behöver inte staden satsa extra resurser för ökat valdeltagande.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget andrahandsyrkande enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås beslutaatt att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; om hemställan om medel för ökat valdeltagande m.m. bifalls anser vi att förvaltningen bör överväga en viss fokusering på universitetsområdet. Vid en nedbrytning i mindre områden visar det sig att andelen röstande i några av områdena var mindre än 60 procent i kommunalvalet. Sannolikt beror det på att många studenter som kommer från andra orter eller länder inte har tillräcklig information om de politiska partiernas verksamhet i staden eftersom röstandelen i riksdagsvalet är betydligt högre.

§4 Svar på remiss från kommunstyrelsen av delredovisning av uppdrag att utreda utformningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät

2005-1227-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-27 med för-slag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms ström – en delredovisning av uppdrag till Affärsverket svenska kraftnät att ut-reda utformningen av Stockholmsregionens framtida kraftledningsnät.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att vid kablifiering av sträckan Hjorthagen-Ålkistan även nedgräv- ning genom nationalstadsparken är acceptabel,

att i övrigt bifalla förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra

Östermalms stadsdelsförvaltning har av naturliga skäl koncentrerat sitt yttrande till de föreslagna åtgärder som berör stadsdelen. Dock är det viktigt att även se till helhetslösning för Stockholms stad.

Vi ser med förväntan fram mot att detta ärende behandlas med den snabbhet som är möjlig då stadsutvecklingsområdet Hjorthagen är mycket beroende av den lösning som kommer att beslutas.

§5 Yttrande till Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) om trafikförändringar i utbudsplan 2006

2006-53-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-23 med förslag till yttrande till Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) om trafikförändringar i utbudsplanen 2006 avseende busslinjerna 40 och 69.

Under överläggning i ärendet framlade ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes

Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till den första att-satsen om buss-linje 40 turtäthet i detta förslag och till näst sista stycket i anförandet anslöt sig ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp).

Ordföranden ställde proposition på eget (s) m fl justerade förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att eget (s) m fl justerade förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner i huvudsak detta tjänsteutlåtande och överlämnar det till Storstockholms Lokaltrafik AB.

 2. Nämnden avslår SL:s förslag angående busslinje 40 turtäthet.

 3. Nämnden hemställer att passagerare ges möjlighet, att vid turer som ej går upp till Ekhagen, åka runt via Lektorsstigen till Ekhagen och tvärtom.

 4. Nämnden hemställer att buss 70 trafikerar Lektorsstigen –
  Frösundavik.

 5. Nämnden anför därutöver:

  I planeringen för nya området Västra Hjorthagen (Norra Djurgården) och Värtan är det viktigt att man i ett tidigt stadium projekterar för nya linjer med buss och stadsspårväg från Centralen över Strandvägen – Oxenstiernsgatan till den nya stadsdelen. Det finns idag även idéer om att konvertera om stombusslinje 4 till spårvagn och låta den fortsätta från Valhallavägen mot det nya området.

 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå SL:s förslag angående busslinje 40 turtäthet,

att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra följande

Planerna på att slå ihop busslinjerna 52 och 69 kan bara ses såsom positivt. Detta innebär en ytterligare busslinje som förbinder Östermalm med Kungsholmen förutom de linjer som idag finns nämligen linje 1 och 62. Bra är också att SL efter hopslagning slipper ha vändande bussar i det trånga området kring Sergelstorg.

Däremot ställer vi oss mycket tveksamma till planerna att glesa ut turtätheten på linje 40. Här föreslår vi att SL måste sträva efter att lösa problemet med mötande bussar i Ekhagen genom att lägga om tur-listan med annan turfördelning så att möten inte sker och därmed den nuvarande turtätheten i båda riktningarna bibehålls.

I planeringen för nya området Västra Hjorthagen (Norra Djurgården) och Värtan är det viktigt att man i ett tidigt stadium projekterar för nya linjer med buss och stadsspårväg från Centralen över Strandvägen – Oxenstiernsgatan till den nya stadsdelen. Det finns idag även idéer om att konvertera om stombusslinje 4 till spårvagn och låta den fortsätta från Valhallavägen mot det nya området.

Möjligheten att ytterligare öka kapaciteten på tunnelbanan vid rusningstid är begränsad p.g.a. att man redan idag nått kapacitetstaket på sträckan från Östermalmstorg mot centrum. Resandet från det nya området måste därför ske med andra trafikslag.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s),

ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; en tidtabell som är utformad så att bussarna inte möts i Ekhagen är en utmärkt ide men att glesa ut till 60 minuter mellan turerna till Ekhagen innebär problem. De som drabbas är visserligen få men många av dem är gamla.

För att minska effekterna av en utglesning något vore det därför en fördel att göra det möjligt för passagerarna att åka runt via Lektors-stigen och tillbaka till Ekhagen på sådana turer som ej går direkt upp till Ekhagen och tvärtom.

Buss 40 är ofta överfull på sträcken mellan Universitetet och Lektorsstigen på dagtid särskilt sedan utglesningen som kom i samband med att linje 70 kom till. Ibland kommer passagerare då inte med bussen och sittplats finns oftast inte. En enkel lösning på detta vore att låta även buss 70 gå ut från Lektorsstigen i stället för från Universitet.

Detta skulle även medföra en restidsförkortning på 10-15 minuter för alla de forskare och studenter som dagligen reser mellan Lappkärrsberget och Karolinska institutet eller Karolinska sjukhuset.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; ett alternativt förslag att lösa problemet med ändhåll-platserna vid Sergelstorg är att knyta samman buss 59 och 69 till en ny sammanslagen linje och behålla buss 52 som den går i dag. Buss 52 är en väl etablerad linje som har en bra sträckning som den är. Att ändra på den kan upplevas som en försämring för många. Sammanknytningen av 59 och 69 är bara en förbättring jämfört med i dag.


§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen av Strategi för Agenda 21- arbetet i Stockholms stad 2006

2006-52-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-27 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen av Strategi för Agenda 21- arbetet i Stockholms stad 2006.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna förvaltningens förslag till beslut som svar på kommun- styrelsens remiss utan eget ställningstagande samt

att därutöver anföra följande

Det är positivt att förvaltningen lyfter fram det nödvändiga i att arbetet bör ledas och samordnas av stadsledningskontoret då stadsdelsförvaltningarnas rådighet i de flesta frågor är starkt begränsad. Vi vill även påminna om vår uppfattning angående Agenda 21-arbetet som framkom i vårt förslag till beslut avseende nämndens verksamhetsplan för år 2006 nämligen ”Vi anser att det så ambitiösa Agenda 21-programmet skall kunna bantas till en för stadsdelen mer proportionell nivå”.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; den bakomliggande tanken med det handlingsprogram för innevarande århundrade som antogs vid FN: s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 är att det dels ska följas av nationella och lokala program och strategier världen över, dels ska integrera ekologi, ekonomi och social utveckling.

Att arbeta fram en sådan strategi förpliktigar. För en integrering av de olika dimensionerna krävs som förvaltningen framhåller en helhetssyn. Det är viktigt att arbetet utvecklas nerifrån och upp för att sedan sammanfattas i ett centralt styrdokument. Det ställer krav på att alla nämnder, såväl stadsdelsnämnderna som stadens centrala bolag och nämnder, deltar i och tillämpar den strategi som kommunstyrelsen beslutar om.

§7 Yttrande till trafikkontoret av Cykelplan 2006 för Stockholms innerstad

2006-2-307

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-23 med
förslag till yttrande till trafikkontoret av ”cykelplan 2006 för Stockholms innerstad.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt anslöt sig till näst sista stycket i vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafikkontoret.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut som svar på trafikkontorets remiss samt

att därutöver anföra

Det är mycket angeläget att skapa en bra cykelmiljö i Stockholm.

Cykelbanor får emellertid inte innebära stora intrång i gångtrafikanternas miljö eller för möjligheten att ha uteserveringar. Det innebär även att de åtgärder som planeras inte skapar motsättningar mellan alla de olika trafikantgrupper som finns. Av naturliga skäl har Östermalms stadsdelsförvaltning i huvudsak behandlat de förslag på cykelbanor som berör Östermalm.

Med hänvisning till det ovan anförda anser vi att förslaget för Nybrogatan bör omarbetas. Denna gata har redan idag stora problem beträffande konflikter mellan gående och biltrafik. Likaså kommer cykelbana på Sturegatan starkt påverka bil- och busstrafiken. Förslaget leder inte till ökad trafiksäkerhet i synnerhet inte vid korsande gator.

Förvaltningen lyfter fram det nödvändiga i att cykelplanen även innefattar förbindelser med Hjorthagen. Inom stadsdelsområdet planeras för ytterligare 20.000 boende varför det kommer att finnas stort behov av cykelbanor. Det är av yttersta vikt att cykelbanor i nord-sydlig riktning även studeras för att fylla kommande behov. Det kan inte alltid vara försvarbart att cykelbanor förläggs till de mest trafikerade gatorna utan även andra gator bör komma ifråga.

Avgränsning av cykelbanor och cykelfält mot annan trafik måste beaktas på ett bättre sätt än vad som nu är fallet. Varken Hornsgatan eller Götgatan har fått trafiksäkra lösningar varför studier bör fördjupas innan beslut fattas angående utformningen av förslagen.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; 1998 års cykelplan lade en bra grund för ett utvecklat cykelnät. Det är mycket positivt att en kompletterande cykelplan nu tas fram. Planen förstärker det arbete för en hållbar transportstruktur med bättre trafiksäkerhet och trafikmiljö som redan inletts med 30-zoner och miljö/trängselavgifter.

Förvaltningen lyfter fram det nödvändiga i att cykelplanen även innefattar förbindelser med Hjorthagen. Inom stadsdelsområdet planeras för ytterligare 20.000 boende varför det kommer att finnas stort behov av cykelbanor. Det är av yttersta vikt att cykelbanor i nord-sydlig riktning även studeras för att fylla kommande behov. Det kan inte alltid vara försvarbart att cykelbanor förläggs till de mest trafikerade gatorna utan även andra gator bör komma ifråga.


§8 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Botaniska huset

2005-439-311

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-08 med
förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Botaniska huset inom Naturhistoriska riksmuseet, del av fastigheten Norra Djurgården 1:1 (S-Dp 2004-18598-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§9 Yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

2006-151-022

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-08 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 14396-5) med anledning av inkommet överklagande av stadsdelsnämndens beslut 2005-05-18 att godkänna dels förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av handledningstjänster och dels för upphandling av driften av Gustav Adolfsparkens parklek; nu laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående de apatiska barnens situation

2005-1180-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-17 med förslag till svar på remissen från kommunstyrelsen på skrivelsen från Lotta Edholm (fp) och Ann-Katrin Åslund (fp) om att omedelbart inleda utredning kring varje apatiskt barn inom stadens område.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; flyktingbarn som drabbas av apati är en av de mest tragiska konsekvenserna av misslyckandet inom svenskt flyktingmottagande. Vi instämmer i förvaltningens slutsats att staden bör avvakta den pågående studien kring polisens brottsmisstankar rörande apatiska flyktingbarn innan ytterligare åtgärder vidtas inom ramen för socialtjänstens arbete.

Några av Stockholms stadsdelar har en mycket stor erfarenhet av att hantera insatser via socialtjänsten för apatiska flyktingbarn och deras familjer. I det framtida arbetet med stöd och insatser till apatiska flyktingbarn är det därför mycket angeläget att dessa stadsdelars erfarenheter tas tillvara.

§11 Ansökan till länsstyrelsen om projektmedel projektmedel till alkohol- och drogförebyggande insatser bland studenter

2006-84-511

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-02 med förslag till ansökan till länsstyrelsen om projektmedel till alkohol- och drogförebyggande insatser bland studenter.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) yrkade på återremiss av ärendet för ytterligare redovisning av målgruppen studenter.

Ordföranden ställde proposition på vice ordföranden Helena Bonniers m fl (m) återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och fann att återremissyrkandet bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare redovisning av målgruppen studenter och att föreläggas nämnden för beslut vid beredningsnämndens sammanträde den 7 mars 2006.

§12 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hamnkrogen

2006-82-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-26 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hamnkrogen i Wasahamnen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nice Home Stockholm AB, Sveavägen 128, 113 50 Stockholm bör
  utifrån en social bedömning ej beviljas tillstånd att under perioden juni till augusti 2006 på uteservering vid restaurang Hamnkrogen till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 08.00-11.00.

 2. Nice Home Stockholm AB, Sveavägen 128, 113 50 Stockholm bör
  utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att under perioden juni till augusti 2006 på uteservering vid restaurang Hamnkrogen till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00-01.00.

 3. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-
  enheten.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;
Stadsdelsnämndens föreslås besluta

att bevilja Nice Home Stockholm AB tillstånd att under perioden juni till augusti 2006 på uteservering vid Restaurang Hamnkrogen, Wasahamnen till allmänheten få servera starköl, vin och sprit 08:00 – 01:00 samt

att därutöver anföra

Hamnkrogen i Wasahamnen är öppen under mycket kort tid av året, från ca mitten av juni till mitten av augusti. Det speciella läget gör att serveringen huvudsakligen besöks av turister, sommarflanörer och båtfolk. Dessa mycket speciella omständigheter gör att det finns anledning bevilja sökt tillstånd.

§13 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Dragskåpet

2006-95-621

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-30 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Dragskåpet/KTH, Teknikringen 36 B.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Kemisektionen THS, Teknikringen 36 B, 114 28 Stockholm
  bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till slutna sällskap få servera starköl, vin och spritdrycker vid restaurang Dragskåpet/KTH till klockan 03.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillstånds-
  enheten. 

§16 Ansökan till länsstyrelsen om statsbidrag

2005-1173-511

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-23 med förslag till ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om medel för projekt om tidiga och förebyggande insatser för unga vuxna i riskzon genom gruppverksamhet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden ansöker om statsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län om 1,99 mnkr för tiden 2006-05-01 – 2008-04-30.

§17 Yttrande till revisionskontoret avseende skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling

2005-1187-124

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-12-30 med förslag till yttrande till revisionskontoret angående skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisionskontoret.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på remissen anföra

Stadens revisorer har under flera år pekat på behovet av en för staden gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling, eftersom de nuvarande Skolplanen och Strategin för elevhälsa inte tillgodoser de krav som kan ställas på en sådan policy. En sådan policy utarbetades av den borgerliga majoriteten, men avslogs av socialdemokraterna efter valet.

Det är oacceptabelt att inte lyssna på revisorernas kritik och utarbeta en stadsövergripande policy mot kränkande behandling. Tusentals barn mobbas i Stockholms skolor varje år samtidigt som vi vet att mobbning och annan kränkande behandling kan bekämpas mer effektivt än vad som sker idag. Men då räcker det inte att som socialdemokraterna nöja sig med otydliga formuleringar i skolplanen.

I våra grannländer Norge och Island har borgerliga regeringar startat forskningsbaserade åtgärdsprogram som på kort tid kraftigt minskat mobbningen. I vår grannkommun Sollentuna pågår nu ett ambitiöst arbete med att genom liknande metoder främja trygghet och arbetsro i skolan. Stockholm borde följa deras exempel och inte som socialdemokraterna nöjer sig med vackra ord och otydliga planer.

Vi anser att utbildningsförvaltningen måste återkomma med ett förslag om policy mot mobbning och annan kränkande behandling.

§18 Svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m) om behov av ökade öppettider på grund av trängselskatterna

2006-94-009

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-08 med
förslag till svar på skrivelse från vice ordföranden Helena Bonnier
m fl (m) ”om behov av ökade öppettider på grund av trängsel-skatterna.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Rolf Lindell m fl (s),

ledamöterna Aila Erkkilä (v) och Ann-Sofi Matthiesen (mp) enligt följande; genom allehanda formella och informella metoder att hindra stadens medborgare att ta ställning till ett fullskaligt försök med trängselavgifter har Stockholmsförsöket försenats och fördyrats.

Erfarenheterna hittills är dock positiva. Stockholmarna får gradvis tillbaka en trivsammare och säkrare gatumiljö, yrkes- och nyttotrafiken behöver inte offra miljarder i onödiga och miljöstörande köer och kollektivtrafiken har ökat sina andelar. När nu allt talar för att försöket blir framgångsrikt, blir moderaternas krypskytte alltmer patetiskt.

§19 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående en tävling om bästa maten i trevligaste miljön på stadens äldreboende

2005-1154-537

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-02-01 med förslag till svar på remissen från kommunstyrelsen av motion av Margareta Björk (m) och Birgitta Holm (m) om ”en tävling om Bästa maten i trevligaste miljön på stadens äldreboende.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordföranden Helena Bonniers (m) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att som svar på kommunstyrelsens remiss bifalla motionen samt

att därutöver anföra

Under den senaste tiden har kostfrågorna för de äldre uppmärksammats, vilket man kan anse borde gjorts för länge sedan. För att ytter-ligare fästa uppmärksamheten på det arbete inom äldreomsorgen som på några håll redan påbörjats är det ett utomordentligt förslag att genom en tävling ytterligare sporra till förbättringar. Det är glädjande att förvaltningen även delar den uppfattningen. Med de nya äldreboendena vi har inom området har vi en bra utgångspunkt vad avser miljön. Det är även positivt att förvaltningen satsar på ökad kompetens inom detta område.

Minst lika viktigt är att intresset och arbetet med förbättringar med kostfrågor inte stannar vid äldreboendena utan i minst lika hög grad innefattar dem i eget boende med hemtjänst.

§20 Bidrag till utomstående organisationer

2005-998-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-30 med
förslag till svar på ansökningar om verksamhetsbidrag från SPF Engelbrekt, Hedvig Eleonora, Karlaplan, Gärdet och Djurgården, PRO Östermalm och Gärdet, SRF Stockholms stads Norra innerstad samt Vävstugan Setterwallska stiftelsen.

Ersättaren Stig Trossö (m) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då han ansåg sig jävig.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner fördelningen av bidrag enligt detta tjänsteutlåtande.

§21 Bidrag till utomstående organisation; SPF Väntjänst

2005-998-671

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-30 med
förslag till svar på ansökan från SPF Väntjänst om verksamhetsbidrag .

Stadsdelsnämndens beslut

Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm erhåller 110 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2006.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; det är glädjande att se att SPF Väntjänst år efter år tillhandahåller en utmärkt service till de äldre i vår stadsdel. Organisationens ansträngningar och oförtrutna arbete för att på frivillig väg och med oavlönade insatser öka livskvaliteten för medborgarna är värt allt stöd och uppmuntran.

§22 Vaktmästarservice till pensionärer

2006-87-539

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-31 med
förslag till vaktmästarservice till pensionärer.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att på kommunfullmäktiges uppdrag, inom äldreomsorgen, starta verksamhet med vaktmästartjänster till pensionärer.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Jan Ulander (kd) enligt följande; en särskild kommunal tjänst med vaktmästare eller fixare som kan hjälpa äldre med sysslor, som är förenade med risker för att t ex trilla och slå sig, har spridit sig i Sverige och förekommer även i en del stadsdelsnämnder i Stockholms stad. Idén är mycket god inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt och det borde finnas möjlighet till en normal marknad för dessa tjänster men de höga skatter på arbete som idag finns i Sverige omöjliggör denna.

Självfallet vore det betydligt rimligare om enskilda äldre själva kunde anlita en vaktmästare eller fixare vid behov och betala en rimlig ersättning för denna tjänst. Detta skulle möjliggöras om vi inför ett system med avdrag för hushållsnära tjänster, vilket de borgerliga partierna inom Alliansen har föreslagit.

I annat fall måste enligt lag en biståndsbedömning ligga till grund för tjänsten.

§25 Anmälan av överenskommelse om samverkan avseende personer med psykiska funktionshinder

2005-1141-003

Anmäldes överenskommelse daterad december 2005 om samverkan mellan Stockholms läns sjukvårdsområde: Norra Stockholms psykiatri, Basområde City och Beroendecentrum Stockholm samt Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar.

Syftet med samverkansavtalet är att skapa ett smidigt samarbete så att den enskildes behov av stöd från såväl socialtjänst som psykiatrisk- och beroendevård ska tillgodoses.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av rapport om inköpsstudie av folköl och tobak

2005-1159-629

Anmäldes förvaltningens rapport om inköpsstudie av folköl och tobak som genomfördes den 24 november 2005.

Resultatet visade att provköp av folköl i en butik av åtta medgavs utan begäran av legitimation och i två butiker av fem medgavs inköp av ett paket cigaretter utan legitimationskontroll.

Stadsdelsnämnden beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av rapport om inköpsstudie av folköl utförda av UNF

2005-1077-620
2006-61-024

Anmäldes rapport om provköp av folköl utförda av Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) utförda 2005-10-15, 2005-10-16 och 2005-12-10.

Totalt sjutton butiker på Östermalm besöktes och vid fyra av dessa medgavs minderåriga ungdomar inköp av folköl utan begäran av legitimation.

Stadsdelsnämnden beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av länsrättens beslut

2005-994-008

Anmäldes Länsrättens i Stockholms län beslut 2006-01-13 (Målnr 24312-05 E) i överklagat ärende avseende Östermalms stadsdelsförvaltnings svar daterat 2005-10-27 på medborgarförslag; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§30 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2006-02-16 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) och ersättaren Stig Trossö (m) anmäls till konferensen ”Det goda seniorlivet” den 16 mars 2006 (del 1/nr 4).

 2. Ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) och ersättaren Ulla-Liza Blom (s) anmäls till ”Inspirationsdag för politiker och tjänste- män om jämställdhet” den 29 mars 2006 (del 1/nr 5).

Ledamoten Peter Lundén-Welden (m) informerade kort från en av Stockholms stad anordnad temadag den 10 februari om hemlöshet (del 1/nr 1).

§31 Yttrande över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2006-01-13 angående XX och YY, då Stockholms tingsrätt (Ärende nr -05) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt
  yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN. 

§32 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2006-02-09 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§33 Skrivelse från ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) om familjevård

2006-187-009

Ledamoten Ann-Sofi Matthiesen (mp) överlämnade en skrivelse med begäran om att en kartläggning av situationen på Östermalm avseende familjevården görs och att denna redovisas inför stadsdelsnämnden med hänvisning till revisionskontorets utredning om ”Familjevården i Stockholm” (rapport nr 14/2005).

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.