Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information av
föräldravandrarna på Öste Läs mer...rmalm, Ulrica Stålhem och Marie Jansson.

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

4 Tillsynsbesök på Värtahemmet i enlighet med nämndens löpande tillsynsansvar enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen. Dnr 2008-1077-602.

5 Slutrapport - "Utveckling av förebyggande insatser genom samverkansformer för att möta gymnasieelevers behov av stöd". Dnr 2006-84-511.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om "Nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Jari Visshed m fl (s) om ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd. Dnr 2009-149-006.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om en ny alkohollag. Dnr 2009-254-006.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om uteservering i Humlegården, väster om Sturegatan 32 (tidsbegränsat bygglov). Dnr 2009-354-300.

12 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län angående ansökan från Min Omsorg att bedriva verksamhet enligt 23 § LSS. Dnr 2009-328-603.

13 Överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd på Östermalms stadsdelsförvaltning, arbetsmarknadsåtgärder på Kungsholmens stadsdelsförvaltning och vissa specialistfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning. Dnr 2009-249-104.

14 Avtal mellan Östermalms stadsdelsnämnd och Skå Entreprenad AB gällande drift och skötsel av plaskdammar och duschar i stadsdelsnämndsområdet Östermalm.

15 Överenskommelse om öppen fritidsverksamhet vid Gärdesskolan från och med vårterminen 2009.

16 Anmälan av stadsrevisionens årsöversikt 2008 - en sammanfattande granskning av stadens verksamhet år 2008.

17 Svar på Socialstyrelsens enkät angående nationella indikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården. Dnr 2009-301-006.

18 Anmälan av promemoria 2009-05-14 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

19 Anmälan av promemoria 2009-05-14 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

20 Anmälan av protokoll 2009-04-29 från handikapprådet på Östermalm.

21 Anmälan av protokoll 2009-05-04 från pensionärsrådet på Östermalm.

22 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

24 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken.

25 Anmälan av protokoll 2009-04-16 och 2009-05-07 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (113 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 19 maj 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 16 april justerades den 23 april 2009.

§2 Tertialrapport 1 - 2009

Dnr 2009-356-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-06 med förslag

till tertialrapport 1 Östermalm -2009.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner Tertialrapport 1 - 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen stimulansbidrag för
  utbyggnad av förskolelokaler, 2 avdelningar på Sandhamnsgatan 4, Gärdet.

 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 1,6 mnkr för förskole-
  lokaler med hög hyra.

 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 2,7 mnkr för verksam-
  heten Bryggan ur central medelsreserv för hemlöshet .

 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen medel ur central medelsreserv för hemlöshet 1,95 mnkr för projekt Din ekonomi i fokus.

 6. Nämnden begär hos kommunstyrelsen omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter om 8,0 mnkr.

 7. Nämnden godkänneri ärendet föreslagna underhållsåtgärder på förskolan Filosofen i Lappkärsberget.

 8. Nämnden godkänneri ärendet föreslagna underhållsåtgärder på Livryttarstigen på Gärdet.

 9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

skälet till användningen av mål och indikatorer är bland annat att medborgarna ska ha en god möjlighet att värdera vad som hänt. Mångfalden av mål, indikatorer och aktiviteter gör det dock svårt att få en klar och överblickbar bild av verksamheten. Hela mål- och indikatorsystemet bör därför ses över. Exempelvis anges att andelen grundutbildad personal inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende höjts från 50 % till 68 % och bedömer att detta mål kommer att nås. I tabellverket uppges då att ”målet uppfylls helt”. Detta gäller även sjukskrivningar. Samtidigt anges att Kommunfullmäktiges årsmål är 87 %, dvs. långt över vad förvaltningen tror ska uppnås. Det finns kanske tekniska förklaringar till detta, men det gagnar inte medborgarens möjlighet att få en klar bild över vad som uträttats och vad som man borde kunna kräva.

Vi anser att det är mycket anmärkningsvärt att majoriteten fortsätter med sin s.k. aktivitetsplan och den s.k. avknoppningen. Rättsliga utslag och utlåtanden från bl. a. Statskontoret och Sveriges Kommuner och Landsting visar att avknoppningstanken strider mot gällande regelsystem. Partier som säger sig värna om lagar och regler borde hålla sig för goda med att tillämpa sådana system.

Hög beredskap måste finnas för det ökande behovet av försörjningsstöd, där målet inte alls nås. Staden bör med stöd i uttalanden från regeringens finanspolitiska råd, som bl. a. anger att den styrande alliansen behöver bli mycket mer aktiv i att bemöta pågående finansiella kris och stödja kommunsektorn, och begära hos regeringen att man tänker om i detta avseende.

Inte heller i år uppnås målet om minskning av våld bland ungdomar liksom minskning av bruk av alkohol och andra droger bland ungdomar samt

Stockholm som en ren och trygg stad. Här måste förvaltningen i samverkan med andra förvaltningar och institutioner utveckla förslag till kraftfulla åtgärder.

Vi noterar dock med tillfredställelse att öppethållandet efter våra påpekanden vid förra årets tertialrapport 1 ökar på våra fritidsgårdar, dels när det gäller parklokalen i Tessinparken, dels ett ökat öppethållande på G-punkten. Vi vill fortsatt propagera för en ytterligare satsning på stadsdelens ungdomar genom att initiera en ombyggnad av befintligt hus samt mark intill skatebanan i Humlegården till ett Ungdomens Hus.

§3 Parkplan Östermalm 2009

Dnr 2008-765-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-04 med förslag till parkplan Östermalm 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner Parkplan Östermalm 2009 att användas som underlag för utveckling och skötsel av stadsdelsområdets parker och grönområden.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) med instämmande av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; den parkplan som förvaltningen

presenterar är en mycket glädjande läsning för alla oss som bryr oss om att utveckla och samtidigt förvalta alla de underbara parker som finns på
Östermalm.

Del 2 som innehåller en inventering av de olika parkerna är mycket ambitiös och utförlig och gör med sin historik över de enskilda parkerna en viktig kulturhistorisk insats för Östermalm. Speciellt intressant är uppdelningen i stadsparker, bergsparker, kvartersparker mm vilket ger en ny och intressant dimension till samspelet innevånare och parker.

Bra målsättningar för parkplanen som vi särskilt vill lyfta fram är att den biologiska mångfalden skall bevaras och utvecklas, att Östermalms parker skall vara trygga att vistas i och att skolor och förskolor skall ha tillgång till utemiljöer med pedagogiska kvaliteter.

I del 3 ”Förslag till åtgärder” står att vid anläggning av nya kvartersparker i Norra Djurgårdsstaden, Södra Värtahamnen och Loudden skall vikten av lekplatser uppmärksammas. Vi vill även framföra att det vid planering av dessa områden även bör planeras för näridrottsplatser för främst spontan-idrott där även motionsutrustningar för alla åldrar skall ingå.

De omfattande åtgärdslistorna är mycket ambitiösa och vi ser fram mot att under de kommande åren få bocka av ett flertal åtgärder. Förvaltningen är att gratulera till en mycket bra och omfattande parkplan som säkert kan vara ett föredöme för parkskötsel på andra håll i Stockholm

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Helena Bonnier m fl (m), leda-möterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande;

det är dock viktigt att utvecklingen av våra parker inte går i strid med andra intressen som är viktiga för stadsdelens invånare. I parkförslaget föreslås bland annat att delar av parkeringarna i Eriksbergsparken, i alléerna på

Narvavägen och Valhallavägen ska försvinna för att återställa dessa platsers ursprungliga utseende. Vi i majoriteten tror förvisso att en sådan utveckling skulle förhöja naturupplevelsen i berörda områden men vi vill förtydliga att en sådan utveckling måste förutsätta att alla parkeringsplatser som försvinner ersätts med lika många nya, så att Östermalm kan fortsätta att möta de behov av parkeringsytor som finns hos stadsdelens invånare.

Viktigt är även att öka tryggheten i parkerna genom bl.a förbättrad belysning. I åtgärdslistan finns ett särskilt avsnitt ”Belysning” med ett 80-tal förslag till åtgärder, i flera fall nyanläggningar. Alliansen ser gärna en prioritering av dessa åtgärder. Därutöver anser vi att ”Stockholms byggnadsordning och Stockholms nattljusvision” från 1998 bör revideras.

I avsnittet om upphandling av parkskötsel föreslås att man skall prova mindre entreprenader så att små företag där bra parkkompetens finns har möjlighet att lämna anbud. För alliansen är det viktigt med framväxten av mindre företag och nya entreprenörer varför vi stöder dessa tankar

§4 Tillsynsbesök på Värtahemmet

Dnr 2008-1077-602

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-20 med rapport från genomfört tillsynsbesök på Värtahemmet i enlighet med nämndens löpande tillsynsansvar enligt 13 kap 5 § socialtjänstlagen för enskild verksamhet med inriktning barn, ungdom och familj samt vuxna.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens redovisning av tillsynsbesöket på Värtahemmet och överlämnar redovisningen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§5 Slutrapport av projektet ”Utveckling av förebyggande insatser genom samverkansformer för att möta gymnasieelevers behov av stöd”

Dnr 2006-84-511

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-04 med förslag

att godkänna och överlämna projektets slutrapport ”Utveckling av före-byggande insatser genom samverkansformer för att möta gymnasieelevers behov av stöd” till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner föreliggande slutrapport och översänder densamma till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om miljöprofilområden

Dnr 2009-278-006

Förelåg exploateringskontorets, miljöförvaltningens, trafikkontorets,

stadsbyggnadskontorets och Östermalms stadsdelsförvaltnings gemensamma

tjänsteutlåtande 2009-04-28 med förslag till svar på remiss från kommun-styrelsen om miljöprofilområden. Miljöstadsdelar i världsklass.

Stadsdelsnämndens beslut

Östermalms stadsdelsnämnd överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande; att redan från början spänna bågen högt och utpeka nya stora bostads- och arbetsområden som miljöprofilom-råden är en viktig strategi.

På transportområdet är det intressant att styrgruppen slår ett slag för att utnyttja vattenvägarna i kollektivtrafiken. Det är också viktigt att spårförbindelser med City planeras in som möjlighet redan från början.

Utöver detta vore det en viktig inriktning att utnyttja möjligheten till persontransporter på räls mellan Norra Djurgårdsstaden och Albano – Norra Station, liksom en ringlinje på T-banan. Det är sådana grepp som behövs om personbiltrafiken och dess utsläpp ska kunna hållas på en låg nivå.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt

följande; det är glädjande att läsa om alla fantastiska planer för Norra

Djurgårdsstaden. Det är en riktigt upplyftande läsning. Solceller och små vindsnurror på taken, passivhus, gröna tak och väggar, stor satsning på kollektiv-trafiken, t.o.m. spårtaxi och biogasbåtar m.m. Det är helt riktigt när vi bygger på kanten av en Nationalstadspark att vi bygger på ett miljömässigt hållbart sätt. Precis som parken är en klenod så måste den nya stadsdelen miljömässigt och arkitekturmässigt bli en klenod.

Men – vad som oroar är den enorma mängden bostäder och kontorsytor som ska byggas: 10 000 bostäder och arbetsplatser för 30 000 personer. Risken är stor att omgivande Nationalstadspark kommer att utsättas för ett enormt slitage. Det bäste vore om projektet kunde bantas. Norra Djurgårdsstaden som ska bli en miljöstadsdel i världsklass ska stimulera till en hållbar livsstil, där det ska vara lätt att göra rätt. Varför inte låta denna miljöstadsdel bli helt bilfri? Inga ytor för parkeringsplatser och garage. Det kan i stället bli grönytor. Endast spårvagn, tunnelbana, Värtabanan, spårtaxi och biogasbåtar. Alla som flyttar in i stadsdelen ser detta som något mycket positivt.

Vill vi sticka ut och göra något i världsklass så måste vi våga att vara radikala.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om nya arrendeavtal för koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar

Dnr 2009-308-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-27 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om nya arrendeavtal mellan

Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Marion Sundqvists (mp) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt
att därutöver framföra följande

· Avgiftshöjningarna för koloniområdena ska sammanräknas för
de merkostnader dessa får om de även ska ta över infrastruktur och
byggnader i sina respektive områden.

· Standardarrendetiden för koloniområden ska vara 25 år.

· Uppsägningstiden av arrenden ska följa vad som stipuleras i Jordabalken.

Stockholms koloniträdgårdar har en lång historia inom staden. Ända sedan de allra första koloniområdena anlades i början av nittonhundratalet har de

bidragit till välbefinnandet för generationer stockholmare. De ursprungliga syftena, att även ge mindre bemedlade stockholmare möjlighet till rekreation i vackra omgivningar, samt även bidra till dessas försörjning, är allmängiltigt även i dag. Koloniområdenas betydelse för upprätthållande av den biologiska mångfalden i Stockholm kan inte nog poängteras.

Koloniträdgårdsodlarnas iver att upprätthålla och utveckla odling av frukter, grönsaker och blommor som inte längre går att finna i dagens storindustriella livsmedelshantering är av yttersta kulturella betydelse. Av kulturell betydelse är även varje individuellt utformad kolonistuga, som visar den enskilda

människans förmåga till skapande under en längre tid om hon blott får den möjligheten.

Folkhälsobetydelsen, både för kolonisterna och för förbipasserande flanörer är avsevärd. Stockholms koloniträdgårdar är helt enkelt en grundsten i det som utgör Stockholm.

Enligt uppgift så har de förhandlingar som förts mellan staden och FSSK varit mycket svårdefinierade som just förhandlingar. Dels förefaller kommunikationen mellan staden och kolonisterna från stadens sida haft mera formen av diktat än förhandling. Dels så förefaller förhandlingsmandatet för de som har bedrivit förhandlingarna från stadens sida varit anmärkningsvärt begränsat.

Det är därför fullt rimligt, att FSSK i rimlig omfattning får den tid de behöver för att kunna ta ställning till och sätta sig in i avtalet.

De avgiftshöjningar man föreslår för kolonisterna är, jämfört med övriga fördyringar i samhället rimliga. Men ställt i sammanhanget att koloniträdgårds-föreningarna utöver detta ska överta hela ansvaret för drift och underhåll av infrastruktur och gemensamhetsbyggnader inom sina anläggningar, så blir merkostnaderna för koloniträdgårdsföreningarna alltför betungande.

Förslaget att korta ner arrendetiden till 5 år är helt orimlig. Det rör sig här ändå om mångåriga investeringar av enskilda människor, kanske inte objektivt sett i reda pengar, men i form av varligt kärleksfullt vårdande eget arbete. Den välstädade noggrannhet som generellt präglar dagens koloniområden skulle med den föreslagna arrendetiden försvinna.

Förslaget att inte följa jordabalken avseende arrendeavtals uppsägning är inte heller rimligt. OM ett koloniområdes arrendeavtal måste sägas upp, därför att staden behöver marken för andra ändamål, så är det rimligt att de berörda parterna i god tid får veta att detta kommer att hända.

Rörande kravet på att den förening som har avtal med staden ska vara ansluten till FSSK, ska tas bort med hänvisning till föreningsfriheten, är märklig.

Stadens administration av koloniområdena förenklas av att endast ha EN motpart att förhandla med. I den mån det finns koloniträdgårdsföreningar som inte vill vara medlemmar i FSSK, så är detta en intern fråga för koloniträdgårds-rörelsen.

Liksom kravet på föreningsfrihet är lagstadgat, så är även likställighetsprincipen lagstadgad. Det finns därför ingen möjlighet för staden att behandla koloniträdgårdsföreningar olika, vilket möjligen skulle vara ett skäl för staden att tillämpa föreningsfrihetsprincipen här. Ska föreningsfrihetsrätten tillämpas här, så finns det heller ingen mening med enhetliga avtal. Då måste även varje enskild koloniförening ha rätten att själva förhandla och sluta avtal av olika slag med Stockholms stad.

Rörande begreppet Storstockholm, så förefaller detta något godtyckligt. Utgår begreppet ifrån de kommuner där Stockholms stad äger koloniområden? Trots att dessa koloniområden inte ska omfattas av detta avtal? Rörande förslaget att koloniföreningarna själva ska överta gemensamhetsbyggnader, så är det tveksamt om detta är lagenligt möjligt. Dessa byggnader utgör vanligtvis inga egna fastighetsbildningar. Kommer koloniföreningarna att äga byggnaderna med full förfoganderätt? Får byggnaderna byggas om, säljas, förpantas, hyras ut osv. Om inte, vilka inskränkningar i förfoganderätten ska finnas?

Att Trafik- och renhållningsnämnden får ett samordningsansvar för koloniträdgårdsfrågor i staden är rimligt utifrån att Stadsträdgårdsmästaren ska finnas på Trafik- och renhållningskontoret. Men vem ska ha samordningsansvaret för de koloniträdgårdar som ligger utanför Stockholms stad? Ska dessa säljas bort trots att flertalet av de kolonier som finns där brukas av stockholmare?

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande; det är viktigt att föreningslivet i form av bl. a. Storstockholms Koloniträdgårdar (FSSK) får ett fortsatt stor inslag i kommande förhandlingar med stadens förvaltningar. Vi vill också understryka vad förvaltningen framför när det gäller tillräckligt långa arrendeavtal.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Jari Visshed m fl (s) om ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd

Dnr 2009-149-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-23 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion från Jari Visshed m fl (s) om ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustavsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden anför som svar på remissen följande:

Att hälsofrämjande aktiviteter så som kultur och motion i olika former har en positiv inverkan på individen, oavsett ålder, är vetenskapligt belagt. Vi anser att det är viktigt att stadens äldre ges möjlighet att delta i olika former av kulturell- och idrottslig verksamhet. Människor är olika och de som har varit aktiva och deltagit i olika aktiviteter och sociala sammanhang som unga förblir oftast så även när de blir äldre.

Att vara en aktiv motionsutövare eller en mer inaktiv person handlar om livsstil. Informationssatsningar kan få en del att ändra en mindre bra livsstil till en mer hälsosam sådan. Men det är alltid den enskildes egna beslut som avgör. Att försöka påverka en person med en ohälsosam livsstil är i och för sig en utmaning, men att generellt införa ett 0-taxesystem för äldre är inte vad som krävs för att motivera dessa personer till att bli mer aktiva motionsut-övare. Vi anser att det är rimligt att den enskilde själv betalar en avgift för att delta i olika fritidsaktiviteter. Det finns ett stort antal motions- och idrottsklubbar i Stockholm. Idrottsförvaltningen som har särskilt riktade program till äldre, erbjuder redan idag en hel del subventionerade aktiviteter för pensionärer.

Äldreförvaltningen påbörjade 2008 ett samarbete med idrottsförvaltningen och startade då ett nätverk där även några stadsdelsförvaltningar ingår.

Äldreförvaltningen i Stockholms stad kommer under våren att göra en genomlysning av de hälsofrämjande motionsaktiviteter som erbjuds äldre i staden. Utifrån resultatet kommer vidare planering att göras. Samarbetet med idrottsförvaltningen planeras fortgå och utvecklas och vi hoppas därmed att vi kan stimulera ännu fler till hälsosamma livsstilar.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande att bifalla förvaltningens förslag.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till ny alkohollag

Dnr 2009-254-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-03-23 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag från regeringen /socialdepartementet om En ny alkohollag (SOU 2009:22).

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustavsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer ordförande Helena Bonniers (m) m fl förslag röstar ja; den som stödjer förvaltningens förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Helena Bonnier (m), Gunilla Gustafsson (fp), Lotta

Juul Martin-Löf (m), Johanna Sjö (m), Johan Sjölin (m), Britt Westerlind (kd) och Pia Helleday (m).

Nej-röster avgavs av Rolf Lindell (s), Per Hamnström (v), Birgit Marklund Beijer (s), Berit Nyberg (s), Marion Sundqvist (mp) och Magnus Lingen (s).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla ordförande Helena Bonniers (m) m fl förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden anför som svar på remissen följande:

Alkohollagsutredningen har haft i uppdrag att göra en total översyn av alkohollagen. Utgångspunkten för översynen har varit en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan.

Tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker ska liksom hittills meddelas av kommunen.

Vi tillstyrker i huvudsak utredningens förslag men anser att en del ytterligare förtydliganden behöver göras exempelvis vad gäller köks- och matkraven och gemensamt utrymme för servering.

Vi avstyrker förslaget att i alkohollagen begränsa serveringstiden utöver

normaltiden kl. 11:00 – 01:00 till kl. 03:00. Kommunernas tillståndsmyndig-heter bör även fortsättningsvis få besluta om andra serveringstider än normal-tiden. Serveringstiderna bör anpassas till de lokala förhållandena.

Redan idag är både polismyndighetens och miljöförvaltningens yttranden av stor betydelse vid bedömningen av serveringstiden. Men det slutliga beslutet måste fortfarande ligga hos kommunen.

Det ska vara lätt att få ett serveringstillstånd om man uppfyller kriterierna som gäller för att få serveringstillstånd enligt alkohollagen och stadens riktlinjer. Men det ska också vara lätt att mista tillståndet om man inte följer regelverket och aktivt arbetar för att ha god ordning och nykterhet inom verksamheten. Tillståndsenheten gör årligen ca 3.000 tillsynsbesök på stadens restauranger både för att förebygga att problem uppstår i verksamheterna och för att kontrollera att serveringsställena uppfyller gällande krav.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut med hänvisning till tidigare yrkande att bifalla förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det är bra att lagförslaget och förvaltningen i sitt förslag till remissvar slår fast att en gräns bör sättas till kl. 03.00 när det gäller alkoholservering.

Såväl polisen som sociala och vårdgivande instanser blir allt bestämdare i sin uppfattning att alkoholen spelar en tung och ökande roll i ordningsproblem och människors personliga säkerhet. Det gäller i hög grad för ungdomar.

Stockholmsenkäten visar att ungdomar på Östermalm, särskilt flickor, dricker betydligt mer än tonåringar i andra delar av Stockolm. Detta är mycket oroande. Det finns en mer tillåtande inställning till alkohol i vår stadsdel än i andra stadsdelar och enkätsvaren visar att de som bor på Östermalm generellt sett har en mer liberal inställning till alkohol jämfört med andra stadsdelar.

Alkoholen är en ofta en naturlig del i sociala umgänget och det kan därför för många yngre upplevas som udda att inte dricka.

Dessutom svarar alkoholskador av olika slag för en stor del av samhällskostnader och inkomstbortfall för både individ, företag och samhälle. Det hävdas ofta att en tidigareläggning av tiden för alkoholutskänkning bara skulle leda till att s.k. svartkrogar tar över marknaden. Det behöver inte alls vara så.

Staden och polisen har vid tidigare tillfällen visat att bl. a. razzior och brandsyner har kunnat motverka detta.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Dnr 2009-309-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-17 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag förändring av avgiftssystemet inom lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning .

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Per Hamnström (v) med instämmande av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Per Hamnströms (v) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut till förändringar i avgiftssystemet samt

att därutöver framföra följande:

Vad vi kan bedöma utifrån det omfattande och detaljrika ärendet är att de föreslagna förändringarna i avgiftssystemet verkar vara väl motiverade utifrån principer om likställighet inom kommunen och i förhållande till landet i övrigt.

Eftersom det inte är möjligt att få heltäckande kunskap om hur nuvarande avgiftssystem och de föreslagna förändringarna påverkar de funktionsned-sattas ekonomi, krävs en ganska snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige bör få en återrapport till exempel i samband med tertialrapport 2 år 2010.

Vi anser också att det är problematiskt att enskilda individer drabbas av avgiftshöjningar, och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade hushåll. Även om det bara är 80 hushåll som drabbas, kan det slå hårt i det enskilda fallet. Vi vet inte heller på förhand hur många som verkligen beviljas handikappersättning. Exempel på stora försämringar är den föreslagna sänkningen av minimibeloppet för sammanlevande makar, registrerade partners och sambor från 5 350 kronor till 4 492 kronor, vilket för en del hushåll ger höjda avgifter. Även avgiften för nutrition höjs för personer som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1 200 kr till 2 614 kronor per månad för personer som behöver hel nutrition.

§11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om tidsbegränsat bygglov för uteservering i Humlegården

Dnr 2009-354-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-05-07 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om tidsbegränsat bygglov för uteservering i Humlegården, väster om Sturegatan 32, nedanför Floras kulle.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp), Britt Westerlind (kd), Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på eget (m) m fl yrkande fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner bygglovet utifrån den förutsättningen att verksamheten håller sig inom den av trafikkontoret upplåtna ytan samt hänvisar i övrigt till förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Humlegården är en av stadens viktigaste parker, utpekad som riksintresse och den enda större gröna oasen i Cityområdet. Det ger ramar för vad som kan tillåtas i parken. Den servering som sedan decennier har funnits på denna plats nedanför Floras kulle, numera utvecklad till parkcafé, har nått gränsen för vad parkens miljö och atmosfär kan acceptera.

Vi förutsätter att uteserveringens nya ägare kommer att bedriva en verksamhet som respekterar den omgivande miljön och skapar en trivsam kvalitativ servering till glädje för stockholmare i allmänhet och för de bofasta på Östermalm i synnerhet.

§12 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län angående ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 § LSS

Dnr 2009-328-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-28 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 7022-09-21941) angående ansökan från bolaget Min Omsorg om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden tillstyrker ansökan om tillstånd att driva enskild verksamhet enligt 23 § LSS och översänder detsamma till länsstyrelsen under förutsättning att lokalerna är handikappanpassade då verksamheten startar.

§13 Anmälan av överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och vissa specialistfunktioner

Dnr 2009-249-104

Anmäldes överenskommelse 2009-04-14 om samordnad handläggning av försörjningsstöd på Östermalms stadsdelsförvaltning, arbetsmarknads-åtgärder på Kungsholmens stadsdelsförvaltning och vissa specialistfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Överenskommelsen läggs till handlingarna.

§14 Anmälan av avtal med Skå Entreprenad AB

Dnr 2008-1015-104

Anmäldes att avtal träffats mellan Östermalms stadsdelsnämnd och Skå
Entreprenad AB gällande drift och skötsel av plaskdammar och duschar i stadsdelsområdet Östermalm.

Avtalstiden är 2009-04-01 – 2011-03-31 med möjlighet till ett års förlängning.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av överenskommelse om öppen fritidsverksamhet vid Gärdesskolan

Dnr 2009-324-104

Anmäldes överenskommelse daterad 2009-03-31 med Gärdesskolan om öppen fritidsverksamhet i Ungdomscaféet G-punkten, Gärdesskolan, från och med vårterminen 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av stadsrevisionens revisionsberättelser och årsöversikt 2008

Dnr 2009-352-102

Anmäldes stadsrevisionens årsöversikt 2008 – en sammanfattning av stads-revisionens granskning av stadens verksamhet 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av svar på Socialstyrelsens enkät om förslag till nationella kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården

Dnr 2009-301-006

Anmäldes stadsdelsförvaltningens svar på Socialstyrelsens enkät angående förslag till nationella kvalitetsindikatorer för den sociala barn- och ungdomsvården.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-05-14 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-04-07 av Margareta Kindstedt angående barnet NN.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XX son eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§23 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-04-16 och 2009-05-07 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§24 Information från stadsdelsdirektören

Besök av miljö- och trafikborgarrådet

Frågestunden vid nämndsammanträdet den 11 juni kommer att inledas med att miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m) informerar om stadens arbete i olika miljöfrågor.

Broschyr till äldre personer

Utdelades en broschyr som tagits fram av Stockholms stad i samarbete med polisen ”Tips och råd till äldre personer” i syfte att öka tryggheten och minska utsattheten för brott. Broschyren innehåller tips om vad särskilt äldre bör tänka på då det gäller förvaring av pengar och värdesaker, bankkoder etc.

Stadens Hedersbelöning

Personal som har varit anställda i Stockholms stad i 30 år erhåller en Hedersbelöning i form av guldklocka, pärlhalsband eller konstverk. På Östermalm är det i år 12 medarbetare som får sin Hedersbelöning under en lunch på värdshuset Ulla Winbladh och avslutas med middag och dans på kvällen i Blå Hallen. Detta går av stapeln på Eriks-dagen den 18 maj.

Tessinparken

Renovering av Tessinparken pågår och det finns skyltar uppsatta så att allmänheten ska få information om vad som pågår.

Upphandling av IT service

Det har uppmärksammats i olika media att Volvo IT AB har fått uppdraget att ge IT service till stadens förvaltningar och bolag. Genomförandet startar hösten 2009 och beräknas vara slutfört i december 2011.

Samarbete med landstinget

Måndagen den 4 maj deltog Göran Månsson, ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) i en återkommande träff mellan presidierna i innerstadens stadsdelsnämnder och sjukvårdsstyrelsen för Stockholms stad och Ekerö kommun då tillfälle ges att informera om och diskutera gemensamma frågor.

Flygbladsutdelning mot langning till ungdomar

Årets flygbladsutdelning utanför systemen på Östermalm inför Valborgs-helgen hade samlat rekordmånga utdelare i form av både politiker, tjänstemän och föräldravandrare. Valborgsfirandet hade förflutit ganska lugnt.

Nästa flygbladsutdelning är den 8 juni inför ”studentutsläpp” och skolav-slutningar.

Städkampanjen

Städkampanjen ”Tillsammans mot skräpet” är i full gång med olika aktiviteter. Det har varit träff på Mc Donalds, en ”skräpcup” då mer än 60 ungdomar deltog i en fotbollsturnering i Tessinparken, förskolor med per-sonal och barn har plockat skräp m.m allt med syfte att uppmärksamma och förändra inställningen till att skräpa ned i parker och på gator.

Telefonnumret till driftcentralen är 651 00 00 och dit kan man ringa och meddela upptäckt av t.ex. nedskräpning, klotter, trasig gatubelysning.

Helena Bonnier berättade vidare om en tävling för barnen i ”Mulles-regi” med skräptema som ägde rum i Tessinparken. Barnen skulle rita en papperskorg och sedan tågade alla tillsammans med ”Skräp-kören” in i Fältöversten med sin sång.

§25 Övriga frågor

Muntliga rapporter

Ordförande Helena Bonnier (m) och ledamoten Birgit Marklund Beijer (s) rapporterade från anhörigrådet på Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende, vice ordförande Rolf Lindell (s) och ersättaren Erik Hafström (m) afström (m)Harapporterade från mötet i anhörigrådet på Kampementet, ersättaren Kitty Ericsson (m) rapporterade från Kattrumpstullens anhörigråd och ersättaren Britt Westerlind (kd) rapporterade i sin tur från förtroenderådet på Dianagården.

Utbildningar/konferenser

Ordförande Helena Bonnier (m) och ersättaren Ulla-Liza Blom (s) lämnade kort information från ”Micasa Fastigheters kunskapsdag” den 23 april som handlade om kosten för äldre, boende och ledarskapsutmaningar.

Ersättaren Thomas Linn (m) berättade från möte i Intresseföreningen för psykiatri som han deltog i tillsammans med Birgit Marklund Beijer (s) och Britt Westerlind (kd). Fokus var på sjukdomen schizofreni.

Ledamoten Berit Nyberg (s) informerade från Anhörigriksdagen 2009 som ägde rum 12-13 maj i Varberg.

Utdelades skriftlig rapport från ersättaren Leif Krafft (s) som den 22 april deltog i Ungdomsstyrelsens konferens i Rinkeby Folketshus ”Om ungdomars villkor och utanförskap.”

Korvkiosken ”Pölsemannen” på Karlaplan

Vice ordförande Rolf Lindell (s) hänvisade till en artikel i Lokaltidningen Mitt i Östermalm den 12 maj i vilken det framkom att Rafael tvingas stänga sin korvkiosk (”Pölsemannen”) på Karlaplan, då fastighetskontoret uttalat att korvförsäljning inte hör till torghandel.

Stadsdelsnämnden beslöt att uppdra åt ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) att tillskriva fastighetsnämnden med upp-maningen att låta Pölsemannen vara kvar med sin korvförsäljning på Karlaplan.

§26 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ”försörjningsstöd, jobbgaranti och jobbtorg”

Dnr 2009-408-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse angående ”försörjningsstöd, jobbgaranti och jobbtorg.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§27 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”bättre kontroll av maten”

Dnr 2009-406-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse om ”bättre kontroll av maten.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§28 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om teaterföreställningen ”Ses i baren!”

Dnr 2009-407-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag

att förvaltningen undersöker möjligheten ”att alla gymnasieklasser i stads-delen får se pjäsen Ses i baren!”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§29 Skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”gemensam kö och insyn för de enskilt drivna förskolorna”

Dnr 2009-409-000

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) överlämnade en skrivelse med förslag om ”gemensam kö och insyn för de enskilt drivna förskolorna”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.