Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-10-22

Sammanträde 2009-10-22

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med förvaltningens genomgång av finansborgarr Läs mer...ådets förslag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012.

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslistan
Upprop och närvaroregistrering

3 Ansökan om projektmedel till projektet "Säkrare Sex". Dnr 2009-745-504.

4 Lägesrapport angående förskola på Linnégatan 85. Dnr 2009-440-302.

5 Registerförteckning enligt personuppgiftslagen (PuL). Dnr 2009-762-299.

Remissärenden

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensamt kartläggnings- och bedömnings-instrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Dnr 2009-593-006.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse från Yvonne Ruwaida m fl (mp) om att utnyttja stadens tak för solenergi. Dnr 2009-672-007.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden. Dnr 2009-738-006.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter. Dnr 2009-658-006.

10 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av ansökan om ett nytt särskilt boende för äldre. Dnr 2009-741-603.

11 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på Stekhuset Falstaff, Tegeluddsvägen 90. Dnr 2009-655-507.

Svar på skrivelser

12 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2009-339-000.

13 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl. Dnr 2009-481-000.

Anmälningsärenden

14 Anmälan av månadsrapport september 2009. Dnr 2009-202-101.

15 Anmälan av skolinspektionens beslut i ett ärende angående tillsyn av barn vid Olaus Petri förskola, Olaus Petrigatan 11. Dnr 2008-269-402.

16 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet. Dnr 2009-447-504.

17 Anmälan av resultat från projektet "Uppsökande verksamhet" gällande personer som fyller 75 år under 2009. Dnr 2008-287-605.

18 Anmälan av promemoria 2009-10-22 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

19 Anmälan av protokoll 2009-09-09 från handikapprådet på Östermalm.

20 Anmälan av protokoll 2009-10-12 från pensionärsrådet på Östermalm.

21 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

23 Inköp och distribution av dagligvaror inom omsorgen av äldre och funktionshindrade. Dnr 2009-749-103.

24 Anmälan av protokoll 2009-10-05 och 2009-10-08 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 27 oktober 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 17 september justerades den 23 september 2009.

§2 Bidrag till utomstående organisation: ansökan från Stora Skuggans 4H-gård

Dnr 2009-592-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-10-08 med förslag till svar på ansökan från Stora Skuggans 4H-gård om verksamhetsbidrag för åren 2009-2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Stora Skuggans 4H-gård 400 tkr i verksamhetsbidrag för åren 2009-2010.

§3 Ansökan om projektmedel till projektet ”Säkrare sex”

Dnr 2009-745-504

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-10-05 med förslag

att ansöka hos Stockholms stads socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltning om projektmedel till Östermalms stadsdelsförvaltnings HIV-preventiva arbete.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens ansökan om projektmedel om totalt 1371285 kronor och översänder densamma till socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

§4 Lägesrapport angående förskola på Linnégatan 85

Dnr 2009-440-302

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-10-05 med läges-rapport angående planerad förskola på Linnégatan 85.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§5 Registerförteckning enligt personuppgiftslagen (PuL)

Dnr 2009-762-299

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-10-05 med förslag till registerförteckning enligt personuppgiftslagen § 39.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förteckning över behandling av personuppgifter.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Dnr 2009-593-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-09-12 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
  kommunstyrelsen som svar på remissen.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det är positivt med ett systematiskt instrument för att underlätta uppföljning av och jämförelse mellan beslutade insatser inom stadens äldreomsorg. Som förvaltningen stryker under är det samtidigt viktigt att bedömningsinstrumentet inte blir alltför schablonmässigt utan fortfarande ger möjlighet till individuell behovsbedömning enligt socialtjänstlagen.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse från Yvonne Ruwaida m f l (mp) om att utnyttja stadens tak för solenergi

Dnr 2009-672-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-10-02 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse från Yvonne Ruwaida m f l (mp) om att utnyttja stadens tak för solenergi.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner i huvudsak detta tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Nämnden avvisar den del av skrivelsen som gäller att inventera stadens alla tak för ett framtida eventuellt utnyttjande av solenergi.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för tidigare yrkande att bifalla förvaltningens förslag till svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; frågan om att ställa om och anpassa energisystemen i enlighet med klimatpolitiken är angelägen och viktig, där beprövad kunskap måste gå hand i hand med nya metoder och teknik. I miljöarbetet måste vi - för att få ut största möjliga miljönytta för största möjliga mängd människor - använda de effektivaste metoderna. Solceller är i dagsläget inte kostnadseffektiva nog för en fullskalig montering på stadens tak.

Kommunfullmäktige har valt ut tre miljöprofilområden: de befintliga miljonprogrammen, samt de nya områdena Norra Djurgårdsstaden och Lövholmen. Stadshusmajoriteten satsar genom Stimulans för Stockholm på en massiv upprustning av stadens miljonprogramsområden, där en förbättring av boende-kvaliteten för de boende kommer att kombineras med radikala energieffektiviseringar. Tillsammans kommer effekterna av dessa tre områden bidra till den borgerliga majoritetens mål om totalt 3 ton CO2 per stockholmare år 2015.

Syftet för modern miljöpolitik är att sänka samhällets CO2-utsläpp, vilket staden kommer att uppnå i större grad genom energieffektiviseringarna i

Stimulans för Stockholm än vad investeringar i solceller på alla stadens tak skulle göra.

Alliansens partier tror, liksom stadsdelsförvaltningen i sitt svar, att projekt som Norra Djurgårdsstaden på sikt kan ge ringar på vatten som sprider sig till övrig nybyggnation i staden, och bidra till internationell export av svensk miljöteknik. Detta kommer i sin tur ge ökad sysselsättning, vilket vi värde-sätter.

Då Norra Djurgårdsstaden ligger i vår stadsdel anser Alliansens partier att vi som nämnd i första hand bör inrikta oss på det projektet. För området gäller att området ska som max generera 1.5 ton utsläpp av CO2 per innevånare till 2020, vilket kommer att genomdrivas tack vare stadens satsning på Spårväg City och krav på byggherrarna i byggprocessen. Att här få hus som kan producera sin egen energi, och leda in i energinätet – s.k. plus-hus – är mycket viktigt, och här kan det mycket väl bli fråga om solceller.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden

Dnr 2009-738-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-10-13 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om centralupphandling av vård- och omsorgsboenden.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att kommunstyrelsen river upp nuvarande rutiner och beslutssystem för
centralupphandling av vård och omsorg. Nya rutiner bör utarbetas som ger stadsdelsnämnderna åter det avgörande beslutet för val av utförare.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; som framgår av tjänsteutlåtandet ansvarar SLK centralt för upphandlingen av vård- och omsorgsboendena. Stadsdelsnämnderna – som lokalt har det yttersta ansvaret för verksamheten – får yttra sig över förfrågningunderlag men har sedan inget inflytande över valet av utförare. Det slutliga beslutet beträffande utförare fattas i stället av stadsdirektören. Nämnden får så småningom veta vad stadens högsta tjänsteman har beslutat.

Beslutssystemet är fullständigt absurt. Det framstår som helt omodernt att en aktör – i detta fall en politiskt tillsatt nämnd – som har ansvaret för en viss verksamhet inte tillåts medverka i valet av utförare för denna verksamhet.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Dnr 2009-658-204

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-10-12 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§10 Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av ansökan om ett nytt särskilt boende för äldre, Brahem

Dnr 2009-741-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-10-13 med förslag till yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av ansökan om ett nytt särskilt boende för äldre, Brahem, vilket kommer att drivas av Kavat Vård AB.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§11 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Stekhuset Falstaff

Dnr 2009-655-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-09-07 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på Stekhuset Falstaff, Tegeluddsvägen 90, 115 28 Stockholm (SotN dnr 01-2009-03108).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Golden Gate Restaurang HB, c/o Fadel Shisha, Tallåsvägen 120, 186 51 Vallentuna bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus på Stekhuset Falstaff till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00-01.00 och på uteserveringen klockan 11.00- 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§12 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om förskolorna

Dnr 2009-339-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-09-12 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”Miljötänk i förskolorna”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§13 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om Ungdomsråd

Dnr 2009-481-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-09-12 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamoten Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) om att forma ett ungdomsråd för stadsdelen Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§14 Anmälan av månadsrapport september 2009

Dnr 2009-202-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 september 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av Skolinspektionens beslut

Dnr 2008-269-402

Anmäldes skolinspektionens beslut 2009-09-09 (Dnr 41-SV2008:523) i ett ärende angående tillsyn av barn vid Olaus Petri förskola, Olaus Petrigatan 11.

Skolinspektionen kritiserar Stockholms kommun för att vid det aktuella tillfället ha brustit i sin tillsyn. Mot bakgrund av att Stockholms kommun vidtagit åtgärder som en följd av det inträffade bedömer Skolinspektionen att det inte föreligger skäl att följa upp aktuellt ärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Skolinspektionens beslut läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

Dnr 2009-447-504

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2009-09-10 (Beteckning 704-09-39452) att bevilja Norrmalms stadsdelsnämnd 650000 kronor i bidrag till utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet 2009.

Det beviljade bidraget avser första året i ett flerårigt utvecklingsarbete mellan stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen och Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av resultat från projektet ”Uppsökande verksamhet”

Dnr 2008-287-605

Anmäldes resultat från projektet ”Uppsökande verksamhet” gällande personer som fyller 75 år under 2009.

Projektet har finansierats genom stimulansmedel från Socialstyrelsen.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-10-22 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§21 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade

Dnr 2009-749-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-10-02 med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom äldreomsorgen och omsorgen av funktionshindrade.

Stadsdelsnämndens beslut

Upphandlingssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL)19 kap 3 §.

forts § 21

§22 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-10-05 och 2009-10-08 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§23 Information från stadsdelsdirektören

Utdelat

Stockholms stads broschyr över Norra Djurgårdsstaden - Stockholm Royal Seaport - med information om planeringsarbetet och tider för byggstarter för bostäder, kontor, handel, arbetsplatser och service.

Konferens

Föreningen fastighetsägarna Stockholm, Östermalm-Lidingöavdelningen, bjuder in stadsdelsnämnden och närpolisen till en konferens den 26 november 2009 för diskussion om aktuella problem såsom nedskräpning, förekomst av råttor o dyl.

Brottsförebyggande rådet

Minnesanteckningarna från möten i lokala brottsförebyggande rådet kommer i fortsättningen att sättas upp på stadsdelsnämndens föredragningslista som ett anmälningsärende.

Verksamhetsplanering – VP-seminarium

Stadsdelsförvaltningen anordnar måndagen den 9 november 2009 kl. 18.00-21.00 ett VP-seminarium för stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare för att gå igenom budgetplaneringen för varje verksamhetsområde.

§24 Övriga frågor

Rapport från deltagande i utbildning

· Ersättaren Solveig Holmgren (s) rapporterade från halvdagskonferensen på temat ”Demokrati” den 22 september 2009 som hade varit mycket intressant.

 • Vice ordförande Rolf Lindell (s) rapporterade från en konferensdag om brottsförebyggande arbete ”En dag med goda råd” den 1 oktober 2009.

”Satsa på cykeln”

En skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden om cykeltrafiken har utarbetats inom nämnden och överlämnas av en enig nämnd. Nämndens presidium ges i uppdrag att underteckna skrivelsen. Dnr 2009-815-399.

Uppföljningsansvar för ungdomar

Avdelningschef Anna-Lena Christensson Österberg besvarade fråga från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om uppföljningsansvaret för stadsdelens ungdomar som slutat skolan och saknar arbete. Anna-Lena Christensson Österberg återkommer senare med ytterligare information.

Kursinbjudan

Miljöförvaltningens Energicentrum välkomnar till seminarium El-smart Bromma 2009 måndagen den 23 november 2009 om effektiv el-användning. Plats: Långholmen konferens, Alstaviksvägen 19, Långholmen.

Tid: kl 12.00-16.00. Ingen avgift. Anmälan: senast 16/11.

§25 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om energieffektivisering i förskolorna

Dnr 2009-816-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse om energieffektivisering i förskolorna.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§26 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om anslagstavlor/föreningstavlor

Dnr 2009-817-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse med förslag att det sätts upp anslagstavlor vid korsningen Karlavägen/Sibyllegatan och i anslutning till Östermalmstorg.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.