Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-15

Sammanträde 2010-04-15

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om "lekplats" för äldre i Tessinparken. Dnr 2009-943-002.

6 Befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Dnr 2010-161-1.1.

8 Anläggande av utomhusgym på Östermalm. Dnr 2010-230-5.

Remissärenden

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad. Dnr 2010-145-1.5.1.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen. Dnr 2010-148-1.5.1.

11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Förrådsbacken 1, Oxenstiernsgatan 26. Dnr 2010-240-1.5.3.

12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret angående förslag till detaljplan för del av kvarteret Svea Artilleri. Dnr 2010-236-1.5.3.

13 Yttrande till Storstockholms Lokaltrafik AB på förstudie av fortsatt utbyggnad av Spårväg City. Dnr 2010-241-1.5.3.

Anmälningsärenden

14 Anmälan av idrottsnämndens beslut med anledning av stadsdelsnämndens skrivelse om möjligheten att förlänga Kampementsbadets säsong. Dnr 2009-981-000.

16 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om statsbidrag för personligt ombud år 2010. Dnr 2010-100-1.2.1.

17 Anmälan av RSMHs årsredovisning 2009 för återhämtningscentrum Lotsen inom Östermalms stadsdelsförvaltning. Dnr 2010-414-104.

19 Anmälan av slutrapport av projektet om "Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2008". Dnr 2008-244-504.

20 Anmälan av förvaltningens redovisning av 2009 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Dnr 2008-287-605.

21 Anmälan av trafik- och renhållningsnämndens beslut om cykelsatsningar på Östermalm. Dnr 2009-815-399.

22 Anmälan av stadsdelsnämndens skrivelse "Sätt kundservicen före systemet" med anledning av postens förändringar av postombud för boende i postnummerområde 115 38. Dnr 2010-71-1.6.

23 Anmälan av stadsrevisionens Revisionsplan 2010.

24 Anmälan av protokoll 2010-04-06 från pensionärsrådet på Östermalm.

25 Anmälan av promemoria 2010-04-15 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

26 Anmälan av promemoria 2010-04-15 förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

27 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

29 Barn- och elevombudets beslut i enskilt ärende. Dnr 2010-77-1.4.

30 Anmälan av förvaltningens yttrande till Diskrimineringsombudsmannen.

31 Förfrågningsunderlag för upphandling av öppen fritidsverksamhet vid Gustav Adolfsparkens parklek. Dnr 2010-210-2.2.2.

32 Förfrågningsunderlag för upphandling av utförande av personlig assistans.

33 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2010-161-1.1.

34 Anmälan av protokoll 2010-03-18 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 21 april 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 11 mars justerades den 17 mars 2010.

§2 Svar på medborgarförslag om utegym för äldre i Tessinparken

Dnr 2009-943-002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-06 med förslag

att anlägga ett utegym för äldre i Tessinparken för att främja motion och

social samvaro.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (m),

ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget samt att särskilt

uttala följande

Tessinparken är en naturlig samlingspunkt för boende på Östermalm . Därför finner vi att ett utomhusgym, speciellt anpassat för äldre, bäst skulle finna sina användare just vid Tessinparken. Ett utomhusgym för äldre är av en

annan karaktär och har annan målgrupp än det av förvaltningen planerade gymet vid Kampementsbadet. En gym för äldre behöver heller inte vara en särskilt omfattande anläggning utan kan med fördel utvecklas gradvis där behoven och efterfrågan kan påverka utformning och utvecklingen av anläggningen över tid. Vi yrkar därför bifall till medborgarförslaget.

§3 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Östermalm

Dnr 2010-232-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-29 med förslag

till underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fastställer föreliggande underlag till budget 2011 och inriktning 2012 - 2013 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

i samband med beslutet 2009-12-17 om verksamhetsplan för 2010 reserverade vi oss och erinrade om att vi i kommunfullmäktige föreslagit en betydligt starkare budget för nämndens verksamhet än nuvarande moderatledda majoritet. De rödgröna partiernas budgetar skulle ha ökat resurserna för Östermalms stadsdelsnämnd med minst 25 - 30 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. På samma sätt innebär den politik som vi går till val på att nämnden får större tillgång till ytterligare viktiga insatser för Östermalms medborgare åren därefter. Det skulle ge en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna.

Om vi får majoritet kommer vi att satsa kraftfullt på att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten i äldreomsorgen och härigenom öka kvaliteten i omsorgen.

Vi kommer vidare att prioritera arbetet för att stävja den ökande användningen av alkohol och droger bland ungdomar. Ungdomsforumet FUSSION samt insatserna av våra utmärkta fältassistenter är en bra grund i denna

strävan. Därtill behövs en utökning av öppethållandet på våra fritidsgårdar. Genom att initiera en ombyggnad av befintligt hus samt mark intill skatingbanan i Humlegården till ett Ungdomens Hus vill vi göra ytterligare satsningar för stadsdelens ungdomar.

Att skaffa sig jobberfarenhet är viktigt för ungdomarna. Det påverkar

möjligheterna till framtida jobb, de lär sig ta ansvar för ekonomi och träffar många människor som ger dem en bredare social kontaktyta. Vi ser det därför som en viktig fråga att med kommunala aktiva åtgärder prioritera möjligheterna till sommarjobb.

Äldreomsorgen är för närvarande ett område där det för många brukare och anhöriga råder stor osäkerhet. Det s.k. trygghetsboendet genomförs trots att formerna för verksamheten och övergången mellan servicehusboende och trygghetsboende är oklara. Det inger inte förtroende att man nu hastar fram denna förändring när man i den senaste valrörelsen utlovade att man inte skulle lägga ner servicehusen. Vi menar att en förändring måste föregås av en ordentlig konsekvensanalys och ske i sådana former att alla berörda känner sig trygga och välinformerade.

Vi kommer i majoritetsställning att öka resurstilldelningen för personer med funktionsnedsättning. Sedan många år är det en verksamhet som går med minus. Det tyder på att de resurser som sätts av på detta område är otillräckliga.

Ytterligare ett område där vi kommer att öka ansträngningarna är de lokala aspekterna av miljö-, energi- och stadsutvecklingsfrågor. Vi anser vidare att en lokal trafikplan behöver utarbetas för stadsdelen där trafiksäkerhet, kollektivtrafik och cykelbanor prioriteras.

Vi skulle slutligen också omedelbart återkalla aktivitetsplanen. Majoriteten genomför av ideologiska skäl en total privatisering av alla äldreboenden. Någon verklig valfrihet finns inte då brukarna exempelvis saknar möjlighet att välja egen regi. I en sista ansträngning att till varje pris sälja ut vad som under årens lopp byggts upp går man nu vidare med att upphandla utförande av personlig assistans, vilket vi motsätter oss liksom vi gjort tidigare när det gäller verksamheter som stödboenden och gruppboenden inom social-psykiatrin. Det är en skam att på detta sätt ge sig på några av de mest utsatta och sköra grupperna i samhället i sin iver att hinna förverkliga sin utförsäljningsplan när man nu nalkas slutet av mandatperioden.

En utförsäljning för dess egen skull är oförsvarlig. Alla verksamheter mår bra av en rimlig balans mellan olika utövare där ett konstruktivt samspel kan ske mellan egenregi samt ideella organisationer och privata utövare. Att helt utesluta egenregi ger ingen riktig valfrihet och tyder på att man gömmer sig bakom fristående utövare och inte riktigt vågar bära ett direkt eget ansvar för omsorgen.

§4 Ansökan om statsbidrag till drogförebyggande arbete eller tidiga insatser

Dnr 2010-106-2.1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-31 med förslag att ansöka om statsbidrag från länsstyrelsen till drogförebyggande arbete eller tidiga insatser riktade till barn till missbrukare m fl.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med ansökan
om statsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län, summa 858 tkr, och översänder detsamma till länsstyrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Dnr 2010-231-1.1.

Förelåg Östermalms stadsdelsförvaltnings, exploateringskontorets, trafik-kontorets, miljöförvaltningens, stadsbyggnadskontorets och Stockholms Hamn AB gemensamma tjänsteutlåtande 2010-03-25 med förslag om ett övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra

Djurgårdsstaden.

Stadsdelsnämndens beslut

Östermalms stadsdelsnämnd beslutar att överlämna och åberopa föreliggande tjänsteutlåtande till kommunfullmäktige för antagande av övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande;den blivande miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden ställer mycket höga krav på byggherrar, boende och på stadsdelsförvaltningen för att stadsdelen ska bli just så miljöinriktad som det planeras för. Vi vill därför betona vikten av att stadsdelsförvaltningen redan i ett tidigt stadium får delta i projektets styrgrupper. Detta speciellt som ansvaret för det fortlöpande miljöarbetet kommer hamna hos den lokala stadsdelsförvaltningen. Vi ser med spänning fram emot att få se tillämpningen av det uttänkta sättet att som individ kunna leva miljövänligt i en stadsmiljö och förutsätter att de lösningar och funktioner som tas fram är av den individuella typen snarare än den kollektiva.

Vi vill också betona att samtidigt som Norra Djurgårdsstaden miljöarbete blir efter principen ”lätt att göra rätt” gärna ser att det blir lätt att göra rätt även inom övriga delar av Östermalm. Vi hoppas därför att goda erfaren-heter från den nya stadsdelen kommer att komma stadsdelens övriga invånare till nytta både när det gäller grundläggande lösningar och som för mer ”avancerade” lösningar.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

vi ser det som ett mycket bra övergripande program för hållbar stadsutveckling som presenteras av flera förvaltningar gemensamt. Vi förutsätter att stadsdelförvaltningen, liksom stadsdelsnämnden, ges möjlighet till aktivt och kontinuerligt deltagande i planeringsprocessen. Genom en slagkraftig satsning på miljö och hållbarhet kan Norra Djurgårdsstaden bli en viktig stadsdel som ger de boende en mycket god miljö. Dessutom kan stadsdelen bli en del i marknadsföringen av Stockholm internationellt. I den delen kan Norra Djurgårdsstaden komplettera marknadsföringen av Hammarby sjöstad, som till stor del kunde förverkligas genom de resurser för särskilda miljösatsningar som den tidigare socialdemokratiska regeringen Persson ställde till förfogande.

§6 Befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

Dnr 2010-161-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-24 med förslag att ge stadsdelsdirektören vid Norrmalms stadsdelsförvaltning befogenhet att beordra utbetalning av pengar samt rätt att i sin tur utse ett lämpligt antal avstämmare.

Stadsdelsnämndens beslut

Östermalms stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören vid Norrmalms stadsdelsförvaltning, Christina Rapp Lundahl, befogenhet att beordra utbetalning av pengar samt rätt att i sin tur utse ett lämpligt antal avstämmare.

§7 Omvandling av lokaler i kv Krubban till nya förskolor

Dnr 2010-149-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-31 med förslag till omvandling av lokaler i kv Krubban till nya förskolor.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av ny förskola i kvarteret Krubban i de befintliga byggnaderna på Styrmans- och
Storgatan, i de s.k. ”Exercishuset” och ”Ridhuset”.

2. Nämnden godkänner fortsatt projektering och genomförande under
förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner inhyrning av lokalerna samt att stadsdelsförvaltningen tecknar hyresavtal med
Statens fastighetsverk (SFV).

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att den föreslagna inhyrningen godkänns.

§8 Anläggande av utomhusgym på Östermalm

Dnr 2010-230-5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-01 med förslag att anlägga utomhusgym ”Stockholm Gym” på någon lämplig plats på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fattar inriktningsbeslut att Parkmiljögruppen Norra Innerstaden tillsammans med JGC-gruppen prövar att anlägga ett utomhusgym inom Östermalms stadsdelsområde under 2010. Parkmiljögruppen ska samråda med berörda förvaltningar i arbetet.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande;ett utomhusgym som komplement till övriga aktiviteter på Sportfältet vid Kampements-badet kommer ytterligare att inspirera och stimulera oss Östermalmsbor till rörliga aktiviteter så att vi därmed förbättrar vår hälsa och allmänna välbe-finnande. Därför tillstyrker vi förvaltningens förslag att parkmiljögruppen tillsammans med JGC anlägger ett utomhusgym på ovan nämnda plats. Vi ser det som mycket positivt att KTH´s studenter föreslår och initierar förbättringar av vår utemiljö.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om nationella minoriteter och minoritetsspråk – förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Dnr 2010-145-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Dnr 2010-148-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-29 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom äldreomsorgen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen med följande komplettering

I likhet med oppositionen i äldrenämnden vill nämnden stryka under att begreppet konsumentrådgivande funktion inte är relevant utifrån de regler som i övrigt gäller för biståndshandläggarna.

Vidare anser nämnden att de borgerligas beslut om att servicehusen inte ska ingå i stadens valfrihetssystem för boende är att begränsa valfriheten för de äldre med behov av särskilt boende.

§11 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till tillägg till detaljplan för del av fastigheten

Förrådsbacken 1

Dnr 2010-240-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-06 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till tillägg till detaljplan för del av fastigheten Förrådsbacken 1, Oxenstiernsgatan 26

(S-Dp 2010-03405-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av kv Svea Artilleri

Dnr 2010-236-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-03-29 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för del av kvarteret Svea Artilleri i stadsdelen Ladugårdsgärdet (S-Dp 2004-16802-54).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) enligt följande; vi noterar att den nu aktuella planen kommer att integrera stall-etablissemanget och den gula villan precis som vi krävde i tidigare yttrande.

Den nya Musikhögskolan kommer att bli en imponerande anläggning och en intresseväckande början på Gärdesstaden.

Vad gäller tillkommande bostadsbebyggelse anser vi att antalet våningar bör minskas, både med hänsyn till den intilliggande Stadion och bostäderna i Starrängsområdet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) med instämmande av ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande;

Generösa ytor

Den nya Musikhögskolan samt det K-märkta Generalstabens stalletablissemang ska ges generösa ytor på den befintliga platsen. De sista resterna av bergen inom stadsdelen Östermalm ska få finnas kvar synliga. De ska inte sprängas bort eller byggas bort. Området gränsar till stadens Nationalstadspark. Hänsyn bör tas till detta.

Inga bostäder

En kulturell verksamhet som en Musikhögskola kan inte på den befintliga platsen trängas in mellan 400 bostadsrätter. Det K-märkta stalletablissemanget måste också bevaras med den öppenhet och placering som byggnaderna har haft och har idag. Om någon form av bostäder ska byggas så ska det var i liten skala och endast studentbostäder.

Mer spännande utformning av Musikhögskolan

Området kan bebyggas med en ny Musikhögskola. Stalletablissemanget kan integreras i verksamheten. Men, Musikhögskolan bör kunna få en mer spännande utformning, inte bara rektangulära klossar. Den befintliga Musikhögskolan har t.ex. en rund åttakantig rytmiksal. Var finns något sådant i de nya skisserna? Den nya Musikhögskolan bör integreras med både klippan och dess natur och stalletablissemanget.

Kulturhus

Stalletablissemanget skulle alternativt kunna byggas om till ett Kulturhus/ Folkets hus för stadsdelens 64 000 invånare.

”Sydneyopera” vid Årstaviken

Ett annat radikalt alternativ är att bygga nya Musikhögskolan i Liljeholmen vid Årstavikens vatten, som en Sydneyopera. Konstfack har flyttat till
Telefonplan. Det är bra att vi sprider ut kulturinstitutionerna. Liljeholmen är en stadsdel i vardande och med stora potentialer. Om detta sker är det
möjligt att bebygga nuvarande plats med bostäder.

Hårt tryck på Nationalstadsparken.

I stadsdelen Östermalm, i kanten av Nationalstadsparken, planeras för
tusentals nya bostäder i Norra Djurgårdsstaden och Värtahamnen. 400 nya lägenheter intryckta vid Musikhögskolan bidrar ytterligare till att trycket på

Nationalstadsparken ökar. Medborgarna måste ha grönytor att vistas på sin fritid. Med alla dessa nya byggnationer är risken stor att förslitningarna på stadens Nationalstadspark ökar kraftigt.

§13 Yttrande till SL på förstudie av fortsatt utbyggnad av Spårväg City

Dnr 2010-241-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-01 med förslag till yttrande till Storstockholms Lokaltrafik AB på förstudie av fortsatt utbyggnad av Spårväg City.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Storstockholms Lokaltrafik AB (SL).

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande;vi i alliansen ser fram emot utvecklingen av Spårväg City. Med sin sträckning till Ropsten kommer den att binda ihop vårt viktiga stadsutvecklingsområde och de många arbetsplatserna längs med sträckningen, med det övriga kollektivtrafiknätet. Med den miljöprofil som Norra Djurgårdsstaden har är det viktigt att även kunna förflytta sig effektivt på ett miljövänligt sätt.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det är anmärkningsvärt att så stora kostnader plöjs ner i spår på Hamngatan innan det klargjorts att det alls är möjligt att fortsätta via Sergels torg och Klarabergsviadukten. Som det nu ser ut riskerar vi att det stannar vid en verklig ”NK-express” som linjen har döpts till i folkmun.

Modern spårväg har en plats i morgondagens Stockholm, men beslut om igångsättning och dragning m.m. måste ske på ett ansvarsfullt sätt. Staden får heller inte sluta att utveckla tunnelbanenätet. Det är trots allt tunnelbanan som kan ta hand om de stora transportmängderna i en snabbt växande stad. Det har alliansen ställt sig bakom tidigare.

§14 Anmälan av Idrottsnämndens beslut

Dnr 2009-981-000

Anmäldes Idrottsnämndens beslut 2010-02-09 med svar på stadsdels-nämndens skrivelse 2009-12-21 om möjligheten att förlänga Kampements-badets säsong.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av månadsrapport mars 2010

Dnr 2010-162-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 mars 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av länsstyrelsens beslut om statsbidrag

Dnr 2010-100-1.2.1.

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2010-03-23 (Beteckning 704-2010-3918) om statsbidrag för personligt ombud år 2010.

Östermalms stadsdelsförvaltning får enligt beslutet rekvirera 151200 kronor för den första utbetalningen (halvårsvis) för ett heltidsanställt personligt ombud.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av RSMHs årsredovisning 2009 för återhämtningscentrum Lotsen

Dnr 2009-414-104

Anmäldes Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) årsredovisning 2009 daterad 2010-03-23 vid Lotsen och Lotsen Annexet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av utbildningsförvaltningens rapporter från inspektioner av förskolor

Dnr 2010-204-1.2.1.

Anmäldes utbildningsförvaltningens rapporter från inspektioner av Hjorthagens-Karlaplans förskolor, Hedvig Eleonora förskoleenhet, Centrala Östermalms förskoleenhet samt Gärdets förskolor.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporterna läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande;

Östermalms förskolor är av mycket hög klass och är mycket uppskattade.

Ändå finns det inget som är så bra att det inte kan bli bättre. I strävan efter en ännu bättre förskola är det angeläget att arbetet med jämställdhet och likabehandling håller hög kvalitet och vidareutvecklas.

Från politikens sida visar inspektionsrapporterna vikten av att hålla byråkrati och obligatoriska krav på planer, handlingsplaner, policydokument och andra styrande skrifter på en rimlig nivå för att säkerställa att verksamheterna mäktar med att ta till sig det som är av vikt och kan utveckla och förankra de nödvändiga dokumenten och implementera dem.

Vikten av en gemensam värdegrund och en tydlig gemensam färdriktning understödd av förskoleplanen, lagstiftningen och gemensamt utarbetade planer kan inte nog understrykas.

§19 Anmälan av slutrapport av projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående”

Dnr 2008-244-504

Anmäldes stadsdelsförvaltningens slutrapport 2010-03-24 avseende projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2008”.

Projektet genomfördes under 2009 med medel från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Redovisning av äldreomsorgens projekt med statliga stimulansmedel

Dnr 2008-287-605

Anmäldes stadsdelsförvaltningens sammanfattade redovisning 2010-04-06 av äldreomsorgens projekt med statliga stimulansmedel.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av trafik- och renhållningsnämndens beslut om cykelsatsningar

Dnr 2009-815-399

Anmäldes trafik- och renhållningsnämndens beslut 2010-03-23 § 10 om cykelsatsningar på Östermalm som svar på skrivelsen ”Satsa på cykeln” från Östermalms stadsdelsnämnd daterad 2009-10-27.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av stadsdelsnämndens skrivelse ”Sätt kundservicen före systemet”

Dnr 2010-71-1.6.

Anmäldes stadsdelsnämndens skrivelse daterad 2010-03-11 ”Sätt kund-servicen före systemet” till Posten Norden med anledning av postens förändringar av postombud för boende i postnummerområde 115 38.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av stadsrevisionens Revisionsplan 2010

Dnr 2010-177-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens Revisionsplan 2010 fastställd den 25 februari 2010 av revisorsgrupp 1.

Granskningsarbetet avseende 2010 genomförs under tiden 1 april 2010 t.o.m. 31 mars 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-04-15 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av Barn- och elevombudets beslut i enskilt ärende

Dnr 2010-77-1.4.

Anmäldes Barn- och elevombudets beslut 2010-03-10 angående anmälan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och enligt 14a kap. skollagen.

Anmälaren har återkallat sin anmälan med hänvisning till att ett flertal åtgärder vidtagits och att situationen nu är bra.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna

§28 Anmälan av förvaltningens yttrande till Diskrimineringsombudsmannen

Dnr 2009-977-402

Anmäldes stadsdelsförvaltningens yttrande daterat 2010-03-25 till Diskrimineringsombudsmannen (DO) angående anmälan om misstanke om diskriminering vid …

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Förfrågningsunderlag för upphandling av driften öppen fritidsverksamhet vid Gustav Adolfsparkens parklek

Dnr 2010-210-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-06 med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av öppen fritidsverksamhet vid Gustav Adolfsparkens parklek.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen av driften av öppen fritidsverk-samhet vid Gustav Adolfsparkens parklek.

2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Östermalms stadsdelsförvaltning att på nämndens vägnar anta och teckna avtal med
vinnande anbudsgivare samt att under avtalstiden besluta om och göra smärre justeringar i avtalet.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Östermalms stadsdelsförvaltning att svara för uppföljning av avtalet.

4. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning av genomförd upphandling.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§30 Förfrågningsunderlag för upphandling av utförande av personlig assistans

Dnr 2010-209-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-06 med förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen av utförande av personlig assistans.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) i första hand på återremiss av ärendet och i andra hand att nämnden beslutar att inte konkurrensutsätta driften av utförande av personlig assistans.

Ordförande Johan Sjölin (m) begärde några minuters ajournering.

Då sammanträdets återupptogs efter ajourneringen ställde ordförande proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att återremissyrkandet avslagits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer majoritetens förslag att avgöra ärendet idag röstar ja; den som stöder vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande om återremiss röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (m), Pia Helleday (m), Johanna Sjö (m),

Datevig Mardirossian Lönn (m), Erik Hafström (m), Gunilla Gustavsson (fp) och Britt Westerlind (kd).

Nej-röster avgavs av Rolf Lindell (s), Birgit Marklund Beijer (s), Berit

Nyberg (s), Magnus Lingen (s), Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att avgöra ärendet idag.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut att avslå yrkandet om återremiss då nuvarande brukare av personlig assistans inte har tillfrågats, samt att förslaget om upphandling läggs fram innan LSS-kommitténs förslag har beslutats formellt.

Därefter yrkade ordförande Johan Sjölin m fl (m) bifall till förvaltningens förslag och ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande
Rolf Lindells (s) m fl andrahandsyrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag för upphandlingen av utförande av personlig
assistans.

2. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Östermalms stadsdelsförvaltning att på nämndens vägnar anta och teckna avtal med
vinnande anbudsgivare samt att under avtalstiden besluta om och göra smärre justeringar i avtalet.

3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Östermalms stadsdelsförvaltning att svara för uppföljning av avtalet.

4. Nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma till nämnden med en redovisning av genomförd upphandling.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att inte konkurrensutsätta driften av utförande av personlig assistans.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

vi ser det som olämpligt att konkurrensutsätta utförandet av personlig assistans. Förslaget skulle innebära att personlig assistans i fortsättningen bara kommer att utföras av privata aktörer.

Vi noterar också att det lokala handikapprådet ställer sig kritiskt till att brukarna av personlig assistans inte tillfrågats innan förslaget om att avveckla ett kommunalt utföraralternativ förs upp till beslut.

Det är vidare ytterst märkligt att förslaget om konkurrensutsättning läggs fram trots att man i förfrågningsunderlaget anger att LSS-kommitténs förslag sannolikt inte kommer att vara formellt beslutat när upphandlingen planeras att genomföras.

§31 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2010-161-1.1.

Anmäldes förteckning 2010-03-30 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Förteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

§32 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-03-18 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§33 Information från stadsdelsdirektören

Drakfest

Lördagen den 15 maj kl 12 - 16 anordnar Stockholms Kinesiska Förening en spännande drakfest på Gärdet.

Invigning

Den nya bollplanen i Humlegården ska också invigas. Datum och klockslag är ännu inte fastställt.

Projektet Äldreomsorg 2010

Välkommen till förvaltningens presentation av pågående aktiviteter inom projektet Äldreomsorg 2010 tisdagen den 1 juni 2010 kl 10-16 i Föreningsrådet, Valhallavägen 146-148.

Antilangningskampanj inför Valborg ”Tänk Om”

Inför Valborgshelgen kommer informationsblad mot langning liksom tidigare år att delas ut utanför de fyra systembutikerna i Garnisonen, Fältöversten, Nybrogatan och Jarlaplan torsdagen den 29 april kl 11 - 18. Både förtroende-valda och tjänstemän kan anmäla sig till att delta i kampanjen till Conny Carlsson, tel: 508 10 910 eller 076-12 10910 eller

conny.carlsson@ostermalm.stockholm.se

Tillgänglighetsvandring

Handikapprådet planerar en tillgänglighetsvandring för icke funktionshindrade genom att få pröva att via rullstol besöka bibliotek, affärer etc eller att med bindel för ögonen ta sig fram med ”den vita käppen”.

Förvaltningen återkommer om tid för tillgänglighetsvandringen då den är fastställd-