Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om "is på gångbanor". Dnr 2010-143-1.2.4.

3 Svar på medborgarförslag om "sysselsättning för psykiskt funktionshindrade personer". Dnr 2010-235-1.2.54.

4 Svar på medborgarförslag om "försörjningsstöd". Dnr 2010-253-1.2.4.

5 Svar på medborgarförslag om "läkemedel för äldre". Dnr 2010-254-1.2.4.

6 Svar på medborgarförslag om "Vår Rätt att bo tillsammans". Dnr 2010-255-1.2.4.

Beslutsärenden

7 Tertialrapport 1 - 2010. Dnr 2010-323-1.2.1.

7 A Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende 2010.

7 B Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2010.

8 Utökning av förskolelokal inom befintlig förskola på Nybrogatan 58.

9 Ansökan från Frälsningsarmén om projektbidrag för caféverksamhet/träffpunkt, Östermalmsgatan 69. Dnr 2009-963-004.

Remissärenden

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen på motion av Malte Sigemalm (s) om avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass.

12 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Cafe Senso, Humlegårdsgatan 61. Dnr 2010-289-1.2.5.

13 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i café Mocco, Nybrogatan 61. Dnr 2010-273-1.5.2.

14 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Kafé Arte, Birger Jarlsgatan 70. Dnr 2010-286-1.5.2.

15 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering vid stekhuset Falstaff, Tegeluddsvägen 90. Dnr 2010-288-1.5.2.

16 Yttrande tillstadsbyggnadskontoret över förslag till detaljplan för Sperlingens Backe 30, Humlegårdsgatan 19. Dnr 2010-329-1.5.3.

Svar på skrivelse

17 Svar på skrivelse från oppositionen. Dnr 2010-127-1.1.

Anmälningsärenden

18 Anmälan av stadsrevisionens årsöversikt 2009 - en sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet år 2009. Dnr 2010-311-1.2.1.

19 Anmälan av överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms stadsdelsförvaltning samt specialistfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2010.

20 Anmälan av stadsbyggnadsnämndens beslut om tidsbegränsat bygglov för uppförande av LNG-lager och blandningsstation i Hjorthagen, Gasverksvägen. Dnr 2010-138-1.5.3.

21 Anmälan av ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i samverkan med Norrmalm och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar. Dnr 2010-165-2.1.

22 Anmälan av stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för utökning av marina med brygganläggning, Ryssviksvägen 12, Djurgården. Dnr 2007-37-352.

23 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om tillsyn av socialtjänstens handläggning och dokumentation av utredningar för vuxna med missbruksproblem. Dnr 2009-131-502.

24 Anmälan av protokoll 2010-04-07 från handikapprådet på Östermalm.

25 Anmälan av protokoll 2010-05-10 från pensionärsrådet på Östermalm.

26 Anmälan av promemoria 2010-05-20 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

27 Anmälan av promemoria 2010-05-20 förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

28 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

30 Anmälan av Diskrimineringsombudsmannens (DO) beslut i enskilt ärende.

31 Anmälan av protokoll 2010-04-22 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 26 maj 2010.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 15 april justerades den 21 april 2010.

§2 Svar på medborgarförslag om ”Is på gångbanor”

Dnr 2010-143-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-05 med förslag till svar på medborgarförslag om ”is på gångbanor.”

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

förslagsställaren tar upp en viktig fråga, nämligen halkbekämpningen.

Otillräcklig halkbekämpning på gator och trottoarer orsakar stort lidande för många och stora kostnader. Det är därför viktigt att i kommande upphandlingsprocesser ställa särskilda krav på hur halkbekämpningen ska ordnas.

Det kan för övrigt konstateras att den centralisering av snöröjningen som alliansen låtit göra inte har medfört någon högre kvalitet.

§3 Svar på medborgarförslag om ”sysselsättning för psykiskt funktionshindrade personer”

Dnr 2010-235-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-05 med förslag till svar på medborgarförslag om ”sysselsättning för psykiskt funktions-hindrade personer.”

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

§4 Svar på medborgarförslag om ”försörjningsstöd”

Dnr 2010-253-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-05 med förslag till svar på medborgarförslag om ”försörjningsstöd”.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

§5 Svar på medborgarförslag om ”läkemedel för äldre”

Dnr 2010-254-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-05 med förslag till svar på medborgarförslag om ”läkemedel för äldre.”

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

§6 Svar på medborgarförslag om ”Vår rätt att bo tillsammans”

Dnr 2010-255-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-06 med förslag till svar på medborgarförslag om ”Vår rätt att bo tillsammans”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.

Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (m), Pia Helleday (m), Lotta Juul Martin-Löf (m), Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Sjö (m), Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd).

Nej-röster avgavs av Rolf Lindell (s), Johan Lundberg (s), Berit Nyberg (s), Magnus Lingen (s), Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att verka för att göra parboende möjligt inom äldreomsorgen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

förslagsställaren tar upp en viktig fråga för många äldre som sedan länge har levt tillsammans, men där bara en av makarna efter biståndsbeslut fått möjlighet till särskilt vård- och omsorgsboende. Det finns exempel på hur detta kan organiseras och det är angeläget att staden söker nya flexibla planeringsformer vid våra vård- och omsorgsboenden så att makar kan fortsätta att leva tillsammans även om bara den ena har bedömts ha särskilt behov. Detta är en viktig fråga som vi rödgröna partier kommer att driva i kommande val-rörelse.

Protokollsanteckning. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) lämnade följande kommentar till protokollet; om man anser att äldre par ska kunna bo kvar tillsammans även om bara den ena maken har blivit biståndsbedömd är det för oss självklart att rösta för att göra parboende möjligt inom äldreomsorgen.

§7 Tertialrapport 1 Östermalm

Dnr 2010-323-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-07 med förslag till tertialrapport 1 Östermalm.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer förvaltningens förslag röstar ja; den som stödjer vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (m), Pia Helleday (m), Lotta Juul Martin-Löf (m), Datevig Mardirossian Lönn (m), Johanna Sjö (m), Gunilla

Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd).

Nej-röster avgavs av Rolf Lindell (s), Johan Lundberg (s), Berit Nyberg (s), Magnus Lingen (s), Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

2. Hos kommunstyrelsen begära 525 tkr för tomgångshyror på Rio
servicehus under omvandlingen till trygghetsboende.

3. Hos kommunstyrelsen begära 1,0 mnkr för förskolelokaler med hög hyra.

4. Hos kommunstyrelsen begära 2,7 mnkr ur central medelsreserv för att kunna fortsätta driva verksamheten Bryggan för hemlösa från hela staden.

5. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter om 12,6 mnkr.

6. Nämnden godkänner genomförandeplanen för Rio trygghetsboende.

7. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av planeringen för Körsbärsgården i enlighet med
bifogat tjänsteutlåtande och nämndbeslut.

8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot punkt 6 i nämndens beslut till förmån för eget förslag till punkt 6 enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att genomförandeplanen för Rio trygghetsboende anpassas så att de som idag har avtal om servicehusboende och vill bo kvar på samma villkor i huset ska få göra så.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande;valfrihet är ett av ledorden för Alliansens styrning av staden och för stadsdelen
Östermalm. Det innebär att vi arbetar för att ge medborgarna det egna ansvaret att välja fritt bland de skattefinansierade tjänster som stadsdelen till-handahåller. Vi erbjuder hemtjänst, förskola och äldreomsorg där medborgaren själv väljer vem som levererar tjänsten. Dessa tjänster ska levereras med god service och med stor lyhördhet för medborgarens önskemål och behov.

Vi är stolta över verksamheten för äldre i stadsdelen där äldreträffar, social samvaro i form av tea-träffar, bussresor, vårdhund, rogivande massage som erbjuds på flera av våra äldreboenden. Östermalms förskolor är åter högst rankade i staden som helhet enligt den senaste undersökningen bland föräldrarna. Vi har aktiva föräldravandrare och arbetar hårt med ungdomars drog- och alkoholvanor. Vi har ungdomscafeer, kampanjer mot skräp, underhålls- och utvecklingsplaner för våra parker och fantastiska möjligheter till spontanidrott.

I och med att förvaltningen har gått över till att bli beställare av tjänster ställer det också krav på uppföljning. Vi har därför med stort intresse tagit del av ”Kvalitets och avtalsuppföljningen” av Kampementet och Kattrumpstullen (ärende 7A och 7B). En uppföljning som gör att vi kan vara säkra på att leverera den bästa servicen till våra medborgare och ger förutsättning för att korrigera svackor i ett tidigt skede. På så sätt stödjer det vår politik att ge makten till medborgarna. Vi ställer krav på utförarna.

Arbetet med att utveckla en miljösmart stadsdel – nya Norra Djurgårdsstaden fortsätter och innebär en spännande utmaning där vi visar att miljötänkande går att hand i hand med tillväxt och välfärd. Vi vill också betona satsningen på ett livaktigt småföretagsklimat som är en del i den viktiga satsningen för att få unga människor in på arbetsmarknaden.

Tidigare har Östermalm under flera år i rad visat upp ett överskott som därmed bidragit till stadens totala finansiering. Hittills i år går vi jämt upp och det ska ses som något av en bedrift. Vi följer med vaksamt intresse den ekonomiska utvecklingen i omvärlden liksom inom förvaltningens ansvarsområden. Vi följer noga utvecklingen i bl.a. kommande kvartalsrapporter och agerar ekonomiskt ansvarsfullt.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

de som redan har fått avtal om servicehusboende och även i fortsättningen vill bo med sådana villkor, ska inte tvingas bort till ett servicehus någon annanstans i staden bara för att alliansen på ett förhastat sätt har drivit igenom övergången till trygghetsboende, trots de vallöften man gav vid förra valrörelsen. Det hastiga genomförandet till trygghetsboenden visar sig också orsaka stora merkostnader genom att många lägenheter tomställs trots behovet av platser.

Tertialrapporten visar vidare att den konkurrensutsättning som alliansen driver igenom av rent ideologiska skäl leder till stora merkostnader för den övertalighet som uppkommer.

När det gäller barngruppernas storlek så visar uppgifterna att de har en tendens att öka. Vi menar att de i stället ska minska och att personaltätheten vid förskolorna ska öka.

När det gäller det ökade behovet av försörjningsstöd visar det sig att den borgerliga regeringens försämringar för dem som redan har det dåligt ställt har börjat slå igenom. Kostnaderna för försörjningsstöd och den tidigare chockhöjningen av arbetslöshetskassans avgifter resulterade i att väldigt många människor lämnade A-kassan. Kostnaderna för utförsäkrade från

A-kassan och Försäkringskassan har ökat och jobbtorgen har inte förmått att klara av den ökande bördan av arbetslösheten som tvärtom har ökat. Detta är en fråga som har hög prioritet för de rödgröna inför valet 2010.

§8 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende

Dnr 2010-310-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-06 med förslag till kvalitets- och avtalsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende 2010.

Entreprenör: Attendo Care AB.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens kvalitets- och avtalsuppföljning av

Kampementets vård- och omsorgsboende.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

kvalitets- och avtalsuppföljningen ger en överblickbar bild av förhållandena på boendet. Det är dock oroande att det kvarstår en del erinringar som tidigare meddelats. Inspektörerna efterlyser bl a att handlingsplaner för olika aktiviteter ska upprättas.

Vi önskar för vissa av dessa erinringar få redovisat vid nämndmötet i juni huruvida de begärda planerna inkommit och om förvaltningen bedömer dem vara tillfyllest. För övriga erinringar förutsätter vi att det för nämnden löpande redovisas hur de bemöts.

§9 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

Dnr 2010-350-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-03 med förslag till kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2010.

Entreprenör: Röda Korsets Sjukhus.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

kvalitets- och avtalsuppföljningen ger en överblickbar bild av förhållandena på boendet. Det är dock oroande att det kvarstår en del erinringar som tidigare meddelats. Inspektörerna efterlyser bl a att handlingsplaner för olika aktiviteter ska upprättas.

Vi önskar för vissa av dessa erinringar få redovisat vid nämndmötet i juni huruvida de begärda planerna inkommit och om förvaltningen bedömer dem vara tillfyllest. För övriga erinringar förutsätter vi att det för nämnden löpande redovisas hur de bemöts.

§10 Utökning av förskolelokal inom befintlig förskola på Nybrogatan 58

Dnr 2010-343-2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-03 med förslag om utökning av förskolelokal inom befintlig förskola på Nybrogatan 58.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag att förskolan Nyponet, Nybrogatan 58, utökas med lokalen på Nybrogatan 58.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av
  utvidgningen av den befintliga förskolan Nyponet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) med instämmande av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per

Hamnström (v) enligt följande; förskolan på Nybrogatan 58 har möjligheter att utöka sina lokaler och kan därmed ta emot ytterligare 30 barn. Den befintliga gården är mycket liten och ligger helt i skugga. Det är ingen bra förskolegård. Det talas i ärendet om att man kommer att schemalägga barnens utevistelse på denna gård. Kommer detta verkligen att var möjligt? Barnen har sina mattider, sovtider och tider då det passar att vara ute.

Förvaltningen bör återkomma med en redovisning om hur detta ska lösas.

§11 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Frälsningsarmén

Dnr 2009-963-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-10 med förslag till svar på ansökan från Frälsningsarmén Östermalmsgatan 69, om projektbidrag för caféverksamhet/träffpunkt.

Stadsdelsnämndens beslut

Frälsningsarmén Östermalmsgatan 69 erhåller 120000 kronor i projekt-bidrag för tiden 2010-09-01 – 2010-12-31.

§12 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2010-96-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-26 med förslag till revidering av delegationsordningen..

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§13 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Malte Sigemalm (s) om avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken

Dnr 2010-199-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-28 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Malte Sigemalm (s) om avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i väldsklass.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

motionären föreslår att kostchefer inrättas i stadens olika områden för styrning och kontroll av mathållningen vid förskolorna.

Vi anser att en sådan tjänst kan behövas för en vidareutveckling av kvaliteten. Vi anser vidare att en kostchef skulle kunna användas inte bara inom barnomsorgen utan också inom äldreomsorgen. Man kan också mycket väl tänka sig att flera stadsdelar samverkar om en sådan tjänst.

I en tidigare skrivelse (090514) har vi tagit upp frågan om kostens närings-innehåll samt frågan om inverkan av olika kemikalier i kosthanteringen. Förvaltningen svarade då bl. a. att problem av dessa slag kan ingå som ett kommande utvecklingsområde för förvaltningens matprojekt ”Maten i fokus”. Även i detta sammanhang skulle en kostchef kunna vara behjälplig med att ta ett samlat grepp om kvalitet mm i mathållningen.

§14 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering i Cafe Senso

Dnr 2010-289-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-21 med förslag till yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering vid Cafe Senso, Humlegårdsgatan 6, 114 46 Stockholm (SotN dnr 01-2010-01469).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Momi i Stockholm AB, Humlegårdsgatan 6, 114 46 Stockholm,
  bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmän- heten få servera starköl och vin inomhus och på uteservering vid Cafe Senso klockan 11.00 – 21.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering i café Mocco

Dnr 2010-273-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-20 med förslag till yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering i café Mocco, Nybrogatan 61, 114 40 Stockholm

(SotN dnr 01-2010-01341).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Million Dollar Baby AB, Nybrogatan 61, 114 40 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker inomhus
  och på uteservering vid café Mocco klockan 11.00 – 22.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§16 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering i Kafé Arte

Dnr 2010-286-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-21 med förslag till yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering i Kafé Arte, Birger Jarlsgatan 70, 113 56 Stockholm

(SotN dnr 01-2010-01243).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Café Arte AB, c/o Giovanni Belhadi, Blekingegatan 2, 117 50 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl och vin inomhus och på uteservering vid Kafé Arte klockan 11.00 – 22.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering vid Stekhuset Falstaff

Dnr 2010-288-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-04-21 med förslag till yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott om alkoholservering vid Stekhuset Falstaff, Tegeluddsvägen 90, 115 28 Stockholm (SotN dnr 01-2010-01473).

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (m), vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp), Britt Westerlind (kd) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut som innebar att tillstyrka ansökan och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag att inte tillstyrka ansökan om att till allmänheten få servera starköl och vin på uteserveringen kl 11.00 - 00.00.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Robabeh Kheirhah Abkenar, Kapellgatan 10, 171 70 Solna, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl och vin inomhus vid Stekhuset Falstaff klockan 11.00 – 01.00 och på uteserveringen klockan 11.00 – 00.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till social tjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och

ledamoten Per Hamnström (v) med instämmande av ordförande Johan

Sjölin m fl (m), Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; Stekhuset Falstaff ligger förhållandevis avskilt från rena bostadsområden varför utskänkning utomhus kan tillstyrkas fram till kl. 00:00.

§18 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Sperlingens Backe 30

Dnr 2010-329-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-04 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Sperlingens Backe 30, Humlegårdsgatan 19 i stadsdelen Östermalm.

(S-Dp 2009-18933-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§19 Svar på skrivelse från oppositionen angående hemtjänsten

Dnr 2010-127-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-05-10 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) om hemtjänsten.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§20 Anmälan av stadsrevisionens årsöversikt 2009

Dnr 2010-311-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens årsöversikt 2009 – en sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet år 2009.

Stadsrevisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar samtliga 31 nämnder och dess ledamöter ansvarsfrihet för nämndernas verksamhet år 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av överenskommelse om samordnad handläggning av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder och specialistfunktioner

Dnr 2010-312-2.2.1.

Anmäldes överenskommelse 2010-04-28 om samordnad handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder på Östermalms stadsdels-förvaltning samt specialistfunktioner på Norrmalms stadsdelsförvaltning under 2010.

Stadsdelsnämndens beslut

Överenskommelsen läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av stadsbyggnadsnämndens beslut angående LNG-lager

Dnr 2010-138-1.5.3.

Anmäldes stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-03-25 att bevilja tidsbegränsat bygglov för uppförande av LNG-lager och blandningsstation i Hjorthagen, Gasverksvägen, att gälla till 2013-06-30 med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 14 §.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Protokollsanteckning. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) lämnade följande kommentar till protokollet; vi erinrar om att vi motsatt oss bygglov för uppförande av LNG-lager m.m. då frågan behandlades av stadsdelsnämnden 2010-03-11.

§23 Anmälan av ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen

Dnr 2010-165-2.1.

Anmäldes gemensam ansökan daterad 2010-05-03 med Norrmalms och Kungsholmens stadsdelnämnder om utvecklingsmedel för ”att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld”.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för utökning av marinan vid Ryssviksvägen

Dnr 2007-37-352

Anmäldes stadsbyggnadsnämndens beslut 2010-03-11 att bevilja bygglov för utökning av marina med brygganläggning, Ryssviksvägen 12, med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 12 §.

Frågan om strandskyddsdispens för del av pontonbryggorna som ligger inom strandskyddat område överlämnas till länsstyrelsen.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om tillsyn

Dnr 2009-131-502

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2010-04-28 (Dnr 36/2010) om tillsyn av socialtjänstens handläggning och dokumentation av utredningar för vuxna med missbruksproblem.

Socialstyrelsen överlämnar till nämnden att inom ramen för sitt kvalitets-säkringsarbete vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med påtalade brister.

Socialstyrelsens avslutar ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2010-05-20 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§30 Anmälan av Diskrimineringsombudsmannens (DO) beslut

Dnr 2009-977-402

Anmäldes Diskrimineringsombudsmannens (DO) beslut 2010-04-27

(Ärende 2010/481) i enskilt ärende.

DO avslutar ärendet. Det betyder att DO inte kommer att göra något mer i ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§31 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2010-04-22 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§32 Information från stadsdelsdirektören

Tillgänglighetsvandring

Den 6 maj genomförde förvaltningen tillsammans med handikapprådet en

tillgänglighetsvandring för icke funktionshindrade. Framkomligheten med

rullstol prövades och vilka begränsningar andra funktionsnedsättningar såsom syn- och hörselnedsättning kan ge upphov till på gator och torg, i affärer etc. Protokoll med bilder och förslag till åtgärder kommer.

Barnstugorna i Fältöversten

Styrelsen för bostadsrättsföreningen på Fältöversten har sagt upp lokaler för två barnstugor. Förhandling pågår och styrelsen för Brf Fältöversten har den 10 maj fått ett bud från förvaltningen som styrelsen ännu inte besvarat.

Tessinparken

Den 12 maj genomfördes ett trygghetsmöte i Tessinparkens nedre del med deltagare från förvaltningen, några boende i närområdet, från stadsdelsnämnden och polisen. Detta med anledning av att flera boende framfört klagomål på att det i Tessinparken blivit tillhåll för missbrukare med nedskräpning, bråk och skadegörelse som följd. Förvaltningen återkommer till nämnden med idéer som

väcktes vid mötet.

Drakfest

Lördagen den 15 maj genomfördes en drakfest på Gärdet tillsammans med

Stockholms Kinesiska Förening. Ca 1500 personer deltog.

Nytt datasystem

Stockholms stad går successivt över till en gemensam IT-miljö som kommer att levereras och stödjas av Volvo IT. Under nästa vecka är det Östermalms stads-delsförvaltnings tur och det kan i början uppstå problem med mail och annat vid övergången.

Kulturvecka

Entreprenören Attendo Care AB har denna vecka haft en ”kulturvecka” med olika kulturella inslag på vård- och omsorgsboendena Kampementet, Rio och Linnégården.

Friskvård

Den 1 och 2 juni genomförs Vårruset på Djurgården. Från förvaltningen kommer r

164 tjejer att gå, lunka, springa banan som är 5 km lång.

§33 Övriga frågor

Ny tid för nämndsammanträde

Utnämningen av vinnande enheter i Stockholms stads Kvalitetsutmärkelse äger rum i Stadshuset på kvällen den 18 november. Samma kväll har stadsdelsnämnden sitt novembersammanträde. Två enheter från Östermalm har lämnat in sina tävlingsbidrag och det vore trevligt om förtroendevalda och förvaltningsledning deltar i Stadshuset den kvällen.

Stadsdelsnämnden beslut

Nämndens novembersammanträde tidigareläggs till onsdagen den 17 november 2010 kl 19.00.

Rapporter

Ersättaren Marie Schött (m) rapporterade från förtroenderådet vid Körsbärs-gårdens vård- och omsorgsboende, ersättarna Ulla-Liza Blom (s) och Joar Horn (m) rapporterade från Kattrumpstullen och ersättaren Solveig Holmgren (s) rapporterade från Linnégården och Dianagården. Ledamoten Britt Westerlind (kd) rapporterade också från förtroenderådet på Dianagården.

Ersättaren Marie Schött (m) rapporterade från konferensen ”Medborgardialog i kommuner och landsting” den 22 april 2010.