Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med presentation av Christer Langseth m fl Hj Läs mer...orthagsbor om ett förslag till en gång- och cykelbro från/till Hjorthagen över Norra Länken.

Därefter informerar preventionssamordnaren Conny Carlsson m fl om projektet "Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad" som sker i
samarbete med A Non Smoking Generation.

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Svar på medborgarförslag om "köttfri måndag" i stadsdelens kommunala serveringar.

Beslutsärenden

4 Tertialrapport 1 - 2011.

6 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2011samt tillägg till driftavtal.

7 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende 2011.

8 Bidrag till utomstående organisationer; ansökan från pensionärsföreningarna SPF och PRO om projektbidrag till Östermalms Seniordag 2011.

9 Val av ledamot till Östermalms handikappråd.

10 Fortsatt delegation till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Remissärenden

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Jan Valeskog (S) om "krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikationsterminal, Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djurgården".

12 Yttrande till Socialstyrelsen angående Kampementet samt Rio vård- och omsorgsboende.

13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Djurgårdsvarvet m.m. (Djurgården 1:39) invid Beckholmssundet.

14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Väbeln 2; Erik Dahlbergsgatan 60.

15 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Väbeln 3; Studentbacken 21-27.

16 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i restaurang Ryttarbaren, Storängsvägen 27.

Dnr 2011-292-1.5.2.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i restaurang Tintarella di Luna Due, Storängsvägen 10.

Dnr 2011-295-1.5.2.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Svar på skrivelse

19 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

20 Svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (V).

21 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S).

22 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) m fl .

Anmälningsärenden

23 Anmälan av slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av kvinnojour-verksamhet.

26 Anmälan av protokoll 2011-05-09 från pensionärsrådet på Östermalm.

28 Anmälan av promemoria 2011-05-19 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

29 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

31 Anmälan av protokoll 2011-04-29 och 2011-05-05 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 26 maj 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 14 april justerades den 27 april 2011.

§3 Svar på medborgarförslag

Dnr 2011-327-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-29 med förslag till svar på medborgarförslag om ”en köttfri dag i veckan på stadsdelens kommunala serveringar.”

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Medborgarförslaget besvaras med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis bifalla förvaltningens förslag samt

att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att det i stadsdelens förskolor tillämpas principen vegetarisk mat minst en dag i veckan. På äldreboenden och boenden för funktionsned-satta bör ett aktiv arbete bedrivas för att det alltid ska finnas goda köttfria alternativ att välja för de boende. Andra alternativ än nötkött bör kunna erbjudas. Utsläppen av klimatgaser från köttproduktion är stor och detta gäller särskilt från produktion av nötkött.

§4 Tertialrapport 1 – 2011

Dnr 2011-306-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-10 med förslag till tertialrapport 1/ 2011 Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till
  kommunstyrelsen.
 2. Nämnden begär 3,3 mnkr ur centrala medelsreserven för verksam-heten Bryggan för hemlösa från hela staden inkl 0,6 mnkr för en
  uppsökare.
 3. Nämnden begär 4,0 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av
  förskolor hos kommunstyrelsen.
 4. Nämnden begär omslutningsförändring med 5,7 mnkr hos
  kommunstyrelsen.
 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 2,1 mnkr i investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar.
 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per

Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att godkänna enligt förvaltningens förslag punkterna 1 – 5 samt

att härutöver framhålla följande:

Barn och unga

När det gäller förskolan är det angeläget att ytterligare minska barngruppernas storlek och samtidigt öka antalet personal per grupp. Man är nu väldigt långt från KF:S årsmål. Det är givetvis angeläget att bygga ut antalet förskolor för att kunna minska barngruppernas storlek och samtidigt uppfylla barnomsorgsgarantin. Det är också nödvändigt att de enskilt drivna förskolorna ansluter sig till det gemensamma kösystemet för att förbättra planeringsförutsättningarna.

Vårdnadsbidraget har aldrig varit en succé för den borgerliga alliansen och har minskat jämfört med samma tid föregående år. Få vårdnadshavare utnyttjar denna möjlighet och resurserna skulle i stället kunna användas till att öka personaltätheten inom förskolan.

Antalet sommarjobb har på Östermalm minskat med 22 platser sedan 2006. Antalet sökande till sommarjobb 2011 är 245. Detta tyder på att de borgerliga partierna inte anser att det är viktigt att ungdomar får komma till arbetsplatser för att prova på jobb.

Äldreomsorg

För äldreomsorgen som har ett överskott finns behov av ytterligare resurser för uppföljning och utvärdering liksom när det gäller planering för morgon-dagens äldreomsorg. Därutöver skulle bemanningen inom vård- och omsorgsboenden kunna utökas.

Socialtjänsten

När det gäller det ökade behovet av försörjningsstöd, visar det att den borgerliga regeringens försämringar för dem som redan har det dåligt ställt slår igenom allt mer. Anslaget för försörjningsstöd var för lågt budgeterat och utgick inte från den verklighet som råder på arbetsmarknaden och inom socialförsäkringssystemet för de grupper som idag är hänvisade till att leva på försörjningsstöd. Det är viktigt att undersöka orsaken till att kostnaderna för försörjningsstöd på Östermalm ökar i snabbare takt än både på Kungsholmen och Norrmalm. Det är vidare anmärkningsvärt att personer med mindre än 50 % arbetsförmåga återförvisas till stadsdelen utan att en professionell bedömning beträffande arbetsförmågan har gjorts.

Vi finner det också märkligt att Stadsledningskontoret inte levererat underlag för att årsmål inom individ- och familjeomsorg ska kunna sättas.

Upphandlingar och utmaningar/avknoppningar

Alliansen har som överordnad princip att alla kommunala verksamheter som inte är ren myndighetsutövning ska drivas av privata entreprenörer oavsett om verksamheten är omtyckt eller ej. Det är inte bara en dålig princip, det leder också till att man aldrig kan uppnå den valfrihet som man talar så högt om. Verktyg i denna strävan är utmaning tidigare avknoppning och upphandling enligt den s.k. aktivitetsplanen. Utmaningen/avknoppningen som metod har visat sig strida mot formella regler och både den och aktivitetsplanen bör omedelbart skrinläggas. Nämnden bör i stället verka för att återupprätta den mångfald mellan olika typer av utövare – egenregi, ideella och privata utförare – som har funnits tidigare och arbeta metodiskt med förbättringar inom detta system.

Miljö

Att låta barnen involveras i det aktiva miljöarbetet bidrar till en miljömed-vetenhet och kunskap om det hållbara samhället. Det är därför tråkigt att inte bostadsrättsföreningar som hyr ut till förskolor inte kan erbjuda möjligheten att sortera matavfall.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; vi ser med oro effekten av de nedskärningar som den moderatledda majoriteten har drivit och driver igenom i den gemensamma välfärden. Det visar sig på flera områden, men kanske tydligast i socialtjänsten och arbetet med de mest utsatta; barn, familjer och personer med missbruksproblem och personer med funktionsnedsättningar. Det gäller också i förskolan där vi ser allt större barngrupper.

Nämndmålet att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska vara delaktiga i utformningen av sin livssituation uppfylls bara delvis, vilket är olyckligt. Alla personer ska ha en detaljerad genomförandeplan där allt de behöver hjälp och stöd med framkommer. Detta har stor betydelse för att uppfölj-ningen av bistånd, vård och omsorg ska kunna följas upp och är viktigt för att varje person ska kunna bevaka sina rättigheter.

De äldre och funktionsnedsatta har rätt att vara delaktiga i utformningen av de beviljade insatserna och även här behövs en förbättring. Det är också uppenbart att det finns behov av mer utevistelser. Det är en rättighet och mycket viktig hälsofråga att komma ut regelbundet, helst varje dag. Idag är det många som inte tillfrågas om de vill gå ut eller till och med nekas, ofta på grund av brist på personal.

Mer resurser och energi behöver läggas på utvecklingen mot att Östermalm ska kunna bli en hållbar stadsdel. Kunskapen från arbetet med att planera och bygga Norra Djurgårdsstaden bör tas tillvara och användas som vägledning i arbetet med att göra Östermalm till en så miljövänlig och hållbar stadsdel som möjligt.

Ett område där det görs konkreta åtgärder inom förvaltningen mot ett hållbart samhälle är att andelen ekologiska livsmedel är relativt hög jämfört med andra stadsdelar, med ungefär 27 procent ekologisk livsmedel. Vi ser fram emot att andelen kommer att öka under året. Ett mycket gott exempel i stadsdelen är Gärdets förskolor, där nästan hälften (44 procent) av maten är ekologisk.

Miljöpartiet anser sedan tidigare att ett rimligt krav är en andel på 40 procent ekologiska livsmedel för stadsdelens förskolor. Detta är bra för miljön och – ännu viktigare – för barnens hälsa.

§5 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende

Dnr 2011-141-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-11 med förslag till kvalitets- och avtalsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgs-boende.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens kvalitets- och avtalsuppföljning av Kampementets vård- och om­sorgs­bo­en­de enligt detta tjänsteutlåtande.

 1. Nämnden begär därutöver en återrapportering vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2011 av vilka åtgärder som vidtagits på Kampementets vård och omsorgsboende med anledning av de brister och utvecklingsområden som framkommit vid kvalitets- och avtalsuppföljningen.

 1. Nämnden begär en återrapportering vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2011 om hur personalbemanning, mat och måltider samt ute-vistelser sett ut under sommarmånaderna på samtliga sex särskilda vård och omsorgsboenden som stadsdelsnämnden ansvarar för.

Vi godkänner de åtgärder förvaltningen föreslår med anledning av de brister och utvecklingsområden som framkommit vid kvalitets- och avtalsuppfölj-ningen av Kampementets vård och omsorgsboende 2011. Det är dock inte acceptabelt med avvikelser från ingångna avtal även om Attendo uppges ha kommit till rätta med bemanningen. Vi vill därför redan direkt efter sommaren följa upp de åtgärder Attendo anmodats vidta på Kampementets vård och omsorgsboende.

Vi välkomnar den uppföljning som förvaltningen planerar genomföra under sommaren 2011 av hur personalbemanning, mat och måltider samt utevistelser ser ut på de sex särskilda vårdoch omsorgsboenden som stadsdelsnämnden ansvarar för och vill även få ta del av den efter sommaren.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamoten Per Hamnström (V) enligt följande; Det är an-märkningsvärt att Attendo Care trots flera exempel på brott mot avtalet med förvaltningen inte avkrävs vite eller på annat sätt åläggs att kompensera förvaltningen:

* för låg personalbemanning

* nyutbildade sjuksköterskor anställts

* entreprenören uppfyller inte sitt åtagande om att erbjuda en timmes ”egen tid” per vecka till de boende

* hälften av de boende uppger att de inte får komma ut så ofta de vill

Dessutom har det påvisats att man medvetet beställt för lite mat till patienterna och inte tillräckligt näringstät mat för dem som äter lite.

Genom att systematiskt frångå det ingångna avtalet med förvaltningen åsamkar man de boende försämrade levnadsvillkor, dessutom sparar Attendo Care åtskilliga miljoner genom att frångå ingångna avtal.

Åtgärderna förvaltningen ålägger entreprenören som t.ex. att man till ”den 21 september 2011 ska uppvisa en plan för aktiviteter som anordnas enligt de boendes önskemål” är alldeles för tama. Det är implementeringen som är viktig och det borde vara implementerat redan till sommaren. Att när man har misskött sig, få fyra månader på sig att göra en plan, utan krav på implemente-ring, upplevs som att förvaltningen inte tror på entreprenörens förmåga att leva upp till det träffade avtalet.

Förvaltningen ska utkräva vite eller ekonomisk kompensation för dessa högst medvetna avtalsbrott, annars bör avtalet brytas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; enligt den sammanställning av

åtgärder som redovisas i ärendet har Kampementets äldreboende många förbättringsåtgärder att arbeta med. Flera av bristerna kan ses som allvarliga och visar att utföraren Attendo Care inte fullgör de krav som ställs på vården.

Det är därför positivt att förvaltningen arbetar med de redovisade åtgärderna för att komma till rätta med missförhållandena på Kampementet.

§6 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende samt tillägg till driftavtal

Dnr 2011-140-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-12 med förslag till kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgs-boende samt tillägg till driftavtal.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner i huvudsak kvalitets- och avtalsuppföljningen av
Kattrumps­tul­lens vård- och omsorgsboende.

2. Nämnden godkänner tilläggsavtal 2011-10-01 - 2013-09-30.

 1. Nämnden begär därutöver en återrapportering vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2011 av vilka åtgärder som vidtagits på Kattrumpstullens vård och omsorgsboende med anledning av de brister och utvecklingsområden som framkommit vid kvalitets- och avtalsuppföljningen.

 1. Nämnden begär en återrapportering vid stadsdelsnämndens sammanträde i september 2011 om hur personalbemanning, mat och måltider samt utevistelser sett ut under sommarmånaderna på samtliga sex särskilda vårdoch omsorgsboenden som stadsdelsnämnden ansvarar för.

Vi godkänner de åtgärder förvaltningen föreslår med anledning av de brister och utvecklingsområden som framkommit vid kvalitets- och avtalsuppfölj-ningen av Kattrumpstullens vård och omsorgsboende 2011. Det är dock inte acceptabelt med avvikelser från ingångna avtal. Vi vill därför redan direkt efter sommaren följa upp de åtgärder Röda Korset anmodats vidta på Kattrumpstullens vård och omsorgsboende.

Vi välkomnar den uppföljning som förvaltningen planerar genomföra under sommaren 2011 av hur personalbemanning, mat och måltider samt utevistelser ser ut på de sex särskilda vårdoch omsorgsboenden som stadsdelsnämnden ansvarar för och vill även få ta del av den efter sommaren.

§7 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2011-142-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-12 med förslag till kvalitets- och avtalsuppföljning av Körsbärsgårdens vård- och omsorgs-boende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens kvalitets- och avtalsuppföljning av

Körsbärsgårdens vård- och om­sorgs­bo­en­de enligt detta tjänsteutlåtande.

§8 Bidrag till utomstående organisationer

Dnr 2011-222-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-09 med förslag till svar på ansökan från pensionärsföreningarna SPF och PRO om projekt-bidrag till Östermalms seniordag 2011.

Ledamoten Magnus Lingen (S) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen eller i beslutet då han ansåg sig jävig.

Under överläggning i ärendet yrkade ordförande Johan Sjölin m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) på återremissav ärendet.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på eget (M) m fl yrkande om återremiss mot

att avgöra ärendet idag och fann att återremissyrkandet bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer ordförande Johan Sjölins (M) m fl förslag om återremiss röstar ja; den som stödjer vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande om bifall till förvaltningens förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (M), Erik Hafström (M), Pia Helleday (M), Lotta Juul Martin-Löf (M), Mark Klamberg (FP),Therese Carlborg (M) och Marie Schött (M).

Nej-röster avgavs av Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Per Hamnström (V), Birgit Marklund Beijer (S), Berit Nyberg (S) och Milly

Namiro Darlson (S).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla återremissyrkandet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) enligt följande; majoriteten är positiv till att SPF- och PRO-föreningarna bedriver verksamheter som aktiverar och intresserar pensionärerna på Östermalm. Därför lämnar vi också verksamhetsstöd till föreningarna med sammanlagt nästan 81.000 kr.

Men för att lämna ett projektbidrag krävs enligt de enhälligt antagna rikt-linjerna att det ska gälla ett initialt stöd till organisationer som vill pröva nya verksamhetsformer eller tidsbegränsade projekt inom nämndens verksam-hetsansvar. Det är nu fjärde gången som pensionärsföreningarna arrangerar en seniordag. Därmed har denna dag alltmer fått karaktären av ett återkommande inslag i föreningarnas löpande verksamhet även om givetvis planering och genomförande är en aktivitet som kräver mycket tid och engagemang från föreningarna.

Från början låg tyngdpunkten på friskvård, med sång och musik som komplement. I det föreliggande förslaget till program har friskvården helt fallit bort, bortsett från vad utställarna kan erbjuda. I stället har programmet fått en mer renodlad underhållningskaraktär. Vi anser inte att detta ligger inom nämndens verksamhetsansvar. Därmed ska det inte heller bekostas med skattemedel.

§9 Val av ledamot till Östermalms handikappråd

Dnr 2011-36-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-28 med förslag till val av ytterligare ledamot till Östermalms handikappråd.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar att nedanstående ledamot ska ingå i nämndens handikappråd 2011-2014:

Ledamot:

Lena Huss –ÅSS/ÅngestSyndromSällskapet

§10 Fortsatt delegation till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr 2011-322-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-05 med förslag att nämnden beslutar om fortsatt delegation till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller
  daglig verksamhet enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder.


Denna fortsatta delegering ska gälla 2011-05-01 och tills vidare.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen angående motion om buss mellan Centralen och Djurgården

Dnr 2011-91-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Jan Valeskog (S) om ”krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikations-terminal, Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djurgården”.

Under överläggning i ärendet framlade ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per

Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) enligt följande, redan efter ett år kan vi se att många

väljer att resa med Spårväg City, antalet påstigande låg under vintermånaderna 2010/2011 mellan 6000 och 10000 resenärer och den siffran väntas stiga under våren och sommaren då många besöker Djurgården.

Motionären tar upp en viktig fråga i sin motion. Genom att knyta samman stadens olika delar med kollektivtrafiken underlättar vi människornas vardag i ett växande Stockholm.

SL och Trafiknämnden har fattat ett beslut om att prioritera utbyggnaden av Spårväg City mot Frihamnen och Lidingö istället för att bygga ut spårvägen mot Kungsholmen innan Sergels torg har fått nytt tätskikt. Detta är ett ansvarsfullt beslut – vi behöver mer spårkapacitet i innerstaden som avlastar tunnelbanan. Under tiden kommer SL att komplettera innerstadstrafiken med buss.

Redan i dag finns ett flertal bussar som förbinder Spårväg City med övrig kollektivtrafik ibland dem, buss 52 och 56.

Spårväg City har hög kapacitet, är miljövänlig och minskar trängseln på Stockholms gator. Med en ny utbyggd spårvagnslinje får vi en bättre trafiklösning för alla i Stockholm som binder samman nya arbetsplats- och bostadsområden med befintliga.

Spårväg City är tillsammans med våra övriga satsningar på utbyggd kollektivtrafik en oerhört viktig pusselbit för en bättre fungerande vardag. Buss och spårvagn kompletterar varandra på ett utmärkt sätt i Stockholms innerstad.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; att lägga ner busslinje 47 mellan

Centralen till Djurgården visade sig inte vara så välplanerat med tanke på att det kommer att dröja lång tid innan den nya spårvägslinjen kan tas i bruk. Det är därför viktigt att busslinjen återupptas snarast med tanke på den kommande sommarsäsongen.

§12 Yttrande till Socialstyrelsen

Yttrande till Socialstyrelsen

Dnr 2011-227-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-10 med anledning av Socialstyrelsens begäran (dnr 9.2-8106/2011) om yttrande över inkommen anmälan om misstanke om missförhållanden på

Kampementets och Rios vård- och omsorgsboende, utförare Attendo Care.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till
Socialstyrelsen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; det är anmärkningsvärt att Attendo Care trots påvisade brott mot avtalet med förvaltningen inte avkrävs vite eller på annat sätt åläggs att kompensera förvaltningen:

* för låg personalbemanning

* nyutbildade sjuksköterskor anställts

* entreprenören uppfyller inte sitt åtagande om att erbjuda en timmes ”egen tid” per vecka till de boende

* hälften av de boende uppger att de inte får komma ut så ofta de vill

Dessutom har det påvisats att man medvetet beställt för lite mat till

patienterna och inte tillräckligt näringstät mat för dem som äter lite.

Genom att systematiskt frångå det ingångna avtalet med förvaltningen åsamkar man de boende försämrade levnadsvillkor, dessutom sparar

Attendo Care åtskilliga miljoner genom att frångå ingångna avtal.

Åtgärderna förvaltningen ålägger entreprenören som t.ex. att man till ”den 21 september 2011 ska uppvisa en plan för aktiviteter som anordnas enligt de boendes önskemål” är alldeles för tama. Det är implementeringen som är viktig och det borde vara implementerat redan till sommaren. Att när man har misskött sig, få fyra månader på sig att göra en plan, utan krav på implementering, upplevs som att förvaltningen inte tror på entreprenörens förmåga att leva upp till det träffade avtalet.

Förvaltningen ska utkräva vite eller ekonomisk kompensation för dessa högst medvetna avtalsbrott, annars bör avtalet brytas.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; enligt den sammanställning av åtgärder som redovisas i ärendet har Kampementets äldreboende många förbättringsåtgärder att arbeta med. Flera av bristerna kan ses som allvarliga och visar att utföraren Attendo Care inte fullgör de krav som ställs på vården.

Det är därför positivt att förvaltningen arbetar med de redovisade åt-gärderna för att komma till rätta med missförhållandena på Kampementet.

§13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Djurgårdsvarvet m.m.

Dnr 2011-266-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-10 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för

Djurgårdsvarvet (Djurgården 1:39) invid Beckholmssundet i stadsdelen Djurgården (S-Dp 2010-09737-54).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
  sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Väbeln 2

Dnr 2011-267-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-09 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Väbeln 2, Erik Dahlbergsgatan 60 (S-Dp 2010-11732-54).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) fram-lade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
  sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna detta remissvar:

Nybyggnation på fastigheten Väbeln 2 avstyrks. Att bebygga detta område innebär stora försämringar för Gärdeshöjdens estetiska uttryck och upplevelse och försämrad boendemiljö för de kringboende. Förslaget är utformat utan att någon som helst hänsyn tagits till att Gärdet är klassat som riksintresse och är en del av Nationalstadsparken. Siktlinjerna förstörs genom detta bygge. Det blir t.ex. inte längre möjligt att från Storängsbotten se Gärdeshöjden smyga sig upp längs med berget. Den sikten kommer att skymmas för all framtid om Väbeln 2 och Väbeln 3 bebyggs enligt nuvarande planförslag.

Gärdeshöjden är områdets pärla med en tydlig arkitektonisk tanke. Det är ett stort ingrepp i Gärdeshöjdens uttryck att bygga ett nio våningar högt hus i en av de gluggar som gör att Gärdet upplevs som luftigt med fantastiska utblickar. Bygget täpper även till en viktig spridningskorridor.

Den starkt trafikerade Lidingövägen, som angränsar till planområdet, är även transportled för farligt gods och bullernivåerna ligger i dag mellan 65dB (A) och 75dB (A). Planområdet ligger för nära vägen. Avståndet understiger länsstyrelsens rekommendationer för hur nära man får bo en väg som trafikeras med farligt gods och med så höga bullernivåer – vilket borde vara ett tillräckligt argument i sig.

I den intilliggande byggnaden, det gamla Tingshuset ska det inrättas skola och eventuellt även förskola. Förutsättningarna för att ha en väl fungerande skol- och förskoleverksamhet i sådan omfattning kräver en skolgård. Vi föreslår att den befintliga parkeringsplatsen görs om till en grön och inspirerande skolgård för barnen.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per

Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget

förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt

att härutöver framhålla att antalet påbyggda våningar måste minska.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; behovet av studentlägenheter är stort i staden och på Östermalm finns många högskolor. Vi välkomnar därför att det byggs studentbostäder men anser att antalet påbyggda våningar måste minska.

Vi vill också framhålla vikten av att lämpliga rast- och utemiljöer ordnas för de skolbarn och förskolebarn som kommer att gå i den nya skolan/förskolan.

§15 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Väbeln 3

Dnr 2011-268-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-09 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för Väbeln 3, Studentbacken 21-27 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (S-Dp 2010-14527-54).

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) fram-lade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att eget (M) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden besvarar i huvudsak förslaget till detaljplan för Väbeln 3
  med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden anser dock att påbyggnaden bör graderas så att påbyggnaden på de tre punkthusen uppgår till 5, 4 och 3 våningsplan.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att lämna detta remissvar:

Påbyggnaden med fem våningar på de tre befintliga husen inom fastigheten Väbeln 3 avstyrks. Att utöka höjden på dessa hus med 18 meter innebär stora försämringar för Gärdeshöjdens estetiska uttryck och upplevelse och avsevärt försämrad boendemiljö för de kringboende. Förslaget är utformat utan att någon som helst hänsyn tagits till att Gärdet är klassat som riksintresse och är en del av Nationalstadsparken. Natur och kulturvärden kommer att förstöras och försvagas om detta byggprojekt genomdrivs.

Det är dessutom mycket olämpligt att helt frångå den tydliga estetik som präg-lar Gärdeshusen, genom att föreslå att påbyggnadernas fasader ska utformas i olika kulörer. Det blir inte längre möjligt att från Storängsbotten se Gärdes-höjdens bebyggelse smyga sig upp längs med berget. Den sikten kommer att skymmas för all framtid om Väbeln 2 och Väbeln 3 bebyggs enligt nuvarande planförslag. Gärdeshöjden är områdets pärla med en tydlig arkitektonisk tanke. Det är ett allvarligt ingrepp i Gärdeshöjdens uttryck att höja husnivåerna med 18 meter i en av de gluggar som gör att Gärdet upplevs som luftigt med fantastiska utblickar.

Stockholm behöver nya studentbostäder, men på lämpligare platser än denna och vi hoppas att man i Norra stationsområdet och Norra Djurgårdsstaden planerar in en väsentlig del studentbostäder för att möta det behovet.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per

Hamnström (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget

förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag samt

att härutöver framhålla att antalet påbyggda våningar måste minska.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M) och leda-moten Mark Klamberg (FP) enligt följande; behovet av studentlägenheter är stort i staden. Genom att bygga på existerande huskroppar kan vi skapa nya

bostäder för i huvudsak studenter utan att ta ny mark i anspråk.

Det är också viktigt att vi ser till behovet av förskoleverksamhet och grupp-bostäder.

Genom att gradera påbyggnaden till 5, 4 och 3 nya våningsplan kan vi till-godose både upplevelsen av den karakteristiska Gärdeshöjden, och samtidigt skapa tillräckligt många nya bostäder för att projektet ska bära sig ekonomiskt och att därmed hyresnivån inte blir för hög.

Utformningen av fasader på de nya våningsplanen vill vi ta ställning till i ett senare skede.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; behovet av studentlägenheter är stort i staden och på Östermalm finns många högskolor. Vi välkomnar därför att det byggs studentbostäder men anser att antalet påbyggda våningar måste minska.

Vi vill också framhålla vikten av att lämpliga rast- och utemiljöer ordnas för de skolbarn och förskolebarn som kommer att gå i den nya skolan/förskolan.

§16 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Ryttarbaren

Dnr 2011-292-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-20 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Ryttarbaren, Storängsvägen 27, 115 42 Stockholm

(dnr 9.1.1-03715/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Elisabeth Akmal, Klintvägen 2, 141 71 Segeltorp bör utifrån en
social bedömning beviljas serveringstillstånd att till allmänheten
få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker i restaurang Ryttarbaren och på dess uteservering måndag till söndag kl 11.00 – 01.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialnämnden.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§17 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Tintarella di Luna Due

Dnr 2011-295-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-26 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Tintarella di Luna Due, Storängsvägen 10, 115 42 Stockholm

(dnr 9.1.1-03707/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

1. FC Min AB, Skepparvägen 16, 124 30 Bandhagen bör utifrån en social bedömning beviljas serveringstillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i restaurang Tintarella di Luna Due och på dess uteservering måndag till söndag kl 13.00 – 20.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till socialnämnden.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§18 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2011-269-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-09 med förslag till yttrande till förvaltningsrätten (Mål nr 7022-11) med anledning av att stadsdelsnämndens beslut att utse fem ledamöter till nämndens lokala handikappråd överklagats; nu laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till förvaltningsrätten.

§19 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”hållbar fiskkonsumtion i våra förskolor”

Dnr 2011-181-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-18 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om att ”det endast ska köpas in och serveras fisk som är hållbart fiskad från bär-kraftiga bestånd och som uppfyller de krav som ställs av MSC eller KRAV”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; det är mycket positivt att det i förskoleverksamheterna finns en intention att införa MSC- eller Krav-märkt fisk i stadens förskolekök. Att Miljöpartiets skrivelse bidragit till en ökad med-vetenhet i frågan är glädjande.

För många människor i världen är säker tillgång på fisk avgörande för matsäkerhet och överlevnad. Östermalms stadsdelsnämnds förskolor är en stor inköpare av fisk och genom att enbart köpa MSC- eller krav-märkt fisk ökar vi möjligheten för att alla människor ska ha tillgång till fisk. Östermalms stadsdelsnämnd gynnar dessutom då, genom sin konsumentmakt som en stor inköpare, dem som säljer hållbart fångad fisk, vilket påverkar hela fiskeindustrin på ett positivt sätt.

Vi ser nu fram emot att andelen fisk som är MSC- eller Krav-märkt kommer att öka rejält i stadsdelens förskolor och att snart enbart sådan hållbart fångad fisk köps in.

§20 Svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (V) om statistik över anmälningar

Dnr 2011-180-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-09 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Per Hamnström (V) om statistik över anmälningar till Socialstyrelsen m.m.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) med instämmande av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) enligt följande; de anmälningar som inkommit enligt socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen kan ses som en indikation på att resurserna inom äldreomsorgen är för begränsade, efter den moderatledda majoritetens nedskärningar under de senaste fyra åren.

Exemplen på misstag som beskrivs i anmälningarna understryker något som vi har sagt länge. Det är mycket olyckligt att inget av äldreboendena i stadsdelen längre drivs i kommunal regi, vilket är en direkt konsekvens av den moderatledda majoritetens politik. Det innebär en begränsning av valfri-heten för de av de äldre som tycker att en kommunal utförare innebär en särskild kvalité och trygghet. Dessutom skulle förekomsten av kommunalt drivna äldreboenden också innebära en högre konkurrens för de övriga boendena, vilket skulle gynna kvalitetsutvecklingen.

§21 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Maklund Beijer m fl (S) om ”antalet barn per anställd”

Dnr 2011-286-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-04-20 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med önskan om ”redovisning för hur många barn per anställd som finns vid respektive förskola/enhet samt antalet barn per förskollärare”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§22 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Maklund Beijer (S) m fl om ungdomscaféet G-punkten

Dnr 2011-182-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-05-04 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V) om vad anledningen kan vara att flickors besöks-frekvens på ungdomscaféet G-punkten är lägre än pojkarnas.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§23 Anmälan av slutrapport

Dnr 2010-165-2.1.

Anmäldes slutrapport från ett projekt som fått medel för utveckling av kvinnojourverksamhet. Ett kvinnofridsprojekt har drivits gemensamt av stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

Kvinnofrid handlar om arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer samt mot våld i samkönade relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Stadsdelsnämndens beslut

Slutrapporten läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av verksamhetsberättelser från Amygdalus, Bryggan, Lotsen och 4H-gården Stora Skuggan

Dnr 2011-305-1.2.1.

Anmäldes verksamhetsberättelserna från verksamheterna Amygdalus, Bryggan, Lotsen och 4H-gården Stora Skuggan.

Stadsdelsnämndens beslut

Verksamhetsberättelserna läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M) och leda-moten Mark Klamberg (FP) enligt följande; majoriteten är positiv till den verksamhet som bedrivs av Stora Skuggans 4-H-gård. Därför har vi också bidragit med 400000 för verksamheten 2010 och 500000 för verksamheten 2011.

Men vi ställer också krav på att verksamheter som får stöd i form av skattemedel lämnar en tydlig redogörelse för hur dessa medel har använts, vanligtvis i form av en årsredovisning och en verksamhetsberättelse.

I föreliggande ärende ”Redovisning av verksamhetsbidrag 2010 gällande Stora Skuggans 4-H-gård” finns en kortfattad och allmänt hållen beskrivning av verksamheten samt en ”Redovisning mottagna medel från Östermalms Stadsdelsförvaltning 2010” som snarast är att uppfatta som en mycket översiktlig budget för hur de mottagna medlen för 2011 avses att användas.

Bland tidigare insänt material hösten 2010 i samband med ansökan för 2011 finns en preliminär balansrapport för 2010 fram till oktober 2010 och en resultatbudget för 2010, men ingen resultatrapport. Den senaste verksamhetsberättelsen som nämnden kunnat ta del av avser år 2009.

Vi anser att 4-H-gården snarast bör inkomma till nämnden med en verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2010 och att dessa ska vara underskrivna av såväl styrelse som föreningens revisor.

§25 Anmälan av hemtjänstuppföljningar inom äldreomsorgen

Dnr 2011-138-1.2.1.

Östermalms stadsdelsförvaltning har uppföljningsansvar för fyra hemtjänstenheter inom äldreomsorgen.

Anmäldes hemtjänstuppföljningar inom äldreomsorgen som genomförts i enlighet med stadens uppföljningsmodell: Atlas & Bore i Stockholm AB, LegeVisitten Hemtjänst AB/Partnerskap för Vård AB, ProMaCare AB och AB Stockholms Hemtjänst och service.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-05-19 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-04-29 och 2011-05-05 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§30 Information från stadsdelsdirektören

Hedersbelöning

Igår på Erik-dagen erhöll 22 medarbetare som tjänstgjort 30 år i Stockholms stad lunch med klockutdelning som avslutades med middag och dans i Blå Hallen.

Traineeprogram

Förvaltningsledningen har nu valt ut 15 av de 36 medarbetarna som anmält sig till det nya traineeprogrammet för framtida arbetsledare och projektledare. Det har varit mycket kompetenta sökande så det har inte varit ett lätt urval. De som valts kommer lika fördelat från verksamheterna Barn och Ungdom, Social-tjänsten och Äldreomsorg.

Vaktmästarservice

Utdelades broschyr över den utökade vaktmästarservicen som vänder sig till de som är över 75 år eller har en fysisk funktionsnedsättning – oavsett ålder - och bor i Östermalms stadsdelsområde. Det gäller enklare kostnadsfria sysslor (högst 6 timmar per år och hushåll) såsom byte av glödlampor, batterier, proppar, sätta upp/ta ner tavlor, hämta saker från källare och vind m.m.

Vaktmästarservicen gäller inte fönstertvätt, trädgårdsskötsel eller insatser som kräver yrkeskunskap.

Referensgrupp för upphandling

Upphandling av trygghetslarm och hemtjänst nattetid är aktuellt och förvaltningen föreslår att en referensgrupp bildas med 2 + 3 deltagare från nämnden.

Namn från opposition och majoritet anmäls snarast till nämndsekreteraren så att gruppen kan sammankallas.

Förvaltningsbesök

Torsdagen den 26 maj får förvaltningen besök av bitr socialborgarrådet Ewa Samuelsson angående verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgsboende

Det har framkommit att ett äldreboende i Norra Djurgårdsstaden (Ropsten) är under planering till år 2020 och redan har en intressent, Vårdfastigheter AB, hört av sig.

Skolavslutning

Inför skolavslutningarna kommer informationsblad mot langning att delas ut torsdagen den 9 juni kl 11.00-18.00 utanför sys­tem­butikerna i Fältöversten och på Nybrogatan. Conny Karlsson, som är förvaltningens preventionssam­ordnare, tar emot anmälningarna att delta per telefon 076-12 10910, 08-510 10910 eller e-post: conny.carlsson@stockholm.se till 1-timmespass utanför sys­tem­bu­tikerna som både tjäns­te­män och förtroendevalda kan anmäla sig till.

Introduktion av nyanställda

Fredagen den 10 juni är det introduktion av nyanställda medarbetare. Efter-middagens program omfattas av en busstur med guide runt stadsdelsområdet. Intresserade i nämnden välkomnas att delta i bussturen och anmäler intresse till nämndsekreteraren.

Tillgänglighetsvandring

Den 10 oktober kommer det att bli en tillgänglighetsvandring tillsammans med handikapprådets ledamöter. Presidiet kommer även att kontakta handikapprådet för att planera in ett besök på något av handikapprådets sammanträden.

§31 Skrivelse från ordförande Johan Sjölin (M) m fl

Dnr 2011-378-1.1.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) och ledamoten Mark Klamberg (FP) överlämnade en skrivelse om att buss 62 haft svårigheter under vintern att köra längs Erik Dahlbergsgatan på grund av felparkerade bilar. Till denna skrivelse anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Per Hamnström (V).

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§32 Skrivelse från ledamoten Maria Antonsson m fl (MP)

Dnr 2011-380-1.1.

Ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om ”klimatsmart mat i våra förskolor”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§33 Skrivelse från ledamoten Per Hamnström (V)

Skrivelse från ledamoten Per Hamnström (V)

Dnr 2011-379-1.1.

Ledamoten Per Hamnström (V) överlämnade en skrivelse om vårdnivåer på vård- och omsorgsboenden.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.