Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
kl.18
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kvarteret Björnlandet i Norra Djurgårdsstaden

3 Rutiner för rapporter och anmälningar enigt 14 kap socialtjänstlagen (SoL) och 24 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - lex Sarha

4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

5 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

Remissärenden

6 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Båtskroten Sverige AB (Takel & Tåg på Djurgården)

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-324-1.5.2. (Omedelbar justering)

7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Pourias Coffee house (Lilla P)

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-316-1.5.2. (Omedelbar justering)

8 Detaljplan för Honrblåsaren 5, stadsdelen Östermalm SDp 2013-01601

10 Yttrande över årsrapport för Östermalms stadsdelsnämnd år 2013

Anmälningsärenden

11 Månadsrapport maj 2014

Dnr 2014-060-1.2.1. (dukas vid sammanträdet)

13 Ungdomsverksamhet i Humlegården - Humlanhuset

Dnr 2014-360-1.2.1. (Utsändes ej - muntlig redovisning vid sammanträdet)

14 Lokal samverkansöverenskommelse kring barn i behov av särskilt stöd från kommunen och landstinget (BUS) inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm

15 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinder

16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

17 Anmälan av delegationsbeslut

18 Anmälan av promemoria 2014-06-12 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

19 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (256 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Genomförandebeslut gällande ny förskola i kvarteret Björnlandet i Norra Djurgårdsstaden

§3 Rutiner för rapporter och anmälningar enigt 14 kap socialtjänstlagen (SoL) och 24 § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - lex Sarah

§4 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§5 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

§6 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Båtskroten Sverige AB (Takel & Tåg på Djurgården)

§7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd för Pourias Coffee house (Lilla P)

§8 Detaljplan för Honrblåsaren 5, stadsdelen Östermalm SDp 2013-01601

§10 Yttrande över årsrapport för Östermalms stadsdelsnämnd år 2013

§13 Ungdomsverksamhet i Humlegården - Humlanhuset

§14 Lokal samverkansöverenskommelse kring barn i behov av särskilt stöd från kommunen och landstinget (BUS) inom stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm

§15 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinder

§16 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§17 Anmälan av delegationsbeslut

§18 Anmälan av promemoria 2014-06-12 med förteckning

§19 Information från stadsdelsdirektören

§21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§24 Anmälan av sociala delegationens protokoll