Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund börjar kl. 18:00 - 18:30. Därefter följer information från förvalt Läs mer...ningens dietist Sofia Knaz om ett kostprojekt och Lotta Olofsson från äldreförvaltningen berättar om projektetet multiprofessionellt arbetssätt.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

4 Val av dataskyddsombud

5 Upphandling av matleverantör till Rio vård- och omsorgsboende

Dnr 2018-190-2.2.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5:a Direktupphandling av måltidstjänster till Kampementets vård-och omsorgsboende

Dnr 2018-227-2.2.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

6 Serveringstillstånd till Café Dazyr AB

Remiss från socialnämndens tillståndsenhet
Dnr 2018-101-1.5.2. (Omedelbar justering)

7 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2018-203-1.5.1. (Omedelbar justering)
(Senare utsändning)

9 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

10 Strategi för romsk inkludering

11 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019

12 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

Remiss från kommunstyrelsen, rotel V Dnr 2018-221-1.5.1. ( Senare utsändning)

13 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018-156-1.5.3.

14 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

Remiss från trafikkontoret Dnr 2018-85-1.5.3.

15 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

Remiss från Länsstyrelsen i Stockholm, samordnas av kommunstyrelsen
Dnr 2018-137-1.5.1. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

16 Månadsrapport mars 2018

Dnr 2018-127-1.2.1. (Senare utsändning)

17 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

18 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Protokoll 2018-03-27 (Senare utsändning)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

20 Anmälan av slutredovisning 2017 och ansökan 2018 av utvecklingsmedel för multiprofessionellt arbetssätt

21 Anmälan av inspektörernas årsrapport 2017

22 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor

23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

24 Anmälan av promemoria 2018-04-19 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

25 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

27 Tilldelande av varning enligt 20 a § tobakslagen

Dnr 2018-126-1.3.1. (Omedelbar justering)

28 Utredning enligt 24 b § (lex Sarah) LSS - egen regi

29 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

29:a Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Dnr 2018-241-6 (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

30 Anmälan enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria) - äldreomsorg

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2018-02-28 och 2018-03-08

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Val av dataskyddsombud

§5 Upphandling av matleverantör till Rio vård-och omsorgsboende

§5:a Direktupphandling av måltidstjänster till Kampementets vård-och omsorgsboende

§7 Ändring i reglemente för stadsdelsnämnderna och vissa fackförvaltningar

§11 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019

§12 Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice

§13 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

§14 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

§15 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

§17 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§18 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§19 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

§20 Anmälan av slutredovisning 2017 och ansökan 2018 av utvecklingsmedel för multiprofessionellt arbetssätt

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

§24 Anmälan av promemoria 2018-04-19 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

§25 Information från stadsdelsdirektören

§27 Tilldelande av varning enligt 20 a § tobakslagen (1993:581) avseende Amk Tobak KB

§28 Utredning enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - egen regi

§29 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§29:a Ansökan om särskilt vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§30 Anmälan enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria) - äldreomsorg

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll