Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
18:30
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund startar kl. 17:30-ca 18:00. Därefter följer information från förva Läs mer...ltningen om demokratifrågor med inriktning mot vad som görs vid skolorna.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Beslutsärende, Medborgarförslag

2 Allmän bastu i Frihamnen

Svar på medborgarförslag
Dnr 2018-287-1.2.4.

5 Yttrande över stadsrevisionen i Stockholms stads årsrapport 2017

7 Instruktion för stadsdelsnämndens ungdomsråd

8 Omstrukturering av Dianagårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2017-235-7. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

10 Fossilbränslefri organisation 2030

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2018-345-1.5.1. (Omedelbar justering)

11:a Månadsrapport maj 2018

12 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

13 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

14 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

a) Protokoll 2018-05-02 b) Protokoll 2018-05-21

15 Anmälan av promemoria 2018-06-14 med förteckning av inkommande brev, skrivelser m.m.

16 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

18 Meddela föreläggande med vite enligt 20 § tobakslagen - olovlig marknadsföring

Dnr 2018-244-1.3.1. (Omedelbar justering)

19 Meddela försäljningsförbud enligt 20 § andra stycket tobakslagen

Dnr 2018-245-1.3.1. (Omedelbar justering)

20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

21 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

Anmälningsärenden

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2018-03-03 och 2018-05-15

§1 Val av justerare och dag för justering

§7 Instruktion för stadsdelsnämndens ungdomsråd

§8 Omstrukturering av Dianagårdens vård- och omsorgsboende

§12 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§13 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§14 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

§15 Anmälan av promemoria 2018-06-14 med förteckning av inkommande brev, skrivelser m.m.

§16 Information från stadsdelsdirektören

§18 Meddela föreläggande med vite enligt 20 § tobakslagen - olovlig marknadsföring

§19 Meddela försäljningsförbud enligt 20 § andra stycket tobakslagen

§20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§21 Utredning enligt 24 b § LSS (lex Sarah) - egen regi

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll