Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2006-05-22

Sammanträde 2006-05-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, stadshuset 1 tr

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Lilian Falkbäck (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Mats Lindqvist (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m

B. Inköpsanmälan till nämnd

C. Ekonomisk månadsrapport

D. Personal

E. Sammanträdesplan

F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt

G. Klagomålsstatistik, brutto

H. Dispenser enligt renhållningsordningen

I. Anmälan av handikapprådets protokoll

5 Yttrande över revisionskontorets årsrapport

6 Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april

7 Anmälan av fyllnadsnominering till nämndens handikappråd

8 Lokalt samverksansavtal, anmälan av revidering

10 Arbetstidens förläggning samt flexibel arbetstid

11 Yttrande över remiss av rapporten "Genomlysning av Renhållningsnämnden"

12 Utredning för kostnad för köp av återvinningsbåt

13 Yttrande angående motion om en förbättrad klottersanering i staden

14 Yttrande angående motion (Madeleine Sjöstedt (fp)) om införande av en databas för registrering av klotter

15 Anmälan av yttrande över remiss om kommunikationspolicy för Stockholms stad

18 Anmälan av tilldelningsbeslut av webbplats Miljölaboratoriet

19 Rapport om återvinningscentraler

20 Rapport om farligt avfall

21 Rapport kommunikationsplan Renhållningsordning 2006-2010

22 Tryggt och snyggt - svar på skrivelse svar på skrivelse från Kerstin Gustavsson m fl (m)

23 Upphandling av rivning på Lövsta

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

24 Upphandling av sluttäckning av östra tippområdet Lövsta

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

26 Upphandling ”Batteriinsamling 2006”

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

27 Förfrågningsunderlag avseende insamling av farligt avfall från miljöstationer

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT

28 Framtida utveckling av ÅVC Lövsta

29 Rapport om utvecklad uppföljning av markupplåtelseavtal

32 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:
Yildiz Kafkas Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter:
Yildiz Kafkas (mp) ordförande
Anders Hellström (m) vice ordförande
Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Regina Öholm (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare:
Agnetha Falck Rodriguez (s) §§1-18
Dick Urban Vestbro (v) tjänstgörande
Mats Lindqvist (mp)
Thorwald Nilsson (m)

Frånvarande:
Stellan Hamrin (v)
Lilian Falkbäck (s)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

Borgarrådssekreterare:
Emilia Hagberg

Arbetstagarrepresentanter:
Nils Lundkvist SACO
Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän:
Johan Castwall (förvaltningschef)
Erica Lawesson (avdelningschef kommunikation och kundservice)
Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)
Marita Söderqvist (avdelningschef administration)
Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)
Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)
Jonas Selander Lyckeborg (handläggare åvc och farligt avfall)
Jonas Dahllöf (handläggare behandling och upphandling)
Åse Geschwind (nämndsekreterare)

Sammanträdet föregås av ett möte med stadens revisorer.

Johan Castwall presenterar Jonas Dahllöf, ny handläggare på avdelningen för behandling och upphandling. Ordförande öppnar sammanträdet.

§1 Godkännande av föredragningslista

Anmäls att ärende nr 5, ”Yttrande över revisionskontorets årsrapport” och ärende nr 25, ”Markavtal åvc Linta” utgår. En skrivelse från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro anmäls. Därefter fastställs föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och vice ordförande Anders Hellström (m) utses att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäls att protokoll 2/2006 är justerat och utsänt. En rättelse i närvaroförteckningen anmäls, Anders Hellström (m) och Lars Fernqvist (fp) ska skrivas in i närvarolistan för protokoll 2/2006. Därefter läggs protokollet till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över anmälningsärenden. Johan Castwall presenterar ärende nr 4 G. Anmälningarna godkänns.

§6 Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april

Dnr: 02-0403/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

  1. Tertialrapport 1 med delårsrapport godkänns.

  2. Medel om totalt 5,0 mnkr söks ur central medelsreserv för investeringar avseende fördyring av ÅVC Linta.

  3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v) enligt följande:

1. Förvaltningens förlag till beslut bifalls.

2. Därutöver anförs följande:

Delårsrapporten visar att arbetet med att bygga upp en miljöanpassad infrastruktur för avfallshanteringen går åt rätt håll, men det finns områden som måste vidareutvecklas.

Det är viktigt att vidareutveckla arbetet med tidig planering av avfallshanteringen vid nybyggnation i samarbete med andra berörda nämnder. Ett sätt att bevaka det är att sammanställa hur väl renhållningsförvaltningens synpunkter i detaljplaneärenden har tillvaratagits.

Vi kan konstatera att det fortfarande råder en oacceptabel situation på återvinningsstationerna, då förvaltningens egna dagliga kontroller visar att det råder brister på information, städning, klottersanering osv. Det visar behovet av att renhållningsförvaltningen har en permanent kontrollfunktion för att följa upp skötseln av återvinningsstationerna och följa upp de krav som via avtal ställs på förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Mängden insamlat material vid återvinningsstationerna minskar samtidigt som förbränningen av avfall ökar, vilket är alarmerande. Det går emot stadens målsättningar om ökad återvinnings och återanvändning.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

”Vi ifrågasätter fortfarande majoritetens mål om insamling av matavfall. Däremot ser vi positivt på den tydliga trend som finns för nya markanvisningar för återvinningscentraler.

Det är minst sagt dråpligt att den kritik vi tidigare har riktat mot den överdebitering av taxekollektivet som har pågått utan att överskottet har återförts till taxekollektivet nu har blivit obsolet på grund av en ökad statlig förbränningsskatt. Att det redan hårt drabbade taxekollektivet i Stockholm tvingas avstå ytterligare 10 mnkr är däremot tragiskt.

Det saknas fortfarande idéer och visioner om hur problemen med hantering av utsorterat hushållsavfall i återvinningsstationerna ska lösas. Majoriteten är alltför passiv när det gäller att hantera de problem som stockholmarna upplever i dag. Vårt förslag till lösning kvarstår: gräv ned återvinningsstationerna.”

§7 Fyllnadsnominering till gemensamt handikappråd för Renhållningsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Hamnentreprenad AB och AB Fortum Värme

Dnr:09-0253/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden godkänner att ledamot till det gemensamma handikapprådet 2006 utses i enlighet med den fyllnadsnominering som Kommun-HSO Stockholm gjort.

§8 Lokalt samverkansavtal, anmälan av revidering

Dnr: 00-0386/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§9 Systematiskt arbetsmiljöarbete, revidering

Dnr: 00-0387/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens plan för arbetsmiljöarbete godkänns i enlighet med förslaget.

§10 Arbetstidens förläggning samt flexibel arbetstid

Dnr: 00-0385/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan om förvaltningslokal överenskommelse avseende arbetstidens förläggning samt flexibel arbetstid godkänns.

§11 Yttrande över remiss av rapporten ”Genomlysning av Renhållningsnämnden”

Dnr: 00-0303/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

1. Yttrandet överlämnas som svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Förvaltningens förslag till beslut godkänns.

2. Därutöver anförs följande:

Det finns ett behov av en nämnd som har ett huvudansvar för avfallshanteringen. Avfallshanteringen är ett komplext område med många aktörer och omfattande lagstiftning och också tydliga miljömål. Konsulternas förslag att pröva en sammanslagning av renhållningsnämnden och trafiknämnden avstyrks. Förslaget är baserat på en ytlig uppfattning om hur gaturenhållningen är organiserad i staden samt kopplingen till lagstiftningen inom avfallsområdet. Renhållningsnämnden har en tydlig samordningsfunktion i all avfallshantering i kommunen, som skulle riskera att gå förlorad.

Det är inte så länge sedan det kommunala avfallsbolaget SKAFAB omvandlades till renhållningsnämnd, och inledningsvis var renhållningsarbetet avlövat till enbart en upphandlingsorganisation. Ingen verksamhet kan utvecklas genom täta omorganisationer. Nu behövs snarare arbetsro för personalen och insatser för att stabilisera och utveckla den organisation som redan finns. Under de år som gått sedan renhållningsnämnden bildades har verksamheten ständigt utvecklats och förbättrats för att kunna tillgodose de krav på en miljöanpassad infrastruktur för avfallshantering som behövs för att följa EU: s avfallshierarki samt nationella och lokala miljömål. Renhållningsarbete handlar inte längre bara om att samla in avfall och göra sig kvitt detta. Det handlar om att avfall blir mer och mer komplext till sitt innehåll men också att avfallet är en resurs för utveckling av återvunna material och produkter samt inom drivmedelssektorn (biogas). Det krävs i dag ett långsiktigt strategiskt arbete för att kunna hantera en storstads avfall på ett hållbart och säkert sätt. Det krävs också omfattande information i alla led från producenter av produkter och förpackningar, över konsumenter och verksamhetsutövare till dem som handhar avfallet. Detta för att åstadkomma en minimering av avfallet i stället för en ökning som i dag och för att få avfallet sorterat vid källan. Den uppbyggnad av renhållningsverksamheten som skett under mandatperioden har ändå varit otillräcklig för att få till stånd den utveckling som krävs för framtiden.

Vi vill också påpeka att renhållningsnämnden har en mycket strategisk uppgift i att skapa en god infrastruktur för avfallshantering vid nybyggnad och ombyggnad.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens yttrande tillstyrks i huvudsak.

2. Därutöver anförs:

Det är positivt att en genomlysning av nämnden har genomförts. Väl genomförda genomlysningar ger god grund för effektiviseringar, minskad byråkrati och förbättrad hushållning med skattemedel. Det är också positivt att konsultrapporten uppmärksammar problem med lagstiftning och ansvarsförhållanden. Ett exempel på detta är hur relationen mellan miljöbalk och förordningen om producentansvar kan sättas i relation till hur det ser ut med återvinningsstationerna i Stockholm idag.

Rapporten påpekar att nämndens arbete ofta går utanför KF-uppdraget, ett tecken på en majoritet som inte tar utgångspunkt i den verklighet som stockholmarna lever idag i. Ytterligare områden som diskuteras är den så kallade miljömiljarden och hur den har finansierats, något som vi tidigare har kritiserat. Begrepp som ”miljöskuld” är oerhört hypotetiska och skapar endast abstrakta politiska alibin. Upparbetade verksamhetsöverskott måste ses som taxekollektivets medel och inte användas som extraresurser som kan användas till att expandera verksamheten till nya områden och nya politiska projekt.

Det är också glädjande att konsultrapporten stödjer tanken och även ger uttryck för möjligheten att sänka avgifterna med runt 10 procent.

Utöver detta berör rapporten frågan om sammanslagning av Renhållningsförvaltningen och eventuella andra förvaltningar. Denna diskussion kan med fördel föras vidare, vår uppfattning är att ytterligare effektiviseringar borde kunna göras genom samarbete eller sammanslagningar med andra förvaltningar. I andra europeiska storstäder ligger ansvaret för renhållning och gatustädning ofta inom en och samma enhet, vilket borde rikta uppmärksamheten mot trafikkontoret som samarbetspartner, även om andra alternativ inte ska uteslutas.

Slutligen anser vi att det är viktigt att som komplement till rapporten framhålla att arbetet sköts av en kompetent och hårt arbetande förvaltning – trots dagens politiska ledning!”

§12 Utredning av kostnad för köp av återvinningsbåt

Dnr: 41-0184/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande:

  1. ”Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

  2. Insamlingen fortsätter tillsvidare enligt gällande avtal, där färjan tillhandahålls av entreprenör.

  3. Om framtida beslut fattas avseende utökning av insamlingen ska en grundligare utredning göras av möjligheterna att köpa in en egen färja.”

Bifall yrkas

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en grundlig utredning utifrån alternativ 3, att köpa en begagnad färja samt genomföra motorbyte.

2. Därutöver anförs följande:

Verksamheten med återvinningsbåten varit mycket effektiv och uppskattad och har inneburit att staden kan erbjuda en återvinningscentral i centrala lägen. Ju mer staden förtätas desto mer behövlig är den. För att kunna bedriva verksamheten med återvinningsbåt ser nämnden en fördel med att själv äga båten. Det som verkar bäst ur kostnadssynpunkt på längre sikt är att köpa en begagnad färja, som man genomför motorbyte på för att den ska kunna drivas med miljöbränsle. Utredningen måste innefatta en utförlig jämförelse av den totala kostnaden för köp, ändamålsanpassad inredning, drift och övriga omkostnader på årsbasis.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag tillstyrks i huvudsak.

2. Därutöver anförs följande:

Som framgår av tjänsteutlåtandet är det mest ekonomiskt och mest flexibelt för förvaltningen att använda en upphandlad entreprenör för verksamheten med återvinningsbåt. Det finns helt enkelt inget i tjänsteutlåtandet som går att ta till intäkt för en motsvarande verksamhet i egen regi. Därutöver kommer frågan om ekonomiskt risktagande med skattebetalarnas medel, något moderaterna och folkpartiet aldrig kan ställa sig bakom. Det är trots allt viktigt med alternativa insamlingspunkter i storstaden och en lösning med båt för insamling av grovsopor kan vara intressant i framtiden. Detta måste dock ske utan drift med skattemedel.”

§13 Yttrande angående motion (Ewa Samuelsson (kd)) om en förbättrad klottersanering i staden

Dnr: 59-0131/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen samt stadsledningskontorets infrastrukturavdelning.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens förslag till beslut bifalls i huvudsak.

2. Därutöver anförs:

Det är bra att staden har börjat ett arbete med att skapa en snyggare och trevligare stad men arbetet måste intensifieras. Genom att förbättra klottersaneringen och verka mot klotter i stadens skapas en trevnad som gör Stockholm mer välkomnande och inbjudande för både turister och boende i staden.

En samordning av klottersaneringen med snabba insatser är viktig för att få en bra och heltäckande klottersanering där stad, SL och privata fastighetsägare tillsammans arbetar för en vackrare stad.

Klotter är ett stort problem och tyvärr talar stadens vänstermajoritet med kluven tunga i denna fråga då man inte tillräckligt tydligt tar avstånd från klotter. Eftersom klotter är en vanlig inkörsport till annan kriminalitet så är det nödvändigt med en snabb klottersanering och därför anser vi att den skall ske inom 24 timmar. Tyvärr misslyckas staden idag med detta vilket vi vill se en ändring på.”

§14 Yttrande angående motion (Madeleine Sjöstedt (fp)) om införande av en databas för registrering av klotter

Dnr: 59-0130/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen samt stadsledningskontorets infrastrukturavdelning.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Som svar på remissen anförs följande:

Stockholm är en stad i förslumning. En del av det är klottret, som förfular staden på alltför många ställen. Klottret får sitta alldeles för länge, samtidigt som nästa generations klottrare fostras i stadens graffitikurser.

Det behövs flera åtgärder för att stoppa klottret. SL bedriver ett lovvärt arbete, genom att systematiskt registrera och anmäla klotter. Därigenom får polisen betydligt bättre möjligheter att gripa misstänkta klottrare och hitta bevis.

Stockholms stad bör därför utreda möjligheterna att ansluta sig till SL: s databas. Databasen skulle kunna vara ett av många steg till en klotterfri huvudstad.”

§15 Anmälan av yttrande över kommunikationspolicy för Stockholms stad

Dnr: 19-0194/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§16 Rapport avseende entreprenadgranskning av område 5, 6, 7, 9, 10, 11 och 12

Dnr: 29-0176/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Erica Lawesson föredrar ärendet. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns

§17 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr: 51-0079/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av tilldelningsbeslut av webbplats Miljölaboratoriet

Dnr: 05-0303/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

§19 Lägesrapport återvinningscentraler

Dnr: 41-0077/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställs och besvaras.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§20 Rapport om farligt avfall

Dnr: 40-0076/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro enligt följande:

” Att öka insamlingen av farligt avfall är ett prioriterat område. Det har visat sig svårt att etablera nya fasta miljöstationer som är inhysta i bensinstationer och affärer. Det finns behov av nya lösningar och det kan vara värt att pröva idén med ”omvända butiker”, dvs en nedlagd butikslokal som används för att ta emot farligt avfall. Detta innebär fasta bemannade mottagningsstationer för farligt avfall. Tomma butikslokaler i mindre attraktiva affärslägen kan användas. Aktuella lokaler bör ha goda faciliteter för lastning och lossning av gods, samt inte vara belägna intill matvarubutiker eller andra känsligare verksamheter. Denna idé bör prövas i några utvalda stadsdelar, företrädesvis sådana som i dag inte täcks av närhet till återvinningscentraler, fasta miljöstationer eller den mobila miljöstationen. Som komplement till fasta stationer är det också viktigt att den mobila miljöstationen är väl utbyggd så att det täcker hela kommunen.”

§21 Kommunikationsplan Renhållningsordningens avfallsplan 2006-2010

Dnr: 19-0395/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Först yrkas bifall

dels till återremiss av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp), var och en för sig,

dels till att ärendet ska avgöras i dag av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v).

Renhållningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras i dag.

Mot det beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till sina respektive yrkande om återremiss.

Därefter yrkas bifall

dels till förvaltningens förslag till beslut

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m)

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Nämnden godkänner förslaget till kommunikationsplan.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Ärendet återremitteras.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en ny kommunikationsplan i enlighet med moderaternas reservation med förslag till renhållningsordning med avfallsplan.”

Reservation

Mot beslutet reserverar sig även Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Ärendet återremitteras.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en ny kommunikationsplan i enlighet med folkpartiets reservation med förslag till renhållningsordning med avfallsplan.”

§22 Tryggt och snyggt, svar på skrivelse från Kerstin Gustavsson m fl (m)

Dnr: 59-0237/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkas

dels till förvaltningens förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Yttrandet överlämnas till Kerstin Gustavsson (m) samt Rinkeby stadsdelsnämnd.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Anders Hellström m fl (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ” Som svar på remissen anförs:

Det är mycket riktigt att kostnaden för en nedgrävning av återvinningsstationer borde falla på producenterna. Lika riktigt är att enbart nedgrävning inte löser alla dagens problem. Som framkommer inte minst i rapporten ”Genomlysning av Renhållningsnämnden” är dessutom otydliga ansvarsförhållanden som grundas i illa överensstämmande lagar och förordningar ett problem för verksamheten.

Just därför är det viktigt med politisk handlingskraft i väntan på tydligare lagar och förordningar. Moderaterna har denna handlingskraft till skillnad mot majoriteten. Därför bör i skrivelsen besvaras med de medel moderaterna har avsatt för ändamålet i budgetreservationen i Kommunfullmäktige i minnet. Slutsatsen bör bli att utreda möjligheterna till nedgrävning i enlighet med skrivelsens intentioner.”

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avges av Karl Bern (p) enligt följande:

”Folkpartiet stöder andemeningen i moderaternas förslag till beslut.”

§23 Upphandling av rivning i Lövsta

Dnr: 05-0393/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förslag till förfrågningsunderlag och återkomma till Renhållningsnämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§24 Upphandling av sluttäckning av östra tippområdet Lövsta

Dnr: 05-0394/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förslag till förfrågningsunderlag och återkomma till Renhållningsnämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§26 Upphandling ”Batteriinsamling 2006”

Dnr: 05-0361/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förslag till förfrågningsunderlag och återkomma till Renhållningsnämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§27 Upphandling ”Insamling av hushållens farliga avfall”

Dnr: 05-0362/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att påbörja upphandlingen utifrån de riktlinjer som anges i bifogat förslag till förfrågningsunderlag och återkomma till Renhållningsnämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§28 Framtida utveckling av ÅVC Lövsta

Dnr: 41-0400/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns.

§29 Rapport om utökad uppföljning av markupplåtelseavtalet

Dnr: 51-0628/05

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna.

§30 Principer för avfallstaxa 2007samt inriktning för taxorna 2008-2010

Dnr: 01-0399/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordläggs till nästa ordinarie sammanträde den 21 juni 2006.

§31 Anmälan av utlandsresa

Dnr: 09-0415/06

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§32 Rapport från förvaltningschefen

· Dukat till nämnden

Följande handlingar har dukats till nämnden:

Ø Revisorernas årsöversikt 2005

Ø Revisionsplan 2006/2007

· Nytt avtal med materialbolagen

Diskussion pågår med Materialbolagen avseende nytt avtal för förpackningar och returpapper.

§33 Övriga frågor

· Skrivelse

En skrivelse från Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro har inkommit till nämnden. Skrivelsen handlar om att inrätta sopsugsystem på försök i Spånga.

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Åse Geschwind