Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2004-05-24

Sammanträde 2004-05-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal 3 tr Stadshuset

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Mikael Hussner (s)
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

2 Justering av nämndens protokoll

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport (Utgår. Ersätts av tertialrapport.)
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen

6 Upphandling av verksamhetssystem, underlag för kvalificering

8 Förslag till entreprenör för transport av storbehållare med hushållsavfall från område 01

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Förslag till entreprenörer för behandling av insamlat material från stadens återvinningscentraler

Omedelbar justering Utsändes senare
SEKRETESSBELAGT
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag till entreprenörer för insamling av hushållens grovavfall

Omedelbar justering
SEKRETESSBELAGT
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förutsättningar för upphandling av mottagning av slagg och aska från Högdalsverket

12 Förutsättningar för upphandling av behandling av kylmöbler

13 Rapport om modell för avdrag på entreprenörsersättningen inom ramen för gällande avtal

15 Rapport om fastighetsnära insamling mm

16 Rapport om möjligheter att söka projektmedel för ändamål inom verksamhetens prioriterade områden genom EU, staten och staden.

17 Yttrande över remiss om projektansökningar till miljömiljarden

18 Rapport om implementering av ett miljöledningssystem för Renhållningsnämnden som kopplas till stadens integrerade ledningssystem

19 Anmälan om komplettering av tillståndsansökan för ÅVC Torntrappan

20 Rapport om ny grafisk profil

22 Yttrande över remiss om handikappolitiskt program

Omedelbar justering
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2003

24 Yttrande över remiss om situationen i Gamla Stan

25 Förslag till extra insatt sammanträde

26 Svar på skrivelse från Anders Hellström (m) angående ÅVC

27 Rapport om finansiering av företagens fraktioner vid återvinningscentralerna

28 Rapport om elektronik avfall

29 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas                                Anders Hellström

Närvarande:

Ledamöter: Yildiz Kafkas (mp)                                ordförande

Anders Hellström (m)                                              vice ordförande

Eva Oivio (s)

Olof Tappert (s)

Ewa Schenström (m)

Karl Bern (fp)

Ersättare: Mikael Hussner (s)

Agnetha Falck Rodriguez (s)

Dick Urban Vestbro (v)                                        tjänstgörande

Jim Nilsson (mp)

Thorwald Nilsson (m)

Lars Fernqvist (fp)

Frånvarande: Stellan Hamrin (v)

David Winks (kd)

Borgarrådssekreterare: Nicolas Heyum

Arbetstagar-

Representanter: Nils Lundqvist SACO

Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Anita Tärnström (avdelningschef miljö och utveckling)

Amanda Bergvall (handläggare insamling och transport)

Marita Söderqvist (avdelningschef administration)

Christina Durling (informationsansvarig)

Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)

§1 Godkännande av föredragningslista

En övrig fråga om Agenda 21 arbete anmäldes. Därefter fastställdes föredragningslistan.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas och vice ordförande Anders Hellström utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 3/2004 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Frågor ställdes och besvarades. Därefter godkändes anmälningarna.

§5 Tertialrapport 1 med delårsrapport

Dnr:02-0262/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Tertialrapport 1 med delårsrapport godkänns.

2. Omslutningsförändringar om 15,6 mnkr. godkänns.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.


§6 Upphandling av nytt verksamhetssystem

Dnr:05-0271/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem genom att initiera kvalificeringsfasen via annonsering.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8 Förslag till entreprenör för transport av storbehållare med hushållsavfall från område 01

Dnr:05-0427/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Ärendet antas i enlighet med förvaltningens förslag.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att driva ärendet vidare och teckna avtal med antagna

entreprenörer.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§9 Förslag till entreprenörer för behandling av insamlat material från stadens återvinningscentraler

Dnr:05-0385/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Ärendet antas i enlighet med förvaltningens förslag.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att driva ärendet vidare och teckna avtal med antagna entreprenörer.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§10 Förslag till entreprenörer för insamling av hushållens grovavfall

Dnr:05-0360/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Ärendet antas i enlighet med förvaltningens förslag.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att driva ärendet vidare och teckna avtal med antagna entreprenörer.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§11 Förutsättningar för upphandling av mottagning av slagg och aska från Högdalenverket

Dnr:23-0274/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 16 juni 2004.

§12 Rapport om förutsättningar för upphandling av kylmöbler

Dnr: 23-0275/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§13 Avdrag på entreprenörsersättning

Dnr: 04-0267/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§14 Honduras

Dnr: 45-0025/00

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden godkänner denna anmälan och överlämnar ärendet till kommunstyren för kännedom.

§15 Rapport om fastighetsnära insamling

Dnr: 22-0212/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 16 juni 2004.

§16 Rapport om möjligheter att söka projektmedel för ändamål inom verksamhetens prioriterade område genom EU, staten och staden

Dnr: 09-0276/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns.

§17 Yttrande över remiss om projektansökningar till miljömiljarden (Dnr 303-1614/2003)

Dnr:33-0169/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Bifall yrkades

dels till förvaltningen förslag

dels till framlagt förslag till beslut av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns.

2. Förvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till deras förslag till beslut enligt följande:

1. ”Avslå förvaltningens förslag till beslut.

2. Att därutöver anföra följande:

Moderaterna stödde inte inrättandet av miljömiljarden, därför deltar vi heller inte i besluten om vad dessa pengar ska användas till.

De pengar som inte behövs för den kommunala kärnverksamheten bör enligt moderaternas uppfattning stanna kvar hos Stockholms skattebetalare genom sänkt kommunalskatt. Samtidigt ska de medel som kommunen förfogar över genom t ex försäljningar av tillgångar, såsom Birka Energi, användas till långsiktiga investeringar. inte till drift av verksamheten. Såväl miljömiljarden som kompetensfonden är finansierade genom bland annat försäljningen av Birka Energi och ska alltså inte användas till verksamhetsdrift.

Många projekt är av den karaktären att de bör ses som ordinarie verksamhet och ska alltså rätteligen belasta ordinarie budget.”

§18 Rapport om implementering av ett miljöledningssystem för Renhållningsnämnden som kopplas till stadens integrerade ledningssystem

Dnr: 39-0256/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

§19 Anmälan om komplettering av tillståndsansökan för ÅVC Torntrappan

Dnr: 32-0326/02

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Rapport om ny grafisk profil

Dnr: 19-0261/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Christina Durling presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

§21 Rapport om planerad höstkampanj

Dnr: 11-0121/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Christina Durling presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Sammanträdet ajournerades 10 minuter.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens rapport godkänns.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av Karl Bern (fp) enligt följande:

”Farligt avfall har om det inte tas om hand på rätt sätt en skadlig inverkan på miljön. Om det blandas med sopor som ska gå till förbränning ökar risken för utsläpp via rökgaser. Detta måste på alla tänkbara sätt minimeras. Därför är det oroande att Stockholmarnas kunskap gällande miljöfarligt avfall är så lågt. Enligt en undersökning som statistik- och utredningskontoret genomförde 2003 uppger endast var fjärde invånare att de någon gång varit på någon av staden miljöstationer under det senaste året. Samtidigt uppger var tredje boende i flerfamiljshus att de inte överhuvudtaget har något farligt avfall och därmed inte behöver lämna ifrån sig det. Endast 2% av samma grupp uppger att de besökt en miljöstation under senaste året. Dessa siffror är djupt alarmerande. Vi anser därför att en eventuell informationskampanj bör inrikta sig på att informera om miljöfarligt avfall.”

§22 Yttrande över remiss om förslag till nytt handikappolitiskt program

Dnr:09-0076/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades. Sammanträdet ajournerades.


Bifall yrkades

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp)

dels till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Karl Bern (fp) med hänvisning till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. ”Förvaltningens tjänsteutlåtande godkänns i huvudsak som svar på remissen.

2. Därutöver anförs följande:

Förslaget till nytt handikappolitiskt program för staden visar på stora ambitioner. Det innehåller många goda idéer för att göra Stockholm till en stad för alla. Vi vill dock peka på ett par frågetecken.

Förslaget att avskaffa kravet på separata handikapplaner i stadens nämnder och styrelser, och i stället arbeta in dessa aspekter i budget och verksamhetsplan, är i grunden en god tanke. I dag fungerar arbetet på ett bra sätt när det gäller nämndernas arbete med miljöfrågor. Vi vill dock lyfta frågan till en generell diskussion om separata planer i anslutning till verksamhetsplanen. Att avskaffa separata handikapplaner, samtidigt som nämndernas uppdrag att upprätta exempelvis jämställdhetsplaner kvarstår, riskerar att skicka fel signaler.

Arbetet med handikapplaner har förbättrats de sista åren, framförallt när det gäller nämnderna. Flera av stadens bolag har dock visat på klara brister i detta arbete. Risken finns att en integrering av handikappfrågorna i verksamhetsplanen skulle minska pressen på de bolag som i dag nedprioriterar detta område.

Innan ett nytt handikapprogram införs vill vi därför se att frågan om separata planer över huvud taget ska användas tas upp till diskussion.

Vi efterlyser också en ekonomisk kalkyl över de konsekvenser det nya programmet får för förvaltningar och bolags verksamheter.”

§23 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2003

Dnr:02-0206/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande;

1. ”Renhållningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över revisionskontorets årsrapport och överlämnar detta till revisionskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.”

Bifall yrkades

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v)

dels till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Dick Urban Vestbro (v):

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över revisionskontorets årsrapport

och överlämnar detta till revisionskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

3. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser det särskilt viktigt att agera för att ytterligare klargöra samordningsansvaret för återvinningsstationerna, att följa upp entreprenörsavtalen och att ytterligare utreda sanktionsmöjligheter vid brister i effektivitet, arbetsmiljö och eventuell misskötsel. Nämnden vill också som svar på rapporten uttala att man har för avsikt att framöver prioritera uppföljningen och genomförandet av de redan givna uppdragen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) med hänvisning till förvaltningens förslag till beslut.

§24 Hemställan om att kommunstyrelsen utreder behovet av ett ”Lex Gamla Stan”, remiss från kommunstyrelsen Dnr 302-1242/04

Dnr:09-0139/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag

2. Förvaltningens yttrande överlämnas som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§25 Förslag till extrainsatt sammanträde

Dnr: 09-0281/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Renhållningsnämnden fastställer datum för ett extra nämndsammanträde till den 1 september 2004 kl 16:30.

§26 Svar på skrivelse från Anders Hellström (m) om avvaktande av fullföljandet av tillståndsprövningen av ÅVC Trontrappan

Förslag till beslut framlagt av Anders Hellström m fl (m) och Karl Bern (fp) enligt följande:

1. ”Renhållningsnämnden beslutar att återta tillståndsansökan för ÅVC Torntrappan.

2. Punkterna 2-6 i Eva Oivios m fl (s) förslag bifalles.

3. Därutöver anförs följande:

Stockholmarna ska ha goda möjligheter att lämna ifrån sig olika avfallstyper. Lättillgängliga återvinningscentraler är därför en viktig del av stadens service till medborgarna. Medborgarna har också rätt att ha stort inflytande när det gäller utformning och placering av dessa återvinningscentraler.

Den nu föreslagna återvinningscentralen har gett upphov till en rad invändningar från de boende. Invändningar det finns all anledning att lyssna på, speciellt som det under projekteringen tagits beslut om att undersöka upp till 20 möjliga lokaliseringar för återvinningscentraler. Undersökningen, som inletts men inte avslutats, kommer alltså förhoppningsvis resultera i att staden finner minst 20 lämpliga lokaliseringar för just den typ av centraler som nu planeras i Bromma.

Moderaterna och Folkpartiet menar att det mot den bakgrunden är att köra över en stark lokal opinion, så som majoriteten nu vill göra. Enligt oss är det givetvis bäst att först invänta den undersökning som kommer att bli klar inom kort och som förhoppningsvis resulterat i 20 lämpliga placeringar av återvinningscentraler. Ett beslut om en återvinningscentral vid Torntrappan bör inte fattas innan det kan jämföras med de alternativ som står till buds.”

§27 Rapport om finansiering av företagarnas fraktioner vid återvinningscentralerna

Dnr:29-0278/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns.

§28 Rapport avseende insamlingsställen för elektriska och elektroniska produkter

Dnr: 22-0277/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 16 juni 2004.

§29 Rapport från förvaltningschefen

· Torntrappan

Beslut från Länsstyrelsen på överklagande av bygglov för ÅVC Torntrappan är delat till nämnden.

· Samordning av producentansvar för förpackningar

Ett internt arbets-PM avseende kartläggning av ansvar och roller beträffande drift och skötsel av återvinningsstationer är delat till nämnden.

· Tidsplan för planerade utökningar av insamlingskapaciteten i Stockholms stad

En tidsplan för planerade utökningar av insamlingskapaciteten i Stockholms stad från Sita och Förpackningsinsamlingen är delat nämnden.

· RVF:s årsmöte

RVF:s årsmöte 2004 inleds på onsdag morgon den 26 maj.

· Organisationsschema

En schematisk bild över förvaltningens organisation är delad till nämnden.


· Avfallstaxa 2005

Johan Castwall informerade om en föredragning om ny avfallstaxa som han nyligen hållit för majoritetsborgarråden. En rapport om nya taxan kommer att presenteras på nämndens sammanträde den 16 juni.

§30 Övriga frågor

· Förvaltningens Agenda-21 arbete

Jim Nilsson (mp) önskade få en presentation av förvaltningens Agenda-21 arbete på något av de kommande sammanträdena.