Din position: Hem > Stockholms stad > Renhållningsnämnden > Sammanträde 2004-12-08

Sammanträde 2004-12-08

Datum
Klockan
17:00
Plats
Renhållningsförvaltningens lokaler, Rökerigatan 23-27

Ordförande
Yildiz Kafkas (mp)

Vice ordförande
Anders Hellström (m)

Ledamöter
Läs mer...Eva Oivio (s)
Olof Tappert (s)
Stellan Hamrin (v)
Ewa Schenström (m)
Karl Bern (fp)

Ersättare
Mikael Hussner (s)
Agnetha Falck-Rodriguez (s)
Dick Urban Vestbro (v)
Jim Nilsson (mp)
Thorwald Nilsson (m)
Lars Fernqvist (fp)
David Winks (kd)

4 Anmälningsärenden

A. Sammanställning över till Renhållningsnämnden inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m
B. Inköpsanmälan till nämnd
C. Ekonomisk månadsrapport
D. Personal
E. Sammanträdesplan
F. Balanslista över Renhållningsnämndens uppdrag och projekt
G. Klagomålsstatistik, brutto
H. Dispenser enligt renhållningsordningen

6 Förslag till sammanträdestider för 2005

7 Informationsstrategi 2005

8 Visuell multimedia tävling

9 Svar på skrivelse från Eva O (s) och Stellan Hamrin (v) angående egen regi verksamhet

10 Förutsättningar för förfrågningsunderlag rörande upphandling av insamling och bortforsling av hushållsavfall från den 1 april 2006 inom områdena 1-4, 8

Utsänds senare
SEKRETESSBELAGT
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Rapport om fastighetsnära insamling

12 Anmälan av yttrande över remiss om bilskrotningens framtida finansiering

13 Rapport om återvinningscentraler

14 Rapport om säkerhetssituationen på Lövsta

15 Tilldelningsbeslut avseende slagg- och askbehandling

16 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justeras:

Yildiz Kafkas                              Karl Bern

Närvarande:

Ledamöter: Yildiz Kafkas (mp)                               ordförande

Eva Oivio (s)

Olof Tappert (s)

Stellan Hamrin (v)

Karl Bern (fp)

Ersättare: Agnetha Falck Rodriguez (s)

Dick Urban Vestbro (v)

Jim Nilsson (mp)

Thorwald Nilsson (m)                                           tjänstgörande

Lars Fernqvist (fp)                                               tjänstgörande

David Winks (kd)

Frånvarande: Anders Hellström (m)                      vice ordförande

Ewa Schenström (m)

Mikael Hussner (s)

Borgarrådssekreterare: Mikael Sundström

Arbetstagar-

Representanter: Nils Lundqvist SACO

Lena Renefalk SKTF

Tjänstemän: Johan Castwall (förvaltningschef)

Marita Söderqvist (avdelningschef administration)

Christina Durling (informationsansvarig)

Mats Cronqvist (avdelningschef insamling och transport)

Anita Tärnström(avdelningschef miljö och utveckling)

Lovisa Wassbäck (avdelningschef åvc och farligt avfall)

Peder Svensson (upphandlare)

Åse Geschwind (nämndsekreterare)

§1 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§2 Justering av nämndens protokoll

Ordförande Yildiz Kafkas (mp) och Karl Bern (fp) utsågs att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 8/2004 är justerat och utsänt. Protokollet lades till handlingarna.

§4 Anmälningsärenden

Förelåg förteckning över anmälningsärenden. Frågor ställdes och besvarades. Anmälningarna godkändes.

§5 Verksamhetsplan 2005

Dnr: 02-0521/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut enligt följande;

1. ”Förslag till budget- och verksamhetsplan för 2005 med bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Omslutningsförändringar om 16,6 mnkr godkänns.

3. Investeringsplanen godkänns som genomförandeplan.”

Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades

dels till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v)

dels till framlagt förslag till beslut av Thorwald Nilsson (m), enligt bilaga 1 till detta protokoll

dels till framlagt förslag till beslut av Karl Bern (fp) ), enligt bilaga 2 till detta protokoll.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v);

1. Förslaget till budget- och verksamhetsplan för 2005 med bilagor godkänns i huvudsak och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Omslutningsförändringar om 16,6 mnkr godkänns.

3. Investeringsplanen godkänns som genomförandeplan.

4. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera fler av inriktningsmålen med mätbara delmål/nyckeltal där detta bedöms möjligt.

5. Det förberedande arbetet inför beslut om utformningen av taxan för år 2006 ska vara inriktat på att få en ännu tydligare styrning mot minskade avfallsmängder genom differentierade taxor.

6. Förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet med att väsentligt utöka servicegraden för fasta och mobila miljöstationer.

7. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att det är positivt om fler av inriktningsmålen kan kompletteras med mätbara delmål eller nyckeltal där detta är möjligt. Det skulle underlätta möjligheten att följa utvecklingen av nämndens arbete från år till år.

Nämnden ser mycket positivt på det arbete som har genomförts för att taxan under 2005 ska stimulera till minskade avfallsmängder och en bättre arbetsmiljö. I arbetet inför beslut om utformningen av taxan för år 2006 ser vi det som mycket viktigt att det arbetet fortsätter i syfte att få en ännu starkare styrning mot minskade avfallsmängder genom källsortering.

Nämnden är angelägen att servicekapaciteten ökar avsevärt vad gäller mobila och fasta miljöstationer. Därför bör förvaltningen löpande informera nämnden om arbetet att fram nya fasta miljöstationer och utöka volymen väsentligt för de mobila.

Meningen i bilaga 1, Åtaganden ”Vid planering och beslut ska hänsyn tas till EU:s avfallshierarki i förhållande till miljönyttan” ändras till ”Vid planering och beslut ska EU:s avfallshierarki följas.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig Thorwald Nilsson (m) med hänvisning till sitt förslag till beslut, enligt bilaga 1 till detta protokoll.

Mot beslutet reserverade sig även Karl Bern (fp)med hänvisning till sitt förslag till beslut, enligt bilaga 2 till detta protokoll.

Ersättaryttrande

Ett ersättaryttrande avgavs av David Winks (kd) enligt bilaga 3 till detta protokoll.

§6 Sammanträdestider 2005

Dnr: 09-0522/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.


Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Tidpunkt för de två första sammanträdena 2005 fastställs enligt följande;

· Onsdagen den 26 januari

· Onsdagen den 16 februari

§7 Informationsstrategi 2005

Dnr: 19-0523/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 26 januari 2005.

§8 Visuell multimedietävling och Miljölaboratorium

Dnr: 19-0450/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Bifall yrkades till framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v).

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut av Yildiz Kafkas (mp), Eva Oivio m fl (s) och Stellan Hamrin (v):

1. Planeringen av projektet Miljölaboratorium inom ramen för beviljade medel från Miljömiljarden fortsätter.

2. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa kostnader för genomförande av en multimedietävling samt möjligheterna att finansiera detta inom nämndens budgetram alternativt inom andra ansökningsomgången för miljömiljarden.

3. Därutöver anförs följande:

Nämnden ser mycket positivt på att det inom ramen för Miljömiljarden har beviljats medel för att kunna genomföra ett Miljölaboratorium. Däremot delar vi inte förvaltningens tolkning av tidigare beslut att ett Miljölaboratorium skulle genomföras istället för en multimedietävling. Projekten står inte på något sätt i motsatsförhållande till varandra. Därför önskar vi se en redovisning kring vilka finansiella möjligheter som finns att även genomföra en multimedietävling i linje med nämndens beslut 2004-01-14.

Deltog inte i beslutet

Karl Bern (fp) och Thorwald Nilsson (m) deltog inte i beslutet.

§9 Möjligheten för insamling och bortforsling av avfall i egen regi

Dnr:00-0071/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 26 januari 2005.

§10 Upphandling av entreprenörer för insamling av hushållsavfall

Dnr: 05-0530/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Ärendet bordlades till nästa ordinarie sammanträde den 26 januari 2005.

§11 Rapport om fastighetsnära insamling mm

Dnr:22-0213/03

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten läggs till handlingarna

§12 Yttrande över remiss från Miljödepartementet avseende Bilskrotningens framtida finansiering

Dnr: 39-0491/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

Beslutet förklarade omedelbart justerat.

§13 Lägesrapport om framtida återvinningscentraler

Dnr: 23-0313/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§14 Rapport om säkerhetssituationen på ÅVC Lövsta

Dnr: 23-0524/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Johan Castwall presenterade ärendet.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§15 Förslag till entreprenörer för slutbehandling av slagg och rökgasreningsrest från Stockholms stads hushållsavfall behandlat vid Högdalenverket

Dnr: 05-0385/04

Förelåg tjänsteutlåtande med förslag till beslut. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Renhållningsnämnden beslutade, i enlighet med förvaltningens förslag:

1. Ärendet antas i enlighet med förvaltningens förslag.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att driva ärendet vidare och efter godkännande också i AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad teckna avtal med antagna entreprenörer.

3. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§16 Rapport från förvaltningschefen

· Anmälan avseende justering i taxebilagan samt tidpunkt för beslut om renhållningstaxan i kommunfullmäktige

Vissa justeringar i taxebilagan har gjorts efter samråd med stadsledningskontoret och juridiska avdelningen. En redovisning av justeringarna är delad till nämnden. Beslut om taxan år 2005 kommer att tas upp i kommunfullmäktige i januari 2005.

· Regeringsrättens underrättelse avseende prövningstillstånd

Regeringsrättens underrättelse avseende prövningstillstånd i mål om överprövning enligt lagen om offentlig upphandling är delad till nämnden. Prövningstillstånd medgavs ej för Sita. Det medför att Kammarrättens dom, att förvaltningen ska göra om upphandlingen av fraktionen brännbart, står kvar. Förvaltningen kommer därför inom kort att gå ut med ett nytt förfrågningsunderlag och återkommer till nämnden med förslag till tilldelningsbeslut.

· Övriga delade handlingar till renhållningsnämnden

Följande handlingar har delats till nämnden;

ü Information från Avfallsrådet

ü Länsrättens dom avseende den överklagade renhållningsordningen

ü Information om att Renhållningsnämndens handikappråd från och med 2005 slås ihop med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Fortum Värme, Stockholms Hamn AB och Stockholms Hamnentreprenad AB.

ü Information om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag år 2005.

ü Skrivelse från Västerleds Trädgårdsstadsförening angående ändrade rutiner för omhändertagande av hushållssopor och tidningar.

ü Nyhetsbrev från Skolfastigheter i Stockholm AB.

· Renhållningsnämndens budget 2005

Kommunfullmäktige har nu antagit budgeten för nämnden 2005. Förslaget är tidigare delad till nämnden.

· Aktuella informationsinsatser

ü En repetition av höstens kampanj kommer att visas på stadens informationstavlor under vecka 51 och 52.

ü Vecka 1 och 2 kommer information om vad man ska göra av sin julgran att synas på stadens informationstavlor. Det kommer även att annonseras om i tidningen.

ü Information om nya taxan kommer att skickas till alla kunder i slutet av 2004.

ü Ett informationsblad med allmän information om sophanteringen i Stockholms stad kommer att skickas till alla stadens lägenhetshushåll i början av 2005.

§17 Övriga frågor

· Skrivelse

En skrivelse från Karl Bern (fp) angående att låta hyresgäster få använda sina sopnedkast har inkommit till nämnden.