Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-06-18

Sammanträde 2008-06-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husby Träff

Slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17.30 - endast för nämndens ledamöter.

Allmänhe Läs mer...tens frågestund, klockan 18.00-18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde

3 Förslag till utförare av parkskötsel med renhållning på parkmark i Rinkeby-Kista stadsdelsområde

4 Yttrande till Länsstyrelsen, begäran om uppgifter med anledning av ej verkställda beslut

Öppet sammanträde

5 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

6 Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2008

7 Revidering av nuvarande delegation av beslutanderätt inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ansvarsområde

8 Fyllnadsval till sociala delegationen för år 2008

9 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

10 Överenskommelse mellan Rinkeby- Kista och Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnder i samband med inrättande av Äldre direkt i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd

11 Ansökan hos länsstyrelsen om stimulansbidrag för ökat stöd till anhörigvårdare

12 Ansökan om bidrag för verksamheter inom öppna mötesplatser för äldre samt trygghetsringning inom stadsdelsområdet 2008

13 Ansökan om bidrag till svenska kyrkans öppna förskola

14 Ansökningar om kulturbidrag för evenemang under sommaren 2008

15 Ansökan om bidrag från Kista FC KFUM-KFUK och Somaliska Europeiska Ungdom Kultur och Idrott

16 Utmaning fritidsgårdar

17 Fortsatt översyn av ungdomsverksamheter för kvalitetssäkring av de förebyggande insatserna

18 Att släppa in medborgarna i debatten om stadsdelsnämndens ärenden

Yttrande över skrivelse från (mp) och (v)
Dnr 177-2008-099

19 Avstängd trappa nära Akalla Torg

Yttrande över skrivelse från (kd)
Dnr 142-2008-399

20 Rinkeby-Kista vaggan för Stockholms internationalism och gränslösa samarbete - Vi börjar med Europa

Yttrande över skrivelse från (fp)
Dnr 183-2008-099

Remissärenden

21 Revisorernas årsrapport 2007 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Remiss från revisorsgrupp 3
Dnr 217-2008-102

22 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 240-2008-006

23 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen - ny central upphandling av vård- och omsorgsboende

24 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT- service

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 237-2008-006

25 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 238-2008-006

26 Utökande riktlinjer för tobakstillsynen

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 239-2008-006

27 a) Ansökan om alkoholservering gällande Cafe Ericsson

Remiss från tillståndsenheten, socialtjänstförvaltningen
Dnr 270-2008-507

b) Ansökan om serveringstillstånd i Kistamässans Restaurang
Remiss från tillståndsenheten, socialtjänstförvaltningen
Dnr 262-2008-507

Anmälningsärenden

28 Pensionärsrådets protokoll

30 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby - protokoll

31 Brottsförebyggande rådet i Kista - protokoll

33 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

34 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättas inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

35 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

36 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

38 Anmälan av sociala delegationens beslut

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (163 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Annette Jansson (m) och vice ordförande Abebe Hailu (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering, 25 juni 2008.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 15 maj 2008 justerades den 21 maj 2008.

§3 Förslag till utförare av parkskötsel med renhållning på parkmark i Rinkeby-Kista stadsdelsområde

§4 Begäran om uppgifter med anledning av ej verkställda beslut

§6 Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § 1 st Föräldrabalken

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Geriatriker Jan Backe vid Kista vårdcentral redovisade rapport om läkemedeltilldelningen inom äldreomsorgen. Jan Backe har under 10 års tid följt patienter inom äldreomsorgen. Nämnden överens om att inbjuda Jan Backe till ett senare tillfälle för att närmare kunna diskutera omvårdnad och läkemedelstilldelning inom äldreomsorgen.

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius informerade tillsammans med verksamhetsområdeschef Susanne Tengberg om den satsning som förvaltningen påbörjat för att förbättra tryggheten och ge ungdomar en bättre fritid.

Verner Stadthagen informerade att förvaltningen kommer att inbjuda stadsdelsnämnden till en heldagskonferens den 4 november 2008 för att diskutera förvaltningens förslag till budget år 2009.

Håkan Serdén återkom med svar på fråga ställd av Martin Ängeby (fp) om hur stor kretsen är vid nomineringsförfarandet till stadens kvalitetsutmärkelse. Alla verksamheter inom staden, som finansieras av kommunala medel har rätt att delta i stadens kvalitetsutmärkelse.

Fråga 1

Ledamoten Jakob Dencker (mp) ställde fråga till nämnden om

Järvalyftet. Vem beslutar om medel? Hur ser ansökningsförfarandet ut?

Stadsdelsdirektör Olle Johnselius svarade att stadsdirektör Irene Svenonius beslutar om tilldelningsbeslut av medel.

Beslut

Nämnden uppdrog åt ordföranden att återkomma med besked om ansökningsförfarandet av medel från Järvalyftet.

Fråga 2

Ledamoten Jakob Dencker (mp) ställde fråga om var maten lagas, inom äldreomsorgen.

Verksamhetsområdeschef Ulla Johansson, lämnade besked om hur förvaltningens matleveranser ser ut inom nämndens äldreomsorg.

Fråga 3

Ledamoten Jakob Dencker (mp) frågade om Husby badet håller sommarstängt även i år.

Verner Stadthagen informerade om att så är fallet även i år. Idrottsförvaltningen ansvarar för Husby badet. Anledningen till att badet håller stängt under sommaren beror på underhållsarbeten av badet genomförs under sommarmånaderna.

Beslut

Nämnden överens om att tillsammans sammanställa en skrivelse inför sommaren 2009 med innehållande förslag och motiveringar till att Husby badet är öppet även under sommaren.

§8 Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2008

Beslut

1. Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

2. Nämnden beslutar nedskriva osäkra fordringar om 685721 kr.

Ärendet

Efter åtgärder prognostiseras ett sammanlagt överskott om 0,5 mnkr. I prognosen innefattas ett beräknat underskott om 7 mnkr för flyktingmottagning och ett underskott om 2,9 mnkr för ekonomiskt bistånd. Underskotten täcks av överskott inom främst administrationen, men även inom Förskolan och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 juni 2008. Dnr 101-311-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Abebe Hailu m.fl. (s), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det gemensamma förslaget från (s), (mp) och (v).

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Abebe Hailu m.fl. (s), Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra följande

Effekten av två års borgerligt styre

Sedan moderaterna med stöd av folkpartiet och kristdemokraterna har tagit makten i Stockholm stad har finansieringen för förskolan minskat drastiskt.

I Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har finansieringen av förskolan minskat från 128 tkr per barn och år 2006 till 114 tkr per barn och år 2007.

År 2008 blir det ännu mindre pengar till förskolan för att underskottet inom flykting mottagningen och ekonomiskt bistånd ska finansieras med barnens pengar till förskolan.

Det är typiskt moderat politik att ställa svaga grupper mot andra svaga grupper. I det här fallet socialbidragstagare och flyktingar mot förskolans barn, de äldre, psykiskt sjuka och funktionshindrade i vår stadsdel.

Nu börjar dessutom moderaternas och deras allierades politik verka. Den drastiska skattesänkningen och nedskärningen har påverkat våra grundskolelever i alla skolor i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds område. Antalet behöriga elever har minskat från 78 % år 2006 till 73 % år 2007.

Vi socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister kräver att stadsdelsnämnden beslutar att man begär 10 mkr av kommunstyrelsen för att täcka underskotten inom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning i Rinkeby-Kista.

Dessa underskott ska inte täckas genom att ta pengar från funktionshindrade och barn i förskolan

§9 Revidering av delegationsförteckning 2008

Beslut

 1. Förteckning över beslut delegerade till tjänsteman ändras och kompletteras på det sätt som framgår av tjänsteutlåtandet.

 2. Nämnden uppdrar åt administrativa chefen att träda in i stadsdelsdirektörens ställe vid stadsdelsdirektörens frånvaro.

 3. Stadsdelsdirektören ges rätt att till administrativa chefen vidaredelegera beslut vad avser ekonomiska och administrativa ärenden samt personalärenden där stadsdelsdirektören anges som lägsta delegat.

 4. Beslutet gäller från beslutsdatum den 18 juni 2008.

 5. Omedelbar justering.

Ärendet

Den nuvarande delegationsordningen för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fastställdes den 24 januari 2008. Under första halvåret 2008 har förvaltningen uppmärksammat att viss revidering av nuvarande delegationsordning bör komma till stånd. Förändringar t.ex. inom lagstiftningsområdet socialtjänst har föranlett en översyn. Från förvaltningens ledning och verksamheter har dessutom framkommit önskemål om en partiell revidering sett ur ett verksamhetsperspektiv. Vidare föreslås att administrativa chefen träder in vid stadsdelsdirektörens frånvaro för att minska behovet av särskilda nämndbeslut härom när stadsdelsdirektören har semester, är sjuk eller är frånvarande av annan anledning.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 juni 2008. Dnr 000-020-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Fyllnadsval till sociala delegationen för år 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden utser en representant ur nämnden till ersättare i

sociala delegationen för år 2008.

Ärendet

I sociala delegationen är en plats som ersättare vakant. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser en representant ur nämnden till ersättare i sociala delegationen för år 2008.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 000-312-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Nämnden utsåg Eshag Najmeddin (v) till ersättare i sociala delegationen.

§11 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutar att nedan nämnda personer inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ska få förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § 1 stycket andra punkten LVU inom nämndens ansvarsområde.

Monica Söderström, Cecilia Correa, Eva Kågström, Kerstin

Alnervik, Eva Thomasson, Helena Holmberg, Ingrid Persson och Katharina Forssman.

2. Tidigare beslut om fullmakt för tjänstemän inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning att föra nämndens talan upphävs.

3. Polismyndigheten ska genom protokoll underrättas om detta beslut.

Ärendet

Enhetschefer och gruppledare inom individ och familjeomsorg behöver för att genomföra beslut om vård och omedelbart omhändertagande kunna begära polishandräckning enligt 43 § 1 stycket 2 punkten LVU. Beslut om polishandräckning kan inte delegeras, däremot kan särskilda tjänstemän förordnas att fatta sådana beslut.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 599-016-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Överenskommelse mellan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i samband med inrättandet av Äldre direkt i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd delegerar enligt 6 kap 33 1 kommunallagen till handläggarna som är anställda vid Kontaktcenter Äldre direkt inom Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd att i enskilda ärenden handlägga frågor och lämna upplysningar inom äldreomsorgens verksamhetsområde och därvid i erforderlig omfattning få tillgång till paraplysystemet, i den del det avser äldreomsorgen, och Agresso webb samt i övrigt ge enskilda rådgivning och information.

 2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd träffar överenskommelse med Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd om behandling av personuppgifter som krävs med anledning av punkt 1 ovan, i enlighet med bilaga 1 och uppdrar åt stadsdelsdirektören att träffa denna överenskommelse.

Ärendet

Enligt förslag till beslut från kommunfullmäktige som avses att tas upp vid sammanträde den 9 juni 2008 föreslås inrättandet av ett kontaktcenter Äldre direkt för äldreomsorgens frå­gor/ärenden fr.o.m. den 1 juli 2008. För detta erfordras att samtliga stadsdelsnämnder delegerar till handläggarna vid Äldre direkt att i enskilda ärenden biträda respektive nämnd med informa­tion och rådgivning till enskilda inom äldreomsorgens verksamhetsområde.

För att Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd, som inledningsvis kommer att förvalta Äldre direkt, ska kunna biträda stadsdelsnämnden i enskilda ärenden på bästa sätt och utföra de upp­gifter som åläggs Äldre direkt, erfordras att stadsdelsnämnden delegerar handläggarna vid Äldre direkt bistånds­­handläggarbehörighet i paraplyet äldreomsorg och behörighet till Agressowebb.

Äldre direkt blir en viktig del tillsammans med befintliga medborgarkontor och e-tjänster i arbe­tet med att förbättra service och tillgänglighet. Äldre direkt frigör också tid för biståndshandläg­gar­na som kan ägna mer tid till kontakten i övrigt med äldre och anhöriga. Ökade möjligheter att ta fram övergripande statistik och jämförelser medför att felaktigheter och klagomål snabbare upp­täcks och kan åtgärdas.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 600-298-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig till förmån för eget förslag.

· att avslå ärendet

· att därutöver anföra följande

Det är bra med samlad och tillgänglig service, som är tanken med Äldre Direkt, och att mötet med människor hamnar i fokus genom att Stockholms äldre får ett telefonnummer att ringa till, där kunniga medarbetare kan svara på allmänna frågor om äldreomsorgen, hänvisa eller vägleda de äldre och deras anhöriga.

Det innebär att socialtjänsten blir mer tillgänglig och öppen gentemot våra äldre medborgare. Detta är en mycket utvecklande syn inom socialtjänsten men hur verklighetsförankrad är ”Äldre direkt i Järva området?

De äldre som lever och bor i Järva har en annan bakgrund och ett annat modersmål än svenska, vilket kan leda till språksvårigheter och missförstånd vid telefonsamtal med ”Äldre direkt”.

Det kan skapa förvirring och mer osäkerhet eftersom många av våra äldre med annan bakgrund förlorar det svenska språket alltmer vid hög ålder. Det är därför mycket viktigt att tillgodose de individuella behoven som finns lokalt, genom att skapa personliga möten mellan de äldre och biståndsbedömarna i deras hem eller genom byrå besök.

En annan aspekt som skall beaktas är hur finansieringen av ”Äldre direkt” kommer att ske. Eftersom stadsdelsnämnderna i Järva området inte kommer att få resurser centralt för att finansiera ”Äldre direkt” innebär det att finansieringen kommer att belasta äldres budget i Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd. Konsekvenserna är att den leder till en mer orättvis resursföredelning inom äldreomsorgen i Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd. Av denna anledning vore det en rimlig åtgärd att lägga extra resurser centralt för att finansiera ”Äldre direkt”.

Den borgerliga majoriteten har redan skurit ner inom äldreomsorgen med 30 tjänster i områdets äldreboenden vilket drabbar kvalitén av omvårdnaden av våra äldre och tillgängligheten eftersom personalstyrkan har minskat. Förändringar av personal styrkan ger en sämre kvalité i våra äldreboenden eftersom de äldre inte kan komma ut på promenader, aktivera sig eller få en social stimulans under dagen då personal inte finns tillgänglig.

Det är viktigt att även se Äldredirekt ur ett rättviseperspektiv och med detta menas att vi måste respektera alla äldres behov att få kunna göra sig hörda genom till exempel ”Äldre direkt” Det handlar om att vi ska bidra till en rättvis fördelning av vår samhällsservice till våra äldre som bor i Järva. Det handlar även om de etiska vinsterna och de etiska förlusterna i den kommande arbetsmodell som kommer att användas i framtiden. Därför bör vi se över detta med en analys och en uppföljning av hur denna modell ”Äldredirekt” skall användas i Järva.

Utöver ovan hänvisar vi till socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiets reservation i kommunfullmäktige den 16 juni 2008.

§13 Ansökan hos länsstyrelsen om stimulansbidrag för ökat stöd till anhörigvårdare

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ansökan om stimulansbidrag för ökat stöd till anhörigvårdare.

 2. Stadsdelsnämnden överlämnar ansökan till länsstyrelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har tidigare erhållit stimulansbidrag från länsstyrelsen för att kartlägga be­hovet av anhörig­stöd och utifrån detta utveckla metoder för att stödja anhöriga som hjälper sina närstående i det mång­kulturella stads­dels­området. En arbetsgrupp med repre­sentanter från för­valtningen, pensionärsrådet, brukare och Seniorer i samverkan runt Järva bildades för att arbeta fram en plan för det framtida an­hörig­­­stö­det i stads­dels­området. Under år 2007 beviljades stads­delsnämnden ytterligare stimulansmedel om 0,6 mnkr för att fortsätta arbetet med anhö­rigstödet, vilket möjliggjorde att en utbildning för informatörer kunde planeras. Utbildningen kom igång i början av år 2008 och slutförs under hösten detta år. Utbild­ningen har genomförts i samarbete med ABF och skett i cirkel­form, omfattande tio tillfällen om fyra timmar per tillfälle. I utbild­nings­­gruppen har ingått, förutom representanter från förvalt­ningen och ABF, representanter för stadsdelens pensio­närs­råd och ett antal invandrarföre­ningar. För att kunna fortsätta arbetet med att utveckla anhörig­stödet i stadsdelsområdet an­söker stadsdels­förvaltningen för år 2008 om sti­mu­­lans­medel om totalt 0,6 miljoner kronor. Förvaltningens avsikt är att i en förnyad utbild­nings­omgång vän­da sig till ett antal nya invandrargrupper.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 600-283-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Bidrag för verksamheter inom öppna mötesplatser för äldre i stadsdelsområdet år 2008

Beslut

För år 2008 beviljar Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bidrag om totalt 182 tkr för drift av verksamheten inom de öppna mötesplatserna för äldre i stadsdelsområdet samt för uppsökande verksamhet. Bidraget fördelas i enlighet med vad som föreslås i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Vid sammanträde den 23 april 2008 beslöt Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om Riktlinjer för bidrags­­givning till ideella föreningar. Enligt riktlinjerna ska bidrag till verksamhet med före­nings­medverkan inom äldreom­sorgens område utgå till driften av verk­sam­het inom öppna mötes­platser för äldre och till uppsökande verk­sam­het i syfte att erbjuda fler äldre personer i stadsdels­området att delta i verksamheten. Verk­sam­heten inom de öppna mötes­platserna ska vända sig till alla äldre oavsett etnisk bakgrund eller religiös till­hörighet. Syftet med de öppna mötesplatserna är att mot­verka segregation och social isolering samt öka integra­tionen bland de äldre i stadsdelsområdet. Ansökan om bidrag för år 2008 har inkommit till stadsdelsnämnden från Allianserna/de öppna mötesplatserna i stadsdelarna Husby, Kista och Akalla. Den öppna verksamhet för äldre som finns i Rinkeby, drivs i nuläget inom ramen för nämndens egen-regi-verksamhet och för denna verksamhet finns för år 2008 medel avsatta i budget. En ytterligare ansökan om bidrag har inkom­mit från Föreningen Spånga Trygghetsringning, som är verksam för pensio­närer som bor i Spånga, Tensta och Rinkeby. För år 2008 föreslås nämnden bevilja bidrag om totalt 182 tkr för drift av verksamheterna inom stadsdelsområdets Allianser/öppna mötesplatser för äldre och för uppsökande verksamhet. Fördelningen av bidraget föreslås ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 605-299-2008, 605-300-2008, 605-304-2008, 605-305-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Ansökan från Kista församling om bidrag till öppen förskola

Beslut

Nämnden beviljar 50000 kronor till Kista församling för öppen förskoleverksamhet.

Ärendet

Kista församling ansöker om 50000 kronor för öppen förskoleverksamhet i Kista kyrka och Akalla kyrka för år 2008. Öppna förskolan riktar sig till alla barn och föräldrar och leds av två förskollärare. Den beräknade kostnaden för verksamheten uppgår till närmare 1,0 mnkr. Nämnden bedriver för egen del öppen förskoleverksamhet i Rinkeby och Husby. Genom att Kista församling bedriver motsvarande verksamhet i stadsdelsområdets övriga två stadsdelar har alla föräldrar och barn tillgång till öppen förskola i sitt närområde. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar det ansöka bidraget.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 400-265-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Ansökningar om kulturbidrag för evenemang under sommaren 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar ansökningar enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Ansökningar om sammanlagt 110000 kronor behandlas i ärendet. Med hänvisning till de nya riktlinjerna för föreningsbidrag tagna av nämnden den 23 april 2008 föreslås nämnden bevilja de tre ansökningarna ( Eritreanska föreningen i Husby Kista, Föreningen Lady Protection och Arabiska Teatergruppen) totalt 50000 kronor.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 004-291-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut. Ledamoten Gunilla Bhur m.fl (v) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

* att ge 15000 kronor i kulturbidrag till eritreanska föreningen som i samarbete med den somaliska hemspråksföreningen i Husby ska arrangera midsommarfirande på Husby Gård

* att ge 15000 kronor i kulturbidrag till den arabiska teatergruppen för evenemanget Arabisk skrivarverkstad

* att ge 30000 kronor i kulturbidrag till föreningen Lady Protection för evenemanget Festival för Respekt i Rinkeby

* att därutöver anföra

Om Miljöpartiets förslag till budget hade gått igenom i kommunfullmäktige skulle vi ha ca 50 miljoner kronor mer i budget än vad den nuvarande borgerliga ledningen budgeterat. Anledningen är

bl.a. att vi tycker det är viktigt att kunna ge generösa bidrag till lokala föreningar. Vi värnar om den lokala demokrati som stadsdelsnämnderna kan vara en garant för. Vi tycker samtidigt att det är viktigt att bidra till föreningsverksamheter i närområdet för att ytterligare öka sociala kontakter mellan våra boende i stadsdelen och att kulturella verksamheter får ett större socialt utrymme.

§17 Ansökan om bidrag från Kista FC KFUM-KFUK och Somaliska Europeiska Ungdom Kultur och Idrott

Beslut

Stadsdelsnämnden avslår ansökningarna enligt förvaltningens förslag.

Ärendet

Kista FC KFUM – KFUK ansöker om 30 000 kr i bidrag till resekostnader för laget till en fotbollsturnering i Schweiz i samband med EM i fotboll. Föreningen har fått en inbjudan att representera Sverige vid en sponsrad PR-turnering inför Fotbolls EM 2008. Svenska Fotbollsförbundet bidrar med uppvärmningskläder och Kista FC´s seniorlag får spela i landslagets dräkter.

Föreningen Somaliska Europeiska Ungdom Kultur (SEUKI) och Idrott arrangerar en fotbollsfestival för små barn och ungdomar 16 – 18 år på Spånga IP under två veckor, 12 juli – 1 aug. Förutom fotboll arrangeras kulturaktiviteter och olika utbildningar och seminarier. Föreningen ansöker om bidrag på 68 350 kr från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Idrottsförvaltningen står för planhyra under fotbollsturneringen.

Förvaltningen föreslår att ansökningarna avslås i enlighet med de av nämnden antagna riktlinjerna för bidragsgivning till ideella föreningar. Bidrag till idrottsverksamhet är Idrottsförvaltningens ansvarsområde. För att förvaltningen ska bevilja bidrag ska aktiviteter och verksamhet riktas till barn och ungdomar och ha en utpräglad lokal inriktning. Kista FC´s ansökan gäller deltagande i ett internationell turnering med sitt seniorlag.

SEUKI´s arrangemang riktar sig till somaliska äldre ungdomar från olika länder i Europa som bjuds in till en fotbollsturnering och social samvaro under två veckor i sommar. Arrangemanget är inte öppet för andra lag än de inbjudna. Rinkeby-Kista välkomnar att den årliga turneringen går av stapeln i vårt närområde Spånga IP och verkar för att vi kan hitta former för samverkan inom ramen för förvaltningens sommarverksamhet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 004-248-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s), (mp) och (v):s gemensamma förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s), Jakob Dencker m.fl. (mp) och Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· att delvis besluta enligt förvaltningens förslag

· att stadsdelsnämnden bidrar med 30000 kronor till SEUK för att de ska anordna fotbollsturnering för små barn och ungdomar mellan 14 och 19 år i Spånga IP, 12 juli till och med 1 augusti 2008

· att därutöver anföra följande

Den somaliska gruppen har under flera år bedrivit sommaraktiviteter i form av fotbollsturneringar och andra sporttävlingar för små barn och ungdomar.

Olika åldersgrupper är involverade, unga har idrottsliga tävlingar, äldre är engagerade och den sociala samvaron är mycket positiv.

Med tanke på den rådande situationen i hemlandet skapar denna sommarverksamhet olika incitament som är fredsfrämjande både i gruppen utanför Somalia men också i själva landet. Att de alltid arrangerar i Spånga IP beror på att den största gruppen av somalier i Stockholm och i Sverige bor på Järva, ungefär 7000 somalier. Över 60 % är under 18 år. Därför tycker vi att nämnden ska ta hänsyn till somaliernas situation och bidrar med 30000 kronor till deras sommar aktiviteter.

§18 Utmaning – fritidsgårdar

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

I en inkommen skrivelse anmäler Tommy Deogan sitt intresse att utmana förvaltningen i skötsel, drift, ekonomi och verksamhetsansvar över fritidsgårdarna/mötesplatserna i stadsdelen Rinkeby-Kista. I enlighet med stadens policy för upphandling och konkurrens har vem som helst - medarbetare, enskilda eller företag - rätt att kräva att viss verksamhet skall upphandlas. En utmaning kan också avse att en viss verksamhet ska försäljas. Nämnderna är skyldiga att seriöst pröva en utmaning. Om en verksamhet, del av verksamheter, eller flera av stadens verksamheter utmanas skall staden ta tillvara det intresse som visas.

Förvaltningen träffade Tommy Deogan den 29 april. Tommy Deogan har med sitt företag Dialogan erfarenhet av projektinriktat arbete med ungdoms- och brottsförebyggande frågor. Vid mötet framgick tydligt att företaget saknar erfarenhet av att bedriva en sådan omfattande verksamhet som hela stadsdelsområdets ungdomsverksamhet. Mot den bakgrunden anser förvaltningen att den av nämnden beslutade aktivitetsplanen ska gälla.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 103-164-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Fortsatt översyn av ungdomsverksamheter för kvalitetssäkring av de förebyggande ungdomsinsatserna

Beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens rapport.

 2. Nämnden godkänner att upphandlingen av ungdomsverksamheter enligt aktivitetsplanen skjuts fram.

 3. Nämnden beslutar att Husby ungdomsgård får ett utvidgat uppdrag för målgruppen 10- 12 år.

Ärendet

I ärendet återkommer förvaltningen till nämnden med en rapport om det fortsatta utvecklingsarbetet för förebyggande ungdomsinsatser. Samtliga ungdomsgårdar ska enligt nämndens aktivitetsplan upphandlas. Upphandlingen av Kista ungdomsgård har avslutats. Nästa omgång av upphandling ska starta den 1 januari 2009. Den pågående översynen av ungdomsgårdarna tillsammans med den komplicerade lokalsituationen gör att det kommer att bli svårt för förvaltningen att i god tid före nämnda datum hinna bli färdig med en analys av hur många ungdomsgårdar som ska finnas inom Rinkeby-Kista och var de ska lokaliseras. Förvaltningen föreslår därför att nämnden godkänner att upphandlingen av ungdomsverksamheter enligt aktivitetsplanen skjuts fram minst ett halvår. Förvaltningen föreslår vidare att nämnden beslutar att Husby ungdomsgård får ett utvidgat uppdrag för målgruppen 10 – 12 år. Verksamhetsstart planeras till juli-augusti innevarande år och med lokalisering till Kista ungdomsgård (upphandlad), Parkleken Rinken samt i Husbyskolan.

Det finns ett antal olika metoder för kvalitetssäkring av ungdoms- och fritidsverksamheter. ”Kvalitetssäkring och Kompetens i samverkan”- (KEKS) är en metod för att arbeta med uppföljning som verktyg för utveckling. Processen kräver aktiva personalgrupper och ungdomars deltagande och ska leda fram till ökad delaktighet och ansvarstagande, effektiviseringar och kvalitet i verksamheten. Förvaltningen planerar att tillämpa metoden inom nämndens fritidsverksamheter för ungdomar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 599-036-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) och Jakob Dencker m.fl. (mp) anslöt sig till punkt 2 i (v):s förslag.

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit förvaltningens förslag. Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) anförde att socialdemokratiska partiet återkommer med synpunkter vid ärendets slutliga behandling.

Reservation

Gunilla Bhur m.fl. (v), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· Att delvis godkänna förvaltningens rapport

· Att föreslå att uppdraget för målgruppen 10-12 år kvarstår hos Gula gården

Vi är tveksamma till den sammanslagning som alliansen vill göra mellan olika åldersgrupper i Kista, d v s gruppen 10-12 år ska dela lokaler med 13-15-åringar.

Vi kräver också att personalen som idag finns på gårdarna får delta i den utformning av insatser för unga som kan komma att förändras. Personalens kompetens och erfarenheter måste tas tillvara för att de förebyggande ungdomsinsatserna ska lyckas.

Meningen som inleder ” det är också nödvändigt att de berörda ungdomarna själva ges en möjlighet att delta i planerings- och utvecklingsarbetet” bör vara en ledstjärna.

Vänsterpartiet vill att ungdomsgårdar samt mellanstadieverksamhet ska finnas i samtliga delar av Rinkeby-Kista; i Rinkeby, Akalla, Husby och Kista. Vi vill även att samtliga ungdomsgårdar bedrivs i kommunal regi.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (mp), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· att godkänna förvaltningens förslag till beslut

· att stadsdelsnämnden tar del av förvaltningens resultat från ungdomarna i fokusgrupperna och från enkätundersökningarna

· att därutöver anföra

Vi ser positivt på att planerna för upphandling av ungdomsgårdar skjuts fram minst ett halvår för att förvaltningen skall få mer tid för analys.

Det är bra att förvaltningen ser nödvändigheten med att ungdomarna deltar i planeringsarbetet och att förvaltningen strävar mot att förnya innehållet i verksamheterna för att vara uppdaterade i nya trender inom ungdomskulturen. Det vore dock intressant för oss att ta del av de resultat som förvaltningen har fått från ungdomarna. Vilket innehåll vill ungdomarna se i fritidsverksamheterna?

Vår ambition är att det finns olika former för fritidssysselsättning för olika åldrar. Mot bakgrund av att man lagt ner Gula Gården ett antal är det bra att förvaltningen strävar mot att utvidga uppdraget för fritidsgårdarna för att även gälla målgruppen 10-12 år, samt att man strävar mot ett samarbete mellan gårdarna och föreningslivet. Att det numera finns ungdomsgårdar för ungdomar med funktionsnedsättning och att det planeras att skapa ett samarbete mellan dem och övriga ungdomsverksamheter är oerhört positivt.

Ungdomarnas fritid är en viktig för identitetsbildandet. Det är därför nödvändigt att ungdomarna skapar relationer till fritidsledare och att det finns aktiviteter som är roliga med olika kulturella uttryck. Förvaltningen poängterar mycket bra att ungdomsgårdarna skulle kunna söka upp ungdomarna utomhus för att skapa relationer och bjuda in dem till gårdarna. Det är väldigt viktigt för ungdomar att bli sedda på allvar av vuxna.

Förvaltningen påpekar också mycket riktigt att kulturella verksamheter kan spela en viktig roll för att motverka rasism.

§20 Stadsdelsnämndens beslutsfattande i dialog med invånarna

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

 1. tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen

 2. att tillsätta en arbetsgrupp med nämndledamöter från de olika partierna för att utveckla formerna för dialogen.

Ärendet

Miljöpartiet och vänsterpartiet har i skrivelse av den 21 mars 2008 anfört att ”det är viktigt att se medborgarna som aktiva deltagare och som bör komma till tals i den politiska processen”. Den allmänna frågestunden vid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds sammanträden är inte tillräckliga för att medborgarna ska hinna komma till tals. Vidare anförs att alla inte hinner ställa sina frågor och politiker som vill svara hinner inte få talartid. Vid skrivelsens behandling i nämnden den 27 mars 2008 beslöt nämnden ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett yttrande över hur medborgarna ska kunna komma till tals under behandlingen av nämndens ärenden. Förvaltningen lämnar i tjänsteutlåtandet sitt yttrande över skrivelsen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 juni 2008. Dnr 099-177-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom (s):s förslag till beslut. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit socialdemokratiska partiets förslag. Nämnden beslöt vidare att gruppledarna eller de personer som respektive parti utser, träffas för att diskutera förslag på utformning av dialog med invånarna.

§21 Avstängd trappa nära Akalla Torg

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Anders Tilly (kd) har till nämndens sammanträde den 27 mars 2008 inkommit med en skrivelse, daterad den 3 mars 2008, där nämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att skriva till trafikkontoret med anledning av att den trasiga trappan i gången mellan Akalla torg och intilliggande vändplats har varit avstängd i mer än sex månader.

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 mars 2008 beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara Anders Tillys skrivelse.

I skrivelsen anförs att den avstängda trappan medför allvarliga konsekvenser för invånarna, eftersom personer med nedsatt fysisk förmåga behöver använda trappan bl.a. för att besöka närliggande vårdcentral och flera affärer. Anders Tilly framför att det i skrivelsen bör ställas krav på att trafikkontoret till förvaltningen och övriga stadsdelsförvaltningar lämnar en redogörelse över vilka åtgärder trafikkontoret tänker vidta för att liknande situationer inte ska upprepas. Vidare föreslår Anders Tilly att det i den föreslagna skrivelsen till trafikkontoret bör framgå att det är oacceptabelt att det råder oklarhet om vem som är ansvarig för att den trasiga trappan renoveras.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 399-142-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Rinkeby-Kista - Vaggan för Stockholms internationalism och gränslösa samarbete – vi börjar med Europa!

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

Folkpartiet liberalerna uppmanar förvaltningen att lämna en redogörelse för hur EU-samordningsuppdraget utförs i Rinkeby-Kista och vill också att förvaltningen tar ställning till följande idéer i utarbetandet av EU-samordnarens uppdragsbeskrivning och verksamhetsplan:

Våren 2009 är Sverige ordförande för EU. Samordningen kan innebära att man eventuellt gemensamt med Kista Science City och andra aktörer, försöker locka evenemang och möten till Kista.

Juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Förvaltningen kan genom EU-samordnaren i god tid förbereda och söka pengar till projekt och evenemang ämnade att öka kunskapen om valet och valdeltagandet. En målsättning skulle kunna vara att Rinkeby-Kista ska vara den stadsdel där valdeltagandet har ökat mest i Stockholm sedan förra valet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 099-183-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) anmälde ett särskilt uttalande. Gunilla Bhur m.fl (v) anslöt sig till detta uttalande.

Det är av stor vikt att befolkningen informeras om Europeiska Unionen. Inte minst är det viktigt att EU-frågorna belyses i samband med EU-parlamentsvalet och det svenska ordförandeskapet i EU. Det är dock viktigt att påpeka att denna information ska utformas så neutralt som möjligt. Det faktum att en stor av befolkningen är skeptisk till EU innebär att det är extra viktigt att informationsmaterialet också tar upp problematiska aspekter på EU, t ex EU:s demokratiska underskott.

§23 Yttrande över revisorernas årsrapport 2007 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Revisorerna har avslutat granskningen av nämndens verksamhet för år 2007. Sammanfattningsvis anför revisorerna att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredställande, att styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. I sin årsrapport pekar revisorerna även på några punkter som kan förbättras. Revisorerna tillstyrker att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 10 juni 2008. Dnr 102-217-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§24 Förskolepeng för kommunala förskolor och familjedaghem

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till utformning av förskolepeng från och med 1 januari 2009. Förskolepengen föreslås utgöra en lägsta nivå som ska vara likadan för hela staden. Av den totala grundschablonen föreslås 77% utgå till förskolorna och 94% till familjedaghemmen. Den ska täcka alla utgifter förutom vissa lokalkostnader samt förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration. Den särskilda ersättning, som nu utgår till de kommunala förskolorna för att täcka kostnader som uppstår för att klara barnomsorgsgarantin, föreslås upphöra.

Förslaget till förskolepeng påverkar endast den kommunala förskoleverksamheten inom Rinkeby-Kista marginellt. Dels är redan den andel av grundschablonen som går till förskolorna väsentligt högre än den föreslagna miniminivån om 77 procent, dels är omfattningen av familjedaghemmen inom stadsdelsområdet med endast ett tiotal barn inskrivna så liten att den föreslagna höjningen av miniminivån till 94 procent blott påverkar en promille av omslutningen för förskoleverksamheten. De enskilda förskolorna har inte samma ansvar som de kommunala förskolorna att upprätthålla barnomsorgsgarantin. De kan placera barn utifrån egna upprättade kriterier. Förvaltningen anser därför att den särskilda ersättning som utgår till de kommunala förskolorna bör finnas kvar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 006-240-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Abebe Hailu m.fl. (s), ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) och ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v), reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

· Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

· Att därutöver anföra följande

I arbetet med att säkra och höja kvaliteten i stadens förskolor är det självklart att en stor del av de avsatta medlen ska tilldelas verksamheterna. Förskoleverksamheten behöver ökade resurser för att ha möjlighet att arbeta med såväl kvalitetsutveckling som små barngrupper. 9 av de 14 stadsdelarna klarade inte att nå målen om 14 respektive 18 barn i grupperna under förra året, och om grupperna inte ska bli ännu större behöver staden se till att satsa på förskolan och skjuta till mer pengar.

Inrättandet av förskolepeng innebär att den borgerliga majoriteten inte längre låter stadsdelsnämnderna ta ansvar för kvaliteten i sina verksamheter. Förskolepengen utgår ifrån att behoven inom förskolan är likadana oavsett vilka barnen är, oavsett förskola och oavsett stadsdelsnämnd. Att fastslå en peng försvagar stadsdelsnämndernas handlingsutrymme och omöjliggör för dem att göra prioriteringar, omfördela pengar och styra den verksamhet som de är ansvariga för. Istället centraliseras den ekonomiska, och sålunda även den politiska och organisatoriska, makten till kommunfullmäktige.

Förvaltningen tar i tjänsteutlåtandet upp tillägget för barnomsorgsgarantin och framhåller att det bör finnas kvar. Förslaget från stadsledningskontoret att slopa detta anser vi vara oseriöst. De kommunala förskolorna har det yttersta ansvaret för att erbjuda stadens barn en förskoleplats, och också ansvaret för att barnomsorgsgarantin uppfylls. De enskilda förskolorna har inte samma skyldigheter som de kommunala att erbjuda platser och heller inga krav att delta i stadens kö-system för förskolan. Situationen för kommunala och enskilda förskolor skiljer sig åt och går inte att jämföra.

§25 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen – Ny central upphandling av vård och omsorgsboenden

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2007 om införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. Av beslutet framgår bl.a. att staden ska genomföra årliga entreprenadupphandlingar av äldreboenden som idag drivs i kommunal regi och att stads­ledningskontoret ska göra en bedömning av vilka boenden som ska ingå i de årliga entre­prenadupphandlingarna. Till grund för bedömningen ska ligga stadsdelsnämndernas aktivitets­planer. Under hösten 2007 presenterade stadsledningskontoret ett förslag omfattande 14 boen­den, varav Akalla äldreboende var ett boende, att ingå i den första entreprenad­upp­hand­lingen. Förslaget antogs av kommunfullmäktige och en upphandling pågår och är nu inne i slutfasen.

Före­liggande remiss innehåller stadsledningskontorets förslag till boenden att ingå i den andra av de återkommande entreprenadupphandlingarna samt principer för upphandlingens genom­förande och avtalens förvaltande. Rinkeby servicehus och äldreboende samt Kista äldreboende är två av de objekt som föreslås ingå i den andra entreprenadupphandlingen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 006-266-2008

Förslag till beslut

Ordföranden Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens beslut.

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (mp) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom miljöpartiets förslag.

Ledamot Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Abebe Hailu m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.

· att avslå förvaltningens förslag till beslut samt

· att därutöver anföra följande

I första omgången av centralupphandling av entreprenaddrift upphandlades 14 boenden. Nu förslår man att ytterligare 11 boenden ska genomgå samma process. Detta sker i ett skede då den borgerliga majoriteten har sett den osäkra utvecklingen inom äldre-

omsorgen med personalnedskärningar, ökad personalomsättning och budgetunderskott inom äldreomsorgen under 2007.

Att centralisera äldreomsorgen på det här sättet medför många risker. Genom att fortsätta centralupphandla boende släpper kommunen inte bara ifrån sig driften utan även stora delar av kontrollen av boendena. I ett sådant läge kan kommunen och stadsdelen varken garantera kvaliteten av vården eller nivån på personalens kompetens. Inte heller kan kommunen övervaka och styra utvecklingen på marknaden av utbudet på äldreboenden. Vi anser att ansvaret bör vara lokalt och att boendena ska vara kvar och utvecklas i kommunal regi. Om det finns skäl att upphandla ska stadsdelsnämnderna vara suveräna att fatta besluten.

Under denna mandatperiod kommer den borgerliga majoriteten att ha upphandlat ca 60 äldreboenden, vilket motsvarar nästan samtliga kommunala äldreboenden i staden. Med andra ord kommer detta att leda till att bl.a. Rinkeby-Kista kommer att gå samma öde till mötes som Kungsholmens och Älvsjös stadsdelsnämnd, med inga kommunala boendealternativ kvar att välja. Att den borgerliga majoriteten i samma anda talar om mångfald och valfrihet för de äldre är lurendrejeri och oansvarigt. Ökad valfrihet för den enskilde är i grunden bra, men då måste det också finnas kommunala alternativ om valet ska vara reellt. De borgerligas iver att upphandla tycks vara mer primär än de äldres verkliga möjligheter att välja bland både kommunala och andra boendealternativ.

En annan aspekt, som kan komma att bli betydelsefull för stadsdelarna, är att de vård- och omsorgsboenden som drivs av privata utförare inte kan avvecklas eller omstruktureras av staden under avtalsperioden, även om man finner att det finns ett sådant behov i en specifik stadsdel. Däremot går detta att ordna i de boenden som drivs i kommunal regi. Men när de kommunala alternativen sakta försvinner, hamnar staden i en låsningseffekt. Även om exempelvis fler gruppboendeplatser skulle behövas i en stadsdel, så kan inte kommunen tillgodose detta behov förrän avtalet löpt ut med den privata utföraren. Med andra ord är förslaget motsägelsefullt och det finns stora och viktiga frågeställningar som inte är utredda. Med uteblivet kommunalt utföraransvar kan man inte tala om valfrihet.

Reservation 2

Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.

· att säga nej till upphandling av ett av boendena, antingen Kista äldreboende eller Rinkeby äldreboende

· att godkänna upphandling av endast ett av äldreboendena, och då under förutsättning att strikta kvalitets- och miljökrav ställs på utföraren i förfrågningsunderlaget enligt nedan

· att stadsdelsnämnden lämnar till kommunstyrelsen följande yttrande

· att därutöver anföra

Större delen av Rinkeby-Kistas äldreomsorg har redan upphandlats eller knoppats av. Rinkeby servicehus har knoppats av, Akalla äldreboende är på gång att upphandlas. Vi vill inte att nästan all äldreomsorgen i Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska privatiseras i rask takt.

Grundregeln för Miljöpartiet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är att kommunen ska ha eget driven verksamhet inom de viktigaste områdena. Allt ska inte drivas av privata företag. Att det finns kommunala alternativ ger en viss garanti mot att företag med vinsten som huvudintresse tar över alla verksamheter.

Att det finns både kommunala och privata alternativ för medborgarna är verklig valfrihet. Även olika former av kooperativ kan leda till större delaktighet hos brukare och personal.

Att som den borgerliga Alliansen nu gör, privatisera all kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning, är alldeles överdrivet.

Vi kan dock godkänna upphandling av ett äldreboende till, på villkor att man i förfrågningsunderlaget ställer strikta krav som gör att kvaliteten på omsorgen i den upphandlade verksamheten blir minst lika bra och helst bättre än vad den är idag.

I övrigt kan man fråga sig hur det blir med kommunstyrelsens mål om att mångfald bland utförare av äldreomsorg ska leda till olika profiler och inriktningar på omsorgen. Ska man när man genomför upphandlingarna ställa krav eller på andra sätt stimulera fram olika omsorgsinriktning hos dem som lägger anbud, eller tror man att det löser sig av sig självt?

Vi skulle som villkor för att godkänna upphandling vilja ha med bland annat följande krav:

Kvalitetskrav

Maten skall vara lagad lokalt i kök på äldreboendet. Detta är av stor vikt för de äldres estetiska och smakmässiga upplevelse av maten. Det är också viktigt för att minska miljöbelastningen eftersom långa lastbilstransporter med fryst eller uppvärmd mat orsakar stora mängder utsläpp. Bara om denna lösning skulle visa sig vara mycket dyrare eller orimligt dyr kan undantag göras från denna regel. När väl nödvändiga investeringar i eventuella nya kök på äldreboendena är avskrivna borde denna lösning inte vara dyrare.

Fastigheten skall vara ändamålsenlig – en översyn över huset där äldreboendet är beläget ska genomföras. Adekvata gemensamma utrymmen skall finnas – t ex gemensam matsal, utrymme för samvaro, gymnastiksal. Här utgår vi från att ett gott samarbete mellan den privata utföraren och kommunala fastighetsbolag, t ex Micasa, kan komma till stånd och att det kan göra att nödvändiga investeringar inte blir så dyra.

Anställda bör ha utbildning i största möjliga utsträckning

Andra krav kan diskuteras, vilka kanske borde vara en självklarhet, men som inte alltid fungerar. T ex kan det röra sig om att klädseln på personalen ska vara ren och enhetlig.

Meddelarfrihet

Meddelarfrihet skall gälla inom den privata utförarens verksamhet i samma utsträckning som inom kommunal verksamhet.

Meddelarfrihet är en grundlagsfäst rättighet i Sverige. Tyvärr urholkas meddelarfriheten när privata verksamheter används. Trots att upphandlad verksamhet drivs med skattepengar är den offentliga insynen dålig och den anonyma meddelarfriheten inskränks. All offentligt finansierad verksamhet ska ha samma villkor när det gäller meddelarfrihet oavsett om verksamheten sker inom offentliga institutioner eller på entreprenad. Rätten till meddelarfrihet ska därför skrivas in i förfrågningsunderlaget för upphandling. Rätten ska gälla inom både upphandlad verksamhet och dess eventuella underleverantörer. Och varför ska inte meddelarfrihet också gälla för anställda med ledande ställning i företaget?

Miljökrav

Miljökrav skall ställas på den privata utföraren. Man ska t ex kräva att man sorterar sitt avfall, sparar elektricitet i verksamheten, köper in miljövänliga produkter.

Att uppfylla vad som står i borgarnas miljöprogram är en absolut miniminivå. Vi vill se att formuleringen skärps. I förfrågningsunderlaget saknas tillräckliga miljökrav. Miljökrav för äldreomsorg ska innehålla krav på att transporter av varor och personal görs med miljöbilar (enligt Stockholms stads definition). Tydliga krav ska finnas att fordon som används inte ska ha dubbdäck. Kosten ska till minst 30 % vara ekologisk. Transporter ska följa EU/USA steg 1 grundkrav. Ett grundkrav är att arbetsmaskinernas motorer ska vara godkända enligt svenska miljöklassbestämmelser. Transporterna ska kvalitetssäkras från trafiksäkerhetssynpunkt. Vidare ska entreprenören följa vad som gäller i Stockholms stads miljöprogram för kemiska produkter i verksamheten.

Följande formulering bör för övrigt användas: ”Entreprenören ska i sitt miljöarbete på äldreboendet minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten.”

Miljökraven bör utgå ifrån de mer långtgående mål som fanns i den tidigare rödgröna majoritetens miljöprogram, eller stämma överens med andan bakom de krav som Miljöpartiet ställde i kommunstyrelsen när det nya miljöprogrammet för staden behandlades bland annat:

- inköpen av miljöanpassade, inklusive klimatanpassade, varor och tjänster i stadens verksamheter ökar

- all el som staden köper ska vara miljömärkt

Alla krav som Miljöpartiet ställde i kommunstyrelsen är kanske inte tillämpliga i fallet med entreprenörer inom äldreomsorgen, men vad gäller t ex inköp av material, kemikalieanvändning, energikrav (främst elförbrukning, t ex att handla miljömärkt el) och kanske medicinhantering ska kraven på entreprenören vara ambitiösa. Detta för att också de entreprenörer som staden anlitar ska vara med och bidra till en hållbar framtid.

Kollektivavtal

Om utföraren saknar kollektivavtal om allmänna löne- och anställningsvillkor ska det skrivas in att utföraren rekommenderas tillämpa gällande villkor eller praxis inom branschen.

Sociala krav

Entreprenören ska självklart följa ILO:s konventioner om Mänskliga rättigheter i arbetslivet såsom fri förenings- och förhandlingsrätt, främjande av kollektivavtal samt rätten till lika lön för arbete av lika värde. Sverige har godkänt samtliga kärnkonventioner. Man bör undersöka om detta krav också ska gälla underleverantörer.

Inflytande och självbestämmande

Många äldre upplever stor frustration och otrygghet när insatser inte genomförs enligt överenskommelser och beslut i biståndsbedömning. Med nedanstående tillägg ges den enskilde äldre en trygghet att alltid bli involverad och informerad i de fall förutsättningarna för biståndsbedömning förändras. Följande tillägg föreslås: ”I det fall en insats av någon anledning inte blir av eller förändras i form ska den enskilde utan dröjsmål informeras om detta och själv ges möjlighet att påverka alternativ insats”. Till självbestämmande hör att kunna välja sin mat. Förfrågningsunderlaget bör därför kompletteras med att anbudsgivaren ska kunna erbjuda lagad mat oberoende av etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet.

Skärpt antidiskrimineringsklausul

Den borgerliga majoriteten använder en antidiskrimineringsklausul i ärendet som är en oacceptabel försämring av den föregående klausulen.

Jämfört med den klausul som tillämpades under den förra mandatperioden har kravet på att leverantören ser till att även underleverantörer tillämpar antidiskrimineringsklausulen tagits bort. Det är allvarligt att vi riskerar att underleverantörer diskriminerar med skattebetalarnas pengar. Kravet måste återinföras i antidiskrimineringsklausulen. Dessutom har möjligheten till vite tagits bort, vilket i praktiken gör klausulen till en pappersprodukt eftersom allvarliga förseelser som till exempel avsaknad av jämställdhetsplan sällan når domstol. Vite å andra sidan kan utdömas när till exempel aktivt arbete i jämställdhets- och mångfaldsfrågor saknas. Det bör dessutom klargöras att antidiskrimineringsklausulen gäller dels när leverantören utför sina tjänster och dels för leverantörens personal.

Reservation 3

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag.

Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Våra partier tar avstånd från stadens dogmatiska och toppstyrda centralupphandlingar av vård- och omsorgsboenden, som leder till att alla kommunala boenden ska vara upphandlade inom en femårsperiod. Det står helt klart att rätten att välja ett kommunalt boende inte ingår i den borgerliga kundvalsmodellen.

Det har visat sig att flera stadsdelsförvaltningar avsatt betydligt mer tid än vad som förutsetts för att bistå stadsledningskontoret i centralupphandlingen, vilket drabbar förvaltningar med många boenden som centralupphandlas. Förutom merarbetet tillkommer ökade administrativa kostnader för uppföljning och tillsyn som resursfördelningssystemet inte tar hänsyn till.

Med den stora volymen av privata utförare kan man anta att det kommer att finnas flera utförare som inte sköter sig. Konkurrensutsättningen skapar med andra ord nya kostnader för kommunen, vilket tränger ut andra verksamheter om inte resurser tillförs. Dessa merkostnader bör de privata utförarna vara med och betala, istället för enbart belasta skattebetalarna.

Lokalt i Rinkeby-Kista

Vänsterpartiet önskar även en kvalitetsprövning i enlighet med Socialstyrelsens krav för verksamhetens godkännande. Denna kan innehålla synpunkter på bemötande och omhändertagandet av brukarna, omvårdnadsdokumentering och medicinsk dokumentering. Vi vill även att man genomför en enkät bland de äldre i stadsdelen som redovisar hur brukarna trivs i sin miljö.

§26 Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat ett inom stadsledningskontoret upprättat tjänsteutlåtande ”Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service”. Kontorets förslag beräknas ge årliga besparingar om i storleksordningen 40-50 mnkr per år genom minskad bemanning, konsolidering av serverdrift, standardiserad IT-miljö samt effektivare IT-stöd. Kostnaden för genomförandet har uppskattats till att motsvara den uppskattade besparingen under två år.

Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till stadsledningskontorets förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service, eftersom förvaltningen delar stadsledningskontorets uppfattning att det föreligger stora möjligheter till effektiviseringsvinster inom området. Vidare är stadsdelsförvaltningen positiv till att lägga ut gemensam IT-service på entreprenad. Stadsledningskontoret anför i sitt förslag att en framtida extern leverantör av gemensam IT-service även ska ges uppdraget att konsolidera och standardisera det infrastrukturella IT-stödet. Förvaltningen vill betona att staden själv måste ta ett aktivt ansvar för standardiseringen och konsolideringen av IT-infrastrukturen. Annars riskerar effektiviseringsvinsterna att snarare hamna hos den anlitade entreprenören än hos staden. Ett sätt att undvika detta vore att genomföra nämnda åtgärder inom stadens egen organisation innan verksamheten upphandlas externt. Förvaltningen anser att om staden förfar på detta sätt underlättas ett säkerställande av framtida konkurrenskraftiga priser och leverantörsoberoende. Förvaltningens synpunkter i övrigt rör ansvarsfördelningen mellan blivande parter, relationen centrala - lokala system samt hanteringen av berörd personal.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 12 juni 2008. Dnr 006-237-2008

Förslag till beslut

Ordförande Annette Jansson (m) föreslog att nämnden antar förvaltningens beslut.

Ledamoten Gunilla Bhur m.fl. (v) föreslog att nämnden skulle anta vänsterpartiets förslag till beslut. Ledamoten Jakob Dencker m.fl. (mp) anslöt sig till detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Gunilla Bhur m.fl. (v) och Jakob Dencker m.fl. (mp) reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över remissen.

Översynen av stadens administration som skulle effektivisera stadens administration till förmån för kärnverksamheterna har övergått till en omfattande förberedelse för upphandling av hela serviceförvaltningen. Några nya beräkningar av de effektiviseringsvinster som antas bli följden av centraliseringen och upphandlingen har inte redovisats och inte heller har centraliseringen av löneadministrationen utvärderats när det gäller kostnader och kvalitet.

Vi tror inte att en centraliserad help-desk för hela staden ökar kvaliteten och effektiviteten, eftersom en central enhet helt saknar de lokala IT-enheternas verksamhetskännedom. Däremot kan en central help-desk möjligen vara ett komplement.

Erfarenheterna i andra organisationer av utkontraktering är enligt socialtjänstförvaltningens tjänsteutlåtande i remissomgången på inget sätt entydiga. Vid försök inom Länsförsäkringar och Skandia har det tvärtom visat sig att enskilda verksamhetsbehov har blivit svårare att tillgodose och att väntetiden för åtgärd vid problem i specifik verksamhet har ökat.

Vår uppfattning är att det finns stora vinster med en lokal administration som tillgodoser specifika verksamhetsbehov, men att den självfallet ska förenas med tekniska lösningar som är effektiva. Vi är därför positiva till försök med viss gemensamt IT-service under förutsättning att det inte ger lägre kvalitet, högre kostnad eller syftar till att upphandla verksamheten. Samma krav på likvärdig service och tillgänglighet måste ställas som idag, vilket förutsätter god verksamhetskunskap. Risken finns dock att de speciella behoven som inte tillgodoses av centrala lösningar blir för dyra för förvaltningarna om övrig IT-drift är centraliserad. Sådana försök måste därför utvärderas innan de införs permanent i staden.

§27 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har godkänt ett förslag till ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel i Stockholm. Socialtjänstnämnden svarar för tillsynen under år 2008 och ska under året anpassa ärendehanteringssystemet OL2, ett program för hantering av kommunernas tillsyn över försäljning av folköl- och tobak, till att även omfatta receptfria nikotinläkemedel. Remitterat förslag innebär att stadsdelsnämnderna föreslås få tillsynsansvaret från och med 2009-01-01.

Förvaltningen är i stort positiv till socialtjänstnämndens förslag. Förslaget innebär dock att stadsdelsnämndernas vidgade tillsynsansvar kommer att vara resurskrävande. Det är därför rimligt att stadsdelsnämnderna får täckning för de kostnader som ett utökat uppdrag innebär.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 006-238-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§28 Förslag till utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Beslut

 1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Riksdagen beslutade 2005 om ändringar i tobakslagen (TL) som motiverade en revidering av gällande riktlinjer för tobakstillsynen under år 2006. Förändringarna innebar bl.a. ett förtydligande vad gäller möjligheten att meddela sanktioner med stöd av tobakslagen.

Socialtjänstnämnden har den 31 januari 2008 godkänt ett förslag till utökade riktlinjer för tobakstillsynen i Stockholm. Förvaltningen är positiv till de föreslagna utökade riktlinjerna, vilka kan utgöra ett bra stöd i handläggningen av tillsynsärenden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 006-239-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Alkoholservering i restaurang Café Ericsson

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker Fazer Amica AB:s ansökan om serveringstillstånd för restaurangen Café Ericsson.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Restaurang Café Ericssons ägare, Fazer Amica AB, ansöker om tillstånd för alkoholservering för slutna sällskap måndag - söndag klockan 11:00-23:00. Restaurangen ligger utanför Kista Galleria i östra delen av Kista industriområde, Kistavägen 25, vilket innebär att inga bostadshus finns i närheten. Enligt Rinkeby-Kistas fältgrupp är området kring restaurangen inte en plats där ungdomar vistas, trots att Kista gymnasium ligger i närheten. Förvaltningen har kontrollerat med Tillsynsenheten att riktlinjer följs när det gäller matservering med mera.

Mot bakgrund av ovanstående tillstryker Kista stadsdelsförvaltning ansökan om serveringstillstånd avseende starköl, vin och spritdrycker för slutna sällskap, måndag - söndag klockan 11:00-23:00, gällande restaurang Café Ericsson, Kistavägen 25, 164 04 Kista.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 507-270-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Alkoholservering i Kistamässans Restaurang

Beslut

 1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd tillstyrker Startvision 1532 AB:s ansökan om serveringstillstånd för Kistamässans Restaurang.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Ägaren av Kistamässans Restaurang, Startvision 1532 AB, ansöker om tillstånd för alkoholservering avseende starköl, vin och spritdrycker för allmänheten måndag - söndag klockan 11:00-01:00 och slutna sällskap måndag - söndag klockan 11:00-03:00.

Restaurangen är under byggnad och kommer att ligga utanför Kista Galleria i nordöstra delen av Kista industriområde, Torshamnsgatan 18, vilket innebär att inga bostadshus finns i närheten. Enligt Rinkeby-Kistas fältgrupp är området kring den blivande restaurangen inte heller en plats där ungdomar vistas, trots att Kista gymnasium finns i närheten. Förvaltningen har kontrollerat med Tillståndsenheten att riktlinjer följs när det gäller matservering med mera.

Förvaltningen har inget att invända mot det sökta tillståndet under förutsättning att lagstadgade åldersgränser på alkohol, tobak samt spel efterlevs med tanke på närliggande Kista gymnasium.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 4 juni 2008. Dnr 507-262-2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§31 Pensionärsrådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 5 maj och 2 juni 2008.

§32 Handikapprådets protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Ärendet

Lokala handikapprådets protokoll från den 8 maj 2008.

§33 Brottsförebyggande rådet i Rinkeby – protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Rinkeby, protokoll från den 23 april 2008.

§34 Brottsförebyggande rådet i Kista – protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Brottsförebyggande rådet i Kista, protokoll från den 8 april 2008.

§35 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 16 maj till och med 4 juni 2008.

§36 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2008-05-07

Ansökan om ekonomiskt stöd för Nuestra Americas dagverksamhet för äldre spansktalande.

Dnr 004-205-2007

Ansökan avslås.

Ulla Johansson
vo-chef äldreomsorg

2008-05-21

Gemensam upphandling Vagnparksfinansiering 2009.

Dnr 103-293-2008

Serviceförvaltningen svarar för upphandlingen.

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2008-05-21

Gemensam upphandling Stationstankning 2008.

Dnr 103-292-2008

Serviceförvaltningen svarar för upphandlingen.

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2008-05-26

Gemensam upphandling Arbetsanpassade glasögon.

Dnr 103-302-2008

Serviceförvaltningen svarar för upphandlingen.

Olle Johnselius stadsdelsdirektör

2008-06-05

Deltagande i Europa Direkt Nätverksmöte i Bryssel 8-11 juni 2008.

Dnr: 203-081-2008

Ansökan beviljas

Verner Stadthagen

tf stadsdelsdirektör

2008-06-11

Leverans av socialtjänstakter enligt § 9 arkivlagen gällande personakter.

Dnr: 005-325-2008

Inskickat till stadsarkivet

Margret Thomasson

§37 Inkomna skrivelser med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen samt protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval.

En fråga om borgerliga vigslar – Svenska Kyrkan, Kista församling

Dnr 099-336-2008

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att på lämpligt sätt bereda och besvara frågan.

§38 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§39 Konferenser, utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§40 Anmälan av sociala delegationens beslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 13, 14 och 28 maj 2008 samt 11 juni 2008.