Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter

Läs mer...Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Protokoll från den 23 maj 2013

Slutet sammanträde, Bordlagda ärenden

2 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

3 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

Beslutsärenden

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 4 föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

9 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § 2 st Tobakslagen

10 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt § 20 2 st Tobakslagen

11 Upphandling av projektledare till Järvaandan

Dnr 205-2013-2.2.2. (utsändes senare)

Anmälningsärenden

12 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende

Dnr 196-2013-1.2.5. (utsändes ej, muntlig redovisning)

13 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende

Dnr 197-2013-1.2.5. (utsändes ej, muntlig redovisning)

14 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende

Dnr 716-2013-1.6. (utsändes ej, muntlig redovisning)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

15 Förvaltningens och nämndens information och frågor

* Familjehus- Susanne Tengberg

Beslutsärenden

16 Uppföljningsrapport till nämnden i juni månad 2013

Dnr 354-2013-1.2.1. (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013

18 Låga löner och hög personalomsättning inom vår förvaltning?

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 347-2013-1.2.6. (utsändes senare)

19 Järva BUP

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 200-2013-1.6.

20 Förebyggande arbete mot barnmisshandel i hemmet

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 199-2013-1.6.

Remissärenden

21 Yttrande över revisorernas årsrapport 2012 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 3
Dnr 213-2013-1.2.1. (utsändes senare)

22 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

23 Ändring av gränsen för Hansta naturreservat för Förbifart Stockholm

24 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy)

25 Förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 255-2013-1.5.1.

26 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

27 Biståndsbedömning, är den rättvis?

Remiss från kommunstyrelsen av motion (dnr 745/2012) av Mirja Räihä (S)
Dnr 304-2013-1.5.1.

Anmälningsärenden

28 Slutrapport projektet verksamhet och hälsa

29 Information om ansökan om FoU-stöd för lokalt utvecklingsarbete 2013 - det tredelade föräldraskapet - stöd till föräldrar med placerade barn

30 Etablering av föreningen X-Cons i Rinkeby

31 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

32 Konferenser och utbildningar

34 Protokoll från lokala pensionärsrådet

35 Protokoll från Rinkeby-Kista råd för funktionshinderfrågor

36 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

37 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

38 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (123 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Beslut

1. Ordföranden Bo Sundin (M) och ledamoten Kerstin Aggefors (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 19 juni 2013.

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 23 maj 2013 justerades den 28 maj 2013.

§2 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

§3 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581)

§4 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt § 20 andra stycket tobakslagen (1993:581)

§5 Tillsynsärende i fråga om åtgärd enligt § 20 andra stycket tobakslagen (1993:581)

§6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 4 föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§9 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§10 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§11 Upphandling av projektledare till Järvaandan

Ärendet utgick, eftersom det återkallats av förvaltningen för komplettering.

§12 Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§13 Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§14 Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§15 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Två tjänstemän vid stadsdelsförvaltningen, Kajsa Björnsson och Elisabeth Orr Bågfors, informerade om en idéskiss till en organisation för ett så kallat familjehus inom Rinkeby-Kista. Förvaltningen fick ett uppdrag i verksamhetsplanen för år 2013 att inrätta ett sådant. Syftet med verksamheten är att förändra/förbättra uppväxtvillkoren för barn och ungdomar. Öppen förskola, föräldrarådgivning och föräldracafé utgör basverksamheter som kommer att samlokaliseras. De olika verksamheterna finns redan idag organiserade inom förvaltningen, men kommer nu att organiseras i en samverkande form enligt principen ”en dörr in”. Verksamheten i familjehuset kommer också att samverka med berörda mödravårdscentraler och barnavårdscentraler. Avsikten är att stadsdelsnämnden ska få ett ärende om familjehus att ta ställning till under hösten 2013. Driftstart är planerad till nyåret 2014.

Fråga 1

Birgitta Hald Svensson (MP) ställde fråga till förvaltningen angående verksamheten vid Hästa gård med anledning av att tidigare arrendator frånträtt arrendekontraktet.

Bo Sundin (M) svarade att exploateringskontoret och trafikkontoret har kontakt med två seriösa intressenter som är villiga att var för sig ta över ansvaret för driften av Hästa gård med i huvudsak oförändrad inriktning.

Fråga 2

Birgitta Hald Svensson (MP) ställde fråga till förvaltningen angående bankomatsituationen i Rinkeby.

Administrative chefen Verner Stadthagen svarade att det sedan tidigare finns dels en bankomat i Rinkeby galleria, som endast kan brukas de tider då gallerian är öppen för allmänheten, dels en nyinstallerad på Rinkeby torg. Ytterligare en bankomat är planerad. Verner Stadthagen nämnde också att det i Husby finns tre bankomater, varav en inne i ICA-butiken och två utanför butiken.

Aleks Sakala (M) uttalade ett tack från nämndens sida till förvaltningen för dess insatser under vecka 21 i samband med de upploppsliknande oroligheter som då utbröt i Husby och Rinkeby.

§16 Uppföljningsrapport till nämnden i juni månad 2013

Beslut

Nämnden godkänner uppföljningsrapporten.

Ärendet

Före resultatöverföring prognostiseras ett oförändrat underskott om 4,1 mnkr och en budget i balans efter resultatöverföring.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2013. Dnr 1.2.1.-354-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden nominerar tävlingsbidraget från Akalla förskolor till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013.

Ärendet

Kommunalt och enskilt drivna verksamheter finansierade av staden kan delta i den årliga kvalitetsutmärkelsen. Förvaltningen gör bedömningen att Akalla förskolor uppfyller kraven för deltagande i årets kvalitetsutmärkelse och föreslår att nämnden beslutar att nominera enhetens tävlingsbidrag till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 maj 2013. Dnr 1.2.1.-346-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt tjänstgörande ersättaren Lotta Gravenius (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

En viktig aspekt av en lärande organisation är att intern och extern granskning återkommande sker. Detta dels för att tydliggöra de egna arbetsprocesserna men också för att kunna inspireras och lära av andras arbete samt få återkoppling på den egna verksamheten.

Det är bland annat av ovanstående skäl uppskattat att staden genomför sin årliga kvalitetsutmärkelse men också glädjande att det är just en förskoleverksamhet som nomineras från stadsdelen. En väl fungerande och kvalitativ förskola är viktig för att lägga grunden för framtiden!

Förutom att tacka Akalla förskolor för ett gediget arbete med tävlingsunderlaget önskar vi dem lycka till i tävlingen och tar framöver gärna del av fler verksamheters underlag inför kommande kvalitetsutmärkelser.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Akalla förskolor nomineras igen av förvaltningen till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det är bra och man kan se att förskolorna verkligen arbetar hårt för att uppfylla vad som förväntas av en bra förskola. Man har problem med stor ut och inflyttning av familjer i Akalla och därmed en osäkerhet om hur elevantalet ser ut från termin till termin. Man har många hushåll med lågköpkraft och man har många olika språk i grupperna. Trots det ser det ut som att man uppfyller de krav man kan ställa på en bra förskola åtminstone av vad man kan utläsa på pappret.

Det vore viktigt för vårt område att få kvalitetsutmärkelser för de kommunala förskolorna.

Man har ett genomfört miljö och hälsotänkande, man satsar på naturvetenskap, språknätverk, sagoläsning, man har rörelser till musik och mycket utevistelser. Nu inbillar vi oss att det är sådant som varje förskola har och mycket känns självklart men man arbetar oerhört målmedvetet med att förbättra verksamheten.

Att verksamheten hade 400.000 i överskott 2010 och 2011 ser vi dock inte som en kvalitet. Vi menar att de medel man fått bör användas på bästa sätt i verksamheten. Det måste finnas oändliga möjligheter att använda pengarna med den snåla budget man har.

§18 Låga löner och hög personalomsättning inom vår förvaltning?

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till nämnden från Mia Päärni m.fl. (S) ställs frågor om lönekartläggning för socialsekreterare i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning med jämförelser över staden samt om hur personalomsättningen ser ut inom denna grupp. Förvaltningen redovisar att den genomsnittliga löneskillnaden för socialsekreterarna i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i förhållande till stadens genomsnitt under perioden 2009 till 2013 minskat från -1000 kr till -550 kr (-45%) eller korrigerat för olika medianålder från -400 kr till -300 kr (-25%. Förvaltningen kan konstatera att personalomsättningen inom individ- och familjeomsorgen (IoF) i Rinkeby-Kista under senare år inte nämnvärt avvikit från förvaltningen i övrigt eller från motsvarande verksamhetsområde inom staden i övrigt, men med ett undantag - år 2011. Detta har analyserats av förvaltningen och mötts av bland annat lönesatsningar, utökat antal handläggare och förslag till organisationsförändringar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2013. Dnr 1.6.-822-2011

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

Att man gör en ordentlig satsning för att behålla de mera erfarna socialsekreterarna. En satsning som både innehåller högre löner och bättre arbetsvillkor.

Att man gör en utvärdering efter ett år för att se i vilken mån de 13 miljoner man tillfört socialtjänsten i Rinkeby-Kista har påverkat personalomsättningen inom barnenheten och fått de mera erfarna socialsekreterarna att stanna kvar i högre utsträckning.

Den genomsnittliga skillnaden i medianlön mellan Rinkeby-Kista och genomsnittet i staden minskar från att ha varit -1000 kr 2009 till -550 kr 2013. Det går åt rätt håll men det går långsamt.

Vad som är allvarligt är att det är bland de mest erfarna och välutbildade medarbetarna som lönegapet till övriga stadens socialsekreterare är störst. Det för med sig att man gärna kommer till Rinkeby-Kista som nyutexaminerad och får bred erfarenhet och stor variation i ärenden för att senare gå vidare till andra stadsdelar med mindre arbetsbelastning men högre lön.

Det är väl ändå så att det är de erfarna man vill behålla annars hamnar man i ständigt pågående introduktioner och utveckling av nya medarbetare vilket också tar tid och kraft.

Barnenheten är mest ansträngd med komplicerade ärenden och en personalomsättning de sista två åren på 6 personer av 19 varje år. Det är mycket. Det är ca 30 % av medarbetarna som försvinner varje år.

Vi menar att man måste göra ordentliga satsningar för att behålla de mera erfarna medarbetarna samtidigt som man underlättar för de nyanställda. Man talar ofta om de 13 miljoner tillkommit i socialförvaltningens budget i år. I vilken mån de påverkar situationen vill vi förstås gärna veta.

Vi förväntar oss en utvärdering av vad de nya pengarna åstadkommit.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt tjänstgörande ersättaren Lotta Gravenius (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är alltid bra att oro för eventuella missförhållanden inom en organisation eller verksamhet uttrycks och ges möjlighet att bemötas på ett konstruktivt sätt. Ibland kan det visa sig att oron är befogad och åtgärder behöver vidtas och ibland visar det sig genom tydliga faktaunderlag att verksamheten fungerar som den ska och/eller att åtgärder redan vidtagits men att dessa inte varit kända för alla.

Med detta i beaktande vill vi tacka för en tydlig framställning av läget vad gäller löner och personalomsättning inom delar av förvaltningen, konstatera att det finns vissa skillnader jämfört med staden som helhet och att detta är ett viktigt område som det börjats och även fortsättningsvis kommer att arbetas fokuserat med.

Vi hoppas att omsättningen av personal stabiliseras på en genomgående låg nivå, fortsätter att följa utvecklingen noggrant och ser fram mot kommande rapporter på området.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Anki Erdmann (V) anslöt sig till uttalandet.

I sitt svar på skrivelsen redovisar förvaltningen många intressanta uppgifter om löneutveckling och personalomsättning. Tyvärr kan vi konstatera att kritiken som riktats mot vår stadsdel har stämt.

Man konstaterar bland annat att skillnaden i medianlön mellan staden och Rinkeby-Kista sjunkit sedan 2009 från 1000 kr till 550 kr per månad. Vi socialdemokrater anser inte att det finns någon saklig grund för den skillnad som fortfarande finns. Den framtida utvecklingen i denna skillnad måste följas av förvaltningen så att en fortsatt minskning i skillnaden kan säkerställas. Bland annat härigenom kan stadsdelen bli en attraktiv arbetsgivare.

När det gäller personalomsättningen så är det framför allt barnenheten som står ut. De anställda där har under de senaste åren fått leva med stora vakanser på enheten. Det har inneburit stora påfrestningar för såväl personal som barn. Nu har fler tjänster tillförts och börjat besättas. Denna period har inneburit mycket merarbete för de medarbetare som funnits kvar, både i form av ökade ”ordinarie arbetsuppgifter” och introduktion och stöd till nyanställda.

§19 Järva BUP

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen

Ärendet

Miljöpartiets företrädare i stadsdelsnämnden har av förvaltningen begärt en beredning av frågor med anledning av den nya externa vårdgivarens, Prima Barn AB, övertagande av BUP-verksamheten på Järva. Förvaltningen ger en övergripande beskrivning av BUP-verksamheten i Stockholms län och ett förtydligande av vad övertagandet av driften har inneburit för kontinuiteten för patienterna.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2013. Dnr 1.6.-200-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens för-slag.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljö-partiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

Att göra en uppföljande brukarenkät efter ett år eller senast 2015 bland föräldrar och barn knutna till den nya verksamheten hos Prima Barn AB.

Vi ser att förvaltningen verkligen anstränger sig för att den nya verksamheten ska bli bra för brukarna men det är viktigt att man försöker lyssna på en svag grupp som har svårt att föra sin egen talan. Man bör också göra det inom en nära framtid för att försäkra sig om att förändringen fungerar.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt tjänstgörande ersättaren Lotta Gravenius (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är naturligt att inför stundande förändringar reagera med oro och vilja veta mer, i synnerhet när det gäller omsorgen om utsatta människor som det ofta handlar om inom BUP's verksamhet. Ett kompletterande förhållningssätt kan vara att också se möjligheter i förändringar.

Vi välkomnar klargörandet av sakförhållandena när det gäller övertagandet av verksamheten och uppskattar särskilt det fokus på samverkan på både individuell och strukturell nivå som lyfts fram i texten och som går helt i linje med våra tankar om vikten av just detta.

Vi ser avslutningsvis fram mot kommande rapporter om hur samverkan utvecklas och utgår från att "samverkanstänket" även i allt högre grad kommer att fortsätta prägla interaktionen med övriga samhällsaktörer som förvaltningen har samröre med.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Anki Erdmann (V) anslöt sig till uttalandet.

Det är ytterst allvarligt att den offentliga servicen i Rinkeby Kista stadsdel sätts på sparlåga. I ärendet om Järva BUP visas åter att en upphandling, denna gång av landstingsdriven verksamhet, försämrar för innevånarna att få en säkerhet i sin vardag.

Att en så viktig verksamhet som BUP ger minskad service är inte bra. I detta fall är landstinget ytterst ansvarigt. De som drabbas är barn och ungdomar inklusive deras familjer.

§20 Förebyggande arbete mot barnmisshandel i hemmet

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på skrivelsen

Ärendet

Anki Erdmann (V) och Leo Ahmed (V) har i en skrivelse ställt frågor om hur förvaltningen arbetar för att förebygga barnmisshandel i hemmet. Förvaltningens arbete för att förebygga att barn far illa bedrivs på olika arenor och är av både generell och riktad karaktär. I tjänsteutlåtandet beskriver förvaltningen det arbete som bedrivs av föräldrarådgivarna, syftet med ett nytt projekt som riktar sig till förstagångsföräldrar med nyfödda barn samt syfte och resultat av de föräldrautbildningar som förvaltningen erbjuder invånarna. Förvaltningen ger vidare en bild av omfattningen av anmälningar om våld mot barn samt förskoleverksamhetens benägenhet att anmäla om ett barn far illa.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 maj 2013. Dnr 1.6.-199-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt tjänstgörande ersättaren Lotta Gravenius (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Förebyggande arbete är ett prioriterat, synnerligen viktigt men också komplext område, inte minst när det gäller att förebygga våld mot barn. Det är därför glädjande att ta del av det utvecklingsarbete som genomförs av alla duktiga medarbetare inom socialtjänsten och i samverkan med andra aktörer. Vi är övertygade om att det finns mycket som, inte minst i samverkan med föreningar och andra aktörer, kan göras för att förebygga våld mot eller i närvaro av barn.

Vi ser fram mot att ta del av kommande rapporter på området liksom också ytterligare utvecklad samverkan mellan exempelvis såväl skolan, polisen, landstinget som ideellt drivna aktörer i området.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) anslöt sig till uttalandet.

Vi anser det förebyggande arbetet vara oerhört viktigt. Ett lyckat arbete där minskar risken att barn far illa.

Tidigare fanns Familjecentraler genom ett samarbete mellan Landstinget och Staden. Under de senaste åren har förvaltningen planerat att införa en liknande verksamhet i form av Familjehus. Ännu har detta inte förverkligats, vilket vi djupt beklagar.

I det förebyggande arbetet är våra öppna verksamheter som möter barn och föräldrar mycket viktiga. En av dessa aktörer är den öppna förskolan. Då många barn i vår stadsdel inte går i förskola blir trycket på den öppna förskolan stort. Vi anser därför att det är angeläget att erforderliga resurser för en bra verksamhet där kan säkerställas.

Särskilt uttalande 3

Ledamoten Anki Erdmann (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi vill tacka förvaltningen för svaret på vår skrivelse. Men vi blir mycket oroade när vi läser att de enskilt drivna förskolorna är dåliga på att närvara vid de samarbets- och informationsmöten som stadsdelsförvaltningen anordnar. Dessa förskolor drivs av skattepengar och vi tycker att även de skall vara skyldiga att följa de lagar och regler som finns.

De enskilt drivna förskolorna är också dåliga på att anmäla när ett barn får illa. Vi kommer aldrig att kunna åtgärda problemen och garantera alla barns säkerhet om dessa förskolor inte tar frågan på allvar.

§21 Yttrande över revisorernas årsrapport för år 2012 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Revisorerna har avslutat granskningen av Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamhet under år 2012. Revisorerna tillstyrker att nämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna anför att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Nämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att bokslut och räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed. Inom några få områden pekar revisorerna på att förbättringar bör ske. Förvaltningen väljer att i sitt svar enbart kommentera de synpunkter som gäller förbättringsområdena.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 5 juni 2013. Dnr 1.2.1.-213-2013

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm är en del av arbetet i staden, regionen, Sverige och EU för att nå långsiktiga klimatmål, ytterst för att klara FN:s tvågraders mål. Stockholm stad har som mål att staden ska vara fossilbränslefri år 2050. Utsläppen av klimatgaser ska minska från 3,8 ton per person och år 2010 till 0,4 ton per person och år 2050. För att lyckas nå målet fordras ett målmedvetet arbete och att beslut som stödjer målet tas av staden, staten och enskilda aktörer. För att Fortum Värme som svarar för den huvudsakliga energiproduktionen för uppvärmning i staden ska kunna genomföra en fossilbränslefri vision har Fortum räknat fram en investeringskostnad på 15 miljarder kronor. Förvaltningen saknar närmare kompetens att bedöma förslagets tekniska genomförbarhet. Emellertid får förvaltningen framhålla att delar av de insatser som beskrivs i remissen redan nu påbörjats på Järvafältet, såväl inom ramen för projektet Hållbara Järva som projekt där stadsdelsförvaltningen samverkar med olika lokala aktörer.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 maj 2013. Dnr 1.5.3.-211-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anki Erdman (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

  1. Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag
  2. Målet för färdplanen är 2030
  3. Första utvärderingen görs 2014 och därefter vartannat år
  4. Stockholm ansluter sig till målet om högst 1,5 grader höjning av medeltemperaturen
  5. Planen kompletteras med åtgärder som binder och lagrar CO2 (koldioxid)

Den industrialiserade världens utsläpp av klimatgaser måste upphöra senast 2030 för att klimateffekterna ska minimeras och världens utvecklingsländer ges möjlighet till en rättvis utveckling. Stockholm ska gå i täten för denna utveckling. Rättvist miljöutrymme är ett mått för hur jordens begränsade resurser ska kunna fördelas rättvist inom ramarna för naturens bärkraft.

Rådigheten över stadens mark och fastigheter måste ligga hos staden för att effektivisera arbetet. Vi vill att Stockholm tar fram en strategi utifrån klimatmålet för arbetet med miljörättvisa och vi avsätter medel för en samordningsgrupp inom stadsledningskontoret.

Kommunens arbete för att minska klimatpåverkan och anpassa staden till förändrade förhållanden måste ske samordnat inom alla stadens sektorer och gentemot stadens alla aktörer. Inom det egna ansvarsområdet utgör boende och byggande hörnstenen i arbetet. Alla nya fastigheter oavsett användningsområde ska ha ett energibehov av högst 45 kWh/m2*år och totalt sett sträva efter passivhus-standard genom egen, lokal energiproduktion. Befintliga byggnader måste före 2030 byggas om till ett energibehov av högst 90 kWh/m2 * år och också dessa så långt möjligt förses med egen, lokal energiproduktion.

Stadens trafiksystem måste utvecklas mot en minimering av privatbilismen och en utbyggnad av bra och billig kollektivtrafik, som alla stadens invånare har råd att använda dagligen. Förbifart Stockholm ska stoppas och frigjorda pengar användas till kollektivtrafik.

Stadens energiproduktion måste återföras i egen regi för att ett optimalt system som inkluderar olika former av energiproduktion ska kunna optimeras. Användningen av fossila bränslen ska fasas ut till 2030 och en egen produktion ska byggas upp bestående av alla tillgängliga, förnybara energikällor. En långsiktig plan för fjärrvärmesystemets anpassning till lokal energiproduktion måste skapas. Enskilda fastigheters produktionsöverskott måste kunna säljas till det gemensamma nätet.

Klimatförändringen har också nått Stockholm. Sommartemperaturen ökar, Mälarens vattenflöden blir större och havsytan stiger i ett allt snabbare tempo. År 2100 kan havsytan enligt den senaste, tillgängliga studien att ha stigit med 1,1 m jämfört med idag (inkl. landhöjning) (Arktiska Rådets rapport 2011). Osäkerheten åt båda hållen är dock betydande och staden bör genast göra en förnyad bedömning av de allra senaste vetenskapliga rönen.

Stockholm släpper ut 3,4 ton ekvivalenter inom kommunens gränser. Vänsterpartiet vill minska detta till 2 ton på 6 år, vilket motsvarar 858 000 ton CO2e totalt, som är vårt mål. Detta gör vi genom 9 projekt enligt nedan;

Fortums värmeverk i Värtan förbrukar årligen 300 000 ton kol och släpper ut 822 000 ton CO2e. Stockholm, som har 50 % av rösterna i bolaget Fortum Värme, ska tillse att kolet ersätts med förnybart bränsle före 2020. Ger 410 000 CO2e minskat utsläpp.

Stockholms stad med prioritet utveckla biobränsleproduktionen och överföra denna i egen regi som en del av ett nytt eget energibolag, där initialt också egen lokal produktion ingår genom geovärme, sol-el och solvärme.

Existerande fastigheter måste kraftigt sänka sitt energibehov. En stor potential till energibesparing finns i det så kallade miljonprogramsbeståndet. Ett särskilt projekt ska utvecklas för att upprusta och energieffektivisera bl.a. dessa fastigheter. En särskild grupp inom staden måste leda och samordna energianvändningen och en fond ska inrättas för att stimulera forskning och utveckling av klimatsmarta energilösningar. Detta ger 10 000 ton CO2e i minskade utsläpp.

Maten står för nästan en tredjedel av stockholmarnas klimatutsläpp. Utsläppen från matkonsumtionen ska minska med minst 20 %. Vegetariska alternativ ska alltid finnas på alla kommunala institutioner och arbetsplatser och vara huvudalternativet en dag i veckan. Fisk och kött från i huvudsak frigående djur inkl. vilt och ren ska ersätta kött från s.k. djurfabriker. Information om matens klimateffekter ska prioriteras, matsvinnet ska minska och allt biologiskt avfall ska samlas in. Ger 152 000 ton CO2e i minskade utsläpp.

Stockholm ska omgående skärpa kraven vad gäller koldioxidutsläpp från tung trafik och intensifiera arbetet med att skapa en innerstad fri från privatbilism. Lättillgängliga och säkra infartsparkeringar för bilar och cyklar samt säkra cykelvägar och gångstråk och attraktiv kollektivtrafik.

Trängselavgifterna bör kunna höjas för att uppfylla sitt syfte – just nu behövs en höjning. Intäkterna ska gå till att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken i hela länet. Trängselavgifter ska införas på Essingeleden och Förbifart Stockholm ska stoppas, och även dessa pengar ska gå till kollektivtrafik. Vi vill också utöka och utvidga trängselavgiftssystemet att gälla på fler strategiska trafikleder, för att ge incitament till att använda mer hållbara transporter. Ger 245 000 ton CO2e i minskade utsläpp.

Vi inför åtskilda cykelbanor. Utrymme skapas genom färre bilfiler. Systemet med lånecyklar ska utvecklas och säkra cykelparkeringar skapas i hela staden. Ger 13 000 ton CO2e i minskning.

Avfallsmängden måste minskas genom åtgärder inom industri, matvarukedjan och restauranger. Särskild information måste riktas mot allmänheten. Insamlingen av avfall ska effektiviseras genom att kommunen tar ett helhetsansvar för all insamling även om producenterna tar det ekonomiska ansvaret för sina produkter. All insamling ska vara fastighetsnära och fler återvinningscentraler ska skapas. Andelen återvunnet biologiskt avfall ska öka. Ger 8000 ton CO2e i minskning.

Bromma flygplats ska läggas ned snarast möjligt och en ny ekostadsdel med nytt centrum, bostäder och rekreationsområden ska skapas, där hela stadsdelen blir en ”passiv-hus” stadsdel – den första i Europa. Ger 12500 CO2e i minskade utsläpp.

Genom sitt stora markinnehav har Stockholm stora möjligheter att utöva påtryckningar på byggherrar genom att skriva in villkor om miljöhänsyn vid markupplåtelse. Programmet för ekologiskt byggande ska vara bindande. Strandlinjerna i Stockholm ska så långt det är möjligt tillhöra alla. Vattenspeglarna ska skyddas. Det stora beståndet högspänningsledningar ska grävas ner för bättre boendemiljö och frigörande av mark för byggnation.

Ny och modern teknologi är en nyckelfråga i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. En sådan teknologi är passivhus som bygger på smart energianvändning där kroppsvärme, solinstrålning, spillvärme från hushållsapparater med mera tas till vara så att det inte behövs någon traditionell uppvärmning. I Stockholm finns flera stora byggprojekt där passivhus skulle kunna bli en självklar del. ”Plushus” är hus som inte bara är energisnåla utan de producerar även egen energi genom till exempel solpaneler, vindkraftverk, etc. Vi vill se försök med ”Plushus”. Efter år 2050 ska alla hus vara passivhus i absolut mening antingen genom isoleringsåtgärder eller genom en kombination av isolering och egen förnybar energiproduktion vid fastigheten eller på annan plats om det är nödvändigt. Vi vill i större utsträckning satsa på flerfamiljshus byggda av trä.

Majoriteten av fastigheterna i Stockholms stad ägs av privata fastighetsägare, även dessa måste omfattas av samhällets åtgärder. Förutom lagstiftning och tillsyn vill vi ge stöd till klimatinvesteringar och lokala fonder för att stimulera klimatsmarta investeringar.

Ett sätt att minska materialanvändningen i byggskedet är att satsa på kollektivhus där vissa av byggnadens ytor blir gemensamma. Likaså blir energianvändningen lägre i och med mindre bostadsytor. Kollektivhus har också positiva sociala effekter som gynnar en socialt hållbar stad.

De positiva erfarenheterna med miljöarbetet i Hammarby Sjöstad ska tas tillvara, utvecklas och tillämpas vid alla byggprojekt i staden. Det är inte hållbart att enbart ett fåtal byggprojekt bygger på ekologiska principer. År 2013 ska nya bostäder som markanvisas i Stockholm högst förbruka 45 kWh/kvm/år exklusive hushållsel och 2030 ska nettoförbrukningen vara noll. Det är redan idag fullt möjligt att till hyfsade kostnader bygga passiv-hus med 0-förbrukning exkl. hushållsel.

Stadens stora bestånd av miljonprogramsområden måste rustas upp. Det räcker inte med stambyten utan husen måste isoleras, energieffektiviseras och miljöerna runt om måste ses över. Upprustningen måste genomföras i samråd med de boende och med statliga bidrag.

Vidare föreslås att en ”task force” under stadshusets centrala ledning inrättas för att dels driva och samordna klimatarbetet i Stockholm - men också för att driva på regering, landsting och andra aktörer så att dessa vidtar nödvändiga åtgärder för att Stockholm med skyndsamhet ska kunna fasa ut de fossila bränslena.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi hade gärna velat se en konkret beskrivning från förvaltningen av hur utvecklingen mot fossilfri uppvärmning 2050 ser ut i vårt område. Man refererar till att delar redan påbörjats på Järvafältet och inom projektet Hållbara Järva. Varför inte förklara. Det är väl det man förväntar sig av en remiss till vår stadsdelsnämnd.

I stort håller vi i MP med om de tankar som Katarina Luhr fört fram i sitt förslag till beslut i Miljönämnden. Alliansen har inte velat eller vågat ta de radikala beslut som kommer att behövas för att uppnå målet om en fossilfri stad 2050.

Hållbara infrastruktursatsningar måste påbörjas. Ekonomiska styrmedel måste införas. Investeringar som leder i fel riktning måste stoppas som till exempel den otroligt dyrbara satsning på Förbifart Stockholm som ska bygga för i stort sett alla inkomster som kommer in från Trängselskatten. Spårvägar, tunnelbana, cykelleder och andra kollektivtrafiksatsningar bör prioriteras.

Klimatomställningen kan inte vänta.

Uppföljningar som visar hur man ligger till bör ske tätare än vart 4 de år. Tidsplanen måste stämmas av varje år och revideras där målen släpar efter. Man måste kunna se på vilket sätt målet kommer att missas om man väntar med åtgärder. Det ska vara klart och tydligt vilka konsekvenser uppskjutna åtgärder för med sig.

Vi är skeptiska till klimatkompensering.

Vi tycker inte heller om att Stockholm säger sig bedriva ett klimatarbete i världsklass då vi inte anser att dagens förda politik på området är i världsklass.

§23 Ändring av gränsen för Hansta naturreservat för Förbifart Stockholm

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

När Hansta naturreservat inrättades 1998 var osäkerheten stor om en ny nord-sydlig vägförbindelse i Stockholms län och staden skrev in i reservatsbeslutet att delar av beslutet skulle komma att omprövas om det visar sig att vägen bör gå igenom reservatet. Ett upphävande av hela eller delar av ett naturreservat kräver synnerliga skäl. Ett beslut om upphävande får ske endast om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning. Lämpliga kompensationsåtgärder för vägens intrång i reservatet har diskuterats med trafikverket, miljöförvaltningen, trafikkontoret och stadsmuseet.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 maj 2013. Dnr 1.5.3.-350-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag.

Ledamoten Anki Erdman (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

- Att avslå förvaltningens förslag till beslut

- Att som nytt förslag anföra

S-gruppen avstyrker kommunstyrelsens förslag till ändrad gräns för Hansta Naturreservat med hänvisning till att (S) tidigare har uttalat sig mot att Förbifart Stockholm dras i ytläge förbi Akalla och Hansta Naturreservat. Enligt vår mening så måste det vara värt de 1,5 miljarder kr som Trafikverket uppger att det kostar att göra en tunnel förbi Hansta och Akalla. De boendes livsmiljö måste få kosta pengar när ett så stort projekt som Förbifart Stockholm planeras.

Av förslaget från kommunstyrelsen framgår att en skyddsvall skall anläggas mot Hanstareservatet för att skydda mot buller. Om trafikleden förlägges som tunnel vid berörda områden behövs det ingen ”mur” mot Hanstareservatet och de boende i Akalla får en mycket bättre miljö i form av mindre buller och mindre luftföroreningar. Landskapet vid Hanstareservatet kommer att påverkas mycket med en sådan skyddsvall. Med tunnellösning behövs ingen ”mur” och Trafikverket sparar pengar på detta, samt de boende får en bra miljö.

Vi vill även hänvisa till vårt yttrande (förslag till beslut) till SDN från 2011-11-24 angående Hästatunnel (Dnr 1.5.3.– 464-2011) och Hanstamotet (Dnr 1.5.3.– 468-2011), samråd om förslag till detaljplan för del av Förbifart Stockholm.

Reservation 2

Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget beslut enligt följande.

att inte tillåta ändring av gränsen för Hansta naturreservat

att man skrotar idén med tunnelöppning i Hjulsta och låter Förbifarten löpa under jord fram till Akalla arbetsområde och respektera de människor som bor i miljonprogrammen

Hansta naturreservat är unikt med sin mångfald av arter, ädellövskog och man har beslutat bevara den speciella natur som finns där och fornminnesmärken och den sällsynta vattensalamandeln. Nu vill man ta av reservatet till en motorväg som förstår både luft, miljö och trivsel i reservatet.

Man lovar kompensera sitt intrång men dessa kompensationer kan inte uppväga att miljön förstörs av biltrafik. Vem vill gå på en begravningsplats där man söker stillhet och bilar dånar runt omkring? Det hjälper inte att man anlägger en stig?

Man har dessutom inte undersökt markförhållandena inom det område man tar i anspråk i förhållande till det som blir kvar. Det tycker vi är oacceptabelt.

Det finns andra lösningar som skulle bevara Hansta reservatet.

Miljöpartiet har tidigare fört fram att man med en merkostnad på 1,5 - 2 miljarder kunde flytta tunnelöppningen till Akalla arbetsområde med anslutning till Esbogatan och samtidigt slå ihop den med Sollentunauppfarten. Vi menar dessutom att det är skamligt att lägga en tunnelöppning vid Hjulsta. Det är en skymf mot alla Hjulstabor som tvingas leva mitt i Stockholms största trafikplats med E18 och tunnelmynning utanför sina fönster. Man skulle aldrig komma på tanken att göra något liknande i ett villaområde där faktiskt färre människor bor. Men i tättbefolkade och barnrika områden tvekar man inte. I Sverige idag har människor inte lika värde. I miljonprogrammens områden har människor inte lika lätt som på Lovön att föra sin talan eller få information om vad som händer. Det är inte samma sak som att man kan strunta i deras miljö och hälsa.

Att förlänga tunneln och inte påverka Hansta reservatet tycker vi är en bättre lösning.

Förbifart Stockholm har nu klubbats igenom i kommunfullmäktige. Det har väl inte undgått någon att Miljöpartiet är emot hela Förbifarts projektet. Det är ett onödigt, feltänkt och kostsamt projekt. Det löser inte Stockholms trafikproblem. Det ökar användandet av fossila bränslen och koldioxidutsläpp och även bilanvändandet. I stället hade vi kunnat bygga ut spårvägar och tunnelbana och satsa på kollektivtrafiken. Det var det som var meningen med att införa trängselskatten, inte att den skulle finansiera flera motorvägar. Nu är beslutet fattat men man kan fortfarande göra det bättre för Hjulstaborna och för naturreservatet. Så satsa på det!

Reservation 3

Ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

Att avslå förvaltningens förslag.

Vänsterpartiet är motståndare till Förbifart Stockholm eftersom denna innebär många problem. Ett av dessa är att motorvägen tillåts gå i ytläge över Järvafältet och förstöra rekreationsmöjligheterna för alla oss som bor här. Det är en lokal miljöförstörelse som saknar motstycka och som kommer att påverka luften, medföra buller samt även i övrigt påverka miljön på Järvafältet negativt. Det är oacceptabelt och därför måste planarbetet avbrytas för att skydda fältet. Arbete bör istället göras för att utveckla och tillgängliggöra Hansta narturreservat för att säkerställa en god miljö för boende kring Järvafältet och för att inte skapa en förödande trafikstruktur som kommer att slå hårt mot klimatet.

§24 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy)

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen

Ärendet

Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utarbetat ett förslag till en reviderad upphandlingspolicy som bl.a. innebär att staden vid upphandlingar ska sträva efter att utforma upphandlingar så att innovativa lösningar främjas och att krav på samhällsansvar ställs när så är motiverat utifrån upphandlingens art. Förvaltningen instämmer i att det är angeläget att i stadens policy för upphandling inarbeta krav på samhällsansvar och möjligheter till innovationsupphandlingar när så är motiverat utifrån upphandlingens art och syfte. Förvaltningen ser det också som angeläget att närmare precisera dessa krav och möjligheter i en tillämpningspolicy.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 maj 2013. Dnr 1.5.1.-252-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anki Erdman (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag

2. Samt därutöver anför

Det är bra att staden uppdaterar sin upphandlingspolicy. Att skriva en policy med underrubriken innovation och samhällsansvar förpliktigar dock, och det remitterade förslaget har stora brister. Den utgår från de borgerliga direktiven att i princip allt som går ska konkurrensutsättas. Vi menar att principen istället ska vara samhällsnytta, samhällsansvaret ska vara på riktigt och det ska vara lätt att kräva ansvar för brister.

Flera år av dogmatisk utförsäljning och konkurrensutsättning av stadens egendomar och verksamheter har lett till att staden idag sitter fast i avtal utan vare sig innovationer eller samhällsansvar. Istället har staden avtal som i huvudsak reglerar den privata näringsidkarens rättigheter utan krav på skyldigheter och möjligheter att kräva ersättning för ej genomförda avtal eller möjligheter till ekonomisk kompensation eller hävning av avtalen. Avtalen präglas mestadels av total brist på affärsmässighet. Den konkurrenspolicy som de borgerliga har infört ska därför avskaffas.

I det remitterade förslaget måste stycket om ”krav på samhällsansvar” skärpas. Annars inskränker sig staden till att säkra grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter bara om det motiveras av upphandlingens art. Vi menar att all verksamhet och alla upphandlingar i staden självklart ska uppfylla grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter.

Även stycket om miljö måste skrivas tydligare, entreprenörer ska följa stadens miljöpolicy och mål och leverantör ska ha motsvarande program. Nu konstateras bara att man ”får” ställa krav på miljöhänsyn. Om undantag görs ska en särskild miljökonsekvensbeskrivning göras. Miljöstyrningsrådets rekommendationer bör följas.

En grundläggande aspekt på samhällsansvar är att betala skatt. Konkurrensverket har tyvärr underkänt Kalmar kommuns skrivning i sin upphandlingspolicy om att företag som lägger anbud inte får ha koppling till skatteparadis. Kravet anses strida mot principen om icke-diskriminering i LOU. Det innebär att skattesmitare kan skyddas av lagen, medan kommuner som vill sätta stopp för fusket behandlas som lagbrytare. Så länge inte nödvändiga ändringar i LOU och på EU-nivå genomförs kan inte upphandling av varor och tjänster bli det verktyg för ett hållbart samhälle som de annars skulle kunna vara. Fullt samhällsansvar kan då bara tas av kommunen.

Ytterligare ett sätt att ta samhällsansvar är att återinvestera vinst i verksamheten. Det ska därför gå att ställa krav på att upphandlade företag inte får vara vinstsyftande. Det finns exempel inom äldreomsorgen som har prövats och godkänts av EU-rätten.

Samtliga krav som ställs på leverantör och/eller leverantör i upphandlingar ska även omfatta underleverantörer. Tillsynsansvar ska ligga hos entreprenör/leverantör. I avtalen ska alltid skrivas in möjlighet för staden att utkräva vite vid avtalsbrott eller i det fall som brott mot lagstiftning och/eller myndigheters regelverk.

I de fall upphandling görs till lägsta pris ska det dels vara särskilt motiverat och dels finnas garantier så att personalen försäkras och arbetsgivaren betalar in pensionsavgifter annars kan det leda till social dumping. Tyvärr har upphandlingar till lägsta pris lett till oacceptabla försämringar och otrygghet för redan lågavlönad personal. Personal som övertas ska därför garanteras minst samma lön och villkor som de hade innan övertagandet. Sociala och etiska krav samt skrivningar om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas ska därför alltid skrivas in i förfrågningsunderlaget.

Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt ”Vita jobb-modellen” som har använts i staden och nu införts bland annat i Malmö. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor måste vara krav, och inte bara rekommendationer. En möjlighet är att i förfrågningsunderlagen konkret beskriva och ställa som villkor att anställningsvillkor som enligt kollektivavtal gäller i branschen ska uppfyllas av anbudsgivaren.

Det ska också skrivas in att entreprenören ska tillämpa medbestämmandelagen (MBL) och förtroendemannalagen (FML) som om kollektivavtal finns. Om inte kollektivavtal finns, är MBL:s omfattning begränsad och möjligheten till fackligt arbete under arbetstid borta. Detta är en allvarlig försämring för arbetstagarna.

Samma yttrandefrihet och meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för anställda i upphandlad verksamhet som för offentliganställda. Antidiskrimineringsklausulen som staden tillämpar är otillräcklig eftersom den inte gäller för alla underleverantörer och inte anger vite som sanktionsmöjlighet. Klausulen kan bara tillämpas efter en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt då mål om diskriminering brukar leda till förlikning. En skarpare antidiskrimineringsklausul måste tas fram

Särskilt uttalande

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Den skrivning som föreligger om minimilöner och arbetsmiljö som tjänsteutlåtandet har på sid 19 är enligt oss alldeles för vag.


Vi anser att det är kollektivavtal som ska krävas. Vi menar att det är rimligt att ställa det som krav på att ta samhällsansvar.

Vi anser även att staden vid upphandlingar måste göra en värdering av att en tjänst kan levereras inom ramen för en god arbetsmiljö.

§25 Förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Ärendet gäller en remiss om förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar, som är genomförd för att omfatta den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2013. Förändringar i lagstiftningen grundas i stor utsträckning på de brister, som framkommit i flera nationella utredningar om familjehemsvården. Ambitionsnivån för familjehemsvården har som en följd av detta höjts, vilket förvaltningen är positiv till. Det ställer dock krav på att mer resurser behöver avsättas för att uppfylla kraven, tillgången på familjehem kan säkerställas samt att riktlinjerna utformas som komplement till Socialstyrelsens handbok om Barn och unga i familjehem och HVB samt andra nationella dokument.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 maj 2013. Dnr 1.5.1.-255-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag.

Ledamoten Anki Erdman (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation 1

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande:

En bra familjevård för barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo kvar hemma måste vara utformad så att den ger ett fullgott stöd till alla inblandade.

Det är bra att bestämmelserna om socialsekreterare och barn i familjevård skärps. Syftet är bl.a. att barnet ska ha en egen socialsekreterare under hela tiden som vården pågår. Barnperspektivet måste alltid genomsyra kontakter och beslut. Det innebär att barnets väl och framtida möjligheter till ett gott liv måste prioriteras och vara vägledande för samtliga överväganden som görs. Barnets egna behov av stöd ska utredas i anslutning till traditionell biståndshandläggning.

Att sätta barnets bästa i centrum är en rimlig målsättning men som en handläggare inte alltid kan leva upp till. En orsak är de genomförda nedskärningarna som gjort att personalen tidvis går på knäna.

I den granskning som stadens socialtjänstinspektörer genomfört i Rinkeby-Kista framgick att rättssäkerheten påverkades av att en tredjedel av utredningarna saknade beslut om förlängning av utredningstiden. Dessutom påverkades rättssäkerheten av att tiden för förhandsbedömningarna inte kunde hållas.

Förvaltningens förslag till svar på remissen är väl utformat. Vi socialdemokrater vill, särskilt mot bakgrund av bl.a. ovanstående, understryka det som framförs om behovet av att mer resurser tillförs verksamheten. Detta för att motsvara de ökade krav på arbetsinsatser som ställs till följd av den förändrade lagstiftningen.

Reservation 2

Ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag.

2. Att därutöver anföra:

Det krävs utökade resurser till den sociala barn- och ungdomsvården. Socialtjänsten i stadsdelsnämnderna har stora svårigheter att uppfylla socialtjänstlagen. För att varje placerat barn eller ungdom ska kunna få sin egen socialsekreterare krävs fler anställda. Därför behöver budgeten för detta förstärkas.

Funktionshinderrådet påpekar i sitt protokoll från den 21 mars att det också finns barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är familjehemsplacerade. Dessa barn och ungdomar måste garanteras habiliteringsinsatser.

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi stödjer Stefan Nilssons (MP) reservation i Socialnämnden från 26-03-2013.

Det är bra att FN:s barnkonvention är en av utgångspunkterna i de reviderade riktlinjerna för familjehemsvården av barn och ungdomar. Men det saknas tydlig information om artikel 12.

Det borde också stå att alla barn enligt skollagen har rätt att få den ledning och stimulans som behövs för att det familjehemsplacerade barnet ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det ska inte bara stå att barnet har rätt till utbildning.

Att varje barn ska få besök minst fyra gånger årligen och ska ha sin egen socialsekreterare är bra. Men det kräver en uppföljning om hur det har gått att följa de nya riktlinjerna.

Vi vill även poängtera hur viktigt det är att det finns en bra relation mellan socialtjänsten och kontaktfamiljen.

Socialtjänsten måste kunna vara flexibel och agera snabbt, det kan handla om ekonomi eller trakasserier av närstående familjemedlemmar till det placerade barnet eller ungdomen.

För att detta skall kunna ske plus alla andra satsningar som nämns rapporten behövs mer resurser.

Vi utgår att från att budgeten förstärks senast i samband med att kommunstyrelsen behandlar tertialrapport 1. Annars förstår vi inte riktigt hur detta skall gå ihop.

§26 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Gällande riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd beslutades av kommunfullmäktige den 24 maj 2010. Mot bakgrund av ändrad lagstiftning och granskningar som genomförts av stadens socialtjänstinspektörer behövs förtydliganden i de delar som rör handläggningen. Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd är väl genomtänkt och ställer sig i allt väsentligt positiv till förslaget.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 maj 2013. Dnr 1.5.1.-256-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anki Erdman (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag till beslut enligt följande.

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag.

2. Att därutöver anföra:

Det är stor skillnad att leva under en kort period med ekonomiskt bistånd mot att under lång tid vara tvungen att klara sig ekonomiskt med försörjningsstöd. Vi menar att staden ska ta fram speciella riktlinjer för dessa grupper. Bland annat handlar det om att bredband och dator ska ingå i normen för alla hushåll. Stadens satsning på e-tjänster blir annars inte åtkomliga för alla.

SL-kort ska också ingå i normen för alla. Det är inte rimligt att människor som lever med ekonomiskt bistånd får stadsdelsarrest. Ur

barns perspektiv drabbar det hårt att föräldrar inte kan åka med kollektivtrafiken. Barnen blir i praktiken utestängda från kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter i staden, exempelvis det populära Rum för barn i Kulturhuset eller den årliga Kulturfestivalen.

Särskilt uttalande 1

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Nu reviderar socialförvaltningen riktlinjerna för det ekonomiska biståndet. Men nya riktlinjer kommer inte lösa alla problem i Stockholms socialtjänst som lider av sviterna efter kraftiga nedskärningar. Bristen på resurser inom socialtjänsten får lika tydliga konsekvenser för personalen och klienterna. Socialsekreterarna i Stockholm vill och kan göra mer, men får inte rätt förutsättningar. Sju av tio socialsekreterare i Stockholm upplever att de inte kan göra sitt jobb fullt ut. Resurserna motsvarar inte målen och kraven vi har på socialtjänsten.

I fackförbundet SSR:s senaste undersökning kan vi se att resultatet i Stockholm är mer alarmerande än i övriga landet. Även socialcheferna larmar om att resursbristen hotar socialtjänsten. Fackförbundet Vision visar i sin chefsrapport att det saknas medel för att kunna leva upp till politikernas målsättning för socialtjänsten och att diskrepansen mellan önskade resultat och tilldelade resurser upplevs som ”ett ständigt krig”. Samtidigt anser få, en av tio chefer, att det helt och hållet finns förutsättningar för att ta sig an utmaningarna. Åtta av tio uppger att det handlar om resursbrist.

Den undersökning som vi socialdemokrater genomförde under våren 2012 visar hur en allt större andel av socialtjänstens personal upplever ett tryck att vara mer restriktiva i behandlingen av ansökningar. Drygt 80 procent av de tillfrågade socialsekreterarna ansåg att de ekonomiska förutsättningarna omöjliggjorde ett bra arbete och att det finns ett tryck uppifrån att bli mer restriktiv. Undersökningen visar behovet av att stärka socialtjänstens arbete för att få ett bättre förebyggande arbete och för att kunna garantera rättssäkerhet.

Det är allvarlig kritik som riktas och som måste tas på allvar. När nya arbetsuppgifter läggs på stadsdelarnas socialtjänst är det viktigt att det också tillförs ekonomiska resurser för detta. Socialtjänstlagen ska styra arbetet och budgeten måste möjliggöra detta. Resurser ska motsvara den nivå som gör att rättssäkerheten för invånarna kan garanteras. Hälften av socialsekreterarna i SSR:s enkät svarar nej på frågan om man anser att man klarar kvaliteten och rättssäkerheten på sin arbetsplats enligt lagens intentioner.

Dessa resultat återspeglas även i stadens medarbetarenkät gjord bland socialförvaltningens personal. I den framkommer bland annat att endast 57 procent anser att arbetsbelastningen är rimlig och att endast 62 procent är nöjda med sin nuvarande arbetssituation. Detta illustrerar väl att resurserna inte matchar ambitionerna.

En högst rimlig ambition är att inget barn ska behöva halka efter i skolan på grund av föräldrarnas ekonomiska situation. Som en del av vår kunskapssatsning föreslår vi därför att kostnader för dator och internetuppkoppling ska inkluderas i normen för barnfamiljer. Stockholm har ur ett nationellt perspektiv ett högt kostnadsläge. Det höga kostnadsläget drabbar stadens fattigaste människor hårdast. Därför är det lovvärt att majoriteten äntligen har fört in bredbandsomkostnader i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.

Bredband är viktigt för att kunna vara en aktiv del i samhället. Detsamma gäller den fysiska förflyttningen. Även personer som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att söka jobb eller upprätthålla sociala kontakter. Helt enkelt leva ett normalt liv. Det handlar om att möjliggöra människors rörlighet. Att inte ha råd med ett SL-kort kan göra det svårare att söka jobb. Det är ett brott mot bärande delar i en arbetslinje att begränsa människors möjlighet att ta jobb. Därför anser vi att det är viktigt att stor hänsyn, inte minst när det gäller jobbsökande, tas till behovet av SL-kort för den som får ekonomiskt bistånd.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi stödjer Stefan Nilssons (MP) förslag till beslut i Socialnämnden där man kräver att ärendet remitteras för synpunkter till de organisationer som ingår i överenskommelsen. Att ärendet omarbetas med beaktande av organisationernas synpunkter. Att socialnämnden tar fram förslag till riktlinjer för dem som har behov av långvarigt försörjningsstöd.

Riktlinjerna behöver belysas ur ett brukarperspektiv.

Många av skrivningarna skuldbelägger den arbetslöse. Det talas om motprestationer som uttryck för åtgärder som syftar till egen försörjning osv.

Reservationen finns att läsa i sin helhet i ärendet.

§27 Biståndsbedömning, är den rättvis?

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Mirja Räihä (S) föreslår i en motion att stadsledningskontoret och äldrenämnden får i uppdrag att utreda organisationen för stadens biståndsbedömning för äldre i Stockholms stad. Mirja Räihä ifrågasätter om de äldre i Stockholm får en likvärdig biståndsbedömning. Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det finns skäl att fortlöpande se över och säkra kompetensutvecklingen för stadens biståndsbedömare för att säkerställa att alla äldre i staden får en likvärdig bedömning. Det är av stor vikt att alla äldre i Stockholms stad har samma förutsättningar och möjligheter till äldreomsorg. För att säkerställa detta arbetar stadens samtliga biståndshandläggare utifrån ett gemensamt bedömnings- och kartläggningsinstrument. Biståndsbedömarna tillämpar samma riktlinjer och har möjlighet till kontinuerlig dialog och utbyte med handläggare från andra stadsdelsförvaltningar.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 30 maj 2013. Dnr 1.5.1.-304-2013

Förslag till beslut

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) samt ledamoten Anki Erdman (V) yrkade bifall till gemensamt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Kerstin Aggefors m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) samt ledamoten Anki Erdmann (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget gemensamt förslag till beslut enligt följande.

Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att tillstyrka motionen

Att därutöver anföra följande:

Vid en utredning av organisationen för stadens biståndsbedömning så att alla äldre i Stockholms stad får likvärdig bedömning bör bl.a. följande frågor belysas:

· Hur säkerställs att biståndsbedömningen görs endast utifrån den äldres behov?

· Hur säkerställs att demografiska och geografiska skillnader mellan de olika stadsdelarna får ett korrekt genomslag vid resurstilldelningen?

· Hur säkerställs att de administrativa systemen ger fullvärdigt stöd till handläggarna för bedömning, redovisning och uppföljning?

En utredning av ovanstående frågor måste även inkludera de äldres syn på hur en äldreomsorg och biståndsbedömning bör vara utformad för att motsvara deras behov.

§28 Slutrapport projektet verksamhet och hälsa

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har under åren 2011 och 2012 deltagit i projektet Verksamhet och hälsa. Projektets mål har varit att bidra till att skapa hälsosamma och effektiva arbetsplatser. Detta ska resultera i ökad frisknärvaro på arbetsplatsen, minskad långtidssjukskrivning och att medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till andra. När Verksamhet och hälsa startades hade Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings deltagande enheter en total sjukfrånvaro på 8,50 procent. Då projektet avslutades hade de deltagande enheterna en sjukfrånvaro på 6,94 procent, en minskning med 1,56 procentenheter eller 18,35 procent. Deltagande enheter i Rinkeby-Kista stadsdelförvaltning hade vid starten en korttidsfrånvaro på 2,36 procent och vid avslut en korttidsfrånvaro på 1,98 procent, alltså en minskning med 0,38 procentenheter eller 6,21 procent.

Dnr 330-2013-1.2.6.

Särskilt uttalande 1

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) samt tjänstgörande ersättaren Lotta Gravenius (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

En viktig aspekt av hur organisationer fungerar är dess medlemmars upplevda hälsotillstånd och inte minst därför är det glädjande att ta del av resultatet av det långsiktiga och målinriktade arbete som präglat projektet "Verksamhet och hälsa" under den tid det pågått.

Vi konstaterar att metoden som använts i projektet inte bara handlar om traditionell friskvård utan snarare mer om ökad kommunikation och tydlighet vad gäller mål, roller, arbetsuppgifter etc men också, kopplat till detta, om ökat individuellt inflytande och ansvar.

Vi tänker oss att även om projektet "Verksamhet och hälsa" rent formellt nu är avslutat och bara omfattade delar av förvaltningen är ovanstående nyckelord värdefulla också i andra sammanhang, dvs även utanför stadsdelsförvaltningen som organisation.

Vi reflekterar, vad gäller hur organisationer fungerar och människors upplevelser av sin situation, kring betydelsen av ledarskap, kommunikation och ansvar i mer allmän bemärkelse: det är självfallet så att det alltid är viktigt hur formellt utsedda ledare uttrycker och beter sig i olika situationer men det innebär inte att det inte spelar stor roll hur även andra uttrycker och beter sig. Också vad exempelvis informella ledare, "mannen på gatan" och/eller media säger eller undviker att säga påverkar upplevelsen och bilden av en verksamhet, ett område eller hos en människa och där har vi alla ett ansvar för vad vi säger och gör.

Avslutningsvis: med tanke på projektresultaten vad gäller sjukfrånvaro men också som en del i ett större utvecklingsarbete i stadsdelen ser vi mycket positivt på ett, på olika sätt, fortsatt arbete med dessa frågor inom fler delar av förvaltningen.

Särskilt uttalande 2

Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Det är utmärkt att man slår vakt om sina medarbetares hälsa och försöker minska sjukfrånvaron.

Att sjukfrånvaron minskat från 8.50 % vid starten till 6,94 %, en minskning på 1,56 % i Rinkeby-Kista verkar vid första anblicken lite magert.

Det är dock alltid svårt att förstå vad siffrorna står för.

Om man utgår från antal arbetsdagar per år och 150 personer på enheten så betyder det att varje person var frånvarande 3 dagar om året före projektets början. Vid avslutningen var varje person frånvarande 2,7 dagar.

Ytterligare ett annat sätt att se det visar att sjukfrånvaron vid projektets början var lika stor som en full tjänst. Men efter projektet hade man fått 2 månader tillbaka från personalen.

Det ska vägas mot projektets kostnader, alla seminarier, 3 dagar per chef, arbetsgrupper och utbildning.

Vad projektet har kostat redovisas inte. Däremot har det externt utvärderats av ATK Konsider &Partners.

Nu ska en metodhandbok tas fram.

Vi antar att varje förändringsarbete tar lång tid och att man först kan se den fulla effekten efter några år. Vid närmare efterforskningar visar det sig dessutom att i vissa grupper har frånvaron minskat med så mycket som 10 % medan i andra grupper har man fått ökad sjukfrånvaro genom att det skapat oro att ta mera ansvar för sitt agerande och av att utsättas för nya metoder.

Det är i alla fall ett spännande projekt och vi ser fram emot redovisningarna i framtiden. Då kanske vi får se en stor förändring.

§29 Ansökan om FoU-stöd för lokalt utvecklingsarbete 2013 - det tredelade föräldraskapet - stöd till föräldrar med placerade barn

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen ansöker tillsammans med Södermalm och Skärholmens stadsdelsförvaltningar om FoU-stöd för att utveckla stödet till föräldrar, vars barn placeras enligt LVU 1 och 2 § §. Till projektets första del ansöker förvaltningarna gemensamt om totalt 380000 tkr. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer att bli huvudägare av projektet om ansökan beviljas. Bakgrunden till projektansökan är de utmaningar socialtjänsten ställs inför i arbetet med de biologiska föräldrarna i samband med beslut om placering av barnet utanför hemmet. Ny lagstiftning från 2013 ger också föräldrarna rätt till råd och stöd från socialtjänsten. Ny forskning visar på behovet av nya arbetssätt i stödet till föräldrarna för att förhindra oplanerade avbrott i vården.

Dnr 1.2.6.-347-2013

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi är mycket positiva till att socialtjänsten söker stöd för lokalt utvecklingsarbete.

Den nya lagstiftningen som träder i kraft 2013 ställer höga krav på medarbetarna och kräver mera tid. Då är det viktigt att hitta fungerande metoder och arbetssätt som kan vara till hjälp.

§30 Etablering av föreningen X-Cons i Rinkeby

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

X-CONS Rinkeby är en nystartad lokalförening som stöds av X-CONS Stockholm och som riktar sig till personer i åldrarna 13-25 år som är i eller ligger i riskzon för kriminalitet och missbruk. Föreningen bedriver ett arbetsmarknadsprojekt i Rinkeby vid namn ”Med i matchen” vilket erbjuder ungdomar en praktikplats som ska kunna leda till arbete. ”Med i matchen” stöds av ett antal företag som tar emot unga praktikanter. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Fyra personer från Rinkeby är anställda med lönebidrag från arbetsförmedlingen. Lönebidraget täcker 80 procent av deras lön och resterande 20 procent bidrar förvaltningen med.

Dnr 5.2.-368-2013

Särskilt uttalande

Ledamoten Birgitta Hald Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi är mycket positiva till att kamratföreningen X-CONS etablerarar sig där de behövs mest – i Rinkerby. De kan göra en stor skillnad i samhället. Deras närvaro, utbildningar och framför allt projektet ”Med i matchen” är av livsviktig betydelse för unga mellan 20 – 29 år där de under resocialiseringsprocessen får göra praktik och således får en chans i livet och på arbetsmarknaden.

Stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista borde se över om det finns ännu mer utrymme och medel för samarbete med X-CONS och liknande föreningar som gör goda brottsförebyggande insatser i våra områden.

§31 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda fanns att anmäla.

§32 Konferenser och utbildningar

Ordföranden Bo Sundin (M) informerade nämnden att det efter det senaste nämndsammanträdet inkommit en inbjudan till en halvdagskonferens Öppet forum för boendeplanering den 10 juni som anordnades av Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms Läns Landsting – Tillväxt, miljö och regionplanering. Konferensen skedde i länsstyrelsens lokaler på Hantverkargatan i Stockholm. Efter beslut i nämndens presidium hade inbjudan gått ut till 2+2 deltagare. Ledamoten Mauritz Jokela hade deltagit i konferensen.

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner Mauritz Jokelas deltagande i konferensen. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt halvt dagarvode utgår.

§33 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från den 8 maj 2013 till och med den 29 maj 2013.

§34 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan tillhandlingarna

Ärendet

Anmälan av protokoll från det lokala pensionärsrådets sammanträde den 8 maj 2013.

§35 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågors sammanträde den 8 maj 2013.

§36 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Datum

Ärende

Beslut

Delegat

2013-05-23

Resa för anställda som assistans och personligt stöd till en brukare på semesterresa.

Dnr: 1.2.1.-006-2013

Beviljas

Olle Johselius

stadsdelsdirektör

2013-05-28

Överenskommelse om upphörande av anställning i Stockholms stad.

841201-0400

Olle Johselius

stadsdelsdirektör

2013-05-29

Begäran om anstånd till socialstyrelsen

Dnr: 1.2.5.-195-2013

Anstånd beviljat av Socialstyrelsen till och med 30 augusti 2013

Bo Sundin

Ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

2013-06-04

Alkoholservering gällande restaurangen Kista Star

Tillstyrkt utökad serveringstid under ett års prövotid

Olle Johselius

stadsdelsdirektör

2013-06-12

Lista över nyanställda i maj 2013

D.nr: 2.3.1.-008-2013

Respektive verksamhetsområdeschef

§37 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

Inga handlingar fanns att anmäla.

§38 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-05-27, § 13
dnr: 1.5.1.-652-2012

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-05-27, § 14

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-05-27, § 17
dokid: 12946

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-05-27, § 20
dokid: 12945

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-05-27, § 21
dokid: 12944

6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-05-27, § 22
dokid: 12947

7. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2013-05-29, § 25
dnr: 1.5.1.-132-2013

§39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 23 maj 2013 och den 5 juni 2013.

§40 Sommarhälsning

Ordföranden önskade nämndens ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän och fackliga företrädare en trevlig sommar.