Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, RinkebyAllmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frå Läs mer...gor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

3 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

5 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2016

6 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2017

Remissärenden

7 Förslag till Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 155-1324/2016)
Dnr 1.5.1.-499-2016
Utsändes senare

8 Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 171-1292/2016)
Dnr 1.5.3.-501-2016

9 Motion om fruktlunder i staden

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2016:62) av Karin Ernlund (C) (KS dnr 106-839-2016)
Dnr 1.5.3.-570-2016

10 Förslag till detaljplan för fastigheten Skalholt 1 i Kista

Remiss från stadsbyggnadskontoret (S-Dp 2015-04299)
Dnr 1.5.3.-549-2016

Anmälningsärenden

11 Information till nämnden om ej verkställda beslut

12 Preliminär markanvisning för datahallar i Akalla

Information från exploateringskontoret/exploateringsnämnden Dnr 1.5.3.-531-2016

13 Markanvisning för bostäder i Husby till AB Svenska Bostäder

Information från exploateringskontoret/exploateringsnämnden
Dnr 1.6.-562-2016

14 Kartläggning av brukarnas möjlighet att påverka maten och måltiden på vård- och omsorgsboenden

15 Inkomna skrivelser till nämnden från nämndens ledamöter

17 Konferenser och utbildningar

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från funktionshinderrådet

20 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

21 Inkomna rapporter,protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av ordförande, justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§4 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§5 Uppföljningsrapport till nämnden i november 2016 Prognosen bygger på ekonomiskt utfall t.o.m.

§6 Sammanträdesdagar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd år 2017

§7 Förslag till Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

§8 Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens paker och grönområden

§9 Motion om fruktlunder i staden Remiss från kommunstyrelsen av motion (2016:62) av Karin Ernlund (C) (KS-dnr 106-839/2016)

§10 Förslag till detaljplan för fastigheten Skalholt 1 i Kista

§11 Information till nämnden om ej verkställda beslut

§12 Preliminär markanvisning för datahallar i Akalla

§13 Markanvisning för bostäder i Husby till AB Svenska Bostäder

§14 Kartläggnng av brukarnas möjlighet att påverka maten och måltiden på vård- och omsorgsboenden

§15 Inkomna skrivelser till nämnden från nämndens ledamöter. Skrivelse från ledamoten Aleks Sakala m.fl.

§17 Konferenser och utbildningar

§18 Protokoll från pensionärsrådet

§19 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§20 Anmälan av delegationsbeslut

§21 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.