Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrumAllmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frå Läs mer...gor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st 1 p föräldrabalken (FB)

5 Upphandling av handledningstjänster inom socialtjänst, förskole- och fritidsverksamhet samt äldreomsorg

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde
Parkkontrollant Roger Örneholm informerar om snöröjningsarbetet.

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Kajsa Björnsson från preventionsenheten informerar om Stockholmsenkäten 2016.

9 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2016

Dnr 1.2.1.-639-2016
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - överenskommelse med Fryshuset

Remissärenden

11 Motion om tillgängliga konferenslokaler

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2016:69) av Patrik Silverudd (L) (KS-dnr 106-985/2016)
Dnr 1.5.1.-490-2016

12 Motion om att säkra skolornas långsiktiga verksamhets-förutsättningar

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2016:77) av Kristina Lutz och Johan Nilsson (båda M)
(KS-dnr 106-1028/2016)
Dnr 1.5.1.-493-2016

13 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 119-1401/2015)
Dnr 1.5.3.-633-2016
Utsändes senare

14 Levande lokala centrum (Riktlinje för centrumutveckling)

Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 171-1104/2016)
Dnr 1.5.1.-502-2016

Anmälningsärenden

15 Rapport om feriearbeten sommaren 2016

16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

18 Konferenser och utbildningar

19 Protokoll från pensionärsrådet

20 Protokoll från funktionshinderrådet

21 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

22 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av ordförande, justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p

§5 Upphandling av handledingstjänster inom socialtjänst, förskole- och fritidsverksamhet samt äldreomsorg

§6 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§9 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2016

§10 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - överenskommelse med Fryshuset

§11 Motion om tillgängliga konferenslokaler

§12 Motion om att säkra skolornas långsiktiga verksamhets-förutsättningar

§14 Levande lokala centrum (Riktlinje för centrumutveckling)

§15 Rapport om feriearbeten sommaren 2016

§16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§18 Konferenser och utbildningar

§19 Protokoll från pensionärsrådet

§20 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§21 Anmälan av delegationsbeslut

§22 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.