Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-26

Sammanträde 2018-04-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Folkets Husby, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum


Allmänhetens frågestund klockan 18.00-19.15
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden. Frågestunden inleds med information från Svenska Bostäder om vad som händer i Husby Centrum-projektet.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Begränsning att utöva umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

4 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärende

6 Lex Sarah-anmälan enligt 14 kap. 7 § socialtjänst-lagen (SoL)

7 Lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänst-lagen (SoL)

8 Lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänst-lagen (SoL)

9 Information om lex Sarah-utredning enligt 24 e § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

10 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

11 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

12 Inkomna medborgarförslag

13 Månadsrapport till nämnden i april 2018

14 Ny parklek i Rinkeby

Inriktningsärende Dnr 3.1.-170-2018

15 Inrättande av förskola väster om kvarteret Skagafjord i Kista

Inriktningsärende
Dnr 1.5.3.-183-2013

18 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studiefrämjandet om preventivt föräldraskapsstöd

19 Arrangemang i stadsdelsområdet under Fotbolls-VM för herrar sommaren 2018

Svar på skrivelse från Elvir Kazinic m.fl. (S), Martin Michel m.fl. (MP) och Niklas Thorén (V)
Dnr 1.6.-138-2018

20 Reactor - en trygg träffpunkt

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 1.6.-139-2018

21 Studieresa till Kayseri i Turkiet

21:a Samlokalisering av verksamheter i nya lokaler i Husby Centrum

Sen utsändning
Dnr 1.2.1.-225-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

22 Motion om att starta konceptet Trygg stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-638-2017

23 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteter

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1.-096-2018

24 Strategi för romsk inkludering

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1.-097-2018

25 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barn-familjer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019. Bilaga till Stockholms stads program mot hemlöshet

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1.-132-2018

26 Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1.-153-2018

27 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1.-200-2018

28 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.5.1.-162-2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-205-2018

30 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

Svar på remiss från trafikkontoret Dnr 1.5.1.-081-2018

34 Patientsäkerhetsberättelse Akalla socialpsykiatriska boende 2017

35 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

38 Konferenser och utbildningar

39 Protokoll från pensionärsrådet sammanträde

41 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

42 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

43 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Begränsning att utöva umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

§4 Anmälan av behov av särskilt förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

§6 Lex Sarah-anmälan enligt 14 kap. 7 § socialtjänstlagen (SoL)

§7 Lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

§8 Lex Sarah-utredning enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (SoL)

§9 Information om lex Sarah-utredning enligt 24 e § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§10 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§11 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§13 Månadsrapport till nämnden i april 2018

§15 Inrättande av förskola väster om kvarteret Skagafjord i Kista

§18 Idéburet offentlig partnerskap (IOP) med Studiefrämjandet

§19 Arrangemang i stadsdelsområdet under Fotbolls-VM för herrar sommaren 2018

§21:a Samlokalisering av verksamheter i nya lokaler i Husby Centrum

§22 Motion om att starta konceptet trygg stad

§23 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

§25 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019.

§26 Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

§27 Ändring i reglementen för vissa facknämnder samt stadsdels-nämnderna

§28 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

§29 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

§30 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

§34 Patientsäkerhetsberättelse Akalla socialpsykiatriska boende 2017

§35 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§38 Konferenser och utbildningar

§39 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§41 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

§42 Anmälan av delegationsbeslut

§43 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.