Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

Sammanträdet börjar kl. 17.00 med en sluten del som ej är öppen för allmänheten.
Klockan Läs mer...18.00 börjar det öppna mötet med frågestund för allmänheten.

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

1 A Godkännande av dagordning.

2 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-04-22.

3 Medborgarförslag: erbjuda föräldrar vägledning, dnr 1.2.4/282-2010.

4 Medborgarförslag: samla in glasögon till behövande, dnr 1.2.4/283-2010.

5 Medborgarförslag: anlägga joggingspår , dnr 1.2.4/284-2010.

6 Medborgarförslag: anlägga hundgård, dnr 1.2.4/285-2010.

7 Svar på medborgarförslag: om "utegym" längs hälsans stig, dnr 002/686-2009.

10 Regler för uthyrning av Ungdomens Hus och öppna parker i Skärholmens stadsdelsförvaltning, dnr 5/287-2010.

11 Svar på remissen: Ny ridanläggning i Sätra - genomförandebeslut, dnr 1.5.3/286-2010.

12 Svar på remissen: Sverige för nyanlända - Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16), dnr 1.5.1/189-2010.

13 Fyllnadsnominering till handikapprådet, dnr 8/267-2010.

17 Inkomna skrivelser och beslut.

A. Protokoll gruppledarmöte den 8 april 2010.
B. Protokoll gruppledarmöte den 22 april 2010.
C. Protokoll pensionärsrådet.
D. Protokoll pensionärsrådet den 15 april 2010.

18 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

19 Balanslista uppdrag SDN 6/ 2010-05-20

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§8 Genomgång av närvarande ledamöter – utseende av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

------------------------------------------------------------------------------------------

§9 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med förslag till beslut

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§10 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2010-04-22

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av den öppna delen av sammanträdesprotokoll 2010-04-22

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§11 Medborgarförslag: erbjuda föräldrar vägledning att ta hand om sina barn

Förelåg ett medborgarförslag ställt av Carina Hellström, dnr 1.2.4/282-2010 om att erbjuda föräldrar vägledning/hjälp att ta hand om sina barn.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning med fokus på information om de befintliga möjligheterna som redan finns i stadsdelen. Han fick bifall till detta yrkande.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att medborgarförslaget tillställs förvaltningen för beredning med fokus på information om de befintliga möjligheterna som redan finns i stadsdelen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§12 Medborgarförslag: att samla in glasögon och ge till behövande

Förelåg ett medborgarförslag ställt av Carina Hellström, dnr 1.2.4/283-2010 om att samla in glasögon för att ge till behövande

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget besvaras med att hänvisa till den insamling som redan sker hos optiker och organisationer i välgörenhetssyfte. Han fick bifall till detta yrkande.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att besvara medborgarförslaget med att hänvisa till den insamling som redan sker hos optiker och organisationer i välgörenhetssyfte

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§13 Medborgarförslag: om att anlägga joggingspår

Förelåg ett medborgarförslag ställt av Anders Åkestedt nr 1.2.4/284-2010 om att anlägga joggingspår längs lämpliga sträckor på södermalm.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget tillställs Södermalms stadsdelsnämnd och fick bifall till detta yrkande

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att tillställa medborgarförslaget Södermalms stadsdelsnämnd

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§14 Medborgarförslag: att anlägga en hundgård

Förelåg ett medborgarförslag ställt av Olle Wiktorsson nr 1.2.4/285-2010 om att anlägga en hundgård.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att medborgarförslaget tillställs förvaltningens för beredning och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att medborgarförslaget tillställs förvaltningens för beredning

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§15 Svar på medborgarförslag: om ”utegym” längs hälsans stig

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 002/686/2009 med förslag till beslut

1. att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens svar på medborgarförslaget.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för (m) och (fp) om återremiss av ärendet för att få ett utförligt svar på valet av platser för lokalisering av utegym. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, (m:s) och (fp:s) och hörde bifall till förslaget om återremiss.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att återremittera ärendet till förvaltningen för att få ett utförligt svar på valet av platser för lokalisering av utegym

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§16 Tertialrapport 1 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1./307-2010 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden godkänner Tertialrapport 1 för 2010 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

2. Hos Kommunstyrelsen begärs 1,4 mkr för förskolelokaler med hög hyra.

3. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för (m) och (fp) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för (s) samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta. Han yrkar om omedelbar justering av paragrafen och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna tertialrapport 1 för 2010 och överlämna den till Kommunstyrelsen.

2. hos Kommunstyrelsen begärs 1,4 mkr för förskolelokaler med hög hyra.

3. omedelbart justera paragrafen.

Särskilda uttalanden Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler för (s) samt (v) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler för (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s) samt (v)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-05-20

Liliane Svensson m.fl. (s)

Margareta Johansson m.fl. (v)

Ärende 16

Dnr 1.2.1/307-2010

Tertialrapport 1 i Skärholmen

Särskilt uttalande

Offentlighetsprincipen

Vi har flera gånger påtalat att det är bättre att driva skattefinansierad verksamhet i egen regi. Förutom offentlighetsprincipen, vilken är överlägsen all annan form för inflytande, så finns det flera andra fördelar med egen regi. Gemensamma mätmetoder är en garanti för att säkerställa att målen uppnås. Privata utförare med andra mätmetoder äventyrar detta, vilket framgår av tertialrapporten.

Planering och användandet av resurser nyttjas bäst om de är långsiktiga och inte störs av ideliga upphandlingar, som inte har något egenvärde.

Oro över underskott

Vi känner stor oro över det underskott som uppvisas på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, insatser inom social omsorg om barn och unga samt inom äldreomsorgen.

Vi anser inte att pengasystemet gagnar vår verksamhet i Skärholmen. Vi anser, att valfrihet inte ska kopplas till ett pengasystem.

Ekonomiskt bistånd

Att ekonomiskt bistånd ökar är ju självklart som en följd av det rådande arbetsmarknadsläget.

Det är ytterliggare ett resultat av alliansens införande av hårda och inhumana regler beträffande försäkringskassan. A-kassans nya regler har också bidragit. Det är också ett resultat av att alliansens arbetslinje inte fungerar. I stället för långsiktiga lösningar med satsning på kontinuitet när det gäller alltifrån sommarjobb åt ungdomar till satsningar på utbildning och kompetensutveckling av arbetslösa och personal. Vi är mycket oroade, att arbetslösheten med alliansens politik kommer att bita sig fast på en hög nivå i Skärholmen oavsett att konjunkturen vänder.

Barn och unga

När det gäller social omsorg om barn och unga, så är vi oroliga för att förebyggande insatser kan bli eftersatta. Detta i kombination med den allt mer stigande sociala segregationen kan göra att behovet av insatser kommer att öka. Det är viktigt, att barns utsatthet upptäcks på ett tidigt stadium. Av tertialrapporten framgår att c:a 30 % av de inledda utredningarna på barnenheten rör misshandel av kvinnan där barn finns. C:a 25 % rör misstanke om fysiskt övergrepp mot barn. Detta är alarmerande siffror över hur kvinnor och barns situation ser ut.

Det ökade drogmissbruket är ett tecken på, att det behövs mer av insatser.

Besparingar får aldrig gå ut över kvaliteten på barns och ungdomars behov av insatser. Följden av det kan bli katastrofala.

Äldreomsorgen

När det gäller äldreomsorgen, så visar det tydligt att ersättningssystemet inte är genomtänkt.

Vi har tidigare protesterat när det gäller, att omvandla servicehuset i Skärholmen till trygghetsboende, som ju är en anpassad form för dem som kan klara sig med enbart hemtjänst.

Att den sociala dagliga verksamheten i Sätra avvecklas innebär också en försämring för de äldre, som har det svårast.

Som en följd av att servicehuset i Skärholmen lagts ner, så kommer hemtjänsten att öka.

Personalen

En arbetsgivare, som tar hand om sin personal och där man kan känna sig trygg är en tillgång för verksamheten. Vi konstaterar, att korttidssjukskrivningen har gått upp

Att långtidssjukskrivningen har minskat beroende på att de långtidssjuka har slutat blir därför mindre intressant. Man måste då fråga sig vad beror det på, att sjukskrivningen ökar?

Vi anser att det är viktigt med friskvård och har därför föreslagit att all personal ska ha rätt till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Det är också viktigt att man blir sedd och får kompetensutveckling och utbildning för att slippa bli övertalig. I Skärholmen har vi få chefer med utländsk bakgrund fast en stor del av vårdpersonalen härstammar från ett annat land.

Det vore naturligt, tycker vi, att cheferna speglar personalsammansättningen.

Slutsats

Vi konstaterar, att det finns åtskilligt i tertialrapport 1, som ger oro inför framtiden.

Dessvärre vet vi inte resultatet av alliansens förda politik förrän i bokslutet för 2010.

Hur omvärlden kommer att se ut då vet ingen. Men det hindrar inte att tro att Skärholmens befolkning kommer att behöva mer av våra samlade resurser

Vi är övertygade om, att det skulle vara lättare att hitta bra samverkansformer mellan socialtjänst, skola, BVC och polis om grundskolan hade Skärholmens förvaltning som huvudman.

Det behövs också en helhetsbild över behoven och ett solidariskt tänkesätt. Vi är angelägna om, att öka medborgarnas insyn och därmed möjlighet att påverka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga två Särskilt uttalande (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd

Rebwar Hassan m.fl (mp)

Ärende 16 Dnr 1.2.1/307-2010

Tertialrapport 1 för 2010

Särskilt uttalande


Vi miljöpartiet vill först framföra ett tack till förvaltningen för ett gott arbete trots den borgerliga majoritetens nedskärningar.

Vi är mycket oroliga för borgerligas nedskärningar, särskilt inom socialtjänsten och även inom barnomsorgen och äldreomsorgen. Det har lett till kraftigt försämrad kvalitet samt att många utsatta barn far illa. Vi anser att utförare inte spelar så stor roll utan att kvaliteten är det viktiga, men egenregi anbud ska alltid läggas.

Miljöpartiet har en annan budget med andra förutsättningar då vi avsätter betydligt mer resurser till stadsdelarna och inte urholkar stadsdelarnas innehåll genom att centralisera verksamheten.
När det gäller barn och unga så är vi oroliga för att förebyggande insatser kan bli eftersatta. Detta i kombination med den allt mer stigande sociala segregationen kan göra att behovet av insatser kommer att öka. Det är viktigt, att barns utsatthet upptäcks på ett tidigt stadium. Av tertialrapporten framgår att c:a 30 % av de inledda utredningarna på barnenheten rör misshandel av kvinnan där barn finns. C:a 25 % rör misstanke om fysiskt övergrepp mot barn. Detta är alarmerande siffror över hur kvinnor och barns situation ser ut. Det ökade drogmissbruket är ett tecken på, att det behövs mer av insatser. Besparingar får aldrig gå ut över kvaliteten på barns och ungdomars behov av insatser.

När det gäller äldreomsorgen så visar det tydligt att ersättningssystemet inte är genomtänkt. Vi har tidigare protesterat mot omvandlingen av servicehuset i Skärholmen till trygghetsboende, som ju är en anpassad form för dem som kan klara sig med enbart hemtjänst. Att den sociala dagliga verksamheten i Sätra avvecklas innebär också en försämring för de äldre, som har det svårast. Som en följd av att servicehuset i Skärholmen lagts ner, så kommer hemtjänsten att öka.

Vi vill folkhälsa ska vara ett prioriterat område som ska drivas parallellt med miljö-, stadsmiljö-, demokrati-, natur-, idrotts-, friluftsarbetet i staden. Folkhälsoprogrammet som lades ner 2007 bör uppdateras och återinföras.

Den ökade andelen av ekologiska livsmedel är glädjande och vi ser fram emot att förvaltningen tar fram förslag till öka den delen.

Vad gäller ekologiska livsmedel i staden så bedriver den moderatledda majoriteten en alltför defensiv politik. Redan idag har vissa stadsdelsförvaltningar uppnått 20 % eller mer ekologiska livsmedel och att då ha ett mål på 15 % till år 2011 är allt annat än framåtsyftande.

Det ökade antalet personer med ekonomiskt bistånd är också ytterligare ett resultat av alliansens införande av hårda och inhumana regler beträffande försäkringskassan. A-kassans nya regler har också bidragit. Det är också ett resultat av att alliansens arbetslinje inte fungerar. I stället för långsiktiga lösningar med satsning på kontinuitet när det gäller alltifrån sommarjobb åt ungdomar till satsningar på utbildning och kompetensutveckling av arbetslösa och personal. Vi är mycket oroade, att arbetslösheten med alliansens politik kommer att bita sig fast på en hög nivå i Skärholmen även efter konjunkturen har vänt.

Jobbtorgen är misslyckade. Den borgerliga majoriteten har utlovat att samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist ska via jobbtorget få en snabb insats och jobbgaranti. Det är ett misslyckande särskilt som förvaltningen säger att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har ökat den senaste månaden.

En arbetsgivare, som tar hand om sin personal och där man kan känna sig trygg är en tillgång för verksamheten. Vi anser att det är viktigt med friskvård och har därför föreslagit att all personal ska ha rätt till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. I Skärholmen har vi få chefer med utländsk bakgrund fast en stor del av vårdpersonalen härstammar från ett annat land. Det vore naturligt, tycker vi, att cheferna speglar personalsammansättningen.

Vi konstaterar att det finns åtskilligt i tertialrapport 1 som ger oro inför framtiden. Dessvärre vet vi inte resultatet av alliansens förda politik förrän i bokslutet för 2010. Det behövs också en helhetsbild över behoven och ett solidariskt tänkesätt. Vi är angelägna om att öka medborgarnas insyn och därmed möjlighet att påverka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§17 Regler för uthyrning av Ungdomens Hus och öppna parker i Skärholmens stadsdelsförvaltning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 5/287-2010 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta förslag till regler för uthyrning av Ungdomens Hus och öppna parker inom barn, unga och fritid att gälla omgående.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade för (m) och (fp) på att ärendet återremitteras för att frågan om prioritering mellan olika grupper av förhyrare såsom unga/äldre/övriga skall klargöras. Han yrkade även att ett klargörande av hur Trivselföreningen Kulan påverkas av reglerna utreds. Ledamoten Andrea Femrell(m) yrkade även att frågan om varför olika taxor skall tillämpas utreds och principerna bakom förklaras. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade även om återremiss av ärendet för (s), (v), (mp).

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att återremittera ärendet till förvaltningen för att frågan om prioritering mellan olika grupper av förhyrare såsom unga/äldre/övriga skall klargöras. Även att ett klargörande av hur Trivselföreningen Kulan påverkas av reglerna utreds. Likaså att frågan om varför olika taxor skall tillämpas utreds och principerna bakom förklaras.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§18 Svar på remissen: Ny ridanläggning i Sätra – genomförandebeslut

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/286-2010 med förslag till beslut

att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag på remissen.

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar för (m) och (fp) om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Tillika gör ledamoten Liliane Svensson (s) för (s), (v), (mp). Hon anmäler även ett särskilt uttalande för (s), (v), (mp) enligt bilaga ett. Stycke ett, två samt tre i detta särskilda uttalande ställer sig (m) samt (fp) bakom genom ledamoten Andrea Femrell (m). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör enhälligt bifall till detta. Han yrkar även om omedelbar justering av ärendet och får bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att

1. godkänna förvaltningens förslag på remissen.

2. omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler även ett särskilt uttalande för (s), (v), (mp) enligt bilaga ett. Stycke ett, två samt tre i detta särskilda uttalande ställer sig även (m) samt (fp) bakom genom ledamoten Andrea Femrell (m)

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga ett Särskilt uttalande (s), (v), (mp) samt med stöd av (m), (fp) för stycke ett, två samt tre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2010-05-20

Liliane Svensson m.fl. (s)

Margareta Johansson m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Samt (m) och (fp) stycke ett, två samt tre

Ärende 18

Dnr 1.5.3/286-2010

Remiss: Ny ridanläggning i Sätra-genomförandebeslut.

Särskilt uttalande

Vi välkomnar förslaget till genomförande av ny ridanläggning i Sätra. Det är glädjande med en satsning på en idrott, som många ungdomar är engagerade i. Närheten till natur och ansvaret för djuren är viktiga fritidsintressen. Traditionellt har det varit mest flickor, som har ägnat sig åt ridsport. Med rätt satsning borde det också även tilltala pojkar vilket har blivit vanligare numera. Att anläggningen blir tillgänglighetsanpassad är bra och gör, att anläggningen kan användas av fler.

Sedan diskussionerna om en ny ridanläggning aktualiserades har Naturreservatet blivit verklighet. Det är viktigt, att så små ingrepp som möjligt görs i reservatet vid uppförandet och anläggandet av ridanläggningen. Det är angeläget att områdets karaktär bevaras. Miljön inom området för ridanläggningen ska utformas optimalt.

Vi vill också framhålla betydelsen av att vägen genom skogen fram till den nya anläggningen görs så trygg som det bara är möjligt. Det gäller utformningen, öppenhet samt inte minst belysningen med tanke på den mörka årstiden.

För övrigt instämmer vi i den av S och V avgivna reservationen och den av Mp avgivna särskilda uttalandet i Idrottsnämnden 2010-03-16.

§19 Svar på remissen: Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/189-2010 med förslag till beslut att

1. att lämna detta tjänsteutlåtande som yttrande på inkommen remiss gällande Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SoU 2010:16)

2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta. Han yrkade även om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsförvaltning beslöt

att

1. lämna detta tjänsteutlåtande som yttrande på inkommen remiss gällande Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SoU 2010:16)

2. omedelbart justera paragrafen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§20 Fyllnadsnominering till handikapprådet

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 8/267-2010 med förslag till beslut att utse Nadi Farkas till ledamot i det lokala handikapprådet enligt nominering från handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms Stad

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och fick bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt enhälligt

att utse Nadi Farkas till ledamot i det lokala handikapprådet enligt nominering från handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms Stad

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§21 Inkomna skrivelser och beslut

A. Protokoll gruppledarmöte den 8 april 2010.

B. Protokoll gruppledarmöte den 22 april 2010.

C. Protokoll pensionärsrådet.

D. Protokoll pensionärsrådet den 15 april 2010.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna och besluten A-D läggs till handlingarna och fick bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna och besluten A - D till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------

§22 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade att skrivelserna läggs till handlingarna och fick bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga skrivelserna till handlingarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§23 Balanslista uppdrag SDN 6/ 2010-05-20

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade att balanslistan läggs till handlingarna med tillägget att uppdraget att se över befintlig handlingsplan för samverkan mellan skola, fritid och socialtjänst redovisas på nästkommande sammanträde. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, att lägga balanslistan till handlingarna med tillägget att uppdraget att se över befintlig handlingsplan för samverkan mellan skola, fritid och socialtjänst sker på nästkommande sammanträde och hörde bifall till detta förslag.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att lägga balanslistan till handlingarna med tillägget att uppdraget att se över befintlig handlingsplan för samverkan mellan skola, fritid och socialtjänst redovisas på nästkommande sammanträde

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§24 Övriga frågor

Efter en diskussion om Sätra Centrum så avslutade ordföranden Jan Jönsson (fp) sammanträdet kl. 19.15