Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-27

Sammanträde 2014-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-02-27, öppna delen

Medborgarförslag

4 Ängens skatepark, dnr 1.2.4/136-2014

Beslutsärenden

5 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017, dnr 1.2.1/342 - 2014

6 Månadsrapport per februari 2014, dnr 1.2.1/341-2014

7 Ansvarig för hälso- och sjukvård enligt 29§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på Frösätra och Solholmens gruppboende enligt Socialtjänstlagen (SoL), dnr 1.2.1/100- 2014

Remissärenden

10 Svar på remiss gällande ansökan om serveringstillstånd till Restaurang Nohadra, dnr 1.5.2./312- 2014. Omedelbar justering

11 Remissvar om förslag till riktlinjer för serveringstillstånd, dnr 1.5.2/110-2014

12 Uppdragsbekräftelse - Fossilbränsleoberoende organisation 2030, dnr 1.5.1/1020-2013

13 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015, dnr 1.5.3/340-2014

Anmälningsärenden

14 Svar på skrivelse om äldres utevistelse, dnr 7./703-2013.

15 Återrapport om äldre och funktionsnedsattas utsatthet för våld, dnr 7./558-2013

17 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-02-27
b. Protokoll från Pensionärsrådet
c. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2014-03-19 Dukas till sammanträdet
d. Stadsrevisionen. Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden.
e. Yttrande om Nybyggnad av idrottshall, Sätrahallen, Sätra idrottsplats - för kännedom, dnr 1.5.3/134-2014
f. Utdrag. Kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-05, §4
g. Protokollsutdrag Socialnämndens sammanträde 2014-03-04, §7
h. Sammanträdesprotokoll 2/2014. Tillståndsutskottet.
i. Ung nattvandring. Projektplan. Februari 2014. Dukas till sammanträdet
j. Cannabisförebyggande arbete i Skärholmen 2014. Projektplan 201402.
Dukas till sammanträdet

18 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Balanslista uppdrag SDN 4/2014-03-27, dnr 1.2.1/012-2014

§16 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§17 Godkännande av dagordning

§18 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-02-27, öppna delen

§19 Medborgarförslag om Änges skatepark

§20 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

§22 Ansvarig för hälso- och sjukvård enligt 29§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på Frösätra och Solholmens gruppboende enligt Socialtjänstlagen (SoL)

§23 Svar på remiss gällande ansökan om serveringstillstånd till Restaurang Nohadra

§24 Remissvar om förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

§25 Uppdragsbekräftelse ­ Fossilbränsleoberoende organisation 2030

§26 Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

§27 Svar på skrivelse om äldres utevistelse

§28 Återrapport om äldre och funktionsnedsattas utsatthet för våld

§30 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§31 Balanslista uppdrag SDN 4/2014-03-27

§32 Minskad sjukfrånvaro på förskolorna

§33 Aktiverande tv- och dataspel för äldre

§34 Verka för en giftfri förskola