Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgakontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 7/2017-06-15, § 14-§ 41

Medborgarförslag

4 Skärholmens hembygdsförening önskar tillgång till säkert förvaringsutrymme, dnr 1.2.4./549-2017

5 Naturvård: låt getter äta sly i Sätraskogen, dnr 1.2.4./550-2017

6 Installera en dricksvattenfontän/kran vid Sätra IP, dnr 1.2.4./708-2017

Svar på medborgarförslag

7 Svar på tio medborgarförslag om kommunala ordningsvakter, trygghetsnummer och kameraövervakning

dnr 1.2.4./214-2017, 1.2.4./281-2017, 1.2.4./282-2017, 1.2.4./283-2017, 1.2.4./284-2017, 1.2.4./285-2017, 1.2.4./286-2017, 1.2.4./287-2017, 1.2.4./288-2017, 1.2.4./ 394-2017

Beslutsärenden

8 Upphandling lokalvård, förskola och fritid, dnr 2.2.2./641-2017

9 Månadsrapport juli, dnr 1.2.1./552-17

11 Tillsynsplan 2017 gällande folköl och tobak, dnr 1.6./623-2017

Remissärenden

12 Motion om ett pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden, dnr 1.5.1./228-2017

13 Motion om att utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten, dnr 1.5.1./376-2017

14 Svensk social trygghet i en globaliserad värld, dnr 1.5.1./421-2017

15 Gångplan för Huddinge kommun, dnr 1.5.3./434-2017

16 Slutrapport från utredning av servicehus, dnr 1.5.1./466-2017

17 Stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, dnr 1.5.1./483-2017

18 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd, dnr 1.5.1./503-2017

19 Motion om en stadsdelsnämndsreform, dnr 1.5.1./529-2017

20 Svar på remiss Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, dnr 1.5.1./565-2017

21 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms Stad 2018 - 2022, Dnr 1.5.1./603-2017

22:a Serveringstillstånd Zòcalo Skärholmen, dnr 1.5.2./591-2017

22:b Serveringstillstånd Le Croissant Skärholmen, dnr 1.5.2./709-2017

Anmälningsärenden

23 Nominering Lagervalls stipendium, dnr 6./576-2017

24 Remissvar angående utställning av ny översiktsplan för Stockholms Stad, dnr 1.5.1./617-2017

25 Ansökan om medel inom uppdrag psykisk hälsa 2017, dnr 2.1./510-2017

26 Ansökan om medel inom uppdrag psykisk hälsa 2017, dnr 2.1./511-2017

27 Vidaredelegation av beslutanderätt, dnr 2.2.2./497-2017

28 Vidaredelegation av beslutanderätt, dnr 2.2.2./559-2017

Protokoll

29:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2017-06-15

29:b Protokoll från Gruppledarmöte 2017-06-15

29:c Protokoll från Pensionärsrådet 2017-08-17

29:d Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2017-08-18

29:e Protokoll från Ungdomsrådet 2017-06-12

30 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Balanslista uppdrag SDN 8/2017-08-24, dnr 1.2.1./001-2017

§18 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§19 Godkännande av dagordning

§20 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 7/2017-06-15, § 14 - § 41

§21 Skärholmens hembygdsförening önskar tillgång till säkert förvaringsutrymme

§22 Naturvård: låt getter äta sly i Sätraskogen

§23 Installera en dricksvattenfontän/kran vid Sätra IP

§24 Kommunala ordningsvakter i Skärholmen, trygghetsnummer och kameraövervakning

§25 Upphandling lokalvård, förskola och fritid

§28 Tillsynsplan 2017 gällande folköl och tobakstillsyn

§29 Motion om ett pilotprojekt med japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden

§30 Motion om att utveckla och kvalitetssäkra hemtjänsten

§31 Svensk social trygghet i en globaliserad värld

§34 Stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

§35 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

§36 Motion om en stadsdelsnämndsreform

§37 Svar på remiss Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre

§38 Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms Stad 2018-2022

§39:b Serveringstillstånd Le Croissant Skärholmen

§41 Remissvar angående utställning av ny översiktsplan för Stockholms Stad

§42 Ansökan om medel inom uppdrag psykisk hälsa 2017

§43 Ansökan om medel inom uppdrag psykisk hälsa 2017

§44 Vidaredelegation av beslutanderätt

§45 Vidaredelegation av beslutanderätt

§47 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§48 Balanslista uppdrag SDN 8/2017-08-24

§49 Skrivelse om projektpengar

§50 Skrivelse om klotter, nedskräpning och skadedjur i stadsmiljön

§51 Skrivelse om konstverk i Vårberg

§52 Skrivelse om högljudd musik på torget