Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medbogarkontoret, Bodholmsplan 2

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.

Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.

Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på Medborgarkontoret.

Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 5/2018-04-19, § 16-§ 39

Medborgarförslag

4 Bygg utegym på tryggare platser, dnr 1.2.4./306-2018

5 Bullerskydd kring Sätradalsparken, dnr 1.2.4./382-2018

6 Förbättringsförslag för hundrastområdet i Bredäng, dnr 1.2.4./350-2018

7 Bygg fler grillplatser i Sätradal, dnr 1.2.4./330-2018

Svar på medborgarförslag

8 Belysning på skogsvägen vid Sätra strandbad, dnr 1.2.4./1016-2017

9 Önskemål om ramp vid trappa ned till Hälsans stig samt förslag om att förbättra underlaget vid återvinningsstationen vid Söderholmsskolan, dnr 1.2.4./035-2018

10 Svar på 54 medborgarförslag om ordningsvakter, trygghetsnummer och kameraövervakning i stadsdelsområdet Skärholmen, främst Sätra, dnr 1.2.4./780-2017, 1.2.4./867-2017, 1.2.4./868-2017, 1.2.4./869-2017, 1.2.4./870-2017, 1.2.4./871-2017, 1.2.4./022-2018, 1.2.4./042-2018, 1.2.4./117-2018

11 Skapa avgiftsfria fritidsaktiviteter för barn och unga, dnr 1.2.4./1096-2017

12 Kulturhus i Sätra, dnr 1.2.4./1106-2017

Svar på skrivelser

13 Trygghetsmål, dnr 1.2./135-2018

14 Matvärdar på äldreboenden, dnr 7./125-2018

16 Idéburet offentligt partnerskap avseende 127-trygghet, dnr 1.2.5./375-2018

17 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor, dnr 8./377-2018

18 Dataskyddsombud för Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 2.4./381-2018

Anmälningsärenden

19 Förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice, dnr 1.5.1./274-2018

21 Beslut om statsbidrag för projekt som syftar till ökat valdeltagande, dnr 1.2.6./027-2018

22 Årsrapport Västernorrlandsmodellen, dnr 2.1./1103-2016

23 Anmälan om studieresa till Madrid, dnr 1.1./323-2018

24 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hasselholmen 1 i Vårberg, dnr 1.6./312-2018

25 Remissvar internremiss Trafikverket Förbifart Stockholm, dnr 1.5.3./216-2018

26 Remissvar internremiss Ellevio ang. mark- och sjökabel i Sätraskogens naturreservat, dnr 1.5.1./128-2018

27 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av Elektronisk körjournal och intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA), dnr 2.2.2./233-2018

Protokoll

28 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-04-19
b. Gruppledarmöte 2018-04-19
c. Pensionärsrådet 2018-05-16
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2018-05-18
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-04-12
f. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2018-04-13

29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Balanslista uppdrag SDN 6/2018-05-24, dnr 1.2.1./001-2018

§17 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§18 Godkännande av dagordning

§19 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 5/2018-04-19, § 16-§ 39

§20 Bygg utegym på tryggare platser

§21 Bullerskydd kring Sätradalsparken

§22 Förbättringsförslag för hundrastområdet i Bredäng

§23 Bygg fler grillplatser i Sätradal

§24 Belysning på skogsvägen vid Sätra strandbad

§25 Önskemål om ramp vid trappa ned till Hälsans stig samt förslag om att förbättra underlaget vid återvinningsstationen vid Söderholmsskolan

§26 Svar på 54 medborgarförslag om ordningsvakter, trygghetsnummer och kameraövervakning i stadsdelsområdet Skärholmen, främst Sätra

§27 Skapa avgiftsfria fritidsaktiviteter för barn och unga

§29 Trygghetsmål - Svar på skrivelse

§30 Matvärdar på äldreboenden - Svar på skrivelse

§32 Idéburet offentligt partnerskap avseende 127-trygghet

§33 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§34 Dataskyddsombud för Skärholmens stadsdelsnämnd

§37 Beslut om statsbidrag för projekt som syftar till ökat valdeltagande

§38 Årsrapport Västernorrlandsmodellen

§39 Anmälan om studieresa till Madrid

§40 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hasselholmen 1 i Vårberg

§41 Remissvar internremiss Trafikverket Förbifart Stockholm

§43 Vidaredelegation av beslutanderätt, gemensam upphandling av Elektronisk körjournal och intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA)

§45 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§46 Balanslista uppdrag SDN 6/2018-05-24

§47 Socialtjänstens insatser riktade till unga i riskzon och kriminalitet - Skrivelse, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet

§48 Förslag till beslut om framtida möjligheter för stadsdelens fritidsgårdsverksamhet

§49 Förslag till beslut om orienteringstavlor