Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under § 1 - 16

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

Dnr: 1.1. -39/16
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

8 Skrivelse om ökad sjukfrånvaro

Svar på skrivelse från Kristina Lutz m.fl., (M), Jesper Svensson (L), Gunnar
Caperius (C) samt Johan Sunbring (KD)
Dnr: 1.6. -520/15
(Utsändes)
Handläggare: Anna Arkelius Tel: 08-508 15 033

9 Medborgarförslag angående trädplantering vid Kyrkogårdsvägen

Dnr: 1.2.4. -25/16
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 024

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Månadsrapport mars 2016

(Utsändes senare)
Dnr 1.2.1. -72/16
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

12 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

13 Inkomna medborgarförslag enligt lista

14 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

15 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021

16 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021


SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: AnnChristin Jonsson Tel: 08-508 14 831

18 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Mia Berggren Tel: 08-508 15 021


Föredragningslista
Sida 1 (3)2016-03-17

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

§8 Skrivelse om ökad sjukfrånvaro

§9 Medborgarförslag angående trädplantering vid Kyrkogårdsvägen

§10 Månadsrapport mars 2016

§11 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§15 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§16 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§18 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista