Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärende

3 Upphandling av omvårdnadshemmet Ljungbacken

Remissärenden

4 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning - ändring av mätinstrument för nivåbedömning.

Svar på remiss kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0308/2010.

5 Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall

(Ds 2020:21).
Svar på remiss kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0400/2010

6 Rekommendation att anta förslag till överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården.

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0402/2010

7 Differentierad timschablon i lagen (1993:389) om assistansersättning.

Svar på remiss kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0408-2010

8 Öppna standarder - tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0359/2010

9 Revidering av stadens basnyckeltal

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0358-2010

Övriga beslutsärenden

10 Månadsrapport för juli 2010

Dnr 1.2-0840/2009
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Tillägg till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens reglemente

12 Halvårsrapport av familjevårdsprojekt

13 Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

14 Förlängning av avtal med Stockholms Stadsmission avseende driften av Norrtulls planeringshem.

15 Förlängning av avtal med Stockholms Stadsmission avseende driften av Råcksta stöd- och referensboende.

16 Anmälan av överklagande till Kammarrätten.

17 Förlängning av samverkansavtal med Stockholms läns landsting om vård och boende för hemlösa med allvarliga fysiska sjukdomar

18 Aktiviteter under 2010 - Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

19 Anmälan av den övergripande Europeiska rapporten från projektet NLAO om inkludering på bostads - och arbetsmarknaden samt fortsättning av projektet

20 Den integrerade verksamheten för hemlösa vid Pelarbacken - genomförandeplan

Anmälningsärenden

21 Anmälan av beslut från Justitieombudsmannen (JO)

22 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

23 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 30 augusti 2010.

§3 Upphandling av omvårdnadshemmet Ljungbacken

Dnr 2.7-0024/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta anbudet från Skarpnäck Care AB.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningsledningen att teckna avtal med Skarpnäck Care AB om drift av omvårdnadshemmet Ljungbacken från och med 1 mars 2011 till och med 28 februari 2014 med möjlighet till förlängning ett år.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 25 mars 2010 att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag i upphandlingen av driften av omvårdnadshemmet Ljungbacken. Vid anbudstidens utgång hade anbud inkommit från Skarpnäck Care AB, Attendo Individ och Familj AB och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF).

Attendo Individ och Familj AB uppfyllde inte kravet på ekonomisk stabilitet och gick därför inte vidare i anbudsprövningen. Skarpnäck Care AB och SAF:s anbud uppfyllde samtliga ska-krav på tjänsten och gick vidare till kvalitetsprövningen.

Utvärderingen av anbuden har gjorts utifrån den utvärderingsmodell och de kriterier som nämnden fastställt i förfrågningsunderlaget. Efter utvärdering är anbudet från Skarpnäck Care AB det mest fördelaktiga alternativet med hänsyn taget till pris och kvalitet, för att driva verksamheten vid Ljungbacken.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 juni 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boskovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boskovic (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att omgående avbryta upphandlingen av omvårdnadshemmet Ljungbacken.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför i övrigt följande.

Majoritetens beslut att på enbart ideologisk grund privatisera och upphandla så stor del av stadens verksamhet är olycklig. Istället borde stadens verksamheter bedrivas utifrån vad som ger bäst kvalitet. Samtidigt är begreppet kvalitet allt för komplext för att omvandlas till ett upphandlingsunderlag eller till ett avtal. Vi är övertygade om att denna verksamhet långsiktigt lyckas bättre om målet är hög kvalitet än om verksamheten drivs med målet vinstmaximering.

Vidare finns det skäl att vara orolig för en försämrad insyn, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten, om den övergår från kommunal till privat drift. Erfarenheten visar tydligt att stadens möjligheter att kontrollera de privata utförarna är begränsad.

§4 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – ändring av mätinstrument för nivåbedömning

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0308/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar hänvisa till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsledningskontorets förnyelseavdelning har utarbetat ett förslag till förändringar i bedömningssystemet för nivåplaceringar i LSS-verksamheterna bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna samt daglig verksamhet.

Förslaget innebär att nuvarande bedömningsinstrument omarbetas och ges en högre viktning i de parametrar som bl. a. IKE, Institutet för kommunal ekonomi, i sin utvärdering av resursfördelningssystemet, pekat på när det gäller att fånga behoven för bl. a. personer med neuropsykiatriska funktionshinder och personer med utåtagerande beteende.

Förvaltningen instämmer i stadsledningskontorets förslag att förändra poängsättningen i det nuvarande bedömningsinstrumentet. Förslaget innebär mindre ingrepp i resursfördelningssystemet och fördelar de 20 mnkr som avsatts för förändringen till de grupper och personer som avsetts i översynen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 juni 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

De föreslagna förändringarna verkar vara steg i rätt riktning, och borde innebära större möjligheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med utåtagerande beteende att få sina behov tillgodosedda. Vi ser fram emot att ta del av handikapprådets synpunkter, eftersom vi anser att deras uppfattning måste väga tungt. Tidigare har handikapporganisationerna riktat en hel del kritik mot det centrala bedömningskansliet och bland annat ifrågasatt att nivåbedömningarna inte kan överklagas. Det är därför av stor vikt att mätinstrumenten uppfattas som trovärdiga av alla parter.

§5 Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall

Svar på remiss av departementspromemoria (Ds 2010:21)

Dnr 1.6 – 0400/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Vistelseutredningen överlämnade i april 2009 sitt betänkande ”Ingen får vara Svarte Petter – Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten” (SOU 2009:38) till regeringen. Utredarens uppdrag var att utreda vistelsebegreppet i socialtjänstlagen (2001:453) i vissa situationer. I promemorian föreslås, till skillnad från Vistelseutredningens förslag, att det ska vara bosättningskommunen som ansvarar för insatser under en tillfällig, planerad vistelse i en annan kommun. Departementspromemorian innehåller även en del andra förtydliganden av vistelseutredningens förslag som förstärker boendekommunernas sammanhållna vårdansvar för personer som får ett bistånd i form av boende eller placering enligt SoL (socialtjänstlagen) eller LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), i en annan kommun. En utvidgning av rätten att begära s.k. förhandsbesked enligt LSS föreslås också för att underlätta för den enskilde att begära insatser i en kommun där han eller hon har varit placerad men istället vill bosätta sig permanent i.

Förvaltningens synpunkter rör främst de delar som handlar om det sammanhållna vårdansvaret för barn, ungdomar och vuxna med insatser enligt SoL och LSS. Förvaltningen instämmer i de delar som stärker den enskildes rätt att själv välja var han eller hon vill vara bosatt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Rekommendation att anta förslag till överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0402/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har tagit fram förslag till en överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård. Förvaltningen välkomnar en överenskommelse kring samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården men anser att den måste förtydligas. Begrepp och formuleringar som används i överenskommelsen förekommer främst inom omsorgen om äldre. Exempel och begrepp borde anpassas så att de omfattar hela målgruppen och alla åldrar.

Enligt en principöverenskommelse från 1994 utför landstinget det hälso- och sjukvårdsansvar som åligger kommunen inom särskilda boenden och daglig verksamhet enligt LSS. I förslaget till överenskommelse vid in- och utskrivning i slutenvård saknas information om hälso- och sjukvårdsansvar vid LSS samt en hänvisning till principöverenskommelsen.

I överenskommelsen tas rutiner för utskrivning från psykiatrisk tvångsvård upp. Texten är onödigt komplicerad och förvaltningen hade hellre sett att man skrev i överensstämmelse med de anvisningar som finns i ämnet från statligt håll så som Socialstyrelsens meddelandeblad SOSFS 2008:18 Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Differentierad timschablon i lagen (1993:389) om assistansersättning

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0408/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen utrett hur ett kostnadseffektivt system med differentierad timschablon för assistansersättning kan genomföras. Förslaget ska resultera i motsvarande besparingseffekt på assistansersättningen som LSS-kommitténs förslag i slutbetänkandet ”Möjlighet att leva som andra, SOU 2008:77. Redovisningen ska också innehålla en jämförelse av kostnaderna mellan Försäkringskassans och LSS-kommitténs förslag.

Förvaltningens uppfattning är att det förslag Försäkringskassan arbetat fram är en positiv vidareutveckling av LSS-kommitténs förslag. Försäkringskassans förslag ger större flexibilitet när det gäller användandet av personlig assistans och därmed större möjlighet till delaktighet för den enskilde. Dessutom är förslaget mer kostnadseffektivt än det förslag LSS-kommittén presenterat i sitt slutbetänkande. Förvaltningen anser samtidigt att Försäkringskassans utredning behöver kompletteras med en analys av administrativa och ekonomiska konsekvenser för landets kommuner.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Öppna standarder – tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0359/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen anser att stadsledningskontoret i sitt tjänsteutlåtande tar upp viktiga frågor om stadens IT-infrastruktur och förutsättningarna för att tillgängliggöra allmänna handlingar i elektroniskt format. Förvaltningen tillstyrker att kommunstyrelsen godkänner dokumentet Öppna standarder – tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format. Det är angeläget att dokumentets intentioner får genomslag i stadens verksamheter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Revidering av stadens basnyckeltal

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0358/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadens nyckeltal gäller enligt tidigare beslut år 1999 (Utl 1999:58) och år 2005 (Utl 2005:146 RI dnr 119-3797/2004). Det aktuella ärendet innebär en revidering av de av kommunfullmäktige tidigare beslutade basnyckeltalen. Ambitionen har varit att samordna nyckeltalen med annan officiell statistik via exempelvis Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, Skolverket med flera. De föreslagna nyckeltalen kommer att redovisas i stadens uppföljningsdokument. Ett antal redovisas i årsredovisningen, men några kommer också att redovisas i tertialrapporterna.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig positiv till stora delar av förslaget om en revidering.

Förvaltningen föreslår dock att nyckeltalen avseende områdena Individ- och familjeomsorg och Ekonomiskt bistånd även ska omfatta Enheten för hemlösa för att möjliggöra jämförelser med stadsdelsnämnderna, men också för att få en mer rättvisande rapportering för staden som helhet. Förvaltningen föreslår också att nuvarande nyckeltal ”Antal och andel studerande elever som avslutar sin utbildning inom sfi-undervisning som fått lägst betyget godkänd” kvarstår och kompletteras med ett nytt nyckeltal ”Antal och andel studerande elever som arbetar två respektive tre år efter avslutad sfi”. Förvaltningen föreslår samtidigt att de nyckeltal avseende sfi som förordas i remissen inte införs.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Månadsrapport för juli 2010

Dnr 1.2-0840/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten per 31 juli 2010

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett överskott på 10,9mnkr.

För driftverksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 11,5mnkr och för stadsövergripande frågor ett överskott på 0,5mnkr. Stöd till utomstående organisationer beräknas lämna ett nollresultat medan för entreprenader och upphandlad verksamhet prognostiseras ett underskott på 1,1mnkr. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett nollresultat. En av nämndens två resultatenheter prognostiserar ett underskott på 0,4mnkr. Nämndens prognostiserade resultat bedöms därför vara ett överskott på 11,3mnkr efter resultatöverföring.

Antalet sfi-studerande bedöms komma att uppgå till ca 9300 prestationer vid årets slut.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 augusti 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är intressant att följa den ekonomiska utvecklingen helt utan konsekvensanalyser, och att perspektiv på kvalité inte finns med för de verksamheter där nedskärningen i budget på 60 miljoner kronor har varit kännbara. Nu förväntas ett överskott på 10, 9 mnkr samtidigt som vi kan se att inflödet av klienter till Enheten för hemlösa är fortsatt högt.

Det saknas fortfarande långsiktiga insatser för att nå de ungdomar som varken har arbete eller studerar och som inte har fullföljt gymnasieskolan. Det är allvarligt och samtidigt är avsaknaden av Navigatorcentrum för ungdomar en tydlig brist.

Höjningen av familjerådgivningsavgiften med nästan 100 % har nu slagit igenom på stadens egen familjerådgivning. Det är anmärkningsvärt att nämnden fortfarande inte har fått någon som helst rapport eller underlag om hela ”kundvalet”. Inga brukarundersökningar finns att tillgå, ingen uppföljning och ingen som helst jämförande studie mellan de olika enheterna som ingår i kundvalet. Detta tyder på att majoriteten har ett svagt intresse för kvalitén på familjerådgivningen.

§11 Tillägg till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens reglemente

Dnr 1.1-0419/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del förslag till tillägg till nämndens reglemente.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslaget tillägg till nämndens reglemente.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

Staden har sedan hösten 2006 tecknat överenskommelser med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tillhandahåller boende för asylsökande barn och ungdomar samt boende för barn och ungdomar som fått permanent uppe-hållstillstånd. Detta uppdrag regleras inte i socialtjänst- och arbetsmarknads-nämndens reglemente. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar göra ett tillägg till reglementet som ger nämnden i uppdrag att teckna överens-kommelser med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar samt att tillhandahålla boende för dem och för barn och ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Halvårsrapport av familjevårdsprojektet

Dnr 3.1-0413/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Projekt Familjevård startade 1 januari 2010 med syfte att initiera förbättringar och konkreta åtgärder samt sätta igång förändringsprocesser inom familjevården i Stockholms stad utifrån BUSS- utredningens förslag (BUSS _ BarnUppdraget Stockholms Socialtjänst). De områden där olika insatser verkställts, startat eller initierats är;

- utbildning av verksamma familjehem

- ökad stabilitet och kontinuitet för familjehemsplacerade barn och ungdomar

- förebygga riskfaktorer och förbättra uppföljning

- insatser till föräldrar

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

Dnr 3.2-0391/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2010 om ”Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”. Samtidigt beslutades att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med ett stödmaterial. Till tjänsteutlåtandet bifogat stödmaterial innehåller avsnitt som ingår i de samverkansområden som respektive stadsdelsnämnd och skolor tecknar överenskommelser om.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 28 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§14 Förlängning av avtal med Stockholms Stadsmission avseende driften av Norrtulls planeringshem

Dnr 2.7-0426/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga avtalet med Stockholms Stadsmission avseende driften av Norrtulls planeringshem med två år till och med 2013-02-28.

Ärendet

Stockholms Stadsmission driver sedan 2009-03-01 Norrtulls planeringshem på entreprenad. Avtalet gäller till och med 2011-02-28 med möjlighet till två års förlängning. Förvaltningen är nöjd med entreprenörens arbete. Verksamheten har utvecklats positivt sedan Stockholms Stadsmission tog över driften. Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs med ytterligare två år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boskovic (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Vladan Boskovic (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ärendet återremitteras och att en mer substantiell rapport om förbättringar etc. inarbetas i ärendet.

  1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden anför i övrigt följande.

Det är märkligt hur en förlängning med två år av ett avtal motiveras med orden ”Förvaltningen är nöjd med entreprenörens arbete”. Som beslutsunderlag räcker inte detta. En mer fyllig och tydlig rapport om arbetet och uppfyllelsen av avtalet borde vara en självklarhet i den här typen av ärenden.

§15 Förlängning av avtal med Stockholms Stadsmission avseende driften av Råcksta stöd- och referensboende

Dnr 2.7-0427/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga avtalet med Stockholms Stadsmission avseende driften av Råcksta stöd- och referensboende med två år till och med 2013-02-28.

Ärendet

Stockholms Stadsmission driver sedan 2009-03-01 Råcksta stöd- och referensboende på entreprenad. Avtalet gäller till och med 2011-02-28 med möjlighet till två års förlängning. Förvaltningen är nöjd med entreprenörens arbete. Verksamheten har utvecklats positivt sedan Stockholms Stadsmission tog över driften. Förvaltningen föreslår att avtalet förlängs med ytterligare två år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Anmälan av överklagande till Kammarrätten

Dnr 1.4-0428/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna anmälan av överklagandet till Kammarrätten i Stockholm.

Ärendet

Socialtjänst – och arbetsmarknadsnämnden har genomfört en upphandling av svenska för döva invandrare i Stockholms stad. I tilldelningsbeslut som fattades den 1 juni 2010 anges att Västanviks folkhögskolas anbud skulle antas. Iris Hadar AB, vilken var en av anbudsgivarna, ansökte till Förvaltningsrätten i Stockholm om överprövning av tilldelningsbeslutet. Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade i dom 7 juli 2010, att de biföll ansökan och förordnade att upphandlingen skulle göras om.

Domen har genom stadsledningskontorets juridiska avdelning överklagats till Kammarrätten i Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 29 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Förlängning av samverkansavtal med Stockholms läns landsting om vård och boende för hemlösa med allvarliga fysiska sjukdomar

Dnr 3.5-0415/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förlänga samverkansavtalet om drift av Erstabacken med Stockholms läns landsting till och med år 2012.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Erstabacken, som är ett medicinskt stödboende, drivs av Stockholms stad genom dess socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnd och Stockholms läns landsting i samverkan. Ett samverkansavtal tecknades från och med 2005-03-01. Avtalet har förlängts vid flera tillfällen och nuvarande avtal gäller till och med 2010-08-31. Ett tilläggsavtal till och med år 2012 har utarbetats. Stockholms läns landsting har för sin del beslutat att förlänga avtalet till och med 2012-12-31.

Avtalet omfattar 8 vård- och boendeplatser för hemlösa män och kvinnor med komplexa vårdbehov, till följd av missbruk och/eller psykiska funktionshinder. Total kostnad för vårdplatserna uppgår år 2010 till 13,450 mnkr varav stadens del är 6,725 mnkr. Kostnad per vårddygn är ca 4,6 tkr.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 5 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Aktiviteter under 2010 – Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Dnr 1.7-0002/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

År 2010 har utsetts till europeiska året för bekämpning av fattigdom och utestängning. Syftet är att bekräfta och vidta åtgärder för att ”på ett avgörande sätt försöka utrota fattigdom”. De medel som anslagits av Europeiska unionen fokuseras i det svenska programmet på tre huvudmål; kunskaps- och opinionsbildning, mobilisering och stöd samt att ge de berörda människorna en röst och möjlighet. Ett antal aktiviteter kommer att anordnas i Sverige och Europa. I ärendet redovisas aktiviteter som arrangeras av staden och europeiska aktiviteter där tjänstemän från staden deltar.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Anmälan av den övergripande Europeiska rapporten från projektet NLAO (Network of Local Authority Observatories on Active Inclusion) om inkludering på bostads- och arbetsmarknaden samt fortsättning av projektet

Dnr 3.2-0810/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan av rapporten samt fortsatt deltagande i NLAO-projektet.

Ärendet

EUROCITIES-NLAO var ett pilotprojekt som genomförde två lokala studier i fem olika europeiska storstäder om boende och sysselsättning. Projektet har finansierats av EU-Kommissionen, Direktoratet för sysselsättning, social politik och lika rättigheter. Deltagare i projektet var Stockholm, Bologna (Italien), Prag (Tjeckien), Rotterdam (Nederländerna) och Southampton (Storbritannien). I detta ärende presenteras den övergripande rapporten som EUROCITIES skrivit utifrån de deltagande städernas lokala rapporter om inkludering på bostads- och arbetsmarknaden.

Förvaltningen har efter en ansökningsomgång blivit utvald att fortsätta delta i NLAO-projektet under hösten 2010 tillsammans med två av de städer som deltagit tidigare, Rotterdam och Bologna. Dessutom har sju nya städer valts in i nätverket: Barcelona (Spanien), Birmingham (Storbritannien), Brno (Tjeckien), Lille-Roubaix (Frankrike), Krakow (Polen), Köpenhamn (Danmark) och Sofia (Bulgarien)

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Detta är en intressant rapport med mängder av fakta som ibland för Sveriges och Stockholms del verkar vara något ”friserade”. Om dessa typer av rapporter innehöll mer av kritiskt tänkande utifrån de problem som är gemensamma i Europa skulle de bli mer intressanta. Beskrivningen av utvecklingen i Sverige är mer positiv än den verklighet den beskriver.

§20 Den integrerade verksamheten för hemlösa vid Pelarbacken - genomförandeplan

Dnr 5.0-0430/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till integrerad verksamhet för hemlösa vid Pelarbacken.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna en samverkansöverenskommelse med Stockholms läns landsting.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkände 19 november 2009 ett förslag om inriktning för en gemensam hemlöshetsklinik med landstinget. Ett likalydande förslag till inriktning togs upp för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden under oktober 2009. Målet med den nya integrerade verksamheten är att arbetet för hemlösa genom resurssamling och samordning av socialtjänst- samt hälso- och sjukvårdsinsatser ska kvalitetsutvecklas och effektiviseras.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 16 juli 2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är beklagligt att planeringen inte har kommit längre på grund av förseningar från landstingets sida. Vi förutsätter att kvalitén i verksamheten inte blir lidande av samordningsproblem mellan staden och landstinget.

§21 Anmälan av beslut från Justitieombudsmannen (JO)

Dnr 1.6-0266/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden lägger JO:s beslut till handlingarna.

Ärendet

Ärendet gäller en anmälan mot Stockholms kommun angående användningen av en blankett som innefattar samtycke från en enskild person till att information från verksamheten Jobbtorg Stockholm får lämnas till utomstående.

JO anför i sin bedömning att den blankett som jobbtorgen utnyttjar inte innehåller någon begränsning avseende vilka uppgifter som kan lämnas ut. Samtycket i blanketten bör preciseras så att det tydligt framgår vilka uppgifter jobbtorget får lämna ut. Härigenom ges den enskilde bättre förutsättningar att avgöra vad han eller hon lämnat samtycke till.

§22 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 juni 2010 justerat 30 juni 2010.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 23 augusti 2010 justerat 24 augusti 2010.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 19 augusti 2010 justerat 26 augusti 2010.

Protokoll från individutskottets sammanträden 24 juni och 2 juli 2010 justerade 28 juni och 12 juli 2010.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 22 juni 2010 justerat 2 juli 2010.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Ekonomi, upphandling m.m. med dnr 2.2-0436/2010, 2.2-0437/2010, dnr 2.7-0376/2010, dnr 2.7-0396/2010 2.7-0412/210 samt inom området Personalärenden med dnr 2.5-0014/2010, dnr 2.5-0377/2010, dnr 2.5-0405/2010, dnr 2.5-0406/2010, dnr 2.5-0411/2010, dnr 2.5-0416/2010, dnr 2.5- 0421/2010, dnr 2.5-0438/2010.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden från 9 juni 2010 till och med 28 juli 2010.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 20 augusti 2010 justerat 23 augusti 2010.

§23 Förvaltningsinformation

Förvaltningschefen informerade om att avdelningschef Eva Sandberg kommer att ansvara för båda socialtjänstavdelningarna under resten av år 2010 då avdelningschef Rita Kahn är sjuk.

____________________________