Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2012-03-27

Sammanträde 2012-03-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Socialförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av cateringtjänst till boendeverksamheter inom socialförvaltningen

5 Utredning enligt lex Sarah

Remisser och yttranden

6 Ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad

7 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77)

8 Hemlöshet bland EU-medborgare

Svar på skrivelse från (S)
Dnr 1.6-0070/2012

9 I gränslandet - Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74)

Övriga beslutsärenden

10 Månadsrapport för februari 2012

11 Stärkta insatser mot ungdomars narkotikaanvändning

Svar på skrivelse från (V)
Dnr 2.6.1-0580/2011

12 Delrapport från projekt Hedersam

13 Arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad

14 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor

15 Redogörelse till Socialstyrelsen

16 Ändringar i socialtjänstnämndens delegationsförteckning

17 Förändringar i Boende och behandlingsenhetens utbud avseende akutboendet Grimman träningsboendet Stegen samt verksamhetsområdet Akut- och stödboende för kvinnor

18 FUT IV- lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

19 Redogörelse om ledsagarservice

Svar på skrivelse från (V) och (S)
Dnr 7.0-0053/2012

Anmälningsärenden

21 a - f anmälningsärenden

Övriga frågor

22 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) och vice ordföranden Roger Mogert (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 29 mars 2012.

§3 Upphandling av cateringtjänst till boendeverksamheter inom socialförvaltningen

Dnr 2.7.1-0028/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av cateringtjänst.

2. Socialnämnden ger fullmakt åt förvaltningschefen vid socialförvaltningen att för nämndens räkning fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med vald entreprenör.

3. Socialnämnden ger förvaltningschefen vid socialförvaltningen fullmakt att:

· å nämndens vägnar besluta om partsbyte, dvs. parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på annan samt underteckna avtal om partsbyte.

· å nämndens vägnar besluta om förlängning, uppsägning samt mindre justeringar av avtal.

4. Socialnämnden ställer krav på minst 25 procent ekologiska livsmedel vid upphandlingen.

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Den 30 januari 2012 antog Stockholms kommunfullmäktige stadens nya miljöprogram, 2012-2015. Miljöprogrammets målsättning är att Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling ska vara styrande när staden köper in och upphandlar livsmedel. Programmet slår även fast att vid upphandling av måltider och/eller måltidsverksamhet till förskola, skola, äldreomsorg med flera verksamheter ska det ställas krav på minst 25 procent ekologiska livsmedel.

Därför anser vi i Alliansen att upphandlingen ska innehålla krav på att minst 25 procent av de livsmedel som leverantören använder i cateringtjänsten till boendeverksamheter inom socialförvaltningen ska vara ekologiska.

Ärendet

Inom socialförvaltningen finns ett flertal boendeverksamheter. De flesta verksamheter har egen kostförsörjning, endast ett fåtal använder sig av catering. Antal boende på dessa verksamheter som använder sig av catering är för närvarande cirka 130. Upphandlingen avser tillagning och leverans av kompletta, varma måltider. Upphandlingen är ett komplement till socialförvaltningens egen kostförsörjning samt en möjlighet för fler verksamheter att, vid behov, ansluta sig till avtalet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 februari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag. Samtliga partier anslöt sig till förslaget.

§5 Utredning enligt lex Sarah

Dnr 1.4-0025/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden lägger rapporten enligt 14 kap. 3 § socialtjänstlagen samt utredningen enligt 14 kap. 6 § socialtjänstlagen till handlingarna.

2. Socialnämnden informerar Skarpnäcks stadsdelsnämnd om den mottagna rapporten.

Ärendet

En rapport av Lex Sarah enligt 14 kap. 3 § socialtjänstlagen angående ett missförhållande inkom till förvaltningen 23 januari 2012 efter att en kvinna boende på akut- och korttidsboendet Hvilan avlidit på institutionen. Rapporten upprättades 16 januari 2012 av enhetschef Justus Bergsten. En Lex Sarah-utredning har gjorts. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden rapporteras till nämnd som bedriver verksamheten som i sin tur bör ge information om den mottagna rapporten till den nämnd som beslutat om insatsen för den enskilde.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 mars 2012

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad

Remissvar på motion (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V)

Dnr 1.6-0078/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen föreslås att kommunfullmäktige bland annat beslutar om att göra en översyn av personal- och jämställdhetsutskottet vad gäller syfte, organisation och delegationsbestämmelser utifrån målsättningen att öka det politiska inflytandet över strategiska personal- och jämställdhetsfrågor i stadens förvaltningar och bolag. I översynen ska det ingå att analysera hur de övergripande jämställdhets- och mångfaldsfrågorna kan styras politiskt på ett bättre sätt än i dag, så att det ges förutsättningar att förstärka arbetet såväl vad gäller personalen som brukarna och medborgarna.

Arbetet med jämställdhet och mångfald integreras idag i bland annat stadens styrprocess (ILS) och i stadens samverkansavtal. Förvaltningen anser att det är viktigt att jämställdhets- och mångfaldsfrågorna prioriteras inom staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S), ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert (S), ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Därutöver anförs följande.

När jämställdhetsrådet lades ner efter valet 2006 hade vi önskat att kommunstyrelsen skulle tillsätta ett jämställdhetsutskott med makt att besluta om förändringar i jämställdhetsarbetet. Tyvärr har resultatet av nedläggningen av rådet och bildandet att ett personal- och jämställdhetsutskott blivit att arbetet har nedprioriterats och det politiska inflytandet har nästan försvunnit.

Arbetet ska enligt motionen stärkas både inåt mot stadens anställda och utåt gentemot brukarna och stadens invånare. Det politiska inflytandet ska öka över de strategiska personal- och jämställdhetsfrågorna i förvaltningar och bolag. Det behövs dessutom specialister och strateger inom jämställdhets- och mångfaldsområdet vilket bör beaktas i samband med budgetarbetet inför 2013.

Och med detta yrkar vi att socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

I staden ska medarbetarna få lika lön för likvärdigt arbete. Enbart jämförelser grundade på arbetstitel är svåra att få rättvisande, då samma titel kan innebära vitt skilda arbetsuppgifter och ansvarsområden. Att kategorisera människor i olika fack för en kartläggning av till exempel lönenivå efter etnicitet eller sexuell läggning kan grunda sig på goda intentioner. Det är dock ett brott enligt svensk lag att föra denna typ av statistik.

För att skapa sig en bild av utveckling och intentioner inom Stockholms stad genomför staden en stadsövergripande lönekartläggning vart tredje år. Mätning bryts ner på stadsdelsnivå för att skapa en tydlig bild och en möjlighet att se lokala tendenser. Senaste mätningen gjordes 2011 och ska presenteras 2012.

Det finns idag mycket information kring personal- och jämställdhetspolitik i Stockholms stad. Den visar till exempel att andelen kvinnliga chefer på högsta ledningsnivå ökar i staden. Totalt sett är 70 procent av cheferna med ledningsansvar kvinnor. Motsvarande andel på avdelningschefsnivå är 60 procent samtidigt som varannan förvaltningschef är kvinna. Stadsövergripande ser vi en löneskillnad på en procent mellan kvinnor och män.

All sådan information måste hanteras korrekt och på rätt nivå. Arbetsmiljöansvaret ligger på respektive förvaltning, där även den grundläggande kunskapen och resurserna bör finnas. Varje bolag och förvaltning inom staden gör årligen en översyn av lönebildningen för att kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt. En centralisering av informationen skulle inte vara till gagn för medarbetare, den skulle dessutom skapa ett stort administrativt arbete för stadens tjänstemän.

§7 Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet

Yttrande över Socialdepartementets betänkande SOU 2011:77

Dnr 1.6-0071/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Utredarens uppdrag har varit att lämna förslag på olika lösningar för att införa fritt val av hjälpmedel, att beskriva och tydliggöra hur ansvaret ska fördela sig mellan förskrivare, brukare och leverantörer och analysera och lämna förslag på hur förutsättningarna för en ökad valfrihet ska kunna förbättras med utgångspunkt från rådande ansvarsfördelning mellan huvudmännen. Uppdraget har även innehållit frågor om service och underhåll av hjälpmedel, information samt åtgärder för att stimulera och stödja införandet av fritt val av hjälpmedel.

Förvaltningen instämmer i utredarens förslag om fritt val av hjälpmedel och att tjänsterna upphandlas enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Förvaltningen vill dock framhålla vikten av delaktighet och inflytande för den enskilde, att det finns ett brett sortiment av hjälpmedel att välja bland och att informationen om det fria valet görs lättförståeligt och lättillgängligt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 februari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens remissvar.

2. Socialnämnden beslutar att också säga följande.

Utredningens förslag inskränker kommunernas och landstingens självstyre, som är en viktig demokratisk princip. Vi anser att det noga behöver övervägas om staten verkligen ska bestämma hur hjälpmedelsverksamheten ordnas på lokal nivå.

Vi instämmer för övrigt med förvaltningen om att hjälpmedelsverksamheten inte får bli isolerad från den övriga habiliteringen och rehabiliteringen. Kompetensen hos t.ex. sjukgymnaster och arbetsterapeuter måste tas till vara. Det är också viktigt att ansvar inte faller mellan stolarna när kommuner, landsting och privata företag får ansvara för delar av hjälpmedelsförsörjningen.

En reform får inte innebära att hjälpmedelsförskrivningen blir ännu mer standardiserad och att kvalitetskrav eller individuella behov endast uppfylls för brukare som har möjlighet att betala extra. Det är det medicinska behovet som ska styra valen av hjälpmedel. I synnerhet gäller detta för barn och ungdomar, som ska ha rätt till rätt hjälpmedel oavsett föräldrarnas ekonomiska resurser.

Det är också viktigt, som förvaltningen tar upp, att service och underhåll ska fungera på ett smidigt sätt. Här vill vi lägga till att man bör undvika privat ägande av dyra hjälpmedel. Istället bör det finnas god tillgång till service och underhåll, då brukare ofta behöver sina hjälpmedel kontinuerligt och har svårt att själva ordna reparation. Det kan med fördel införas en andrahandsmarknad, så att man kan få verklig frihet att pröva ett hjälpmedel innan man gör ett avgörande val.

Vi noterar slutligen att kommunstyrelsens funktionshinderråd har lämnat utförliga och tänkvärda synpunkter på utredningens förslag.

§8 Hemlöshet bland EU-medborgare

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S)

Dnr 1.6-0070/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I skrivelsen anges att socialnämnden och stadsdelsnämnderna bör få i uppdrag att skyndsamt ta fram en rapport om hur omfattande problemet med hemlösa EU-medborgare är och att en handlingsplan tas fram därefter. Som ett första steg föreslås att tak- över huvudet - garantin bör omfatta EU-medborgare under denna vinter.

I ärendet beskrivs vilka regler som gäller för att EU-medborgare ska få uppehållsrätt i landet och socialtjänstens ansvar för personer som saknar uppehållsrätt. Vidare lämnas en redogörelse för de ideella organisationer som får bidrag från socialnämndens organisations- och föreningsutskott (OFU) som i sina verksamheter tar emot EU-medborgare och personer från andra länder som befinner sig tillfälligt i staden. Socialnämnden har i uppdrag att fram till 2013 ta fram en hemlöshetsstrategi för Stockholms stad. Frågan om hemlösa EU-medborgare kommer att behandlas som ett särskilt område inom ramen för denna strategi.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie

Nylander (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie

Nylander (V) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta en strategi för hur man ska arbeta med EU-medborgare och andra grupper i hemlöshet

2. Därutöver anförs följande:

Vi inser naturligtvis att situationen är juridiskt komplicerad samt att det krävs extra medel om ska utöka förvaltningens uppdrag. Däremot kan vi aldrig acceptera att människor hamnar i kläm på grund av brister i ett system. Vår uppgift som politiker är att försvara människorna och inte systemen. För det första anser vi att det är rimligt att staden agerar utifrån akuta situationer som i detta fall. I samband med att flera EU-medborgare var hemlösa och den stränga kylan slog till ansåg vi att staden hade möjlighet att snabbt bidra med insatser.

För det andra handlar skrivelsen inte om dagverksamheter utan om rätten till tak över huvudet vid minusgrader. Av de uppradade exemplen på verksamheter som sysslar med stöd för hemlösa EU medborgare fanns ingen verksamhet som erbjöd boende under nattetid. Åtminstone ingen verksamhet som får stöd av staden. De fåtal frivilliga som ordnade sängplatser har under vintern larmat om överfulla härbärgen. Vi måste lösa den humanitära situationen.

Reservation

Ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

1. Socialnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på skrivelsen.

2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utveckla ett samarbete med fler relevanta parter, som arbetsmarknadsförvaltningen, i fråga om hemlöshetsstrategins del om hemlösa EU-medborgare.

3. Socialnämnden säger också följande.

Det behöver särskilt poängteras att ingen ska nekas sovplats när det är kallt ute. Till exempel har Amsterdam som regel att när det är minusgrader ska ingen behöva bo på gatan. I Stockholm har den gångna vintern behovet av sovplats för hemlösa EU-medborgare fått mötas med akuta insatser av bl.a. Klara kyrka, Bällsta och hos Frälsningsarmén.

Det är oroande att EU-medborgare fortfarande inte räknas in i statistiken över hemlösa. Det finns ingen officiell statistik, men Stadsmissionen har sett en dramatisk ökning av gruppen EU-medborgare som lever i hemlöshet. De räknar att cirka ett par hundra personer lever i en utsatt hemlöshetssituation. Eftersom de inte har rätt att närvara på härbärgen är risken stor att de hamnar i ingenmansland.

Den kunskap som ändå kunnat hämtas in kring denna grupp, via Crossroads, visar att en andel på åtta procent var hemlösa i sina tidigare hemländer. 70 procent är yrkesutbildade och 15 procent har högskoleutbildning. Det de söker i Sverige är arbete och att kunna försörja sig själva.

I arbetet med hemlöshetsstrategin, där hemlösa EU-medborgare behandlas som ett särskilt område, bör socialförvaltningen ha kontakter med fler parter som berörs av EU-medborgarnas problematik i Sverige, t.ex. stadens arbetsmarknadsförvaltning, Arbetsförmedlingen och eventuellt fackliga organisationer. Detta för att ansatsen ska bli bred och strategierna riktas in på att lösa de grundläggande problemen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Stockholms stads mätning av antalet hemlösa visar en minskning med 250 personer sedan 2006. Antalet personer som söker sig till stadens härbärgen är rekordlågt. En allt större utmaning är dock antalet EU- och tredjelandsmedborgare som söker sig till Stockholms stad, men den rätta lösningen är inte att idag inkludera dem i tak över huvudet-garantin.

Många av dem som söker sig till staden är ett resultat av den stora arbetslösheten runt om i Europa. De allra flesta har utbildning och arbetslivserfarenhet och söker sig till Sverige i tron att det är enkelt att få arbete och bostad. Att placera dessa människor på härbärgen där det finns missbruks- och beroendeproblematik är fel. Det bekräftas också av de verksamheter som dagligen möter dessa människor.

Staden söker andra möjliga lösningar för att hjälpa denna grupp. Redan idag stödjer och samarbetar vi med flera olika verksamheter. Ett exempel är Crossroads, vilket är ett samarbete mellan Stockholms stad och Stadsmissionen.

Arbete pågår också för att fler och fler hemlösa i staden ska få en egen bostad och en försörjning. Vi arbetar för att ställa om de härbärgen som finns för att kunna erbjuda fler boenden med insatser dygnet runt och ser även över möjligheterna till fler dagöppna verksamheter.

Stadens hemlöshetsutredare har fått i uppdrag att se över stadens arbete och komma med konkreta förslag på hur vi kan bli än mer effektiva i att hjälpa dem som är i behov av stöd och hjälp. Utredaren har också fått i uppdrag att se över möjliga insatser för EU-medborgare.

§9 I gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Svar på remiss av Socialdepartementets betänkande SOU 2011:74

Dnr 1.6-0056/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Utredningen har funnit att det finns behov av förtydliganden, utökad samverkan och förbättrad information från berörda myndigheter i fråga om de regler som gäller för försäkringssystemen vid sjukdom och arbetslöshet för personer som bor i ett nordiskt land och arbetar eller studerar i ett annat.

Förvaltningen stödjer intentionerna i utredningen, då det är angeläget med förutsägbarhet och tydlighet för att förbättra den sociala tryggheten för de enskilda berörda personerna samt också underlätta rörligheten för gränsarbetare i Norden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 12 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M) ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C), ledamoten Ewa Samuelsson (KD), vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) deltog inte i beslutet.

§10 Månadsrapport för februari 2012

Dnr 1.2-0662/2011

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2012.

Ärendet

Förvaltningen bedömer att socialnämndens samlade verksamhet 2012 kommer att rymmas inom budget och prognostiserar därför en budgetavvikelse på ±0 mnkr. Prognosen är baserad på två månaders förbrukning vilket ger ett väldigt vagt bedömningsunderlag. Prognosen är därför försiktigt beräknad avseende tendenser till över- respektive underskott vid verksamheterna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Stärkta insatser mot ungdomars narkotikaanvändning

Svar på skrivelse från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V)

Dnr 2.6.1-0580/2011

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V) har, i en skrivelse till socialnämnden, begärt en redovisning av de extra två miljoner kronor som staden år 2011 satsade på drogprevention bland ungdomar. Syftet med medlen var att stadsdelsnämnderna skulle förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar.

Flertalet av stadsdelsförvaltningarna har genomfört informationsmöten, utbildningar, föräldramöten och seminarier för föräldrar, oftast med barn i åk 6-9, och för professionella som kommer i kontakt med barn och ungdomar. Ett annat vanligt inslag i det förebyggande arbetet har varit att anlita forumteatergruppen Solvere med föreställningen ”Föräldrafällan”. Några stadsdelsförvaltningar har valt att vässa de befintliga strukturerna, t.ex. genom personalförstärkning, för ett långsiktligt drogförebyggande arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Den ökade narkotikaanvändningen hos unga i Stockholms stad måste stoppas. Tack vare satsningar från Alliansen har staden på flera håll genomfört informationskampanjer riktad mot såväl ungdomar som föräldrar och de som kommer i kontakt med ungdomarna. För att nå ännu fler ungdomar och föräldrar efterfrågar vi information på lätt svenska

Att sprida kunskap och information är ett effektivt sätt att motverka okunskap och falska påståenden kring narkotikamissbruk. Genom att allt fler kan ta del av det informationsmaterial från staden kan vi gemensamt arbeta för att färre ungdomar kommer i kontakt med eller provar på narkotikapreparat.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi får tacka för svaret. Svaret bekräftar våra farhågor att användningen av narkotika, framför allt cannabis, har ökat bland stadens unga. Vi har fått de svar som vi efterlyste och svaren visar att det är väldigt spretigt hur pengarna används. Norrmalm, Farsta och Skärholmen vill vi lyfta fram speciellt. För den förhållandevis blygsamma summan pengar till information har de använt pengarna väl.

Ska staden lyckas med att få ner användningen av cannabis måste pengar komma varje år i budgeten så att stadsdelsförvaltningarna kan bedriva ett långsiktigt arbete. Annars blir det bara ströinsatser och det är i stort sett bortkastade pengar. Vidare måste det till betydligt mycket mer resurser, Vänsterpartiet har i budgeten för 2012 lagt 15 miljoner kronor till en informationskampanj mot cannabis, fältstationer för unga missbrukare och en förstärkning till Maria Ungdom. Det anser vi är en nödvändig satsning.

§12 Delrapport från projekt Hedersam

Dnr 3.3-0611/2009

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Projektet Hedersam är en del av Stockholms stads övergripande arbete mot våld och förtryck i hederns namn. Projektets syfte är att öka kunskapen om denna form av våld i nära relation. Projektet har bl.a. i uppdrag att organisera utbildningar, skapa förutsättningar för samverkan inom staden samt driva metodutveckling och förebyggande arbete inom området. Socialförvaltningen leder projektet som startade våren 2010 och beräknas pågå till den 31 december 2012.

Hedersams stadsövergripande arbete har främst socialtjänstens personal som mål­grupp men vänder sig även till utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads­förvaltningen. Omvärldsbevakning och samarbete med andra myndigheter och organisationer är av stor vikt för arbetet. Projektet har anordnat seminarier och utbildningar på grundläggande nivå samt på spetskompetensnivå. Under 2011 uppnåddes totalt 460 deltagartillfällen. Projektet har även stöttat metodutveckling, bland annat Krutons arbete med fokus på pojkar och unga män.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 8 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Projekt Hedersam gör ett mycket betydelsefullt arbete i Stockholms stad. Att öka kunskap och förståelse om våld och förtryck i hederns namn är ytterligare ett steg mot att minska den hedersrelaterade problematiken. Arbetet med att starta upp ett länsgemensamt resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck fortgår under 2012 med Stockholms stads socialnämnd som huvudman. Det är ett arbete som sker inom Operation Kvinnofrid tillsammans med Länsstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting och Polisen.

Arbetet med frågor som rör våld i hemmet inklusive hedersrelaterat våld och förtryck har pågått under flera år i Stockholms stad och visar på resultat. För att stärka arbete ytterligare ser vi en möjlighet med att utveckla samarbete med de frivilligorganisationer och föreningsliv som kan nå många som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

§13 Arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad

Dnr 3.2-0100/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnderna för kännedom

Ärendet

Social insatsgrupp kan beskrivas som en strukturerad samverkansform på lokal nivå med socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer i den unges nätverk som tillsammans koordinerar insatser för att stödja den unge att upphöra med kriminalitet. Skillnaden från tidigare nätverksarbete är polisens mer aktiva roll och deltagande i arbetet samt en handlingsplan med mål och ansvarsområden som ska följas upp kontinuerligt. Socialtjänsten har huvudansvar för att sociala insatsgrupper kommer till stånd, men både polis och skola ska delta aktivt i detta arbete.

I rapporten presenteras hur det pågående arbetet med sociala insatsgrupper fortlöper i de stadsdelsförvaltningar som har påbörjat insatsen. Förvaltningen koordinerar arbetet genom stöd och utbildningsinsatser. Samtal har inletts med Ersta Sköndals högskola gällande en utvärdering och FoU-medel finns avsatta för detta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Arbetet med sociala insatsgrupper i Stockholms stad är ett viktigt initiativ för att arbeta förebyggande mot kriminalitet och utsatthet. Sociala insatsgrupper är också en satsning där Alliansen varit drivande. Därför är det viktigt att Stockholms stad lyssnar på de önskemål om en gemensam samordnare/koordinator/lots som kan fokusera på arbetets långsiktiga samverkansstruktur och skapa rutiner i det lokala arbetet.

Vi ställer oss positiva till initiativet med sociala insatsgrupper för de yngre åldrarna, från 11-12 år. Flertalet undersökningar och verksamheter visar hur viktigt det är att så tidigt som möjligt fånga upp den som behöver stöd och hjälp.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är utmärkt att samarbetet mellan myndigheterna utvecklas med bl.a. sociala insatsgrupper. Nya arbetssätt löser dock inte problemet att Stockholms socialtjänst år efter år får minskade ekonomiska resurser av stadens moderatledda majoritet.

Behovet av akuta insatser får inte överskugga det förebyggande arbetet. I samma områden där det skapas sociala insatsgrupper behövs det ett uppsökande socialt arbete för att nå ungdomar som saknar sysselsättning eller försörjning och är i riskzonen för kriminalitet. De behöver mer individualiserade insatser än vad jobbtorgen kan erbjuda för att motivera och vägleda till utbildning eller arbete.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi anser att ett arbete med sociala insatsgrupper, en strukturerad samverkansform med socialtjänst, polis, skola och andra aktörer, kan fungera mycket bra. Arbete pågår i sju stadsdelsförvaltningar. I samtliga stadsdelsförvaltningar i söderort används medel från Söderortsvisionen. I Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista finansieras arbetet med pengar från stadsdelsförvaltningen. Vi menar att det är bättre, pengarna bör komma från individ- och familjeomsorg.

Budgeten för individ- och familjeomsorg behöver förstärkas så att stadsdelsförvaltningarna har råd att samverka med polisen. Ett viktigt krav inför 2013.

§14 Fyllnadsnominering till rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1-0690/2010

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att utse Ingrid Litzén Asperen, VIS, (Vuxendöva i Sverige, Stockholms länsförening) till ledamot i socialnämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor för åren 2012-2014.

Ärendet

Socialnämnden och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor består av sju ledamöter och väljs för fyra år. Rådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Socialnämnden och överförmyndarnämnden beslöt januari 2011 att utse sju ledamöter till funktionshinderrådet för år 2011-2014. För år 2012 har en ledamot avlidit och ska därmed ersättas med en ledamot. HSO Stockholms stad samordnar nomineringarna till stadsdelsnämndernas, facknämndernas och bolagens råd för funktionshinderfrågor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 februari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Redogörelse till Socialstyrelsen

Dnr 1.3-0055/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner redogörelsen.

2. Socialnämnden överlämnar rapporten till Socialstyrelsen.

Ärendet

En person har i skrivelse till Socialstyrelsen framfört kritik mot företaget AB Pär Soneson & Company som Stockholm stad slutit ramavtal med för jourhemsverksamhet. Ramavtalet gällde fram till 2011-12-31. Resursteamen barn och ungdom inom socialförvaltningen hade besökt hemmet som kritik framförts mot och även talat med de handläggare på stadsdelsförvaltningar som haft ungdomar placerande i jourhemmet. Inga anmärkningar framkom vid dessa undersökningar. När skrivelsen inkom till socialförvaltningen vägdes informationen i skrivelsen in i bedömningen, vilket resulterade i att förvaltningen inte föreslog ett godkännande av jourhemmet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 februari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Ändringar i socialtjänstnämndens delegationsförteckning

Dnr 1.1-0092/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsförteckningen.

Ärendet

En översyn av delegationsförteckningen har gjorts inom områdena Allmänna ärenden, Ekonomi, upphandling m.m. och Individärenden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Förändringar i Boende- och behandlingsenhetens utbud avseende akutboendet Grimman, träningsboendet Stegen samt verksamhetsområdet akut- och stödboende för kvinnor

Dnr 5.0-0035/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar följande

1. Vid akutboendet Grimman omvandlas 10 av totalt 28 platser till korttidsboende från och med 2012-04-01.

2. Träningsboendet Stegen avvecklas från och med 2012-07-01.

3. Godkänna planeringen av att genomföra förändringen inom verksamhets­området Akut- och stödboende för kvinnor när renoveringen av Hvilan är klar.

Ärendet

Akutboendet Grimman erbjuder nattlogi inom ramen för Stockholms stads Tak-över-huvudet-garanti. I ärendet föreslås att 10 av Grimmans 28 platser omvandlas till korttidsboende. Förvaltningens bedömning är att förändringen kommer att öka möjligheten att göra en adekvat och långsiktig boendeplanering som kan minska den akuta hemlösheten.

En av Boende- och utslussverksamhetens blockförhyrda korridorer, Stegen, har under en längre period haft en vikande efterfrågan. I samband med att hyres­värden, Stiftelsen hotellhem i Stockholm, har beslutat att fastigheten ska göras om till ett ungdomsboende, är det en lämplig tidpunkt att avveckla Stegen från och med 2012-07-01.

Verksamhetsområdet akut- och stödboende för kvinnor har under lång tid haft svårt att uppnå budgeterad beläggning. Under sommaren ska Hvilans lokaler totaltrenoveras. Planeringen är att, efter renoveringen, omvandla 10 av Hvilans nuvarande 21 akut- och korttidsplatser till ett boende med drogtolerans, för kvinnor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Karin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Arbetet med att ställa om de härbärgen som fortfarande finns kvar till boenden med insatser dygnet runt är viktigt. Det är inte en värdig eller långsiktigt bra lösning att behöva hänvisa hemlösa till gatan under dagtid.

Ett korttidsboende, såsom de tio nya platserna på Grimman och planeringen för korttidsboendet på Hvilan ökar tryggheten för den som lever i hemlöshet eftersom han eller hon inte behöver fokusera på att finna boende för natten. Detta kan i sin tur öka chansen till att stadsdelsförvaltningen eller Enheten för hemlösa får god kontakt med den hemlöse och då kan arbeta för en mer långsiktigt lösning. Vi ser även över möjligheterna till fler dagöppna verksamheter.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Inriktningen att omvandla akutboenden och härbärgesplatser till mer långsiktiga och trygga boendelösningar står Miljöpartiet bakom. Vi tror på principen om Bostad först, det vill säga att en bostad inte bör villkoras med krav på exempelvis drogfrihet eftersom bostaden snarast är en förutsättning för att en person framgångsrikt kunna ta tag i sådana problem.

Att tala om ”vikande efterfrågan” i olika boendelösningar förefaller ändå märkligt med tanke på hur omfattande hemlösheten är i Stockholm. Att tre tjänster som behandlingsassistenter dras in i samband med avvecklingen av Stegen är oroväckande, då det är svårt att tro att det saknas ett behov av det stöd de kunnat erbjuda.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi är mycket nöjda med förvaltningens förslag till beslut att omvandla härbärgesplatser till korttidsboenden. Vi har länge drivit att problemen med hemlöshet inte kan lösas genom härbärgen där du måste köa vid sjutiden på kvällen och där du åker ut efter frukost varje morgon. För att människor ska kunna komma tillrätta med sina problem måste de ha ett stadigvarande boende.

Vi ser nu med tillfredställelse att staden har inlett en förändring och hoppas på att den förändringen kommer att fortsätta.

§18 FUT IV – lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott

Dnr 3.1-0098/2012

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

2. Socialnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.

3. Socialnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

I rapporten presenteras resultatet av arbetet under 2011 med att stödja stadens fortsatta arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. I rapporten presenteras även stadsövergripande statistik för arbetet under 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 februari 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Ett aktivt arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott har visat goda resultat. Lägesrapporten visar att arbetet skiljer sig påtagligt mellan olika stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Därför vill vi poängtera vikten av att arbeta mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i alla stadsdelsnämnder.

Genom att aktivt följa och utveckla rutiner mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott kan resurserna tas tillvara på ett bättre sätt och arbetet bli mer rättsäkert samtidigt som det leder till minskad arbetsbelastning hos personalen. Vi ser även ett fortsatt behov av samordnat verksamhetsstöd och en vidareutveckling av samarbetet mellan stadsdelsförvaltningarna.

Vi välkomnar den utbildningssatsning som har genomförts för samtliga handläggare samt de utbildningar som kommer att ske under 2012. Genom att säkerställa rätt kompetens ökar vi tryggheten hos såväl handläggare som klienter.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

De fackliga organisationerna har lyft fram mycket viktiga synpunkter som bör beaktas i detta ärende. Det bästa sättet att säkerställa att bidrag av olika slag utbetalas rätt är att personalen har adekvat utbildning och tillräckligt med både tid och pengar. I ett tidspressat läge där alltför snäva budgetramar styr ökar risken för fel i handläggningen och brister i informationen till de sökande. Om staden ska vara en seriös arbetsgivare måste de bästa förutsättningarna ges till bidragshandläggare.

Det är viktigt att inte glömma bort att huvuduppdraget är att ge individen stöd. Därför får inte arbetet mot felaktiga utbetalningar göras på bekostnad av individens rättigheter. Vi har sett alltför många exempel där människor har kränkts och farit illa på grund av de ekonomiska åtstramningarna.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet anser att stadens handläggning av ekonomiskt bistånd ska präglas av kvalitet, rättssäkerhet och ekonomiskt ansvarstagande. Att de som söker försörjningsstöd ska bemötas väl och utifrån sina individuella behov, och få det bistånd som de har rätt till, följer av förvaltningslagen och socialtjänstlagen.

Arbetet för rätt utbetalningar bör utformas så att även felaktigheter till sökandenas nackdel uppmärksammas, dvs. när ekonomiskt bistånd inte betalats ut trots att sökanden haft rätt till det. Mängden domar om ekonomiskt bistånd i förvaltningsdomstolarna som går staden emot indikerar att det fattas många sådana beslut.

Ett rättssäkert beslutsfattande förutsätter tillräckliga handläggningsresurser. Risken för fel ökar med stress och hög arbetsbelastning, t.ex. om det saknas tid för personliga besök eller för att kontrollera inlämnade uppgifter. Ytterligare resurser går åt till att åtgärda felen genom omprövningar, överklaganden och återkrav. Det vore intressant med en analys av i vilken mån den ansträngda arbetssituationen i många förvaltningar bidrar till bristande rättssäkerhet och felaktiga beslut, och hur detta kan förebyggas.

§19 Redogörelse om ledsagarservice

Svar på skrivelse från Inger Stark (V), Jackie Nylander (V) och Roger

Mogert (S)

Dnr 7.0-0053/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen genomförde en entreprenadupphandling av den verksamhet som tidigare bedrevs inom Enheten för ledsagarservice och som nu kallas Stockholms stads ledsagarservice. Entreprenaden drivs av Omsorgshuset i Stockholm AB sedan 2010-06-01.

Inger Stark (V), Jackie Nylander (V) och Roger Mogert (S) framför i skrivelsen att Synskadades Riksförbund och andra handikapporganisationer var mycket oroliga för kvalitetsförsämringar när Omsorgshuset övertog driften av Enheten för ledsagarservice. Företaget har gått med förlust. Ledamöterna vill därför få en rapport om hur situationen är nu.

Efter genomförda budget- och rationaliseringsåtgärder uppvisar Stockholms stads ledsagarservice ett positivt resultat. Framförd kritik har diskuterats med ledningen för Omsorgshuset i Stockholm AB. En granskning av att genomförandeplaner finns ska göras vid ett platsbesök under april månad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S), ledamoten Jonas Eklund m.fl. (MP) och tjänstgörande ersättaren Jackie Nylander (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Ett positivt ekonomiskt resultat är inte alltid detsamma som ett positivt resultat för brukarna. När det gäller ledsagarservice är det mycket som måste fungera. Vi kan se några allvarliga problem när det gäller Omsorgshusets sätt att sköta sitt viktiga uppdrag. Man har enbart genomförandeplaner i 200 ärenden, totalt har man 700 ärenden. En fråga är om det inte kan vara grund för att begära vite eftersom de inte har uppfyllt avtalet i dessa delar.

Ingår brukarundersökningar i avtalet och har i så fall sådana gjorts? Den uppföljning som förvaltningen har gjort, har den visat om några brukare har valt bort enheten efter att den övergick i privat regi? Detta är frågor som behöver besvaras.

Det är inte rimligt att timanställd personal endast får ersättning för den tid de har varit hos brukarna och inte för restiden. Vidare är det oerhört viktigt att brukaren så långt det är möjligt får bistånd i den omfattningen som de behöver och själv önskar samt att de får personer som de själva önskar.

Det är dock mycket positivt att förvaltningen gör en fördjupad analys och vi ser fram emot resultatet av den.

§20 Information om nya avgifter

Svar på skrivelse från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V)

Dnr 2.6.1-0095/2012

Socialnämndens beslut

Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I skrivelsen framförs att flera personer och deras anhöriga har varit mycket missnöjda med den centralt utskickade informationen om det nya avgiftssystemet.

I början av varje år skickar staden ut ett informationsbrev och en svarsblankett till alla medborgare som är beviljade någon form av avgiftsbelagd insats enligt socialtjänstlagen. Syftet är att inhämta uppgifter om aktuella inkomster, boendekostnader och andra förhållanden som kan påverka den enskildes individuella avgiftsbeslut. Med anledning av att staden skulle införa ett förändrat avgiftssystem från och med 1 februari 2012 innehöll årets informationsbrev också en kortfattad information om detta. I övrigt var informationsbrevet utformat på samma sätt som tidigare år där brevet i första hand har som syfte att förklara hur svarsblanketten ska fyllas i. Förvaltningen delar uppfattningen att informationen om avgifter ska skrivas på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt och kommer att lägga fortsatt stor vikt vid detta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Anna König Jerlmyr (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Anmälningsärenden

Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

Protokoll från socialnämndens sammanträde 21 februari 2012 justerat 24 februari 2012.

Protokoll från rådets för funktionshinderfrågor sammanträde 22 mars 2012 justerat 22 mars 2012.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 8 mars 2012 justerat 12 mars 2012.

Protokoll från följande sammanträden i individutskottet: 15 februari 2012 justerat 24 februari 2012, 24 februari 2012 justerat 5 mars 2012, 9 mars 2012 justerat 23 mars 2012, 16 mars 2012 justerat 23 mars 2012.

Beslut fattat av tjänsteman enligt delegation inom området Ekonomi, upphandling m.m. med dnr 2.4-0103/2012 samt inom området Personalärenden med dnr 2.5-0104/2012.

Inkomna handlingar till socialnämnden från 9 februari 2012 till och med 13 mars 2012.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 23 mars 2012 justerat 26 mars 2012.

§22 Nämndens frågor

Socialnämnden överlämnade två skrivelser till förvaltningen för beredning:

Om flytten av Ny Gemenskaps daghärbärge från Kammakargatan till Västertorp av Mia Sundelin (S)

Om vikten av att ta fram kunskapsbaserade analyser av gruppen unga vuxna och en strategi för arbetet framåt av Jackie Nylander (V).

Socialnämnden beslutade att nämndens presidium bereder inkomna inbjudningar till kurser och konferenser för beslut i nämnden.

__________________________________