Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-02-17

Sammanträde 2015-02-17

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Remisser och yttranden

3 Yttrande - rapport Äldre med psykisk funktionsnedsättning

5 Redovisning av överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2014

6 Rapport "Theo Flyttar" - en bok till barn i familjehem

7 Strukturerat skolstöd inom Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst

8 Lägesrapport 2 från projekt Skolfam

9 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2014

10 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2014

11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2014

12 Utökade insatser för fattiga EU-medborgare i Stockholm

13 Evakuering av Västerorts stöd- och referensboende

14 Extraplatser för ensamkommande flyktingbarn i avvaktan färdigställande av planerat boende i Fruängen

Anmälningsärenden

15 Anmälan av kontorsutlåtande

Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori
Remiss från Socialstyrelsen
Dnr 1.6-606/2014

16 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (203 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Äldre med psykisk funktionsnedsättning Yttrande över revisionsrapport nr 14, 2014 Dnr 1.6-598/2014

§5 Redovisning av Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2014 Dnr 2.11.6-27/2015

§6 Rapport ­ "Theo flyttar" ­ en bok till barn i familjehem Dnr 3.1.1-32/2015

§7 Strukturerat skolstöd inom Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst, PPSS Dnr 3.2-0613/2013

§8 Lägesrapport 2 från projekt Skolfam Dnr 3.2-697/2012

§9 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2014 Dnr 3.4.1-14/2015

§10 Funktionshinderinspektörernas årsrapport Dnr 3.6-535/2014

§11 Rapportering av ej verksställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4 år 2014.

§12 Utökade insatser för fattiga EU-medborgare i Stockholm Dnr 3.1.2-43/2015

§13 Evakuering av Västerorts stödboende Dnr 2.5.6-44/2015

§14 Extraplatser för ensamkommande flyktingbarn i avvaktan färdigställande av planerat boende i Fruängen Dnr 2.4.1-53/2015

§15 Anmälan av kontorsutlåtande Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori Svar på remiss från Socialstyrelsen Dnr 1.6-606/2014

§18 Förvaltningsinformation