Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

6 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.7.1-165/2019

7 Teckenspråkets juridiska status

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-171/2019 (omedelbar justering)

8 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet

Svar på remiss från kommunstyrelsen (utsändes senare) Dnr 1.7.1-229/2019

9 Handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna, motion (V)

Svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)
Dnr 1.7.1.-55/2019

Övriga beslutsärenden

10 Månadsrapport för maj 2019

11 Se över kravet på bordsservering vid friliggande restauranger

Svar på skrivelser från (L) m.fl.
Dnr 1.7.2-203/2019

12 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

13 Årsrapport Stockholmsenkäten 2018

14 Reviderad handlingsplan av Stockholms stads handlingsplan för att förbättra arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare

15 Helhetssyn och samordning av stödet till enskilda 18-30 år aktuella inom socialpsykiatrin

16 Idéburet offentligt partnerskap - om verksamhet för ensamkommande barn och unga som helt eller delvis står, eller riskerar att hamna, utanför samhällets insatser - samverkan mellan socialförvaltningen och fyra ideella organisationer (omedelbar justering)

17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS Socialtjänstlagen - SoL kvartal 1 år 2019

18 Barnfamiljer med socialtjänstkontakt i Stockholms stad som lever under osäkra boendeförhållanden.

19 Reviderad delegationsordning för socialnämnden

19:a Ändring i delegationsordning med anledning av ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

20 Fyllnadsval till Funktionshinderrådet

21 Anmälningsärenden

A. Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
B. Inkomna handlingar till nämnden
C. Förvaltningsgruppens protokoll
D. Kontorsyttrande på grund av kort remisstid
1.7.1-200/2019 lagrådsremiss Ungdomsövervaktning,

Sekretessärenden

23 Anmälan av individutskottets protokoll 2019-05-17

24 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV av vissa insatser inom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlag (2001:453), SoL

Dnr. 2.11.3-234 /2019, 2.11.3-235/2019, 2.11.3-236/2019

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justerare och dag för justering

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (mål nr 7440-19) beslut SON § 7 2019-03-19 Dnr 1.6.1-230/2019

§6 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen 2018/2023 Dnr 1.7.1-165/2019

§7 Teckenspråkets juridiska status Svar på remiss från kommunstyrelsen 2018/1520 Dnr 1.7.1-171/2019

§8 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (DS 2019:7) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/719 Dnr 1.7.1.-229/2019

§9 Handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna, motion (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2018/1524 Dnr 1.7.1-55/2019

§10 Månadsrapport maj 2019 Dnr 1.3.1-290/2018

§11 Se över kravet på bordsservering vid friliggande restauranger Dnr 1.7.2-203/2019

§12 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstavdelningen och avdelningen för nyanlända Dnr 1.4.1-131/2019

§13 Årsrapport Stockholmsenkäten 2018 Dnr 1.8.1-186/2018

§14 Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022 Dnr 3.1.1-217/2019

§15 Helhetssyn och samordning av stödet till enskilda 18-30 år aktuella inom socialpsykiatri ­ funktionshinderinspektörernas rapport Dnr 3.4.2-578/2019

§16 Idéburet offentligt partnerskap ­ om verksamhet för ensamkommande barn och unga som helt eller delvis står, eller riskerar att hamna, utanför samhällets insatser.

§17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ­ LSS och socialtjänstlagen- SoL Dnr 3.1.1-233/2019

§18 Barnfamiljer med socialtjänstkontakt i Stockholms stad som lever under osäkra boendeförhållanden Dnr 3.1.1.-213/2019

§19 Reviderad delegationsordning för socialnämnden Dnr 1.2.2-31/2019

§19:a Ändring i socialnämndens delegationsordning Dnr 1.2.2-309/2019

§20 Fyllnadsval till Funktionshinderrådet Dnr 1.2.1-588/2018

§23 Anmälan av individutskottets protokoll 2019-05-17

§24 Förändring i förfrågningsunderlag i upphandling enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV av vissa insatser inom lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlag (2001:453), SoL Dnr 2.11.3-234/2019, 2.11.3-235/2019, 2.11.3-236/2019