Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2020-03-17

Sammanträde 2020-03-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Storforsplan 36 Farsta

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

5 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för

rehabilitering Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/197 Dnr 1.7.1- 133/2020 Sida 2 (3)

6 Idéburen välfärd, offentligt partnerskap (SOU

2019:56) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2020/65 Dnr 1.7.1-15/2020 (omedelbar justering)

7 Inför metoden GVI mot vapenvåld, motion från (Fi)

Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/631 Dnr 1.7.1-132/2020

8 Försök med fri ledsagning, motion från (V)

Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/ 1457 Dnr 1.7.1-655/2019

9 Egen tävlingsklass för stöd och service till personer

med funktionsnedsättning i stadens kvalitetsutmärkelse, motion från (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/1289 Dnr 1.7.1-653/2019 Övriga beslutsärenden

10 Beslut om utbetalning av bidrag till Dianova Sverige

15 Fullmakt i mål och ärenden enligt lag (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Dnr 1.2.2-165/2020 (omedelbar justering) Sida 3 (3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Redogörelse för fortsatt implementering av riktlinjer

17 Redovisning av Stadsmissionens och Ny gemenskaps

projekt Fadderhem/Trygga boende samt Nya Rum under 2019 Dnr 8.1.1-590/2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Månadsrapport februari 2020

Remiss

20 Reglering av EBO asylsökande i Stockholms stad

21 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2020-03-11
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2020-03-12
(utsändes senare)
C. Tjänstemannabeslut,
D. Inkomna skrivelser
E. Individutskottets protokoll från sammanträde
2020-02-11, 2020-02-28
F. Tillståndsutskottets protokoll från sammanträde
2020-02-12
G. Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från
välfärdssystemet (SOU 2019:59) Dnr 1.7.1-119/2020
(kontorsyttrande på grund av kort remisstid)