Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2021-02-16

Sammanträde 2021-02-16

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och tid för justering

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Rekommendation att anta överenskommelse för kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel samt medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet - svar till kommunstyrelsen KS 2020/1475

6 Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023– svar tillkommunstyrelsen KS 2019/1939 (omedelbar justering)

7 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd – svar till kommunstyrelsen KS 2020/1767 (omedelbar justering)

9 Boendeplan för våldsutsatta – redovisning av budgetuppdrag

12 Årsrapport över medel för forskning och utveckling 2020

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kv.3 2020

14 Projektet ”Att höra till” – insatser för äldre i utsatta livssituationer – ansökan om tidsbegränsat bidrag från Sociala Missionen (omedelbar justering)

15 Redovisning av verksamhet med personligt ombud vid Enheten för hemlösa, verksamhetsår 2020 (omedelbar justering)

18 Projektet Nya Rum –ansökan om verksamhetsbidrag (omedelbar justering)

19 Anmälningsärenden

A. Förvaltningsgruppens protokoll 2021-02-10
(utsändes senare)
B. Protokoll från funktionshinderrådet 2021-02-11
(utsändes senare)