Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2008-05-15

Sammanträde 2008-05-15

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Klagomål om bristande behandling på HVB-hemmet Krukis/Örnsberg

Svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 108-0123/2008

4 Förfrågningsunderlag avseende gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

5 Godkännande av förfrågningsunderlaget "Köp av enstaka platser inom HVB vuxna för socialpsykiatri", Dnr 121-0518/2007.

Remissärenden

6 Vikten av elever och föräldrars medverkan i stadens skolor

Svar på motion (2008:11) från Susanna Brolin (v) och Karin Rågsjö (v)
Dnr 106-0133/2008

7 Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24 åringar

Svar på motion från Abdo Goriya m fl (s)
Dnr 106-0117/2008

8 Förslag till skolplan

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0195/2008

9 LOV att välja - Lag om valfrihetssystem, SOU 2008:15

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0136/2008

10 En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner

Svar på skrivelse från Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v)
Dnr 106-0116/2008

11 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Övriga beslutsärenden

12 Tertialrapport 1 per den 30 april 2008

13 Utveckling av strukturerade kartläggnings- och bedömningsmetoder inom Stockholms stads ungdomsvård

14 Familjevårdsrapport 2007

15 Stadens kvalitetsutmärkelse 2008

16 Godkännande av jourhem

17 Beloppsgränser vid direktupphandling

18 Svar på skrivelse om Båtmanskroken (Pettersbergsgården)

19 Ansökan till länsstyrelsen i Stockholm om bidrag för en stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm

20 Ansökan om medel för vidareutveckling av STAD-samarbetet

21 Ansökan till Länsstyrelsen om medel till utvärdering/utveckling av skolKomet, föräldrastödsprogram och föräldraträning via Internet

22 Angående kartläggning av antalet vräkta barnfamiljer samt framtagande av en stadsövergripande handlingsplan

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)

Anmälningsärenden

23 a-f Anmälningsärenden

a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

24 Nämndens frågor

25 Förvaltningsinformation:

- Studieresa till Oslo kommer att genomföras med deltagande av nämndens presidium, borgarrådssekr. vid social- och arbetsmarknadsroteln samt Eva Sandberg och Rita Kahn från förvaltningen
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 20 maj 2008.

§3 Klagomål om bristande behandling på HVB-hemmet Krukis/Örnsberg

Svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län

Dnr 108-0123/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Tjänsteutlåtandet skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat en anonym skrivelse om bristande behandling på HVB-hemmet Krukis/ Örnsberg samt en skrivelse från Maaret Rissanen ställd till Socialstyrelsen rubricerad Anmälan enligt socialtjänstlagen 14 kap. 2 § ”Lex Sarah”. Uppgifterna i skrivelserna kommenteras i tjänsteutlåtande.

Krukis/Örnsberg har naturligtvis liksom alla verksamheter förbättringsområden. Det finns också i regel olika uppfattningar inom en verksamhet hur man ska arbeta med sitt uppdrag. Vanligtvis leder dessa olika uppfattningar till en dynamik som utvecklar verksamheten. Förvaltningen ser skrivelserna som ett ytterligare uttryck för det missnöje som finns i en begränsad del av personalgruppen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Gemensam upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter

Dnr 121-0077/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter.

 2. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med valda vårdgivare.

 3. Socialtjänstnämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att återkomma med redovisning efter genomförd upphandling.

 4. Socialtjänstnämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling ge socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar socialtjänstnämnden att ge socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

 5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänstnämnden har beslutat att gemensamt upphandla vård och behandling för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter. Socialtjänstförvaltningen fick i uppdrag att genomföra upphandlingen. Avtalstiden är 2009-01-01 till och med 2010-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag.

 2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Upphandling av vård för barn med psykosociala svårigheter är ett komplement till den kommunala verksamheten för att tillgodose olika behov. Redan idag får många barn sin vård av privata utförare och socialtjänstnämnden har minskat sina verksamheter i takt med lägre efterfrågan på dygnetruntvård. Det råder således ingen brist på privata utförare inom detta område.

Vi anser att det i första hand är barnets behov och barnets önskan i takt med ålder och mognad som ska styra vilken utförare som väljs och inte den rangordning som görs i upphandlingen. Detta bör förtydligas i förfrågningsunderlaget. Även vårdnadshavarens synpunkter ska beaktas, även om det inte per automatik är så att vårdnadshavaren alltid vet barnets bästa. Barnets intressen skulle också kunna tas tillvara med någon form av brukarråd.

Dessutom anser vi att sociala krav och krav på etiska avtalsvillkor ska ingå i förfrågningsunderlaget samt att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet följs. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den under förra mandatperioden testade ”Vita jobb-modellen”. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav i alla upphandlingar.

Anti-diskrimineringsklausulen är inte tillräcklig, eftersom den inte inkluderar underleverantörer och inte heller anger sanktionsmöjligheter som vite vid brott mot klausulen. Det är bra att man har tillfört en klausul om meddelarfrihet/skydd men vi anser att samma rättigheter ska gälla som för offentliganställda.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Förfrågningsunderlaget visar att efterfrågan på dygnetruntvård hos barn, ungdomar och familjer har minskat, men att behovet däremot har ökat. Hur ställer sig förvaltningen till denna utveckling och vad bedömer de är orsakerna till den?

Dessutom anser vi att sociala krav och krav på etiska avtalsvillkor ska ingå i förfrågningsunderlaget samt att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet följs. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den under förra mandatperioden testade ”Vita jobb-modellen”. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav i alla upphandlingar.

Anti-diskrimineringsklausulen är inte tillräcklig, eftersom den inte inkluderar underleverantörer och inte heller anger sanktionsmöjligheter som vite och hävning av avtalet vid brott mot klausulen. Det är bra att man har tillfört en klausul om meddelarfrihet/skydd men vi anser att samma rättigheter ska gälla som för offentliganställda.

§5 Köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS avseende HVB för vuxna inom socialpsykiatri

Dnr 121-0518/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av köp av enstaka platser avseende HVB för vuxna inom socialpsykiatri.

 2. Socialtjänstnämnden ger socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med valda utförare.

 3. Socialtjänstnämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att återkomma med redovisning efter genomförd upphandling.

 4. Socialtjänstnämnden beslutar, i eventuellt kommande ärenden avseende ramavtalen i rubricerad upphandling ge socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om parts rättigheter och skyldigheter får överlåtas på eller uppdras åt annan. Vidare beslutar socialtjänstnämnden att ge socialtjänstförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar, besluta om och underteckna avtal om partsbyte.

 5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förslag till förfrågningsunderlag omfattar enbart HVB för vuxna inom socialpsykiatri. Bakgrunden är framför allt att HVB för vuxna inom socialpsykiatri inte omfattas av det valfrihetssystem stadsledningskontoret utarbetat förslag till. Avtalstiden är 2009-01-01 - 2010-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning, till lika villkor. Om ett valfrihetssystem införs under avtalsperioden förändrar detta inte de villkor som följer av ramavtalet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag.

 2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Verksamhet som finansieras av offentliga medel ska i huvudsak bedrivas i offentlig regi för att säkra kvaliteten och kontinuiteten i verksamheten. Upphandling av ramavtal för köp av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade har vi sett som komplement till den kommunala verksamheten för att tillgodose olika behov. Redan idag får dock 188 personer av 363 sin HVB-insats utförd hos upphandlade utförare och därutöver finns individuella avtal.

Tyvärr konkurrensutsätter alliansen nästan all befintlig kommunal verksamhet mot handikapporganisationernas vilja, vilket stoppar möjligheten att välja att bo kvar i kommunal verksamhet eller att välja nya kommunala alternativ. Ramavtalet fyller därmed inte längre samma funktion utan bidrar till att helt ersätta den kommunala omsorgen med privata utförare. Valfriheten minskar med denna politik.

Trots vår starka kritik mot den dogmatiska konkurrensutsättningen som pågår i staden anser vi att ramavtalsupphandlingen bör genomföras, eftersom den i dagsläget är ett komplement till den kommunala verksamheten som ännu inte hunnit upphandlas. Vi anser dock att behovet av fler HVB-hem för unga och kvinnor inte kan överlåtas till privata utförare. Kommunen ska stå för den grundläggande omsorgen och bör därför starta nya HVB-hem där det finns behov.

Vi anser också att det i första hand är den enskildes behov och egen önskan som ska styra vilket HVB som väljs och inte den rangordning som görs i upphandlingen. Detta bör förtydligas i förfrågningsunderlaget.

Enligt socialtjänstförvaltningens uppföljning av HVB saknar många personer handlingsplaner för flytt till permanent boende. En ny upphandling måste skärpa kraven så att alla har handlingsplaner. Stockholms stad måste också bygga betydligt fler bostäder med särskild service eller alternativa boenden med boendestöd för att fler ska kunna flytta hem.

Det finns en intressemotsättning där HVB-hem som arbetar aktivt för hemflyttning samtidigt förlorar intäkter när den boende flyttar hem. Vi anser att kraven i förfrågningsunderlaget är för lågt ställda när det gäller motiveringsarbete och rutiner vid utskrivning. Det ingår visserligen att utföraren aktivt ska verka för hemflyttning men varken strukturerad sysselsättning eller möjlighet att träna vardagsfärdigheter i en lägenhet hör till ska-kraven. Dessutom bör uppföljningen tydligt fokusera på planeringen och insatserna för att förbereda en flytt till ett permanent boende.

Dessutom anser vi att sociala krav och krav på etiska avtalsvillkor ska ingå i förfrågningsunderlaget samt att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet följs. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exempelvis enligt den under förra mandatperioden testade ”Vita jobb-modellen”. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska vara ett krav i alla upphandlingar.

Anti-diskrimineringsklausulen är inte tillräcklig, eftersom den inte inkluderar underleverantörer och inte heller anger sanktionsmöjligheter som vite vid brott mot klausulen. Det är bra att man har tillfört en klausul om meddelarfrihet/skydd men vi anser att samma rättigheter ska gälla som för offentliganställd

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Vi socialdemokrater är inte emot att stadens verksamheter har olika utförare, tvärtom är det bra med en mångfald även bland utförarna. Men vi menar att andra utförare bör ses som ett komplement, och inte bli ett mål i sig för den borgerliga politiken genom att hela tiden konkurrensutsätta verksamheter. Det är angeläget att se till hur detta påverkar brukarna, så att vi undviker att brukarna ständigt ska behöva vara oroliga för vem som har ansvaret och vem som ska utföra. Därför är vi emot den dogmatiska styrning som pågår just nu av stadens verksamheter med upphandlingar som följd. Detta utmanar vår välfärdsmodell och är ett bevis på att privatiseringarna snarare styrs av ideologiska motiv än av medborgarnas bästa. Dessutom missar detta system mångfaldsperspektivet fullständigt.

Efter att ha granskat förfrågningsunderlaget märker vi att ambitionsnivån övergripande är väldigt lågt satt. Detta förvånar oss. Hela upphandlingsprocessens syfte är att höja nivån inom verksamheterna, men vi märker att ambitionsnivån inte följer syftet. Till exempel skriver man att ”utföraren svarar för att personalen kontinuerligt ges nödvändig kompetensutveckling för att vid varje tillfälle vara lämpade att utföra sina arbetsuppgifter.” Först och främst undrar vi hur ”nödvändig kompetens” definieras, vidare förvånas vi över att man inte vill stärka personalen ytterligare än endast med insatser som bedöms nödvändiga. Inom dessa verksamheter är det extra viktigt att personalen besitter en bred kompetens, och får fortlöpande möjlighet att ta del av forskning och metodutveckling på området så att den praktiska verksamheten kan vara så evidensbaserad som möjligt. Vi befarar att man missar att stimulera en sådan nödvändig utveckling genom en så begränsad ambitionsnivå för personalens kompetensutveckling som efterfrågas i anbudsunderlaget.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att krav på stärkt brukarinflytande och/eller brukarstyrning skrivs in.

 3. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Ett viktigt steg på vägen ut ur hemlöshet är att stärka egenmakten. Ingen vet bättre hur det är att leva som hemlös som den som själv är i detta, eller varit. Genom att stärka brukarstyret kan både egenmakten och kvalitén i verksamheten höjas.

§6 Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor

Svar på remiss av motion (2008:11) från Susanna Brolin (v) och Karin Rågsjö (v)

Dnr 106-0133/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

I motionen föreslås att utbildningsförvaltningen i samverkan med socialtjänstförvaltningens enhet Precens, får i uppdrag att sprida kunskaper om Guldsitsen och liknande tankemodeller för elevers och föräldrars medverkan i stadens förskolor och skolor. Förhållningssättet innebär i korthet att alla föräldrar oavsett bakgrund ska ses som en resurs för sitt barn och bemötas med likvärdig respekt. Skolans former för möten och kontakter med elevens föräldrar måste anpassas så att föräldrarna har möjlighet att delta i den önskade dialogen. Utbildningsförvaltningen och socialtjänstförvaltningen ställer sig positiva till att ta sig an uppdraget. Förvaltningarna vill också lyfta fram betydelsen av att utvecklingen sker i samarbete mellan förskola/skola och socialtjänst, för att öka möjligheter till tidiga insatser kring barn och unga som riskerar att fara illa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§7 Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18 – 24-åringar

Svar på remiss av motion (2008:14) från Abdo Goriya m.fl. (s)

Dnr 106-0117/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

I motionen lyfts bristande erfarenhet, skola, arbetsförmedlingen och arbetsgivaravgiften fram som bidragande orsaker till de svårigheter ungdomarna möter. För var och en av dessa orsaker/områden har ungdomarna också åtgärdsförslag som de anser kan minska arbetslösheten. Socialtjänstförvaltningen delar i huvudsak ungdomarnas uppfattning vad avser orsakerna till att de har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns forskning som tyder på att ungdomsarbetslöshet i sig har långvariga negativa effekter. Målet måste vara att få ett utbildningssystem och samverkan med arbetslivet som i största möjliga mån förebygger arbetslöshet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Förslag till skolplan

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0195/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen anser att förslaget till skolplan har goda ambitioner att skapa förutsättningar för en skola som ger eleverna goda kunskaper och som har en trygg och bra miljö och medverkar till att barn och ungdomar får bra förutsättningar för sin utveckling. Förvaltningen anser dock att målen för vilka kunskaper eleverna ska uppnå är för otydliga och för lågt satta. Målet borde vara att alla som går ut grundskolan och gymnasiet ska ha fullständiga betyg, dvs. vara godkända i alla kurser. Det är också angeläget att lyfta fram vikten av ett gott skolklimat för att skapa förutsättningar för lärande och hälsa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), och lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden åberopar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande över remissen till kommunstyrelsen

 2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Vi anser att förvaltningen på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt har satt fingret på de stora svagheterna i den föreslagna skolplanen. Det handlar om de otydliga och låga kunskapsmålen, de outvecklade skrivningarna om skolklimat, elevfrämjade arbete, drog- och brottsprevention, utveckling av tillitsfulla relationer med föräldrarna, aktivt samarbete med det omgivande samhället samt vikten av att klargöra att krav och mål även omfattar de fristående skolorna.

Förslaget till skolplan speglar tyvärr en övertro på att disciplinära åtgärder skulle skapa lugn och ro i skolan. Forskning har visat att ”nolltoleransen” är kontraproduktiv. Ett kränkt barn som inte blir lyssnat på slutar att älska sig själv och bekräftar sin syn på sig själv genom att gång på gång leva upp till omvärldens fördomar. Det kraftfullaste skyddet mot att utveckla missbruk och andra problem är att eleverna trivs i skolan, känner sig sedda och uppskattade av lärare och kamrater samt att föräldrarna har förtroende för skolan.

Vi reagerar också på den aningslösa tron på att rätten att välja skola och förekomsten av så kallade friskolor skulle öka valfriheten. Det är känt från forskningen att möjligheten att göra fria val hör nära samman med tillgången till kulturellt kapital. Oavsett hur god informationen är finns många andra begräsningar i människors liv som gör att det är barnen till fattiga och lågutbildade föräldrar som inte får lika god skolgång som barn i bättre bemedlade familjer.

Skolplanen för Stockholms skolor är ett viktigt ärende som kommer att spela stor roll för såväl elever, föräldrar som de som arbetar inom stadens olika utbildningsverksamheter. Utifrån detta bör skolplanen därför ha en bred politisk förankring och inte riskera att bli omprövat inom ett par år på grund av att staden byter politisk majoritet.

Om arbetet med skolplanen ska tas på allvar behöver de som ska arbeta i skolan veta att det är ett väl förankrat dokument som kommer att vara styrande över ett flertal år. Alla skulle tjäna på att skolplanen har genomgått en förhandlande och förankrande process innan den presenteras som det slutgiltiga förslaget. Arbetet med skolfrågorna i Haninge kommun är ett bra exempel på en bred uppslutning kring skolans utveckling, där man vill att skolorna får med sig alla sina elever redan från början.

Reservation

ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Skolplanen för Stockholms skolor är ett viktigt och vägledande dokument och för att skolplanen ska kunna vara ett styrdokument för dem som arbetar inom stadens utbildningsverksamheter är det viktigt att den är hållbar över tid. Vi önskar därför att det tas initiativ till samtal och överenskommelse över partigränserna för att skolplanen ska vara ett väl förankrat, långsiktigt och stabilt dokument.

I förslaget till ny skolplan saknar vi flera delar som är viktiga för såväl lärare, som för elever och föräldrar. För att skolorna ska ha möjligheten att arbeta med barnens kunskapsutveckling måste det finnas en strategi hur detta ska gå till. Skolplanen ger inte uttryck för vikten av uppdraget för skolan att tillvarata barnens nyfikenhet och kreativitet på ett sätt så att de utvecklas i skolan. I detta arbete är personalens möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning viktigt, ett område som måste stärkas i förslaget till ny skolplan.

Det tidigare samarbetet mellan förskola och skola på lokal nivå har komplicerats av att grundskolan numera är centralt placerade under utbildningsnämnden. Därför bör arbetet med integrering och övergång mellan förskola och grundskola finnas med i den nya skolplanen. Även vikten av det lokala samarbetet mellan skolan och t.ex. socialtjänst, polis och fritidsverksamheter är något som bör slås fast i skolplanen. Trots stora ord om ett utökat arbete mot mobbning saknas tydlighet kring hur man på ett preventivt sätt ska arbeta kring dessa frågor i Stockholms skolor. Även när det gäller samarbetet och dialogen med hemmen och elevernas inflytande i skolan saknas riktlinjer. Utöver detta motsätter vi oss att elevernas frånvaro ska redovisas i betygen. Giltiga skäl för frånvaro (såsom sjukdom, rehabiliteringsinsatser andra vård- och behandlingsinsatser, etc.) ska enligt vår mening inte på ett menligt sätt drabba barnet genom att synliggöras såsom en avvikelse från normen i betyget.

Vi vet att skolorna i Stockholm lider av stora problem på grund av de besparingar den borgerliga majoriteten har beslutat att genomföra. Därför måste stadens utbildningsverksamhet tillföras ökade resurser så att verksamheten har möjlighet att utvecklas i den riktning en skolplan slår fast.

Reservation

ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Vi ser positivt på förslaget till en ny skolplan där man inser vikten av modersmålsundervisning och extra stöd för läxläsning.

Det är också bra att man lyfter fram behovet av elevvårdsteam tydligare i skolplanen och att skolorna tar sitt ansvar genom att samarbeta kring flyktingbarn.

Skolan har många viktiga uppgifter. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för elevernas individuella kunskapsutveckling och sociala utveckling. För att skapa dessa förutsättningar krävs att eleverna tränas i demokratiska arbetsformer dvs. att det finns ett utökat elevinflytande. Eleverna bör kunna få insyn i viktiga beslut från skolledaren vad gäller rekrytering och inköp av skolmaterial, Nya former för eleverna att delta i beslutsfattande kring skolan och undervisningen bör utvecklas (utöver elevråden), kanske för alla elever i en skola i form av stormöten, eller för representanter för flera skolor i form av någon sorts ”ungdomsparlament”. På detta kan skolan bidra till delaktighet och engagemang.

Det är viktigt att skolan lyfter fram den enskilda eleven med dess egna erfarenheter och visar på likheter och olikheter kring elevernas inlärningsförmåga. Skolan bör lägga större tyngd på emotionell intelligens som en grundläggande del av elevernas sociala utveckling. Som det ser ut nu finns det inte tillräckliga kunskaper om t.ex. konflikthantering. Inom emotionell intelligens ingår även självinsikt och empati. Dessa emotionella kunskaper bidrar bl.a. till skolans arbetsro och ger eleverna viktiga verktyg inför det sociala livet. Arbetet mot mobbning måste också prioriteras.

Det är av yttersta vikt att skolan ger eleverna goda kunskaper inför de dilemman som elever kommer att möta i framtiden. Vi står inför tider då miljöfrågorna, hushållning med knappa resurser och rättvis fördelning av resurserna på global nivå kommer bli allt viktigare. Om inte barn och ungdomar förbereds för att hantera detta känslomässigt och kunskapsmässigt i skolan, när ska de då lära sig ett hållbart förhållningssätt? Skolan bör alltså mycket medvetet arbeta dels med att förmedla faktakunskaper om miljö och globala frågor, dels med att stimulera eleverna att bättre hantera sina attityder vad gäller konsumtionsmönster, eget ansvar för miljöfrågorna och den globalt hållbara utvecklingen o dyl. Med attitydfrågorna kan man arbeta t ex med värderingsövningar. Eleverna bör ha goda kunskaper kring en rättvis hållbar utveckling som innebär att eleverna förstår hur våra naturliga, ekonomiska och sociala resurser kan fördelas långsiktigt och rättvist.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande. Samtliga partier anslöt sig till uttalandet.

Nämnden delar förvaltningens synpunkter men vill därutöver anföra.

Skolplanen pekar på vikten av hälsofrämjande arbete och i det sammanhanget så vill vi lyfta frågan om sex- och samlevnadsundervisningen som ofta får kritik från många olika håll. Exempel på kritik är att undervisningen har en biologisk slagsida eller förbigår frågor om genus, liksom om smitt- och graviditetsskydd och att homo- och bisexuella samt transpersoner, HBT-personer, inte känner sig inkluderade i undervisningen.

Bristen på sex- och samlevnadsundervisning får konsekvenser. De senaste åren har antalet sexuellt överförbara sjukdomar ökat i Sverige, i synnerhet förekomsten av klamydia. År 2005 smittades 33 000 personer med klamydia, de flesta i åldrarna 15 till 24 år, och 2007 med en ökning till 47 000 nya fall. Även andra sjukdomar som syfilis och gonorré har börjat spridas igen i Sverige. Den ökning som vi ser av spridning av könssjukdomar gör att vi vill att skolplanen lägger vikt vid en kvalitativ och modern sex- och samlevnads undervisning.

Vidare lyfter skolplanen fram vikten av goda relationer mellan elever, mellan elever och lärare och mellan skola och föräldrar. Det är angeläget att skolan är en trygg miljö där respekten för varje individs okränkbara värde respekteras. Skolan har en viktig roll i att förmedla värderingar och synsätt som bidrar till en trygg och trevlig skolmiljö.

När det gäller det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att skolan arbetar kraftfullt med att få bukt med alkohol- och drogproblem. Samarbetet mellan skolan och socialtjänsten ska vara väl fungerande. Skolan ska vara en drogfri miljö som aktivt arbetar med att informera elever om drogers negativa konsekvenser.

Ersättaryttrande

Ersättaren Jonas Naddebo (c) lämnade följande ersättaryttrande.

Jag ansluter mig till det särskilda uttalande som lämnades av samtliga partier.

§9 LOV – att välja – Lag om Valfrihetssystem, SOU 2008:15

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0136/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Frittvalutredningen föreslår att en ny lag, Lagen om Valfrihetssystem, LOV, införs. Den nya lagen ska kunna användas i stället för lagen om offentlig upphandling (LOU) när kommunen vill öka mångfalden och valfriheten. Socialtjänstförvaltningen instämmer i huvudsak i utredningens förslag. Den föreslagna nya lagen blir sannolikt smidigare än LOU för införandet av valfrihetssystem med flera utförare av sociala tjänster och insatser. Utredningen utgår från tjänster/insatser som erbjuds genom ett biståndsbeslut. Socialtjänstförvaltningen anser att utredningen även borde ha belyst tillämpbarhet av den föreslagna lagen på tjänster som erbjuds utan biståndsbeslut såsom rådgivning och konsultation.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Lena Kling (fp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Lena Kling (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut,

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Stockholms stad har sedan 2002 ett valfrihetssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Den 1 juli 2008 införs dessutom valfrihet för vård- och omsorgsboende och under 2009 för dagverksamhet. Vi välkomnar därför att en ny lag införs som ska kunna användas istället för lagen om offentlig upphandling (LOU) när kommunens syfte är att flytta makt från politiker och tjänstemän till medborgare, att öka valfriheten och inflytandet för den enskilde samt att främja en mångfald av utförare. Alla utförare som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget godkänns. Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända.

Regeringens utredare fick i uppdrag att främst undersöka förutsättningarna för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning en utökad möjlighet att välja utförare av socialtjänstinsatser. Likväl gäller valfrihetssystemet även tjänster som inte föregås av biståndsbedömning så som rådgivning och konsultation. Därmed kan exempelvis ett kundvalssystem inom familjerådgivningen i Stockholms stad inbegripas under lagen om valfrihetssystem.

Valet är en möjlighet för den enskilde. Om någon har svårt att välja ska naturligtvis stadens tjänstemän i första hand hjälpa till att hitta den utförare som är bäst lämpad i det enskilda fallet. Den enskilde som ändå av någon anledning inte vill välja ska kunna avstå. Den enskilde ska i dessa fall hänvisas till det ickevalsalternativ som kommunen har bestämt i förväg och som ska beskrivas i kommunens informationsmaterial. Samma kvalitetskrav ska självklart ställas på ickevalsalternativet som på övriga utförare.

Det är viktigt att kommunen i förväg bestämmer vad som gäller om den enskilde inte kan eller vill välja. Det är viktigt att ickevalsalternativet är konkurrensneutralt mellan de utförare som tecknat avtal med kommunen, det ska inte vara någon slumpmässig bedömning som ligger till grund för myndighetens val. Om en leverantör anser att ickevalsalternativet är diskriminerande har denne möjlighet att klaga på att kommunen inte tillämpar bestämmelserna på ett korrekt sätt. Man kan också upphandla ett ickevalsalternativ enligt LOU.

I ett valfrihetssystem är det inte möjligt att begränsa antalet utförare. Utförarna garanteras dock inte någon viss beläggning eller ett visst antal kunder, utan kommunen betalar bara ut peng för de brukare som faktiskt väljer utföraren. På så sätt uppstår ingen överetablering av utförare som drabbar kommunen ekonomiskt. För valfriheten är det dessutom positivt om det finns en mångfald av aktörer som vill etablera sig på marknaden.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden åberopar delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till kommunstyrelsen.

 2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Vi delar inte förvaltningens uppfattning att införandet LOV skulle öka valfriheten. Däremot är vi övertygade om att en generell välfärd av hög kvalitet och med stora möjligheter för brukarna att påverka innehållet säkras bäst genom att socialtjänsten är demokratiskt styrd och gemensamt ägd. LOV innebär framför allt marknadens valfrihet och kommer att stärka privata entreprenörers möjligheter att etablera sig inom socialtjänsten.

Vi tror inte att det mest angelägna för invånarna är fler företag att välja mellan, utan snarare att få den vård och behandling som man behöver. Redan idag upphandlas barnavård och missbruksvård som komplement till kommunens verksamheter, varför det knappast råder brist på alternativ. Vår politik med en utökning av socialtjänstens resurser skulle öka människors inflytande mycket mer än den privatiseringspolitik som drivs idag.

Om LOV skulle genomföras får staden stora svårigheter att ekonomiskt styra verksamheterna och att garantera kvaliteten. Utredningen om LOV kan inte peka på några väl belagda effekter av valfrihetssystem och en utökad marknad. Stadens kostnader för uppföljning och för att tillhandahålla aktuell information kommer att öka kraftigt. Lagen kan även medföra överetablering av företag, vilket ökar risken för konkurser och bruten kontinuitet för brukarna.

Konstruktionen av LOV visar tydligt att en marknadsanpassning av socialtjänsten inte passar ihop med socialtjänstlagens värderingar och inte heller med möjligheten att erbjuda lika villkor mellan privata och kommunala verksamheter. Privata företag ska nämligen enligt LOV kunna erbjuda tilläggstjänster mot betalning utöver biståndsbesluten mot betalning, vilket självklart kommunen inte kan göra. Samtidigt innebär möjligheten att erbjuda tilläggstjänster att likabehandlingsprincipen sätts ur spel, vilket gör att kommunens verksamhet missgynnas.

Slutligen menar vi att om lagförslaget genomförs, så är det bra att det är kommunerna och landstingen själva som ska avgöra om LOV ska tillämpas och för vilka tjänster. Om LOV införs är vi för att ett kommunalt ickevalsalternativ tas fram. Vi menar också att det är kommunerna som ska fastställa kvalitetskraven, som utförare måste uppfylla för att avtal ska tecknas och som ska besluta om storleken på den ekonomiska ersättningen.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Vi delar inte förvaltningens uppfattning om att LOV skulle tillgodose den enskilde medborgarens behov av valfrihet, mångfald och säkrad kvalitet. Utan snarare anser vi att syftet med lagen, liksom förslag till valfrihetssystem inom handikappomsorgen fr.o.m. den 1 juli 2009, är att öka företagandet inom socialtjänsten. Den centrala frågan för socialtjänsten i Stockholm är inte en utökad marknad med fler entreprenörer, som den högerledda majoriteten tycks tro. Om LOV skulle genomföras får kommuner stora svårigheter att ekonomiskt styra verksamheterna, liksom att garantera kvaliteten inom vården och omsorgen. En utökad marknad betyder inte i sig en verklig valfrihet. En utökad marknad innebär en kommersialisering av socialtjänsten, vilket snarare förminskar socialtjänstens chanser till att göra sig attraktiv, då det exempelvis blir svårare att kvalitetssäkra den med den kommersialiserade strukturen den väntas få.

Vi socialdemokrater anser att driften av varje enskild verksamhet bör beslutas med hänsyn till kvalitet för medborgarna i varje enskilt fall. Vi ser också med oro på den förskjutning av makt från demokratin och politiken som utredningen förespråkar. Välfärdstjänster av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet möjliggörs och säkerställs bäst genom att t.ex. vården är demokratiskt styrd.

Kontinuiteten är en viktig kvalitetsindikator och den kan svårligen säkras med LOU eller LOV. Till exempel kan utförare tvingas till konkurs. Ytterligare en brist i det föreslagna systemet är att det inte är konkurrensneutralt. I utredningen framgår det tydligt att privata företagsintressen går före en god socialtjänst och den enskildas möjlighet att påverka innehållet i dessa tjänster.

En kommunal och väl utbyggd socialtjänst är den bästa garanten för kontinuiteten och för att medborgarna i vår stad ska kunna leva under goda och trygga levnadsförhållanden. Vi är övertygade om att en generell välfärd av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet möjliggörs och säkerställs bäst genom att verksamheten är demokratiskt styrd och gemensamt ägd. Lagen om valfrihetssystem innebär framför allt marknadens valfrihet och kommer att stärka privata entreprenörers möjligheter att etablera sig inom socialtjänstens verksamheter. Vi tror inte att det mest angelägna för medborgarna i Stockholm är ett stort antal företag att välja mellan. Risken är att vi får en överetablering av företag.

För att säkra kvaliteten tillstyrker vi socialdemokrater att det är kommunerna och landstingen som fastställer de krav på kvalitet som utförare måste uppfylla samt att det är berörda kommuner och landsting som beslutar om storleken på den ekonomiska ersättningen. Vi socialdemokrater kräver också att om LOV införs så ska det i lagstiftningen skrivas in att grundlagens rätt till meddelarfrihet och yttrandefrihet ska gälla. Detsamma gäller offentlighetsprincipen. Det kan aldrig vara upp till en lokal politisk församlig att besluta om grundlagen ska gälla eller ej.

Vi säger ja till medborgarnas rätt att välja som de redan har idag, men vi säger nej till att medborgaren tvingas bli kund på en marknad för att få del av välfärden. Vi ställer också krav på att alla utförare ska teckna gällande kollektivavtal.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag.

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver.

Utredningens förslag är ett steg i rätt riktning mot att ge alla medborgare lika rätt i samhället när det gäller bostad och daglig sysselsättning oavsett handikapp och/eller ålder. Tillvägagångssättet i lagförslaget ökar möjligheten för brukarorganisationer att kunna göra sig hörda i en konkurrens då man kommer att konkurrera enbart på kvalitet och inte på pris. En fördel med det föreslagna systemet för ramavtal är att små organisationer inte behöver vänta i år på nästa upphandlingstillfälle utan bli certifierade när de själva är beredda. Inte heller behöver man krångla in sig i stora komplicerade upphandlingsunderlag. Trots det är det viktigt att alla organisationer får samma möjlighet till att klara av att lämna in sina ansökningar byggt på den verksamhet de bedriver och inte på vilka ord man skriver. Små brukarorganisationer har inte möjlighet idag att ta in den upphandlingsexperthjälp som nu krävs för att klara att mäta sig med de stora vinstutdelande företagen.

Det är dock viktigt att man till detta ser till att valfriheten verkligen blir en valfrihet på brukarnas villkor. För att detta ska kunna ske så måste extra resurser, framförallt i ett inledningsskede, satsas till brukarorganisationer och andra organisationer som stödjer brukar styrda företag så att det möjliggör konkurrens på lika villkor redan från starten.

Även de offentliga verksamheterna måste tillskjutas extra medel för att kunna kontinuerligt följa upp verksamheterna i deras åtagande och kvalitetssäkring. Redan idag finns det verksamheter som får mycket knapphändig om ens ingen uppföljning av avtal.

Lagen får inte bli ett verktyg för kommuner att frånta sig sitt eget ansvar. Det måste alltid finnas möjlighet att välja verksamheter i kommunal regi och även rätten att inte själv behöva välja utan får den hjälp och stöd som är idag brukligt. Rätten till valfrihet måste också få vara rätten att avstå.

Utöver kommunens kontroll måste det också finnas ett system där brukarna själva kan ge ris och ros genom betyg, rekommendationer och varningar. Detta kan göras bl.a. genom en brukarstyrd hemsida på internet men även på andra sätt för de som inte vill eller kan använda Internet. Här skulle handikapprörelsen kunna göra en stor insats förutsatt att de får de resurser tilldelade som krävs för detta.

Även kontaktmannaskapet måste utvecklas så att kontaktpersoner kan hjälpa till och stötta brukarna att välja den utförare som passar bäst för den enskilde. Vi är oroade över den brist som i dag råder på kontaktmannaskapet och anser att man skyndsamt måste se över detta och anpassa villkoren så att fler tar på sig att vara kontaktpersoner.

Sist vill vi påpeka att när det gäller äldreomsorgen och LSS så är utredningen tydlig och genom arbetad men den del som handlar om sjukvård skulle behöva ses över ytterligare någon vända. Vi skulle också vilja se förslag till åtgärder även för de som i dag har rätt till stöd enlig SoL.

§10 En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården – vi måste arbeta för fler svenska adoptioner

Svar på remiss av skrivelse från Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v)

Dnr 106-0116/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar bordlägga ärendet.

Ärendet

I skrivelsen föreslås att nya riktlinjer för familjevård och svenska adoptioner tas fram och att en särskild arbetsgrupp skapas inom socialtjänstförvaltningen med uppdrag att stötta stadsdelsförvaltningarna med utbildning om svenska adoptioner och att hitta lämpliga adoptivfamiljer. Förvaltningen hänvisar dels till att en översyn av barnlagstiftningen har inletts och ska redovisas den 15 juni 2009, dels till att de aktuella frågorna kommer att behandlas inom ramen för Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS) som ska redovisas för socialtjänstnämnden senast i mars 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 mars 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§11 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0193/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

E-strategin beskriver hur IT ska användas för att realisera stadens vision och utveckla den moderna e-förvaltningen. Syftet med e-strategin är att beskriva en gemensam målbild som skapar förutsättningar för alla aktörer att agera i samma riktning. Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till den vision och de övergripande mål som anges i förslaget till uppdatering av Stockholms stads e-strategi. Det är angeläget med ett gemensamt mål där medborgarens behov är i fokus och där IT-stödet utformas för att stödja verksamhetens behov.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden åberopar vänsterpartiets yttrande som yttrande över remissen till kommunstyrelsen

Vi vill gärna uppdatera e-strategin, men utifrån andra värderingar än vad som framgår i det remitterade förslaget. E-strategin ska vara ett stöd för att öka demokratin, förbättra välfärden och utveckla användarvänliga IT-system som underlättar i arbetet och i kontakten med invånarna. Vi ser IT som ett redskap för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning och vill använda vinsterna av teknikutvecklingen till att öka kvaliteten i verksamheterna.

Remissen med en uppdatering av e-strategin har ett helt annat syfte, eftersom strategin har skrivits om för att stödja marknadsanpassningen av stadens verksamhet enligt ”vision 2030”. Målet är inte längre att öka dialogen mellan de politiskt förtroendevalda och kommuninvånarna. I fokus står istället samverkan med entreprenörer och leverantörer och synen på stockholmaren som en kund på en marknad. Frågor om integritet och sekretess berörs marginellt och vi delar förvaltningens uppfattning att kommunikationen måste vara säker och garantier ges för att integriteten säkerställs. Det framgår inte heller om de privata aktörerna ska betala för den service som innebär marknadsföring på stadens hemsida.

En radikal e-strategi skulle däremot ha målet att demokratisera datoranvändningen. Publika datorer bör vara tillgängliga på förskolor, skolor, servicehus och många andra kommunala verksamheter. Fortfarande är det färre äldre, kvinnor och lågavlönade som har och som använder Internet. Hushåll med försörjningsstöd nekas bistånd till bredband, vilket ger deras barn sämre möjlighet i skolan jämfört med andra barn. Personal i äldreomsorg, förskola och andra fältverksamheter har sämre tillgång till IT än andra anställda, vilket måste lösas.

Vi anser att e-strategin också ska innehålla riktlinjer för utveckling av e-demokratin, så att staden inte bygger nya hinder för dem som idag står utanför, samtidigt som de som redan är delaktiga får det ännu lättare att göra sin röst hörd.

Självklart ska staden erbjuda e-tjänster, men det ska styras av invånarnas behov och inte enbart för att spara pengar. All verksamhet har inget större behov av e-tjänster, exempelvis jourverksamheten som förvaltningen tar som ett exempel. Vi efterlyser därför en kartläggning av önskemål om e-tjänster hos olika grupper av stockholmare. När e-tjänster utvecklas ska konceptet ”Design för alla” vara utgångspunkt, så att tjänsterna passar äldre, ovana användare samt de som har läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar.

För de som inte använder datorer ska ordinarie tjänster finnas kvar. De nya kontaktcentren kan aldrig helt ersätta den personliga service som medborgarkontoren har erbjudit, men som nu begränsas kraftigt. Vi anser också att hälsoriskerna med trådlös och annan teknik måste uppmärksammas i en uppdaterad e-strategi, så att försiktighetsprincipen kan tillämpas i fråga om till exempel exponering för elektromagnetiska fält.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att därutöver anföra följande.

I en levande demokrati är dialogen mellan medborgare och politiker en grundläggande hörnpelare. Demokratin måste hela tiden utvecklas och teknikens nya möjligheter utnyttjas för att så många medborgare som möjligt ska känna att de är med och påverkar den representativa demokratin.

Webbplatsen Insyn bör utvecklas till en dialog mellan förtroendevalda och medborgarna. Det är önskvärt att alla stadsdelsnämnder använder Insyn för att lägga upp protokoll och handlingar. Målet är också att alla politiker kommer åt handlingar på stadens intranät hemifrån.

E-demokrati skapar förutsättningar för en mer deltagande och direkt demokrati. Under senare år är det rörelser som lyckats samla sig genom det snabba utbytet av information världen över som tvingat fram demokratiska reformer. Genom internet kan kommunikationen mellan väljare och valda stärkas, direkt deltagande i beslutsfattandet möjliggöras och bakgrunds-information spridas.

Rådslag har handlat om allt från trafiklösningar till placeringen av en ny skola. Förutom vanliga möten och information på webben har medborgarna kunnat debattera frågorna på en hemsida under en vecka och chatta med politiker och tjänstemän för att sedan slutligen ta ställning till tydliga alternativ via webben eller med pappersröstsedel. Det handlar ofta om att göra information och beslutsunderlag tillgängliga på webben. Men också att rådfråga kommuninvånare i särskilda medborgarpaneler som stadsdelen Älvsjö i Stockholm. I ett flertal kommuner har rådslag genomförts, som i Sigtuna och Kalix.

Digital information som produceras inom stadens förvaltningar och riktar sig till Stockholmarna eller andra externa läsare bör så långt det är möjligt vara plattformsoberoende, dvs. fungera likvärdigt inom såväl Windows-, som Mac-, OS- och Linuxmiljö.

§12 Tertialrapport 1 per den 30 april 2008

Dnr 201-0603/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2008 med prognos för 2008.

 2. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar med 11,3 mnkr.

 3. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om omslutningsförändringar med 1,1mnkr.

 4. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 5. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Nämnden bedöms redovisa en ekonomi i balans. Ett mindre underskott motsvarande 0,7 mnkr beräknas för året. Prognosen förutsätter att nämnden beviljas budgetjusteringar motsvarande 11,3 mnkr för tillkommande uppdrag. Kommunfullmäktiges och nämndens mål är högt satta. Förvaltningen bedömer att nämnden så långt det varit möjligt uppfyllt målen. Verksamheterna har i huvudsak uppfyllt sina åtaganden och prestationer enligt verksamhetsplanen för 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

1. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar med 11, 3 mnkr.

2. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om omslutningsförändringar med 1,1 mnkr.

3. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 12 mnkr för att kunna behålla kvalitén i arbetet med hemlösa.

4. Socialtjänstnämnden tillsätter utredningar för att följa upp följande frågor:

a. Minskade behov av vård och behandling på HVB-hem

b. Ökat antal hemlösa

c. Arbetslösa ungdomars situation

d. Det ökade antalet barnavårdsärenden på socialjouren

5. Socialtjänstnämnden framför I övrigt följande.

Tertialrapporten visar tydligt något vi redan förstod i budgetdebatten; nämligen att det sociala området är kraftigt underbudgeterat i högeralliansens budget. Detta slår nu mot flera olika områden. Socialtjänstförvaltningen hade i budgeten för år 2008 sparkrav på drygt 30 miljoner.

Enheten för hemlösas personal har sedan årsskiften arbetat under mycket kaotiska förhållanden. Antalet ärenden har ökat med mellan 70 och 80. Hemlösheten ökar vilket innebär att även kostnaderna ökar. Att i det läget gå in med en stramare budgethållning är helt fel signal. Vad som behövs är en helhetsanalys av läget som syftar till att ha individen i fokus; dvs. de hemlösa samt att ge personalen på enheten för hemlösa en rimlig arbetssituation.

En annan tydlig signal är att stadsdelsnämnderna inte i samma utsträckning som tidigare köper platser på HVB vuxna. Vi tror inte att stadsdelsnämnderna på kort tid har byggt upp en helt egen verksamhet, utan vår bedömning är att man inte köper platser även om det finns ett behov. Det sparas i stadsdelsnämnderna på grund av en socialbudget som inte tar hänsyn till behoven, det är allvarligt. Bland annat ökar boendekostnaderna på härbärgen.

Andra tydliga tecken på en underbudgeterad verksamhet är 35 avvisade besök på Kriscentrum för kvinnor på grund av fullbokade tider och 123 kalenderdagars väntetid till familjerådgivningen. Vi är också oroade över bristen på familjehem trots alliansens centralisering av rekrytering, utbildning och handledning av familjehem.

De mest marginaliserade i vår stad betalar skattesänkningarna; hemlösa, personer med missbruk samt utsatta barn och ungdomar. En värdig välfärd kan man aldrig spara sig till.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Alla stockholmare som har behov av stadens insatser ska få den hjälp de behöver och behandlas med värdighet, och när det egna sociala skyddsnätet havererar ska samhället finnas där. Tyvärr bekräftar tertialrapport 1 det vi socialdemokrater befarade; att den borgerliga majoriteten har misslyckats med att leva upp till det ovan nämnda. De stora nedskärningar som den borgerliga majoriteten har drivit igenom har gjorts utan en ekonomisk förankring.

Ett tecken som tyder på att stadsdelsnämnderna har en stram budget att förhålla sig till, är uppgifter som visar att efterfrågan på dygnetruntvård hos barn och unga har minskat, men att behovet däremot har ökat. Bedömningen blir att stadsdelsnämnderna helt enkelt inte har råd att köpa HVB-platser i samma utsträckning som tidigare trots att behovet fortfarande finns och till och med tycks öka. Att vi har en budget som inte tar hänsyn till behoven är allvarligt.

Att det sociala området har varit underbudgeterat och att det har och kommer att fortsätta slå hårt mot viktiga verksamheter i vår stad är ett faktum. Till exempel har vi kunnat se detta genom den situation som har uppstått på enheten för hemlösa. Det läge som har uppstått har visat sig vara ohållbar då personalen sedan årsskiften har fått handlägga allt fler ärenden, uppemot 70 till 80 ärenden per personal. Hemlösheten ökar vilket innebär att även kostnaderna ökar på detta område. Att i ett sådant läge strama till budgeten ger fel signaler. En helhetsanalys behövs av läget som syftar till att ha individen i fokus; dvs. de hemlösa personerna samt att ge personalen på enheten för hemlösa en rimlig arbetssituation.

§13 Utveckling av strukturerade kartläggnings- och bedömningsmetoder inom Stockholms stads ungdomsvård

Dnr 105-0271/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om uppdraget att i samråd med stadsdelsnämnderna fortsätta utvecklings- och implementeringsarbetet av kartläggnings- och bedömningsinstrumenten ADAD och SAVRY inom stadens ungdomsvård.

 2. Socialtjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att det elektroniska stödet till kartläggningsinstrumentet ADAD integreras med befintligt IT-system i staden.

Ärendet

Det finns stora behov av att inom socialtjänsten utveckla systematisk dokumentation och kunskap om vilka personer man möter, vilka behov dessa har och vilka resultat socialtjänstens insatser ger. Enligt stadens riktlinjer för handläggning och dokumentation i barn- och ungdomsärenden ska BBIC (Barns Behov I Centrum ) utgöra utredningsmallen.

Vid utredning av ungdomar med egna riskbeteenden i form av utagerande antisocialt beteende behövs kompletterande strukturerade bedömningsinstrument för att öka möjligheterna att fånga viktiga riskfaktorer. Inom staden har några stadsdelsförvaltningar i projektform testat bedömningsinstrumenten ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth). Förvaltningens bedömning är att erfarenheter av instrumenten är goda och att det är angeläget att fortsätta utvecklingsarbetet så att samtliga stadsdelsförvaltningar får tillgång till instrumenten. De två instrumenten kompletterar varandra och fungerar väl inom ramen för BBIC.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Familjevårdsrapport 2007

Dnr 442-0273/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna rapporten och överlämnar den för kännedom till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Ärendet innehåller en redovisning av 2007 års statistik över familjevården för barn och ungdom vid stadens 14 stadsdelsförvaltningar. Antalet placerade barn har ökat något och ett par stadsdelsförvaltningar har redovisat en stor ökning av nyplaceringar. Förvaltningen planerar att inom ramen för Barnuppdraget (BUSS) genomföra särskilda studier inom familjevårdsområdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m). ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Familjevårdsrapporten för Stockholm 2007 bekräftar den nationella bilden av väsentliga problem inom ramen för svensk fostervård och institutionsvård. De senaste årens forskning visar tydligt att de bästa av intentioner inte räcker för att hjälpa utsatta barn och ungdomar som av olika skäl inte längre kan leva med sina egna föräldrar till en bättre framtid. Som IMS vid Socialstyrelsen har visat vet vi inte ens idag i Sverige om våra insatser överhuvudtaget gör att barnen får det bättre. Trots de senaste årens befriande och nya betoning på evidensbaserade insatser, famlar vi fortfarande i mörkret när det kommer till samhällets allra viktigaste insatser och allra ömtåligaste målgrupper. Så kan det i längden inte få vara.

Stockholm har sannolikt inte värre problem än andra delar av Sverige när det gäller hela den kedja av insatser – från metodiskt stöd i hemmet via fosterfamiljer och HVB-hem till permanenta vårdnadsförflyttningar och nationella adoptioner - som hela Sverige nu fäster sin uppmärksamhet mot. Historiska fall av ren vanvård kompletterat med modern forskning om vilka effekter våra sociala insatser egentligen har, ger oss anledning till stor eftertänksamhet.

Men Stockholm är sannolikt inte heller på något avgörande sätt bättre än resten av Sverige. Med tanke på vår storlek och våra resurser till metodutveckling är det faktiskt ett underbetyg. Om man till detta lägger det faktum att den gammaldags klassiska fosterfamiljen på sikt är extra sällsynt i just Stockholm leder detta till ett ännu större behov av nya metoder, nya synsätt och nya regelverk.

Med anledning av detta märks behovet tydligt till den av alliansens initierade, breda och grundliga utredning, Barnutredningen i Stockholms socialtjänst (BUSS). Med underlaget och resultaten från genomlysningen skapas möjligheter för att få Sveriges bästa socialtjänst och att under de kommande åren få en mycket mer fyllig och analyserande Familjevårdsrapport.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Att placera barn och ungdomar är en smärtsam process där barnperspektivet ska vara i fokus. Vi finner att så är inte fallet. Socialtjänsten ska självklart ha kontakt med det placerade barnet. Endast två stadsdelsnämnder har haft kontakt med samtliga placerade barn och ungdomar. Att ännu fler äldre barn och ungdomar blir placerade tyder på allt för få insatser som riktas till yngre barn och ungdomar. Detta är en allvarlig signal om att stadsdelsnämnderna väntar alltför länge med att sätta in insatser. Att dessutom omplaceringarna ökar hänger ihop med att de äldre barnen har svårt att anpassa sig i sina nya ”familjer”. Att vänta med insatser sparar pengar kortsiktigt, på lång sikt är det ett enormt slöseri av resurser och en hållning som slår mot barnen.

§15 Stadens kvalitetsutmärkelse 2008

Dnr 113-0190/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar nominera Uppsökarenheten för vuxna, Maria Ungdomsenhet, Kruton kris- och utredningscenter för flickor samt BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Den 25 november 2008 delas årets kvalitetsutmärkelse ut i Blå Hallen i Stadshuset. Stockholms stad delar ut kvalitetsutmärkelser i klasserna förskolor, skolor, äldreomsorg, övrig vård och omsorg samt övriga verksamheter. Nämnderna inbjuds att nominera verksamheter till tävlan som ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 19 maj 2008. Förvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden nominerar Uppsökarenheten för vuxna, Maria Ungdomsenhet, Kruton kris- och utredningscenter för flickor samt BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter att delta i tävlan i klassen Övrig vård och omsorg.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2008

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Godkännande av jourhem

Dnr 119-0209/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra socialtjänstnämndens reglemente så att nämnden får rätt att godkänna jourhem.

 2. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samråd med berörda parter, utreda organisation för hur handläggning och godkännande av upphandlade jourhem ska säkerställas för att staden ska kunna genomföra placeringar vid dessa jourhem.

Ärendet

Den 1 april 2008 trädde flera ändringar i socialtjänstlagen i kraft (SFS 2007:1315) till skydd och stöd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. Lagändringen för familjehemsvården innebär att socialnämnden måste utreda förhållandena och förutsättningarna för vård i det enskilda hemmet innan beslut om placering fattas. Bestämmelserna har förtydligats avseende vård i familjehem och omfattar också jourhem.

Socialtjänstförvaltningens enhet Resursteamen barn och ungdom samarbetar med ca 40 jourhem, som är utredda men där ett godkännande i nämnd behöver göras. För att socialtjänstnämnden ska kunna godkänna familjehem är en ändring i nämndens reglemente nödvändig. Stockholms stad har slutit ramavtal med tre företag som erbjuder jourhem till barn och ungdomar. Lagen är tydlig i att utredning och godkännande är myndighetsutövning och inte får överlåtas på dessa företag. Förvaltningen föreslår att en utredning görs för att se om socialtjänstnämnden kan inrätta en central funktion som utreder och godkänner även dessa hem.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Beloppsgränser vid direktupphandling

Dnr 121-0278/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att direktupphandling av varor får ske upp till 10 procent av vid tidpunkten för upphandlingen gällande tröskelvärde för varor.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att direktupphandling av tjänster får ske upp till 20 procent av vid tidpunkten för upphandlingen gällande tröskelvärde för tjänster.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att i övrigt tillämpa Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober om nya riktlinjer för direktupphandling. Den största förändringen är att beloppsgränserna beräknas på andel av vid upphandlingen gällande tröskelvärde. Tröskelvärdet är för närvarande 206 000 euro för varor och tjänster och för byggentreprenader är tröskelvärdet 5 150 000 euro. För direktupphandling av varor är beloppsgränsen 10 procent av tröskelvärdet, för tjänster 20 procent av tröskelvärdet och för byggentreprenader 1 procent av tröskelvärdet. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer de rekommenderade beloppsgränserna samt att i övrigt tillämpa staden riktlinjer vid direktupphandling.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Svar på skrivelse om Båtmanskroken (Pettersbergsgården)

Dnr 440-0147/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnledamöterna Abdo Goriya (s) och Karin Rågsjö (v) har i en skrivelse ställt frågor om HVB Vuxnas verksamhet vid Båtsmanskroken (Pettersbergsgården). Verksamheten är en del av institutionen Västberga Gård, en annan del bedrivs på adress Västberga Gårdsväg. I skrivelsen efterfrågas en redovisning från förvaltningen, varför ett planerat samarbete mellan verksamheten vid Båtsmanskroken och den vid Västberga Gård och Linden/Älvis ”lagts på is”.

Den planering som redovisades i socialtjänstförvaltningens verksamhetsplan 2008-2010 när det gäller Västberga Gårds olika verksamheter och Älvis/ Linden ligger i stort fast. Den planerade samverkan och samordningen av resurser kommer till en del att genomföras under 2008 men även fortsätta under 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om bidrag för en stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm

Dnr 119-0287/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om bidrag för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck med 2000000 kr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagd ansökan.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har påbörjat en stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i staden och av sådana hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors personliga rörelsefrihet.

Länsstyrelsen har för 2008 inbjudit till ansökan om bidrag för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningens ansökan om medel till kartläggningen omfattar olika målgrupper såsom personal inom socialtjänsten, personer utsatta för hedersrelaterat våld och ungdomar i årskurs 9 i kommunala skolor och i friskolor. Den grundläggande kartläggningen är nödvändig för att de efterföljande insatserna ska bli så välriktade och effektiva som möjligt i den ordinarie verksamheten. Projektet beräknas pågå till februari-mars 2009.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är viktigt att en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm genomförs då det handlar om en väldigt angelägen fråga. Det är samtidigt av stor vikt att det finns en stor politisk samstämmighet kring denna fråga. Detta hade kunnat uppnås genom den arbetsgrupp som tillsattes under hösten 2007. Ett partiöverskridande samarbete inom detta område måste dock ske på demokratiska villkor och genom att alla partier är representerade. Att utesluta ett eller flera partier från detta viktiga arbete är oansvarigt gentemot dem vi ska representera. Med ansvar för våra medborgare hoppas vi att den borgerliga majoriteten ser över detta.

§20 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om medel för vidareutveckling av STAD-samarbetet

Dnr 445-0277/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om 390 000 kr till fortsatt utveckling av STAD-samarbetet.

Ärendet

Sedan flera år tillbaka pågår ett omfattande utvecklingsarbete kring ansvarsfull alkoholservering i Stockholms stad, det s.k. STAD-samarbetet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Föreliggande ansökan avser verksamhet som ytterligare utvecklar redan påbörjade insatser. STAD-samarbetet leds av en ledningsgrupp med representanter från de centrala aktörerna på området. För att underlätta samarbetet och följa upp aktörernas arbetsuppgifter enligt ingånget avtal finns två samordnare anställda. För detta har länsstyrelsen tidigare beviljat utvecklingsmedel. Föreliggande ansökan gäller år fyra i projektet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag till beslut.

 2. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Vi anser att det är viktigt att STAD-utbildningen har tillräckligt många platser för att kunna erbjudas till alla restauranger med serveringstillstånd oavsett sluttid. Utbildningen bör riktas till alla berörda aktörer och personalgrupper, även vakter och tillståndshavare/driftschefer.

Dessutom bör staden verka för en ”STAD-modell” för att förebygga diskriminering på liknande sätt som när man testar åldersgränser och nykterhet. Modellen bör även omfatta tillgänglighetsfrågor i vid bemärkelse, eftersom exempelvis en lokal med trappor utan hiss gör att en rullstolsburen person inte kan komma in och därmed diskrimineras. Ett arbete bör även startas för att pröva anonyma tester för att förebygga diskriminering.

§21 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om medel till utvärdering/utveckling av skol/Komet, föräldrastödsprogram och föräldraträning via Internet

Dnr 447-0289/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om 566 000 kr för utvärdering av Komet för skolpersonal.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om 961 350 kr för utvärdering av program riktade till föräldrar till tonåringar.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om 410000 kr för utveckling och utvärdering av föräldraträning via Internet.

Ärendet

Sedan våren 2003 bedriver socialtjänstförvaltningens enhet Precens Kometprojektet. Komet är en etablerad gruppverksamhet för föräldrar och för lärare som handlar om att förbättra relationen mellan föräldrar eller lärare och barn genom kommunikationsträning och konflikthantering. Verksamheten riktar sig till föräldrar respektive lärare som upplever svårigheter med barn som agerar ut. Programmet har starkt stöd i forskningen och har rönt stor framgång bland föräldrar och lärare i Stockholm. Bidrag söks från Länsstyrelsen för utvärdering av programmen, Komet för lärare och Komet för tonårsföräldrar samt för utveckling och utvärdering av projektet Internetbaserat föräldrastöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 april 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Kartläggning av antalet vräkta barnfamiljer samt framtagande av en stadsövergripande handlingsplan

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)

Dnr 409-0084/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen anser att skrivelsen tar upp en mycket angelägen fråga och håller med om att staden ska arbeta för att barnfamiljer inte vräks från sina bostäder. Frågan om hemlöshet ur ett barnperspektiv har under senare tid uppmärksammats både på nationell och på lokal nivå. Förvaltningens bedömning är att de förslag på åtgärder som föreslås i skrivelsen ryms inom ramen för de aktiviteter som redovisas i tjänsteutlåtandet och föreslår därför att förvaltningen f.n. inte ges ytterligare uppdrag i frågan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden ger i uppdrag till socialtjänstförvaltningen att göra en kartläggning av antalet vräkta barnfamiljer i staden perioden 2007-08-01 – 2008-07-01.

 2. Socialtjänstnämnden ger i uppdrag till socialtjänstförvaltningen att årligen återkomma med en rapport om vräkta barnfamiljer samt följer upp barnens situation genom stadsdelsnämnderna. En utredning ska tillsättas om hur detta ska genomföras.

 3. Socialtjänstnämnden ger i uppdrag till socialtjänstförvaltningen att ta fram en stadsövergripande handlingsplan med fokus på hur socialtjänsten ska arbeta med familjer som hotas av vräkning.

 4. Socialtjänstnämnden framför i övrigt följande.

Att Socialstyrelsen i samråd med Boverket och kriminalvården nu ska ta fram en vägledning för hemlöshet och utestängning är förstås positivt, men det är inget som ger Stockholm, Sveriges största stad, ett direkt handlingsutrymme att ta sig an frågan. Den kan nämligen inte lösas med mer byråkrati.

Kronofogdens statistik visar att 41 vräkningar har ägt rum perioden 2008-01-01 – 2008-04-02, av dessa var 13 barn i nio hushåll. I skuggan av detta borde det vara självklart att sätta igång en kartläggning av situationen. Staden har ett stort antal personer med kompetens inom området, det kan inte vara så svårt att hitta ett team som går igenom 14 stadsdelsnämnder. Det handlar om utsatta barn i utsatta familjer, vi har inte tid att dra detta i långbänk. Hemlösheten ökar och kostnaderna för hemlösheten ökar för varje dag; det är dags att handla. Framförallt ska barnperspektivet sättas i första rummet.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att förvaltningens kartläggning och seminarium tidigareläggs.

 3. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Enligt kronofogdemyndigheten har 41 vräkningar genomförts under perioden 2008-01-01 – 2008-04-02 i Stockholms stad. Av dessa vräkningar fanns 13 barn i nio hushåll.

Förvaltningen skriver att man måste ta fram en plan för hur uppgifter om dessa vräkningar ska tas in i fortsättningen. Det är ett positivt och viktigt steg, men vi socialdemokrater anser att det är nödvändigt att gå längre än så. Till exempel framgår det inte i tjänsteutlåtandet om vad som har hänt med dessa tretton barn och om det är en ökning eller inte från tidigare. Detta är information som förvaltningen behöver belysa. Det är också angeläget att förvaltningen ser över vilka akuta åtgärder man kan införa för att komma tillrätta med denna problematik.

Slutligen anser vi att det är viktigt att denna kartläggning sker så snart som möjligt och att förvaltningen bör påbörja detta arbete redan under sommaren, istället för till hösten. Därmed bör presentationen av kartläggningen och seminariet kunna tidigareläggas och ta plats redan vid det första eller andra nämndsammanträdet efter sommaruppehållet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi delar förvaltningens åsikt om att bli vräkt från sitt hem är en oerhört smärtsam upplevelse. Detta särskilt när barn är inblandade. Genom den satsning som den nya inriktningen i arbetet mot hemlöshet som nämnden har beslutat om prioriteras ungdomar speciellt. De är en av de tre utpekade grupperna som tydligt ska främjas. Ärendet om barnutredningen (BUSS) som nämnden har initierat kommer även att följa dessa frågor och se hur vi arbetar kring dem. Därför bedömer vi att de åtgärder som nu är planerade och de som genomförs är tillräckliga för tillfället.

Ersättaryttrande

Ersättaren Jonas Naddebo (c) lämnade följande ersättaryttrande.

Jag ansluter mig till det särskilda uttalande som lämnades av ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd).

§23 Anmälningsärenden

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänstnämndens sammanträde den 17 april 2008 justerat den 23 april 2008.

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 12 maj 2008 justerat den 13 maj 2008.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 8 maj 2008 justerat den 12 maj 2008.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 22 april 2008 justerat den 7 maj 2008

Protokoll från individutskottets sammanträden den 13 mars, 24 april och 7 maj 2008 justerade den 19 mars, och 9 maj 2008.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 111-0243/2008, dnr 307-0019/2008, dnr 307-0242/2008, dnr 307-0268/2008, dnr 307-0279/2008 och dnr 307-0281/2008.

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 31 mars 2008 till den 22 april 2008.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 9 maj 2008 justerat den 12 maj 2008.

§24 Nämndens frågor

Ersättaren Jackie Nylander (v) tog upp tillståndsutskottets handläggning av ärende om serveringstillstånd från kl.08.00.

§25 Förvaltningsinformation

Studieresa till Oslo kommer att genomföras med deltagande av nämndens presidium, borgarrådssekreterare vid social- och arbetsmarknadsroteln samt Eva Sandberg och Rita Kahn från förvaltningen

__________________________