Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2004-10-29

Sammanträde 2004-10-29

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

Justerat den 8 november 2004

Margareta Olofsson Sekreterare
Peter Lundén-Welden Lisbeth Westerlund

Plats: A-salen, Swedenborgsgatan 20
Tid: 15.00 – 15.20

Närvarande

Ordförande Margareta Olofsson (v)
Vice ordförande Peter Lundén-Welden (m)

Ledamöterna
Monika Lindh (s)
Jari Visshed (s)
Lilian Falkbäck (s)
Ian Hamilton (s)
Christer Öhgren (mp)
Hanna Broberg (m)
Ann-Katrin Åslund (fp)
Désirée Pethrus Engström (kd)

Tjänstg. ersättare
Jackie Nylander (v)
Elias Wästberg (m)
Malin Strid (fp)
Ersättare Inga Näslund (s)
Victor Montero (s)
Britta Andersson (s)
Björn Kron (s)
Jamie Bolling (mp)
Patrik Silverudd (fp)
Maria Olin (kd)

Förhinder hade anmälts av och ledamöterna Karin Rågsjö (v), Anna Kinberg Batra (m) och Abit Dundar (fp) samt ersättarna Saied Tagavi (s), Kerstin Gustavsson (m) och Anita Hillerström Vagli (m).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Peter Carlsten, Yasmine Ekman Munir, Eddie

Friberg, Stig Hanno, Pia Hofmeijer, Vera Josefsson, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Eva Sandberg, Ilona Waldau och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Margareta Olofsson (v) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Margareta Olofsson (v) och vice ordföranden Peter Lundén-Welden (m) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 8 november 2004.

§5 Anmälan av protokolljustering

Protokoll från sammanträdet den 21 september 2004 hade justerats den 27 september 2004.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll från sammanträdet den 25 oktober 2004 hade justerats den 26 oktober 2004.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Protokoll från individutskottets sammanträden den 16 och 30 september 2004 hade justerats den 20 september och 8 oktober 2004.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 28 september 2004 hade justerats den 1 oktober 2004.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Dag Helin, förvaltningschef, hade den 30 september 2004 beslutat att Stig Hanno ska delta i Eurocities årsmöte i Wien den 11 – 13 november 2004 samt den 11 oktober 2004 beslutat att Shahid Saleem skulle delta i ALLLE final conference as a live life-long learning experiences i Rom, Italien, den 20 – 23 oktober 2004 och att Stig Hanno och Arion Chryssafis skulle delta i ESWC möte i Rotterdam, avresa 21 oktober och hemresa den 23 oktober 2004.

Eddie Friberg, biträdande förvaltningschef, hade den 16 september 2004 beslutat om inköp av två mappautomater typ Lektriever med roterande hyllor för hängmappar till socialtjänstförvaltningens närarkiv på kansliavdelningen till en kostnad av 326 350 kr och den 29 september 2004 beslutat om studieresa till Bryssel den 6 – 8 oktober 2004 för fyra handläggare vid Tillståndsenheten.

Eva Sandberg, avdelningschef kundorienterade verksamheter, hade den 22 september 2004 beslutat att Astrid Karlsson, Katarina Martin och Anders Lindberg, Placerings- och konsultationsenheten, i tjänsten ska delta i den internationella fosterhemsorganisationens (IFCO) konferens i Prag, Tjeckien, den 2 – 6 november 2004.

Rita Kahn, avdelningschef individorienterade verksamheter, hade den 21 september 2004 beslutat om konferensresa till Åland den 11 – 12 oktober 2004 för personalen på Enheten för hemlösas informations- och utredningsavdelning och den 22 september 2004 beslutat att Ingrid Regnö, Familjerådgivningen i tjänsten skulle delta vid (ICCFR) – International Comission on Couple and Family Relations – styrelsearbete i Wien den 1 – 3 oktober 2004.

Peter Carlsten, enhetschef Precens, hade den 21 juni 2004 anställt psykolog Fredrik Livheim och den 24 september 2004 anställt forskare Karl Magnus Carlsson.

Mona Ekberg, chef för Enheten för ledsagarservice, hade den 24 augusti 2004 anställt ledsagarinna/personlig assistent Kajsa Svensson.

Marianne Hedenström, enhetschef Stockholms äldre- och handikappjour, hade den 1 september 2004 anställt jourhandläggare Elisabeth Skoglund och den 9 september 2004 anställt jourhandläggare Sara Hemph.

Lillemor Holm, institutionschef Drömmen och Navet, hade den 1 september 2004 anställt vårdarinna Inga-Lill Jensen.

Jan Linderhielm, institutionschef Lönnen, hade den 9 september 2004 beslutat om uppsägning av hyreskontrakt på försökslägenhet i Enskede Gård från den 1 oktober 2004. Lägenhetskontraktet har skrivits över på klient.

§9 Inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2004 hade justerats den 20 oktober 2004.

§11 Brottsförebyggande samverkansprojekt med stadsdelsnämnderna inom Västerorts och Söderorts polismästardistrikt

Dnr 448-558/2004

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar starta ett stödcentrum för unga brottsoffer ”Stödcentrum Järva” i samarbete med Västerorts polismästardistrikt och stadsdelsnämnderna Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta.

 2. Stödcentrat för unga brottsoffer ”Stödcentrum Västerort” ska utvidgas till stödcentrum för brottsoffer samt medling vid ungdomsbrott i samarbete med Västerorts polismästardistrikt och stadsdelsnämnderna Bromma och Hässelby-Vällingby.

 3. Det pågående samarbetet med Söderorts polismästardistrikt och stadsdelsnämnderna Hägersten, Liljeholmen och Skärholmen att stödja unga brottsoffer ska utvidgas till att omfatta också stadsdelsnämnderna, Enskede-Årsta, Farsta, Katarina-Sofia, Skarpnäck, Vantör och Älvsjö.

 4. Finansieringen, som gäller igångsättningskostnader under ett år, bestrids inom socialtjänstnämndens budget för 2005.

 5. Därutöver anför nämnden följande.

Det är mycket positivt att staden nu inleder ett samlat arbete med brottsofferstöd. Den verksamhet som redan inletts i delar av staden visar på det stora behov som finns av insatser för brottsoffer. Arbetssättet visar också på de konkreta fördelarna med ett tätt samarbete mellan olika myndigheter, i detta fall kommunen och polisen. Medlingsverksamheten som ingår i brottsofferstödet utgör också en viktig del för att nå unga gärningsmän med tidiga insatser.

Staten har aviserat fortsatt stöd till lokala brotts- och drogsamordnare. Det är i nuläget inte klarlagt hur stort stöd detta blir och det är därför inte klart hur stora insatser staden måste göra i detta syfte. Finansieringen av den fortsatta utvecklingen av de brottsförebyggande samverkansprojekten bestrids därför inom socialtjänstnämndens budgetram för 2005.

Ärendet

Stödcentrum för unga brottsoffer är en samverkansform mellan socialtjänst och polis. Gemensamt för de tre stödcentren är att polismyndigheten har ställt lokaler till förfogande och att socialtjänstförvaltningen har arbetsgivaransvaret för personalen. Med denna modell som förebild har nu alla övriga stadsdelsförvaltningar inom Söderorts och Västerorts polismästardistrikt hemställt om att även de ska få hjälp med att starta verksamheter med brottsofferstöd, och i vissa fall även medling vid ungdomsbrott.

Förvaltningen ser mycket positivt på denna utveckling som ligger i linje med socialtjänstnämndens allmänna uppdrag om att stimulera effektiva förebyggande metoder och ökad samverkan för att stävja ungdomskriminaliteten. Finansieringen för socialtjänstnämndens vidkommande bör kunna lösas genom att bidragen till stadsdelsförvaltningarnas drogförebyggande samordnare trappas ner efter beslut om STAN-programmet.

På sikt bör emellertid de olika verksamheterna ägas av de berörda stadsdelsnämnderna, och socialtjänstförvaltningens roll, genom Precens, begränsas till utbildnings- och handledningsinsatser. Den närmare utformningen av brottsofferstöd, medling och andra samarbetsformer mellan polis och socialtjänst bör särskilt analyseras och följas upp i förvaltningens arbete med att ta fram en brottsförebyggande strategi för Stockholms stad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag.

 2. Därutöver anför nämnden följande.

Den utökning av stödverksamheten för unga brottsoffer som nu föreslås är mycket positiv. Erfarenheterna från stödcentrum för unga brottsoffer i City, Vällingby och Skärholmen är goda.

Dock är det mycket angeläget att en utvidgning av stadsdelarnas stöd till unga brottsoffer och brottsförebyggande arbete inte sker på bekostnad av det mycket framgångsrika arbete med drogprevention som bedrivs i stadsdelarna. De drogförebyggande samordnarna har under de senaste åren utgjort en central del i det drogförebyggande arbetet, något som också bidragit till den minskning av alkohol- och narkotikamissbruk som nyligen påvisats bland Stockholms ungdomar.

Drogsamordnarna har på många håll även genomfört kontroller för tillsyn av alkoholtillstånd. Denna kombination av arbetsuppgifter med insyn i olika arenor för alkohol och droger har varit mycket värdefull, och det är angeläget att verksamheten finns kvar.

Det är mycket angeläget att det drogförebyggande arbetet även fortsättningsvis organiseras på ett sätt som gör att det kan fortgå. Risken är stor att stadsdelarnas allt knappare resurser gör att arbetet med drogprevention prioriteras bort. Arbetet med stöd till unga brottsoffer och brottsprevention i stadsdelarna bör byggas upp i samverkan med, inte som ersättning för, det drogförebyggande arbete som sker i dag.

§12 Stadens riktlinjer ”Insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder”

Dnr 105-570/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar att för egen del godkänna de förslag som presenteras i tjänsteutlåtandet och överlämna dem till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Från chefer inom handikappomsorgen har framförts önskemål om att de riktlinjer som går utöver gällande lagstiftning bör revideras med hänsyn till att de bedöms onödigt generösa.

Som ett led i det framförda önskemålet om snävare tillämpningsmöjligheter i stadens riktlinjer presenterade socialtjänstförvaltningen våren 2004 ett förslag på snävare riktlinjer för medföljare vid funktionshindrades semesterresor. Den möjliga besparingen skulle utgöras av 2,1 mkr per år. Förslaget avvisades av socialtjänstnämnden och kommer beredas av kommunstyrelsen under hösten 2004. Utöver insatsen medföljare vid semesterresor återstår tre tillämpningsgrunder som rent lagligt kan göras snävare:1. Korttidsvistelse, 2. Hemtjänst i assistansliknande form och 3. Avlösarservice.

Socialtjänstförvaltningen kan, efter att ha gjort en enkät under hösten 2004, konstatera att stadsdelsförvaltningarna i stort sett är nöjda med riktlinjerna som de är utformade men, att man önskar snävare tillämpningsgrunder för insatsen korttidsvistelse. Stadsdelsförvaltningarna uppskattar att det kan röra sig om en besparning för staden på ca 5 mkr per år.

Det saknas idag prejudikat i frågan om hur korttidsvistelse ska bedömas. Då frågan om tillämpningsgrunderna för korttidsvistelse kommer att avgöras av regeringsrätten – prövningstillstånd är beviljat - föreslår förvaltningen att regeringsrättens dom inväntas.

Vad gäller insatserna Hemtjänst i assistansliknande form och Avlösarservice föreslås, i överensstämmelse med stadsdelsförvaltningarnas uppfattning, ingen förändring av riktlinjerna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Desirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att förvaltningen nu avvisar förslaget om restriktivare bedömningar för insatsen korttidsvistelse. Möjligheten till korttidsvistelse är oerhört viktig för många funktionshindrade och deras anhöriga. Vi vill bestämt avvisa inskränkningar i denna möjlighet.

Besparingar i kommunala verksamheter handlar om prioriteringar. För oss är det självklart att omsorgen om funktionshindrade är en av de mest centrala delarna av stadens kärnverksamheter.

§13 Månadsrapport per 2004-09-30

Dnr 201-23/2003

Socialtjänstnämndens beslut

Månadsrapporten per 2004-09-30 godkänns.

Ärendet

Under förutsättning att vårdkostnaderna vid Enheten för hemlösa inte ökar jämfört med nuvarande prognos samt att beläggningen och intäkterna inom HVB-institutionerna inte minskar bedömer förvaltningsledningen att socialtjänstnämnden sammantaget kommer att redovisa en budget i balans för verksamhetsåret 2004. Därutöver prognostiseras ett underskott om 2,5 mkr för ökade ersättningar för utomlänsplaceringar av funktionshindrade. Nämnden har i samband med tertialrapport 1/2004 hemställt om tilläggsanslag för att finansiera denna kostnadsökning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Desirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är alarmerande att se att hjälpbehoven bland de hemlösa i staden ökar och därmed kostnaderna för denna verksamhet. Den nuvarande vänstermajoriteten har misslyckats med att hjälpa denna grupp till det bättre.

Vi noterar också att månadsrapporten redovisar ett överskott på 500 tkr i stödet till organisationer avseende minskade kostnader för upphandlad verksamhet. Det blir allt tydligare att majoriteten bortprioriterar stödet till stadens frivilligorganisationer.

§14 Projekt boende för hemlösa i f d Råcksta äldreboende

Dnr 402-557/2004

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ställa i ordning ett våningsplan för hemlösa (boende och verksamhet) i f.d. Råcksta äldreboende fr.o.m. mitten av december 2004.

 2. Socialtjänstnämnden hemställer hos gatu- och fastighetsnämnden att genomföra nödvändiga förändringar på ett våningsplan för att möjliggöra boende och verksamhet för hemlösa fr.o.m. mitten av december 2004.

 3. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,4 mkr för att finansiera investeringar (igångsättningskostnader) 2004, 4,7 mkr för att finansiera drift av verksamheten vid Råcksta verksamhetsåret 2005 samt 3,4 mkr för år 2006 och framåt.

Ärendet

Genom att ställa i ordning lägenheter på ett våningsplan i f.d. Råcksta äldreboende för maximalt 27 hemlösa kan man täcka ytterligare ett steg i vårdkedjan för hemlösa. Råcksta blir ett s.k. halfway-boende, ett steg mellan lågtröskelboende och träningslägenhet. Det är således inget permanent boende. Denna boendeform finns inte i tillräcklig utsträckning idag.

De hemlösa som kommer att bli aktuella för boende i Råcksta har i de flesta fall ett kvarstående missbruk, ibland även psykiatriska problem. De har dock kvalificerat sig att gå vidare i vårdkedjan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 oktober 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Möjligheterna att driva verksamheten i annan form än kommunal ska utredas.

 3. Därutöver anför nämnden följande.

Det är glädjande att delar av det före detta ålderdomshemmet i Råcksta kan förvandlas till bostäder för hemlösa. En grundläggande förutsättning för att minska hemlösheten är att kontinuerligt arbeta för att skapa trygga boendeformer. Även om boendet inte är permanent kan det med stor sannolikhet hjälpa fler människor att nå närmare en stabil boendesituation.

Det framgår av tjänsteutlåtandet att de aktuella lägenheterna ska inrymmas på ett av de sju våningsplan som finns i huset. Det är mot den bakgrunden angeläget att staden finner användningsområden också för de övriga våningsplanen. Det vore olyckligt om det planerade boendet genomförs utan strategier för hur resten av byggnaden kan användas.

Slutligen bör undersökas huruvida andra driftsformer än den kommunala är möjliga. Det är inte på något sätt självklart att det ska vara kommunen som står för driften. Ett framgångsrikt arbete mot hemlöshet innefattar ett nära och öppet samarbete med frivilligorganisationerna. Det bör av den anledningen utredas närmare huruvida andra intressenter än kommunen kan vara aktuella när det gäller driften av verksamheten.

§15 Ofinansierade kostnader för löpande underhåll och vissa investeringar på hotellhem och bostadshotell

Dnr 402-438/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stiftelsen Hotellhem (SHIS) har i skrivelse den 16 september2004 hemställt hos socialtjänstförvaltningen om finansiering av diverse investeringar och kostnader för löpande underhåll inom sina hotellhem och bostadshotell. Den begärda summan är 1 668 000 kronor.

SHIS uppdrag är bland annat att i samarbete med socialtjänsten tillhandahålla genomgångsbostäder för personer som av sociala skäl är i behov av tillfällig bostad med boendestöd (omvårdnadsboende). Av SHIS:s totalt cirka 1 000 lägenheter är cirka 230 platser omvårdnadsboenden.

Det finns inga möjligheter att inom ramen för nämndens budget bevilja ytterligare medel till SHIS. Förvaltningen föreslår därför att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Norrtulls planeringshem

Dnr 402-552/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och hemställer hos gatu- och fastighetsnämnden om markanvisning avseende ersättningsmark vid förflyttning av Norrtulls planeringshem.

Ärendet

Norrtulls planeringshem är ett kortidsboende med 18 platser för hemlösa män. Fastigheten är byggd som ett modulhus och är uppställd vid Sveavägen 190, i det område som ska bebyggas med Norra länken. Fastigheten är flyttbar. Det tillfälliga bygglovet går ut den 1 juli 2005, eventuellt kan en viss förlängning beviljas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Kompetenscenter för tillgänglighet, KCT Stockholm – lägesredovisning från Equal-projektet ”Ett tillgängligt arbetsliv för alla”

Dnr 115-239/2002

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar bordlägga ärendet.

Ärendet

Syftet med Alfa-projektet är att utveckla praktiska metoder för att göra alla arbetsplatser tillgängliga för alla människor oavsett kön, funktionshinder eller etnicitet. Alfa står för ”Ett tillgängligt arbetsliv för alla”. Alfa är ett projekt inom EU:s program Equal, som syftar till att motverka diskriminering och utestängning i arbetslivet. EU-projektet startade i maj 2002 och ska avslutas december 2005.

Kompetenscenter för tillgänglighet, KCT Stockholm, är en del av Alfa-projektets verksamhet. KCT bedriver konsultverksamhet för ökad tillgänglighet samt samlar och utvecklar kunskap inom olika tillgänglighetsområden. I tjänsteutlåtandet redovisas KCT Stockholms mål, verksamhet, utvecklingsområden samt förslag till fortsatt arbete jämte finansiering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§18 Ansökan om medel för insatser till flickor som utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld

Dnr 440-553/2004

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ansöker om 0,8 mkr hos Länsstyrelsen i Stockholm för år 2005 för fortsatt verksamhet i socialtjänstförvaltningens Stöd- och rådgivningscenter, för flickor/unga kvinnor som utsatts eller riskerar utsättas för hedersrelaterat våld.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har ett väl utbyggt skyddat boende vid HVB barn- och ungdomsinstitutionen Kruton. Sedan maj 2004 har Kruton förutom skyddat boende ett Stöd- och rådgivningscenter.

Socialtjänstförvaltningen sökte medel till centret hos länsstyrelsen under hösten 2003 och erhöll 0,4 mkr för att påbörja uppbyggnaden av en öppen mottagning för flickor/unga kvinnor 2004. I beslutet rekommenderades socialtjänstförvaltningen att utvärdera verksamheten vid det skyddade boendet Kruton, samt undersöka och eventuellt initiera samverkan med andra befintliga mottagningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) anslöt sig.

Denna ansökan gäller medel för insatser till flickor. Vi tycker att det är helt riktigt att verksamheten vid Stöd- och rådgivningscentret ska fortsätta och att medel för detta söks från länsstyrelsen. Vi vill dock påpeka att man hos länsstyrelsen kan ansöka om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld generellt, inte endast inriktat mot flickor. Från och med årets ansökningstillfälle ingår även män som drabbas av hedersrelaterat våld. Även unga män utsätts för hedersrelaterat våld, framför allt de pojkar och unga män som ifrågasätter rådande könsmönster eller har en annan sexuell läggning än den heterosexuella. Inför nästa ansökningstillfälle anser vi att det finns anledning att se över behovet av att stärka insatserna till pojkar som utsatts eller risker att utsättas för hedersrelaterat våld.

§19 Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt för flickor

Dnr 405-560/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner anmälan.

Ärendet

Förvaltningen har fått många frågor från handläggare på stadsdelsförvaltningarna om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor/flickor och har därför sammanställt en informationsskrift, som finns bilagd tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) anslöt sig.

Det är synnerligen angeläget att med oförminskad kraft verka för att förbättra situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn och för människor som utsätts för annan våldsrelaterad brottslighet. Förhoppningsvis kan den informationsskrift som förvaltningen sammanställt innebära att informationen om de skyddade boenden som finns idag sprids och tydliggörs.

I sammanställningen av de skyddade boendena framkommer att endast ett, Linna-mottagningen, har en verksamhet som vänder sig också till pojkar som blivit utsatta för våld, hot eller förtryck. Det är av stor betydelse att stadens verksamhet kan erbjuda hjälp och stöd också till de pojkar som har en livssituation som innefattar våld eller hot om våld. Det fortsatta arbetet får inte innebära att pojkar som utsätts för våld eller förtryck glöms bort eller negligeras i stadens sociala verksamheter. Män som blivit misshandlade som barn blir i större utsträckning än andra män själva misshandlare som vuxna. Risken för att detta ska ske ökar sannolikt om ingen tar pojkars skyddsbehov på allvar.

§20 Utveckling av verksamheten vid Hamnvikshemmet

Dnr 440-566/2004

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner inriktningen för expansion och utveckling av verksamheten vid Hamnvikshemmet.

 2. Ärendet överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden för kännedom.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning om ärendets fortsatta förutsättningar rörande ekonomi, lokalisering och verksamhet

 4. Därutöver anför nämnden följande.

Hamnvikshemmets nuvarande lokalisering erbjuder mycket goda förutsättningar för att bedriva HVB-verksamhet. Samtidigt är området identifierat som lämpligt för bostadsbyggande. Dessa motstridiga intressen har gjort att någon långsiktig lösning för Hamnvikshemmet inte kunnat komma till stånd.

Det utvecklingsbehov som finns för nämndens verksamhet på Hamnvikshemmet behöver konkretiseras. Förvaltningen får därför i uppdrag att återkomma med en detaljerad analys och förslag kring verksamhetens utvecklingsbehov, lokalisering och ekonomi.

Ärendet

Hamnvikshemmet, beläget i Nynäshamns kommun är ett omvårdnadshem med 24 platser som drivs av HVB Vuxna. Målgruppen består av äldre personer med missbruksproblem, ofta med olika fysiska besvär. Lokalerna ägs av staden och hyrs ut till socialtjänstförvaltningen av gatu- och fastighetsnämnden.

HVB Vuxna bedömer att man i nära samverkan med Enheten för hemlösa och stadsdelsförvaltningarna skulle kunna både expandera och utveckla verksamheten i antingen renoverade eller nybyggda lokaler. Platsantalet skulle kunna utökas till dubbelt så många mot nuvarande.

En expansion och utveckling av verksamheten vid Hamnvikshemmet skulle bidra till att förvaltningen på ett bättre sätt än nu skulle kunna tillmötesgå den efterfrågan på platser som finns för målgruppen. Utökningen av platser skulle också leda till vissa ”stordriftsfördelar” som får till följd att vårddygnskostnaderna kan hållas nere på en rimlig nivå.

Förvaltningen ställer sig positiv till de planer på expansion och utveckling av Hamnvikshemmet som diskuterats inom HVB vuxna och Enheten för hemlösa. För att man ska kunna gå vidare med planerna krävs att lokalfrågan blir löst. Om verksamheten, vilket förvaltningen förordar, fortsättningsvis ska ligga inom befintligt område krävs antingen en omfattande renovering av nuvarande lokaler eller att en nybyggnation genomförs. Vilket alternativet än blir kan dessa åtgärder inte vänta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) och ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att överlåta driften av Hamnvikshemmet till en entreprenör.

 3. Därutöver anför nämnden följande.

Hamnvikshemmet står i dag för en verksamhet som är uppskattad av brukarna och efterfrågad av stadsdelarna. I samband med den expansion och utveckling som nu föreslås, bör även möjligheten att i framtiden överlåta driften på entreprenad undersökas.

Reservation

Ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande. Jag reserverar mig mot nämndens beslut då jag föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Anmälan för kännedom av synpunkter på Socialstyrelsens förslag till kompetensbeskrivning

Dnr 106-551/2004

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner anmälan.

Ärendet

Förvaltningen har av Socialstyrelsen givits tillfälle att ge synpunkter på förslag till kompetensbeskrivning för personal som ansvarar för barn- och ungdomsutredningar. Förslaget i sammanfattning biläggs liksom det yttrande som förvaltningen avlämnat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Yttrande över medborgarförslag om registrering av faderskap

Dnr 106-410/2004

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I yttrandet redogörs för förutsättningarna för utredning och socialnämnds godkännande av faderskapsbekräftelser. Då det är fråga om myndighetsutövning kan uppgiften inte överlåtas till annan myndighet eller organisation. Däremot kan stadsdelsförvaltningarna erbjuda utökad service och tillgänglighet i övrigt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Samordnad upphandling

Yttrande över departementspromemorian (Ds 2004:37)

Dnr 106-535/2004

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I promemorian föreslår Finansdepartementet att en lagändring görs i kommunallagen så att kommuner kan uppdra åt en annan upphandlande enhet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) att för dess räkning fatta tilldelningsbeslut vid gemensam upphandling. Promemorian har utarbetats dels med anledning av de nya EG direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG dels som svar på en skrivelse från Kommun- och Landstingsförbundet med önskemål om lagändring så att av förbunden inrättade bolag kan fatta tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling. Det bör medföra möjlighet till administrativa vinster för kommunerna men också en ökad möjlighet att genom konkurrens mellan anbudsgivare få bättre villkor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 september 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s), vice ordföranden Peter Lundén-Welden, ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m.fl. (v) och ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) förslag till beslut.

§24 Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster

Svar på motion (2004:36) från Kristina Axén Olin (m)

Dnr 106-533/2004

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionären lyfter fram en angelägen fråga om hur människor ska klara sin dagliga tillvaro med god livskvalitet. Den lösning som anges i motionen, att införa skatteavdrag på hushållsnära tjänster, skulle kunna vara ett sätt att höja livskvaliteten. De synpunkter socialtjänstförvaltningen kan lägga på motionen är dock begränsade.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m), ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) och ledamoten Désirée Pethrus Engström (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden bifaller motionen.

 2. Därutöver anför nämnden följande.

Det system som införts i Finland har visat att det är möjligt att minska arbetslösheten samtidigt som man erbjuder rimliga förutsättningar för heltidsarbetande människor att klara sin livssituation. Att systemet nu permanentats och omfattar många användare visar tydligt att det finns både utbud och efterfrågan för den här typen av tjänster. Det är uppenbart att det också i Sverige finns ett behov av ett liknande system.

Precis som motionären anför finns många människor som idag har svårt att hantera sin livssituation därför att de både måste heltidsarbeta och sedan ägna ett antal timmar varje dag åt hushållsarbete. Ett system liknande det finska skulle kunna förbättra den livssituationen samtidigt som det erbjuder nya möjligheter för människor som idag går arbetslösa eller arbetar svart. Systemet skulle också kunna erbjuda stora fördelar för äldre som inte fått biståndsbedömning.

Stockholm skulle kunna tjäna mycket på att bli försökskommun för hushållsnära tjänster. Den delvis hemmagjorda lågkonjunkturen i huvudstaden förstärker dessutom behovet av att hitta nya vägar att minska arbetslösheten. Förslaget innebär en möjlighet till fler arbetstillfällen i Stockholm, och kan för många vara ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. Det ger också fler en möjlighet att själv kunna försörja sig under tryggare former än det innebär att jobba svart.

§25 Var går gränsen?

Svar på remiss från Socialdepartementet angående delbetänkande från alkoholinförselutredningen

Dnr 106-542/2004

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

 3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Vad gäller det mest omdebatterade förslaget i delbetänkandet om att sänka spritskatten med 40 procent anser förvaltningen att det vore olyckligt om en alkoholskattesänkning skulle rubba prisbalansen mellan spritdrycker, vin och starköl. En kraftig sänkning enbart av spritskatten riskerar att bidra till en återgång till gamla tiders spritkultur, med ett ökat berusningsdrickande som följd. Förvaltningen manar därför till försiktighet vid en eventuell skattesänkning och uppmanar även regeringen att pröva alla möjligheter inom EU och i EG-rätten att begränsa den i dag i praktiken obegränsade privata alkoholinförseln.

Förvaltningen tillstyrker i huvudsak utredningens övriga förslag, men påpekar samtidigt att förslaget om en alkoholskattesänkning med stor sannolikhet leder till ökad alkoholkonsumtion och därmed ökade kostnader för samhället – inte minst för kommunerna.

Förslag till beslut

Ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Margareta Olofsson m. fl. (v), ledamöterna Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Christer Öhgren (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Peter Lundén-Welden m.fl. (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Som svar på remissen åberopar och översänder socialtjänstnämnden följande till kommunstyrelsen.

Den svenska alkoholpolitiken lyckas inte längre möta problemen i det moderna samhället. Behandlingen av missbrukare har varit slentrianmässig samtidigt som svårförståeliga regleringar och en allmän misstro mot medborgarnas förmåga att ta ansvar tillåts prägla politiken. De problemen kommer kan bara åtgärdas genom en helt ny alkoholpolitik, en politik som respekterar medborgarna samtidigt som stödet ökar till de som verkligheten behöver det. En sådan politik förutsätter dessutom att man kraftfullt bekämpar den kriminella alkoholhanteringen.

Sverige är numera en integrerad del av Europa och dess gemensamma marknad. Detta är i grunden mycket positivt men innebär samtidigt förändringar för enskilda branscher och ibland för hela politikområden. Tyvärr tvingas vi konstatera att den svenska alkoholpolitiken inte följt med i utvecklingen. Det är högst anmärkningsvärt att regeringen inte förmått agera överhuvudtaget.

Om Sverige ska kunna föra en realistisk och ansvarsfull alkoholpolitik krävs en rad förändringar. Redan idag utgör den privatimporterade spriten en stor del av den totala konsumtionen och höga skatter på alkohol kommer enbart att förvärra problemet. Vi ser därför att en sänkning av alkoholskatterna är en absolut förutsättning för att överhuvudtaget kunna påbörja en satsning på en ansvarsfull alkoholpolitik.

Det är också hög tid att avskaffa försäljningsmonopolet, varför Systembolaget bör ersättas med en modell med licensierade butiker som kan ansöka om tillstånd för att sälja alkohol. Förutsatt att det råder strikt kontroll ser vi inga bekymmer med att vanliga butiker tillåts sälja vin och öl. Åldersgränser ska upprätthållas och legitimationstvång ska råda.

Utöver ovanstående satsningar måste alkoholmissbruket hanteras kraftfullt. Det kommer att kräva ytterligare satsningar i form av förebyggande och attitydförändrande arbete som decentraliseras till skolor och verkar lokalt. Till detta måste polisen stärkas och ges förutsättningar att bekämpa den alkoholrelaterade brottsligheten.

Reservation

Ledamöterna Ann-Katrin Åslund m.fl. (fp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Som svar på remissen anför socialtjänstnämnden följande.

Den svenska alkoholkonsumtionen har genomgått en omfattande förändring under det senaste decenniet. I Stockholms län beräknas den totala alkoholkonsumtionen ha ökat med 32% mellan 1995 och 2003. Samtidigt minskade systembolagets andel av den totala alkoholförsäljningen från 80% till 70%. Under de senaste sju åren har antalet personer som behandlas för alkohol- och/eller narkotikamissbruk inom Stockholms läns landsting ökat med 6 400 personer (41%).

Vi känner till riskerna med en ökad konsumtion av alkohol. Det vore dock naivt att tro att den mer liberala syn på användandet av alkohol som nu utvecklats i Sverige under en längre period går att vända med enkla metoder. Vi befarar också att det kommer ta lång tid, och många svenskar riskerar att dö i alkoholrelaterade skador, innan vi får en annorlunda syn på alkohol än i dag bland den breda allmänheten.

Sänk skatten på alkohol

Det är också mycket troligt att totalkonsumtionen ökar även med bibehållen prispolitik. Privatimporten gör i dag att människor handlar upp ansenliga lager öl, vin och sprit, som leder till en ökad konsumtion bland såväl vuxna som ungdomar.

För att bevara alkoholpolitikens legitimitet måste vi vara beredda att sänka alkoholskatten. Det kan förhoppningsvis leda till att en större del av alkoholen köps i Sverige. I första hand anser vi att skattesänkningen ska gälla spritdrycker.

Samtidigt är det viktigt att denna nya inriktning av den svenska alkoholpolitiken möts med öppna ögon. En sänkning av alkoholskatten måste gå hand i hand med en rad motåtgärder mot missbruk. De erfarenheter som hittills gjorts i Finland visar att det krävs beredskap för ökade alkoholproblem i samband med en prissänkning, och att detta inte kan göras ensidigt utan kraftfulla motåtgärder mot missbruk.

En ny europeisk alkoholpolitik

Det krävs en nystart i svensk alkoholpolitik som vågar arbeta långsiktigt inom EU för höjd alkoholskatt, minskade införselkvoter och borttagna subventioner till vinbönderna.

För det första ska Sverige ställa krav på EU om en minskning av införselkvoterna av alkohol. Rimligt vore att införselkvoten av alkohol låg i nivå med införselkvoten av tobak. I dag kan en normalkonsument av tobak ta med sig motsvarande ca två månaders förbrukning från utlandet, men alkoholkvoten räcker för normalkonsumtion i två år.

För det andra ska Sverige verka för en märkbar höjning av minimiskatten på alkohol i hela EU. För det tredje ska Sverige arbeta för att avskaffa EU:s jordbrukssubventioner, som i dag innebär ett direkt ekonomiskt bidrag till såväl vin- som sprit och ölindustrin.

Förebyggande arbete

Med sänkta priser på alkohol blir det förebyggande arbetet en än mer viktig komponent i den svenska alkoholpolitiken. För att detta arbete ska bedrivas effektivt krävs att man tillvaratar modern forskning om vad som är bra metoder och inte fastnar i det förgångna.

Frågor om alkoholproblem och missbruk måste också komma mycket mer i fokus i samhällsdebatten. I relation till narkotikafrågan och de massiva satsningar som görs mot ett ökat ungdomsmissbruk av droger, får alkoholproblemen i Sverige mycket lite uppmärksamhet. Att öka uppmärksamheten kring debatten, med insatser liknande ”Mobilisering mot narkotika” skulle sannolikt öka medvetenheten kring riskerna med en ökad alkoholkonsumtion.

Vi menar att skolan måste ta ett bredare grepp för att främja ungdomars fysiska och psykiska hälsa, gärna i samverkan med andra delar av lokalsamhället som föreningslivet. En betydligt större del av det förebyggande arbetet bör också satsas på kampanjer riktade till föräldrar, något som fått en positiv effekt i Stockholm.

Skärpta straff för alkoholrelaterade brott

Det behövs också en skärpning av straffen för alkoholrelaterade brott, som rattfylla och langning. I dag råder en oförsvarbart stor skillnad mellan straffsatserna för dessa brott och narkotikabrott – en tydlig signal om att samhället inte ser lika allvarligt på alkoholrelaterade brott.

Systembolaget och restauranger med serveringstillstånd ska ha monopol på försäljning av alla drycker starkare än folköl. Att förvara sådana drycker i alla andra typer av affärslokaler ska vara straffbart.

En viktig åtgärd för att minska missbruket bland ungdomar under 18 år handlar om att stoppa den illegala försäljningen av folköl i butiker. Bevisprovokation bör tillåtas för att avslöja dem som bryter mot detta.

§26 Nämndens frågor

Ersättaren Victor Montero (s) uttalade sig om att vissa stadsdelsnämnder börjat skriva egna alkohol- och drogpolitiska program. Kommunfullmäktige har ännu inte behandlat förslag till tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för staden, S.T.A.N.-programmet.