Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2007-01-26

Sammanträde 2007-01-26

Datum
Klockan
13:30
Plats
Skogshem & Wijk Conference Center

2 Godkännande av föredragningslista

4 Tid för justering av protokollet

5 Anmälan av protokolljustering

6 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av delegationsprotokoll

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

- Förvaltningsuppdrag från social- och arbetsmarknadsroteln
Ny inriktning i arbetet mot hemlöshet
Dnr 402-0628/2006

- Förvaltningsuppdrag från stadsledningskontoret ekonomiavdelningen
Att under våren 2007 utreda hur man ska lösa behoven av boende för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd
Dnr 105-0003/2007

10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Sekretessärende

11 Stockholms stads taltidning för synskadade

Förfrågningsunderlag
Dnr 121-0447/2006

Bordlagda ärenden

12 Sammanträdestider för socialtjänstnämnden 2007

13 Lägesrapport från Genomförande gruppen för utbyggnad av bostäder med särskild service

14 DUR – ett instrument för utredning, bedömning och uppföljning av klienter med psykiska funktionshinder

15 Anmälan av rapport KSI – Kunskapscentrum för sociala insatser vid psykiska problem

Nya ärenden

16 Budget/verksamhetsplan 2007 för socialtjänstnämnden

17 Organisationsförändring inom HVB barn och ungdom

18 Ansökan om medel till utveckling av det skyddade boendet Kruton

19 Ansökan om projektmedel för kvinnofridsprojekt i Västerort

20 Upphandling av korttidsvistelse (LSS-kollo)

21 Val av två ledamöter till bostadsförmedlingens förtursutskott

23 Förvaltningschefens information:

Mötesinformation

Justerat den 1 februari 2007
Lisbeth Westerlund, sekreterare
Ulf Kristersson Karin Rågsjö

Plats: Skogshem & Wijk Conference Center Tid: 13.10 – 13.25

Närvarande

Ordförande Ulf Kristersson (m)

Vice ordförande Karin Rågsjö (v)

Ledamöterna
Peter Lundén-Welden (m)
Anna Broman (m)
Kerstin Gustavsson (m)
Jonas Nilsson (m)
Lena Kling (fp)
Dikran Dison (kd)
Elisabeth Brandt Ygeman (s)
Tomas Rudin (s)
Karin Gustafsson (s)
Arhe Hamednaca (s)
Gertrud Brorsson (mp)

Ersättare
Bengt Carlsson (m)
Patrik Silverudd (fp)
Maryam Barkadehi (fp)
Malin Dahlberg Markstedt (s)
Rolf Pettersson (s)
Dimitrios Soulis (s)
Jackie Nylander (v)

Förhinder hade anmälts av ersättarna Ulf Segander (m), Christina Elffors-Sjödin (m), Tina Ghasemi (m), Cecilia Önfält (c), Anna Larsen (s) och Stefan Nilsson (mp).

Föredragande vid sammanträdet var förvaltningschef Dag Helin.

Närvarande i övrigt var Nina Berglund, Fredrik Elgh, Eddie Friberg, Pia Hofmeijer, Fredrik Jurdell, Rita Kahn, Rosa Lundmark, Eva Sandberg, Eva C Sandberg, Johan Stuart och Lisbeth Westerlund.

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet.

§2 Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§3 Val av protokolljusterare

Ordföranden Ulf Kristersson (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§4 Tid för justering av protokollet

Protokollet ska justeras den 31 januari 2007.

§5 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 8 januari 2007 hade justerats den 9 januari 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdet den 22 januari 2007 hade justerats den 23 januari 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§7 Anmälan av delegationsprotokoll

Anmäldes att protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 18 december 2006 hade justerats den 19 december 2006.

Anmäldes att protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde den 18 december 2006 hade justerats den 20 december 2006.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Socialtjänstnämnden lägger delegationsbeslut med dnr 307-0631/2006, dnr 307-0632/2006 och dnr 440-0008/2007 till handlingarna.

§9 Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

Socialtjänstnämnden lägger inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m. perioden den 30 november 2006 till och med den 2 januari 2007 till handlingarna.

Anmäldes förvaltningsuppdrag från social- och arbetsmarknadsroteln:

Ny inriktning i arbetet mot hemlöshet, dnr 402-0628/2006.

Anmäldes förvaltningsuppdrag från stadsledningskontoret, ekonomiavdelningen:

Att våren 2007 utreda hur man ska lösa behoven av boende för ensamkom-mande barn som fått uppehållstillstånd, dnr 105-0003/2007.

§10 Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Anmäldes att protokoll från sammanträdena den 12 och den 19 januari 2007 hade justerats den 24 januari 2007.

Socialtjänstnämnden lägger protokollen till handlingarna.

§11 Stockholms stads taltidning för synskadade

Dnr 121-0447/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar godkänna förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av produktion och distribution av taltidning med kommunal tilläggsinformation till synskadade vuxna stockholmare.

 2. Förvaltningsledningen får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har sedan 1999 ansvaret för Stockholms stads taltidning för synskadade. Uppdraget att producera tidningen för perioden 2003-11-01 – 2007-10-31 har legat på Iris Inter Media AB. Socialtjänstnämnden beslutade den 24 oktober 2006 att ge förvaltningen i uppdrag att inleda en ny upphand-ling av produktionen av Stockholms stads taltidning för synskadade.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Sammanträdestider för socialtjänstnämnden 2007 – Bordlagt ärende

Dnr 101-0596/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämndens beslutar om sammanträden under 2007 enligt följande.

Torsdagen den 15 februari kl.16.00 i Virvelvinden

Torsdagen den 22 mars kl. 16.00 i Drätselnämndens sessionssal

Torsdagen den 26 april kl. 16.00 i Virvelvinden

Tisdagen den 15 maj kl. 16.00 i Virvelvinden

Torsdagen den 14 juni kl. 16.00 i Virvelvinden

Torsdagen den 30 augusti kl.16.00 i Virvelvinden

Torsdagen den 20 september kl.16.00 i Virvelvinden

Torsdagen den 25 oktober kl. 16.00 i Virvelvinden

Torsdagen den 22 november kl. 16.00 i Virvelvinden

Måndagen den 10 december kl. 16.00 i Stora konferensen

§13 Lägesrapport från Genomförandegruppen för utbyggnad av bostäder med särskild service – Bordlagt ärende

Dnr 119-0574/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner lägesrapporten 2006.

Ärendet

Genomförandegruppen, som började sitt arbete 2001, leds av socialtjänstförvaltningen och består i övrigt av representanter från stadsdelsförvaltningar, stadsledningskontoret, fastighets- och saluhallskontoret och stadsbyggnadskontoret. Gruppen ska fungera sammanhållande för utbyggnaden i hela staden.

I kommunfullmäktiges plan för utbyggnad sattes målet till 410 lägenheter under perioden 2001 – 2006. Under perioden har 426 lägenheter färdigställts. I planen 410 lägenheter ingick inte ersättningslägenheter för s.k. äldre norm. Dessa utgör ca 30 % av nytillskottet. Planeringen av bostäder för psykiskt funktionshindrade har tillkommit senare som ett uppdrag för Genomförandegruppen, vilket innebär att behovet inte inräknats i de 410 lägenheterna. Förvaltningens bedömning är att det finns ett fortsatt stort behov av utbyggnad av bostäder med särskild service för funktionshindrade.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp), ledamoten Dikran Dison (kd) och leda-möterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med handikapporganisationerna ta fram ett förslag till en ny plan för utbyggnad av bostäder med särskild service för personer med såväl fysiska, psykiska som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 2. Därutöver anförs följande.

Staden har ingen gällande plan för utbyggnad av boenden och behöver därför snarast ta fram en sådan plan i samverkan med stadsdelsnämnderna, berörda centrala nämnder och handikapporganisationerna. Trots den stora utbyggnaden under de senaste fyra åren behöver staden bygga många flera särskilda boenden och alternativa boendeformer. Det är även av stor vikt att samverka med landstinget om boenden för personer med funktionsnedsättningar som kräver kvalificerad medicinsk omvårdnad.

Den nya planen ska utgå från de kartläggningar som gjorts av förvaltningen och även ta hänsyn till de kartläggningar som gjort av handikapporganisationerna. Förslag till plan kommer efter socialnämndens beslut att överlämnas till kommunstyrelsen. Genomförandegruppen måste dessutom få ett förstärkt mandat och stadsdelsnämnderna få en skyldighet att pröva behovet av boenden i varje nytt bostadsprojekt. Regionala planeringsgrupper bör prövas som en möjlighet för stadsdelsnämnderna att öka samverkan kring utbyggnaden av boenden och säkra behovet av boende för mindre funktionshindersgrupper.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi känner viss oro för att utbyggnaden av bostäder med särskild service inte sker i den takt som behovet kräver. Vi vet att ett stort antal byggnationer överklagas och detta måste tas med i beräkningen vid planeringen av nya bostäder med särskild service. Mot bakgrund av detta är det viktigt att ha en hög planeringsnivå.

§14 DUR – ett instrument för utredning, bedömning och uppföljning av klienter med psykiska funktionshinder – Bordlagt ärende

Dnr 119-0547/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner inriktningen i tjänsteutlåtandet och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare beslut.

Ärendet

För att åstadkomma enhetligare bedömningar, dokumentation och uppföljning av insatser till psykiskt funktionshindrade har framförts behov av ett gemensamt instrument i staden. Ett särskilt projekt har inventerat, utrett och tagit fram förslag på ett sådant gemensamt instrument. Projektet har undersökt vilka uppföljningssystem som finns att tillgå på marknaden och föreslår DUR, som står för Dokumentation, Utvärdering och Resultat och är en metod för att skapa en systematisk dokumentation för socialtjänsten. DUR är utformat för att användas inom myndighetsutövning och kan även användas vid uppföljningssamtal med personer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Eftersom utvärderingen har visat fördelar med att införa DUR är det svårt att hävda motsatsen, men RSMH:s tveksamheter inger oro för hur instrumentet ska tas emot av brukarna när det införs i den reguljära verksamheten. Även om metoden är bra är den inget universalmedel för att öka brukarnas inflytande och delaktighet i stödet. Lika bra resultat kan nås med en organisation där beställare och utförare är integrerade och där personalen arbetar aktivt med att se till att brukarna får ett stort inflytande oavsett vilken metod som används.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är bra att ett uppföljningssystem nu tas fram även för socialpsykiatrin. Det är viktigt att detta görs på ett sätt så att både brukare och utövare känner sig bekväma med metoden. Detta ökar tillförlitligheten och är också självklart en viktig förtroendefråga.

§15 Anmälan av rapport KSI – Kunskapscentrum för sociala insatser vid psykiska problem – Bordlagt ärende

Dnr 119-0548/2006

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner projektrapporten.

Ärendet

Socialpsykiatriskt kunskapscentrum är ett tvåårigt projekt (2004-2006) vars syfte har varit att utreda förutsättningarna för ett permanent kunskapscentrum inom det socialpsykiatriska verksamhetsområdet. Projektets övergripande mål är att öka kunskap, kompetens och medvetenhet bland den personal som har till uppgift att stödja människor med psykiska funktionshinder. Projektarbetet har visat att det finns ett starkt stöd och intresse för att bilda ett permanent kunskapscentrum i Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi anser att det är oerhört viktigt att samarbeta med alla de instanser som kommer i kontakt med målgruppen. Av särskild vikt är samarbetet med landstinget så att inga personer ramlar mellan stolarna.

§16 Budget/verksamhetsplan 2007 för socialtjänstnämnden

Dnr 201-0002/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden fastställer budget med verksamhetsplan för 2007 enligt tjänsteutlåtandet.

 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

 3. Tillståndsenheten definieras som resultatenhet verksamhetsåret 2007.

 4. Socialtjänstnämnden redovisar omslutningsförändringar med 30,3 mkr till kommunstyrelsen.

 5. Socialtjänstnämnden beslutar om prisjusteringar enligt bilaga 7.

 6. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,8 mkr för projektet boende för våldsutsatta, missbrukande kvinnor vid akut- och korttidsboendet Hvilan.

 7. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 2,9 mkr för Grimman, medborgarkontor och akutboende för hemlösa.

 8. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3 mkr för Lotsprojektet.

 9. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 2,1 mkr för fortsatt husvagnsboende vid Flaten camping.

 10. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3 mkr för stöd till utomstående organisationer som ordnar dagverksamheter för hemlösa.

 11. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,9 mkr för indexuppräkning, stöd till utomstående organisationer som ordnar boenden för hemlösa.

 12. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,6 mkr för fortsatt finansiering av bedömningskansliet.

 13. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3 mkr för inrättande av socialpedagogiskt center för adopterade och deras familjer.

 14. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 2 mkr för inrättande av kunskapscenter för socialpsykiatri.

 15. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1 mkr för startkostnader i samband med inrättande av boenden för hemlösa/missbrukare vid institutionen i Västberga.

 16. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att 0,6 mkr av nämndens anslag överförs till äldrenämnden. Medlen avser administrativa kostnader för Stockholms äldre- och handikappjour.

 17. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I tjänsteutlåtandet anges nämndens ansvarsområden och mål för verksamheten enligt kommunfullmäktiges beslut. I en särskild verksamhetsplan i två delar med bilagor beskrivs förvaltningens organisation och planerad verksamhet under 2007. Del 1 av verksamhetsplanen omfattar en begränsad del av förvaltningens verksamhet utifrån kommunstyrelsens särskilda krav på redovisning. Del 2 av verksamhetsplanen omfattar hela förvaltningens verksamhet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) framlade ytterligare ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Verksamhetsplan och budget för socialtjänstnämnden görs enligt Vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige samt enligt vad som anförs i denna reservation.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att under våren ta fram ett förslag till utformning av den särskilda kampanj som kommunfullmäktige beslutat om för att informera vuxna om sexköpslagen och ungdomar om riskerna för sexuellt utnyttjande via Internet.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att under våren lämna en lägesrapport över arbetet med att i samverkan med stadsledningskontoret föra en dialog med etablerade Internetleverantörer och ungdomssajter för att motverka nätprostitutionen enligt kommunfullmäktiges beslut.

 4. Nämnden hemställer om 1,2 mnkr hos kommunstyrelsen för att upprätthålla 2006 års servicenivå och motverka ökade väntetider inom familjerådgivningen.

 5. Nämnden bifaller förvaltningens förslag om hemställan hos kommunstyrelsen avseende beslutspunkterna 6-16.

 6. Förvaltningen får i uppdrag att snarast informera stadsdelsnämnderna med flera om att kommunstyrelsens senast reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd till SL-kort (2004-06-02) gäller tills kommunstyrelsen fastställer annat, eftersom det saknas beslut i kommunfullmäktige om att SL-kort ska behovsprövas och det saknas riktlinjer antagna av kommunstyrelsen om tillämpning för att upprätthålla likställighetsprincipen.

 7. En plan för konkurrensutsättning och pengsystem tas inte fram eftersom det riskerar att offentlig välfärd som byggts upp gemensamt säljs ut till privata intressen.

 8. Förvaltningarna får i uppdrag att snarast redovisa faktiska eller förväntade effekter för medborgare och medarbetare av effektiviseringarna och rationaliseringskraven i den nya budgeten, exempelvis effekter på service, kvalitet, övertalighet och arbetsmiljö.

 9. Socialtjänstförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för hur Barnstöd Stockholm kan permanentas.

 10. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för hur Barncentrum ska utökas så att fler barn kan tas emot.

 11. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av en bred satsning i samverkan med stadsdelsnämnderna och landstinget för att tidigt stödja och hjälpa barn som riskerar att fara illa

 12. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till planering för att inrätta ytterligare ett kommunalt Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor

 13. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med landstinget ta fram ett förslag till utformning av en flexibel vårdkedja för härbärgesboende med gravt missbruk och psykiska problem som också innefattar fritid och sysselsättning.

 14. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med stadsdelsnämnderna planera för ett till två särskilda boenden för personer med både missbruk och psykiska problem.

 15. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma under första kvartalet med en planering för hur verksamheterna för brottsofferstöd och medling, folkölstillsyn samt Komet föräldrastöd kan permanentas.

 16. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med stadsdelsnämnderna, landstinget, polisen, kvinnojourer och andra ideella organisationer ta fram ett förslag till planering av en kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och barn.

 17. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta en utredningsavdelning för unga missbrukare under 20 år vid Maria ungdom i samverkan med stadsdelsnämnderna och landstinget.

 18. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med översyn av riktlinjer överväga behov av förtydliganden för att trygga att familjehemsvården genomförs i nära samverkan med barnet och att barnets behov av information, trygghet och kontinuitet beaktas.

 19. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma senast i samband med tertialrapport 1 med en komplettering av verksamhetsplanen av plan- och åtgärdslista för att förverkliga intentionerna i barnkonventionen enligt stadens handlingsprogram för barnkonventionen.

 20. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma senast i samband med tertialrapport 1 med en kompletting av verksamhetsplanen med redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå de handikappolitiska inriktningsmålen i stadens handikappolitiska program.

 21. Därutöver anförs följande

Det är glädjande att läsa i förslag till verksamhetsplan att så mycket av den tidigare majoritetens satsningar, nytänkande och utvecklingsarbete inom hemlöshets- och missbruksområdet, kvinnofriden samt för utsatta barn utvecklas vidare även under det borgerliga styret. Men med vänsterpartiets förslag till budget skulle förutsättningarna för ett framgångsrikt och progressivt socialt arbete givetvis vara oerhört mycket större. Framförallt skulle vår gemensamma välfärd fredas från dogmatisk utförsäljning och marknadstänkande och många av de verksamheter som ännu inte vet hur deras framtid ser ut skulle ha permanentats. Ytterligare utredningar skulle inte behöva tillsättas och utvecklingsarbetet hade inte tappat tempo.

Social rättvisa

Socialtjänstnämndens budget för år 2007 ökas med 41,1 mnkr jämfört med år 2006, främst på grund av satsningar med 18,4 mnkr och 26,6 mnkr i överföringar av kostnader från äldrenämnden. Vänsterpartiets satsningar omfattar stöd för arbete med barnperspektivet, utvecklingsarbetet för Komet föräldrastöd, brottsofferstöd och medling, folkölstillsyn, arbetet mot nätprostitution, socialpsykiatriskt kunskapscentrum samt 10 mnkr till hemlösa för uppsökande arbete och en vårdkedja som också innehåller sysselsättning. Med vår budget skulle inte 10 medarbetare behöva bli övertaliga så som är fallet med den borgerliga budgeten.

Vänsterpartiet ökar budgeten med 63,8 mnkr mer än de borgerliga partierna. Vi säger nej till nedskärningar med 13,0 miljoner för lokaler och administration som finns med i den borgerliga budgeten. Vi säger också nej till att flytta arbetsmarknadsfrågor, Funktionshindersombudsmannen och administrationen för kommunstyrelsens handikappråd till socialtjänstnämnden. Liksom 2006 finns 1,0 mnkr avsatta till intressepolitiskt arbete inom handikapp- och äldreorganisationerna.

I samband med bokslut 2003 har sammanlagt 100,0 mnkr avsatts för utbyggnad av insatser för hemlösa. I Central medelsreserv för år 2007 reserveras dessutom medel för hemlösa och rörliga team. Teamen ska arbeta med att nå fler människor med psykiska problem och att stödja anhöriga. Medel i centrala medelsreserven avsätts för Miltonprojekt, utbyggnad av barncentrum och kriscentrum, kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt genomförande av folkhälsoprogram, brottsförebyggande program och socialt program för att motverka prostitution.

Genom Vänsterpartiets Rättvisemiljard kan utbyggnaden av bostäder åt hemlösa och människor med missbruk och psykiska funktionsnedsättningar öka samt en storsatsning på förebyggande arbete inledas för barn och unga i riskzonen med kompetensutveckling, myndighetssamverkan och åtgärdsprogram för alla barn som far illa.

Vänsterpartiet säger nej till onödig byråkrati i form av en äldrenämnd. Äldreomsorg är en del av socialtjänsten och de övergripande äldrefrågorna förutom äldreombudsmannen förs därför till socialtjänstnämnden. Trygghetsjouren blir kvar hos socialtjänstnämnden liksom bidragsgivning till äldreorganisationer. Äldreomsorgsinspektörerna bildar tillsammans med övrig äldreverksamhet en äldreenhet. Socialtjänstnämnden tillförs ett äldreutskott.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 2007-2009

- Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras.

- Samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, fritid, landsting, polis, ideella organisationer och hemmen för att skapa hållbara nätverk för barn och unga.

- Kvinnofrid ska råda både i hemmen, skolorna och i det offentliga rummet.

- Hemlöshet ska förebyggas och boenden utvecklas för olika behov, inklusive särskilda boenden för hemlösa kvinnor.

- Missbruk ska förebyggas och särskilt ska nyrekryteringen av unga upp till 25 år motverkas.

- För människor med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och sysselsättning, studier och arbete erbjudas alla.

- Barns behov ska alltid uppmärksammas i socialtjänstens kontakt med vuxna som har missbruksproblem eller psykiska problem.

Demokratisk grundsyn

Socialtjänsten ska arbeta efter en demokratisk syn och tro på människors förmåga att fatta beslut. Tidiga insatser som information, rådgivning och andra serviceinsatser utan registrering förebygger behov av bistånd och ska byggas ut. Människor som behöver kontakt med socialtjänsten ska ha inflytande över vilka insatser som behövs. Samverkan med klient-, brukar- och frivilligorganisationer kompletterar men ersätter aldrig kommunens ansvar. Frivilligorganisationerna gör ett viktigt arbete och det finns en utvecklingspotential i stadens samverkan med organisationerna. Brukarråd och brukarrevisioner ökar kvaliteten i socialtjänstens insatser. Samverkan mellan socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna behövs för att tillgodose behoven. Socialtjänstens arbete baseras på kunskap, erfarenhet, utvärdering och forskning om vad som fungerar och ger resultat.

Översyn av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Kommunfullmäktige har beslutat att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd till SL-kort med 40 mnkr år 2007, vilket Vänsterpartiet motsatt sig eftersom vi anser att SL-kort ingår i skälig levnadsnivå i Stockholm. Kommunfullmäktige har inte angivit i sitt beslut hur de minskade kostnaderna för SL-kort ska verkställas. Inte heller har kommunstyrelsen beslutat om nya riktlinjer för tillämpningen av kommunfullmäktiges beslut. För att inte stadsdelsnämnderna och Enheten för hemlösa ska fatta beslut som innebär att likställigheten i staden sätts ur spel behövs ett förtydligande om att kommunstyrelsens senast reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd till SL-kort (2004-06-02) gäller tills kommunstyrelsen fastställer annat.

Vänsterpartiet står upp för den individuella behovsbedömningen enligt socialtjänstlagen och tar därför avstånd från kommunfullmäktiges beslut om att se över riktlinjerna så att krav på motprestation blir huvudregel. Sociala och hälsomässiga problem eller brist på arbete åtgärdas inte med kommandolösningar och åtstramningar för de mest utsatta – vi får tvärtom ett hårdare samhälle med ökade klyftor och minskad framtidstro för de som mest behöver det. Ett led i att se till de mest utsatta är att beakta erfarenheterna från projektet Barnstöd även i utformningen av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet anser att lokala basverksamheter och stadsövergripande arbetsmarknadsverksamheter ska fortsätta att utvecklas i samverkan mellan stadsdelsnämnderna, vuxenutbildningen samt arbetsförmedlingen. Det behövs inga fler utredningar som aviseras i tjänsteutlåtandet för att uppfinna hjulet på nytt. Det arbete som utvecklats med stöd av kompetensfonden och som efter utvärdering visat sig vara framgångsrikt kan övergå i ordinarie verksamhet.

Vi avvisar förslaget om en enda modell för arbetssökarverksamhet oavsett om den kallas Skärholmsmodellen eller Jobbtorg, eftersom förutsättningarna är så olika i olika delar av staden. Men vi kan förstå att den nya majoriteten måste tillsätta nya utredningar eftersom den jobb-garanti man propagerat för under mandatperioden visat sig vara lika tom på innehåll som i sagan om Kejsarens nya kläder.

Vi ser med oro på om KrAmi/Moa måste avvecklas som en följd av bristande finansiering, bland annat länsarbetsnämndens indragna aktivitetsstöd som tidigare beviljats till deltagarna.

Nej till konkurrensutsättning och pengsystem

Vänsterpartiet motsätter sig den dogmatiska och gigantiska konkurrensutsättning som den nya majoriteten planerar att genomföra. Offentlig välfärd som byggts upp med skattemedel riskerar att för alltid säljas ut till privata vinstintressen, vilket äventyrar våra möjligheter att bedriva en progressiv socialtjänst. Pengsystem har aviserats både inom familjerådgivningen och missbrukarvården, vilket vi bestämt tar avstånd ifrån. De pengsystem som finns idag underminerar stadsdelsnämndernas möjligheter att utifrån lokala förutsättningar omfördela budgeten så att det främjar området och dess invånare på det mest solidariska sättet. Vänsterpartiet arbetar för en deltagande budget där medborgarna är med och prioriterar vad som är viktigt. Pengsystemen gör istället medborgaren till en kund som bara kan ställa krav på att exempelvis det egna barnet har en bra skolgång men inte på att det finns en skola som är bra för alla barn.

Folkhälsoarbete med inriktning på barn och unga

Staden ska ha ett strukturerat och samlat folkhälsoarbete där det friska står i centrum. Barn och unga är prioriterade i stadens nya folkhälsoprogram och ska göras delaktiga i arbetet – ett ambitiöst program som den borgerliga majoriteten helt frankt avskaffat i budgeten. Om programmet varit kvar hade alla stadens verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga nu börjat samverka i folkhälsoarbetet för att nå största möjliga resultat. I samverkan med folkhälsoansvarig inom stadsledningskontoret skulle socialtjänstförvaltningen ha arbetat med att stödja nämnder och bolagsstyrelser i folkhälsoarbetet. Vänsterpartiet anser att stadens inriktning bör vara att successivt pröva en samhällsekonomisk modell för långsiktiga prioriteringar som gynnar barns psykiska hälsa – något vi står långt ifrån i dagens borgerliga Stockholm.

Socialtjänstnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna

 • prioritera folkhälsoarbetet med barn och ungdomars psykiska hälsa

Barns bästa

Insatser för barn ska utgå från barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras vilket är i linje med forskningen, exempelvis ungdomsmottagningar och föräldrautbildning från graviditeten till tonåren. Samverkan med barnet, familjen, skolan och myndigheter ska utgå från en helhetssyn på barnets situation.

En bred satsning inleds inom ramen för Rättvisemiljarden av socialtjänstnämnden i samverkan med stadsdelsnämnderna och landstinget för att tidigt stödja och hjälpa barn som riskerar att fara illa. Det handlar om att kontinuerligt utbilda och kompetensförstärka personal inom mödravårdscentralerna, barnavårdscentralerna, förskola, skola och fritid så att vuxna lär sig se barn som är i riskzonen eller far illa så tidigt som möjligt. Dessutom krävs en väl fungerande myndighetssamverkan och åtgärdsprogram som följs upp för alla barn som riskerar att fara illa.

Barn som har föräldrar som missbrukar, har psykiska eller andra problem ska erbjudas gruppverksamhet som uppmärksammar barnens egna behov. Socialtjänstförvaltningen ska stödja denna verksamhet. Stödcentrum för brottsofferstöd och medling permanentas och har med stadsdelsnämnderna i styrgruppen.

Stockholms Barncentrum där våldsutsatta barn får hjälp av alla berörda myndigheter ingår i den nationella försöksverksamheten med barnahus som utvärderas 2008. Verksamheten har varit framgångsrik och samverkan mellan alla professioner fungerar bra. Medel avsätts för att bygga ut Barncentrum så att fler barn kan tas emot.

Översynerna av stadens barn- och ungdomsvård samt familjehemsvård ska ligga till grund för fortsatt utveckling av stödet till utsatta barn och ungdomar. Insatser behöver utvecklas för ungdomar med psykisk, psykiatrisk eller neuropsykiatrisk problematik. Socialtjänstnämnden har också i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla verksamheterna inom HVB barn och ungdom.

Barn i familjehem tillhör de mest utsatta barnen och har rätt till en planerad vård och skolgång som noga följs upp av socialtjänsten. I första hand ska insatser för barn och unga bedrivas på hemmaplan men när det inte är möjligt ska vården bedrivas i nära samverkan med barnet, familjen, fritiden och skolan.

Det är viktigt att trygga att barn i familjehem får information om orsak till placeringen och planeringen framåt. Informationen ska vara anpassad till deras ålder och mognad och en dialog ska löpande föras på barnets villkor och på en neutral plats. I samband med översyn av riktlinjer bör därför övervägas behov av förtydliganden för att trygga att familjehemsvården genomförs i nära samverkan med barnet och att barnets behov av information, dialog, trygghet och kontinuitet beaktas.

Från 2007 ansvarar kommunerna för ungdomstjänst för lagöverträdare under 21 år. Stadsdelsnämnderna ska anvisa meningsfulla och strukturerade uppgifter. Statliga medel tillförs kommunerna. Statens institutionsstyrelse (SiS) prövar 2006-2008 en stärkt vårdkedja vid de särskilda ungdomshemmen med subventionerad vårdavgift med 40 % för kommuner som deltar, däribland Stockholm.

Utrednings- och uppföljningsmetoden Barns Behov I Centrum (BBIC) är efter Socialstyrelsens försök färdig att användas, men kräver ett anpassat datastöd. Från och med 2007 ansvarar kommunerna för den nya påföljden ungdomstjänst för lagöverträdare under 21 år. Statliga medel tillförs kommunerna. Statens institutionsstyrelse (SiS) prövar 2006-2008 en förstärkt vårdkedja vid de särskilda ungdomshemmen. Stockholm är med i försöksverksamheten.

Socialtjänstnämnden ska

 • fortsätta utveckla arbetet inom HVB barn och ungdom
 • stödja stadsdelsnämndernas arbete med barn med föräldrar som missbrukar, är psykiskt funktionshindrade eller har andra problem
 • stödja stadsdelsnämndernas arbete med att uppmärksamma flickor och pojkar med psykisk, psykiatrisk eller neuropsykiatrisk problematik
 • utveckla och samordna stadsdelsnämndernas arbete med föräldrastöd
 • utöka verksamheten vid Barncentrum för våldsutsatta barn i samverkan med berörda myndigheter och kommuner så att fler barn kan tas emot
 • verka för att alla familjehem har en god grundutbildning.

Familjerådgivning

Vi ser med oro på att den budgetmässiga ramen för familjerådgivningen är 1,2 mnkr lägre än 2006, vilket kommer att ge färre stockholmsfamiljer möjlighet till rådgivning och öka väntetiderna. Denna nedskärning av kostnader kommer givetvis att drabba barnen hårt i de familjer som inte får hjälp att hitta lösningar på sina problem, varför nämnden måste hemställa om ytterligare medel hos kommunstyrelsen för att säkra verksamheten. För det måste ju vara bättre för familjerna ifråga att det finns en tillräckligt stor kommunal familjerådgivning än att öka kostnaderna för att utreda en familjerådgivningspeng som ingen förstår hur det ska fungera, eftersom rådgivningen inte omfattas av biståndsbedömning och familjerna kan vara anonyma. Förslaget att eventuellt höja avgifterna för att stärka intäkterna avstyrks.

Tryggt och säkert Stockholm

Stadens brottsförebyggande program skapar förutsättningar för ett gott brottsförebyggande arbete för att minska antalet brott och reducera skadeverkningarna. Insatser för att stödja och hjälpa barn, unga och brottsoffer ska prioriteras liksom insatser för att hjälpa ungdomar i riskzonen. Samverkan är nödvändig mellan socialtjänst, skola, polis och föreningar. Det centrala brottsförebyggande rådet behandlar stadsövergripande frågor.

Reservation

Ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (s) reserverade sig mot nämn-dens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till beslut.

 2. Därutöver anförs följande.

Den borgerliga majoriteten har i årets budget satsat 10 mnkr på att återinföra tak över huvudgarantin (trots att den aldrig har avskaffats), samtidigt som de har lagt besparingsbeting på 13 mnkr på nämnden. Detta tillsammans med avsaknaden av pris- och lönekompensation gör att vi nu tydligt kan se nedskärningar inom nämndens verksamhetsområde, med uppskattningsvis 10 övertaliga enligt förvaltningens egna beräkningar. Vi socialdemokrater satsar också 10 mnkr på att minska hemlösheten men har inga besparingar på nämnden, varför det socialdemokratiska alternativet hade inneburit 13 miljoner kronor mer till socialtjänstnämnden.

Hemlöshet kan ha många olika orsaker och är både en social och en bostadspolitisk fråga. Att förhindra att bostadslöshet blir till hemlöshet är viktigt. Många kan behöva omvårdnad, drogbehandling, omsorg i kombination med boende. Andra behöver inte det. Att minska hemlöshet handlar om att gå från tillfälliga och kortsiktiga nattlogilösningar till permanenta bostäder med målet om ett eget kontrakt. För att motverka hemlöshet är det viktigt att ha kvar och bygga fler hyresrätter. Ett nödvändigt första steg till ett eget boende tas via hyresrätter i form av försöks- och träningslägenheter. De senaste åren har stadens bostadsbolag stått för mellan 97 och 98 % av de levererade försöks- och träningslägenheterna. När de borgerliga nu väljer att istället för att satsa på hyresrätten som boendeform, sälja ut stadens hyresrätter till underpris, så är det uppenbart att staden förlorar viktiga verktyg för att bekämpa hemlösheten.

Vi socialdemokrater anser att, bortsett från att det är olagligt, är högst olämpligt och cyniskt att införa krav på motprestation som huvudregel vid ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är samhällets skyddsnät för att personer alltid ska vara garanterade en viss miniminivå av levnadsstandard. Det ska i första hand ses som en tillfällig insats under en period, präglad av stor aktivitet, som ska leda till egen försörjning. I grunden gäller att så många som möjligt ska vara i arbete med egen försörjning. Ett förebyggande arbete är viktigt. De sociala trygghetssystemen måste inriktas på att den enskilde ska komma till meningsfull sysselsättning efter sina förutsättningar.

Kampen måste föras mot arbetslösheten, inte mot de arbetslösa individerna. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd som försörjning ska få hjälp och stöd av kommunen för att komma tillbaka till arbetslivet. Det ska finnas ett brett spektra av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp att ordna praktikplatser. Vi vänder oss emot att de borgerliga partierna vill genomföra ett snarlikt system och kalla det för en jobbgaranti, då det de facto inte är någon som helst garanti för ett riktigt jobb till avtalsenligt lön.

Det de borgerliga partierna lovade innan valet att alla arbetslösa som sökte socialbidrag skulle få ett arbete inom fem dagar till avtalsenlig lön. I den föreslagna verksamhetsplanen heter det att en ”jobb- eller insatsgaranti” ska utredas och att möjliga insatser inom garantin till exempel är arbete, utbildning, arbetsträning, lärlingsjobb eller rehabilitering. I våra öron låter det avlägset från löftet i valrörelsen. När det samtidigt pratas om motprestation för att få socialbidrag så känns det nära till hands att tro att innebörden med ”jobbgarantin” egentligen var att låta människor arbeta inom staden för sitt socialbidrag, det vill säga utan lön.

Vi ställer oss kritiska till införandet av ett pengsystem inom familjerådgivningen. Vi är också emot den planerade avgiftshöjningen. Under 2006 tillfördes enheten ett extraanslag på 1,2 mnkr på grund av stor efterfrågan och lång väntetid för besök. Då detta extraanslag inte återfinns i de borgerliga partiernas budget förväntas väntetiderna bli längre igen. Vi tycker att detta är olyckligt då det är en viktig verksamhet som är särskilt viktig för de barn till föräldrar som lever konfliktsituation och är i behov av familjerådgivning.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till budget

 2. Socialtjänstnämnden hemställer till kommunstyrelsen om anslag på 10 mkr i enlighet med Miljöpartiets förslag till budget, disponerat på följande sätt

a) stärka familjerådgivningen så att köerna försvinner (3 mkr)

b) utveckla de förebyggande insatserna för minskad alkohol- och drogkonsumtion (3 mkr)

c) öka stödet till familjehemsvården (2mkr)

d) utöka barncentrum (2 mkr)

3. Därutöver anförs följande.

Miljöpartiet de Grönas budget för socialtjänstnämnden skulle innebära förstärkningar på flera viktiga områden, med totalt närmare 40 miljoner kronor. Bland annat vill vi att stödet till frivilligorganisationer ska stärkas.

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen har mycket stor betydelse för att förebygga konflikter och vårdnadstvister. Inte minst för barnen fyller den en viktig funktion. Familjerådgivningen erbjuder även samtal till skilda föräldrapar för att de ska kunna samarbeta kring vårdnad, umgänge, boende m.m.

Bestämmelserna om familjerådgivning regleras i socialtjänstlagen 5 kap 3 §. Kommunen ska sörja för att ”familjerådgivning kan erbjudas dem som begär det”. Tillströmningen av ärenden har ökat kontinuerligt på senare år, och under 2006 tillfördes enheten ett extraanslag på 1,2 mkr på grund av stor efterfrågan och lång väntetid för besök. I majoritetens budget finns inget sådant extra anslag för 2007. Miljöpartiet däremot vill att socialtjänstnämnden tillförs 3 mkr för att säkra att det inte ska bildas långa köer till rådgivningen. Nuvarande budgetomslutning är 10 mkr så det är en kraftfull satsning. Förslaget att eventuellt höja avgifterna för att stärka intäkterna avstyrks.

Förebyggande insatser

Stadens alkohol-, narkotika- och tobaksprogram (STAN-programmet) ger en grundstruktur för det förebyggande arbetet, tidiga insatser samt för vård och behandling. Utbildning av tillståndshavare av serveringstillstånd är en viktig insats för att begränsa tillgängligheten till alkohol och droger. Miljöpartiet vill att socialtjänstnämnden fortsätter att utveckla Precens stöd och samordning av stadens drog- och brottsförebyggande arbete. Mer resurser ska styras över till förebyggande arbete. Fler drogfria mötesplatser ska finnas, och stödet ska öka till frivilligorganisationer som arbetar med barn och unga. Tidiga insatser för unga vuxna med hög alkoholkonsumtion eller sporadiskt användande av narkotika är betydelsefulla för att bryta begynnande missbruk. Miljöpartiet vill att kommunfullmäktige avsätter 3 mkr extra för att stärka förebyggande insatser.

Ökat stöd till familjehemsvård

Även insatserna för att familjehemsvården måste följas upp bättre och behöver få ökat stöd. Kvaliteten i familjehemsvården måste säkras. Socialtjänstnämnden ska erbjuda stadsdelsnämnderna stöd och utbildning för att bättre kunna leva upp till barns lagstadgade rättigheter. För detta anser Miljöpartiet att det behövs ytterligare 2 mkr.

Barncentrum

Barncentrum består av två delar, ett kunskapscentrum och en operativ del som samordnar insatserna av berörda myndigheter när det gäller barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för allvarliga brott, t.ex. våld eller sexuella övergrepp. Det finns skäl att misstänka dolda behov som kan allt mer komma att uppmärksammas nu när det finns möjlighet att få stöd. Genom en ekonomisk förstärkning på 2 mkr kan Barncentrum utvecklas ytterligare.

Hemlösheten

Utöver nämnda områden vill Miljöpartiet satsa ytterligare 9,8 mkr för att motverka hemlöshet (utöver majoritetens förslag på TÖG-garanti för 10 mkr). Det behövs en rejäl investering om vi ska kunna bygga bort hemlösheten. På sikt tjänar även kommunen in detta både i form av minskat mänskligt lidande och även rent ekonomiskt. Frivilligorganisationerna är en viktig del i arbetet mot hemlöshet. Det goda samarbete som idag finns med organisationerna ska utvecklas och stärkas.

Miljöpartiet anser att de nedskärningar på 10 mkr som majoriteten planerar för förvaltningen är olyckliga när det är satsningar som behövs.

§17 Organisationsförändring inom HVB barn och ungdom

Dnr 110-0001/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagen organisationsförändring inom HVB barn och ungdom.

Ärendet

Inriktningen på HVB barn och ungdoms utvecklingsarbete är att enhetens resurser ska ”kroka” i de behov och önskemål som stadsdelsförvaltningen, barnen och deras föräldrar har. Förstärkningen av det förebyggande arbetet samt att det sociala arbetet sker mer i klientens hem och närmiljö, har inneburit att det finns en överkapacitet av dygnetrunt platser för yngre barn och deras föräldrar inom HVB barn och ungdom. En neddragning av platsantalet och en koncentration av resurserna inom barn och familjeverksamheterna är därför nödvändig.

Förvaltningen har enligt beslut i kommunfullmäktige den 25 september 2006 fått i uppdrag att anordna kommunalt boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Överenskommelse har träffats med Migrationsverket om att Stockholms stad ska mot ersättning från staten, tillhandahålla 25 platser för dessa ungdomar. En första etapp med 12 platser är färdigställd. Nästa etapp om 13 platser är under uppbyggnad. Genom att HVB barn och ungdom erhållit detta nytt uppdrag kan personalen erbjudas lediga befattningar i samband med ovanstående organisationsförändring.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 december 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Staden har gjort en översyn av den sociala barn och ungdomsvården som syftar till att ligga som grund för fortsatt utveckling av stödet till utsatta barn och ungdomar. Det vore önskvärt om nämnden fått möjlighet att ta hänsyn till resultatet av översynen innan beslut fattas om organisationsförändring inom HVB barn och ungdom.

§18 Ansökan om medel till utveckling av det skyddade boendet Kruton

Dnr 441-0634/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om 275 tkr till utveckling av socialtjänstförvaltningens skyddade boende Kruton.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Storstadslänsstyrelserna i Skåne län, Västra Götalands län och Stockholms län har enligt regeringens beslut den 1 juni 2006 ett gemensamt uppdrag att samordna insatserna gällande skyddat boende nationellt. Erfarenheter som Kruton gjort är att det finns behov av att fortsatt utveckla metoder och sprida kunskaper om på vilket sätt man kan ”fånga upp” flickor/unga kvinnor som befinner sig i utsatta situationer. Ett annat område som behöver utvecklas är ”omhändertagandet” efter det att flickorna varit placerade i skyddat boende. Aktuell ansökan avser medel för detta ändamål.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 december 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Ansökan om projektmedel för kvinnofridsprojekt i Västerort

Dnr 407-0011/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna projektansökan ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld” till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

 

Ärendet

Projektmedel föreslås sökas för att testa en kanadensisk samverkansmodell inom Västerorts polismästardistrikt där socialsekreterare placeras tillsammans med polis och åklagare i syfte att förbättra arbetet med vuxna personer, som varit utsatta för relationsvåldsbrott. Socialsekreterarna ska erbjuda stöd till målgruppen och de ska stöttas igenom hela brottmålsprocessen och guidas vidare till rätt instanser i samhället. Kostnaderna för projektets första år beräknas totalt uppgå till 3 mkr och egeninsatsen ska vara en tredjedel.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Upphandling av korttidsvistelse (LSS-kollo)

Dnr 431-0549/2006

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att de ramavtal som gäller korttidsvistelse (LSS-kollo) inte förlängs efter 2008-01-31.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att upphandla korttidsvistelse (LSS-kollo) för perioden 2008-02-01 t.o.m. 2010-01-31 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Ärendet

Sedan 1997 ansvarar Stockholms stad för driften av sommar- och lovverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt lagen om stöd och servicetill vissa funktionshindrade, LSS 9 § 6. Stadens insatser i form av kollovistelse riktar sig både till staden och länskommunerna. Socialtjänstnämnden övertog verksamheten som innefattar egenregi- och entreprenadverksamhet från idrottsnämnden, den 1 januari 2000.

Under 2004 upphandlade socialtjänstförvaltningen senast kolloverksamhet. Det gällande avtalet löper under perioden 2005-02-01 – 2007-01-31, med möjlighet att förlänga avtalet med ett år i taget, dock längst till 2009-01-31. Avtalet har förlängts och gäller till 2008-01-31. Under innevarande avtalsperiod har en rad nya aktörer inom området kommit till. Förvaltningen föreslår att en ny upphandling görs för att eventuellt få in nya aktörer, vilket kan medföra en större flexibilitet och variation i utbudet, till gagn för kollodeltagarna och deras familjer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 december 2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Val av två ledamöter till bostadsförmedlingens förtursutskott

Dnr 101-0013/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden väljer ledamöterna Kerstin Gustavsson (m) och Arhe Hamednaca (s) till ledamöter i bostadsförmedlingens förtursutskott.

_______________________