Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2008-10-23

Sammanträde 2008-10-23

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Klagomål på det skyddande boendet Kruton

Svar på remiss från länsstyrelsen
Dnr 106-0492/2008

4 Anmälan av Bromma stadsdelsförvaltnings socialtjänst samt Stockholms socialjour

Svar på remiss från länsstyrelsen
Dnr 106-0479/2008

5 Hälso- och sjukvårdsinsatser i socialtjänstförvaltningens verksamheter

Remissärenden

6 Förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet)

7 Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet

Svar på motion (2008:44) från Ann-Margarethe Livh m.fl. (v)
Dnr 106-0410/2008

8 Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl.03.00 och 11.00

Svar på motion (2008:57) från Stefan Nilsson (mp)
Dnr 1.6-0543/2008

Övriga beslutsärenden

9 Månadsrapport per den 30 september

11 Kansli för bedömning av ersättningsnivå för särskilda boenden m.m. inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - fortsatt delegation

12 Förutsättningar för en värdighetsgaranti inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

13 Svar på skrivelse om samordning av föreningsbidrag

14 Kartläggning av hemlösa personer

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (s)
Dnr 402-0497/2008

15 Boendetrappan 2008

17 Stockholms Brukarförenings ekonomiska situation

Svar på skrivelser från Abdo Goriya (s), Gertrud Brorsson (mp) och Karin Rågsjö (v)
Dnr 421-0146/2008

18 Uppföljning av nätprostitution

19 Rapporter från Uppsökarenheten för vuxna

20 Rapport från studieresa till London 3-6 september 2008

21 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

22 Reserapport från världsaidskonferensen i Mexico City

23 Val av leverantör för framtagande av e-tjänster för restaurangföretagare (projekt Harriet)

Anmälningsärenden

24 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

25 Rapport från länsövergripande insats Stoppa langningen 2008

26 Anmälan av ordförandebeslut

27 Bestämmelser om jäv och om allmänna handlingar

Dnr 2.1-0565/2008 och dnr 2.1-0566/2008

Övriga frågor

28 Nämndens frågor

29 Förvaltningsinformation

Preliminära sammanträdestider för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 2009
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och vice ordföranden Karin Rågsjö (v) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 3 november 2008.

§3 Klagomål på det skyddade boendet Kruton

Dnr 106-0492/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat skrivelse från föräldrarna till flicka placerad på det skyddade boendet Kruton under hösten 2007. I skrivelsen framförs klagomål över förhållandena på boendet. Sammantaget bedömer förvaltningen att placeringen på Kruton fungerat bra för den aktuella flickan.

Länsstyrelsen vill även att förvaltningen granskar det skyddade boendet mot bakgrund av vad som konstaterades vid länsstyrelsens tillsyn 2007. Uppföljning av tillsynen redovisas i tjänsteutlåtandet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Anmälan av Bromma stadsdelsförvaltnings socialtjänst samt Stockholms socialjour

Dnr 106-0479/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 3. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat anmälan av Bromma stadsdelsförvaltning och Socialjouren i Stockholm från Joel Fänge, verksamhetsansvarig på Utepedagogik Sverige AB. Denne menar att Socialjouren varit passiv och inte lämnat det stöd och den hjälp de borde ha gjort i den situation som uppstod på Torsgårds ungdomskollo. Socialjourens uppgift är att handlägga akuta problemsituationer som uppstår på icke kontorstid utifrån bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningens bedömning är att den situation som uppstått på Torsgårds ungdomskollo inte var av den allvarliga karaktär att Socialjouren skulle ha ingripit.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Hälso- och sjukvårdsinsatser i socialtjänstförvaltningens verksamheter

Dnr 108-0543/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen från Socialstyrelsen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till Socialstyrelsen.

Ärendet

Socialstyrelsen gjorde efter anmälan av en anhörig ett tillsynsbesök i november 2007 på en av socialtjänstförvaltningens verksamheter inom Stockholm HVB Vuxna. Efter inspektionen konstaterade Socialstyrelsen att verksamheten bedriver hälso- och sjukvård eftersom där finns en sjuksköterska anställd med sjuksköterskas uppgifter. Socialstyrelsen uppmanade socialtjänstnämnden att redovisa vid vilka institutioner det bedrivs hälso- och sjukvård. Vidare vilket ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård som finns samt hur rutiner, riktlinjer och lokala instruktioner utformas.

Socialtjänstförvaltningen kan, efter kontakt såväl med stadens juridiska avdelning som med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstatera att kommuner inte kan ha huvudmannaskap för sådan hälso- och sjukvård som landstinget ansvarar för. Socialtjänstförvaltningen avser därför att inte fortsättningsvis ha befattningen sjuksköterskor anställda i verksamheterna. Dessa tjänster ska således dras in.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Förslag till Vision Järva 2030 (Järvalyftet)

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0512/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Förslaget till Vision Järva 2030 vill teckna en samlad bild av dagens Järva och vad man kan uppnå med Järvalyftet och samtidigt konkretisera Järvalyftets målbild. Visionen innehåller också ett antal förslag och idéer. Förvaltningen anser att om Vision Järva 2030 (Järvalyftet) ska bli mer framgångsrikt än tidigare satsningar i dessa stadsdelar är en omsorgsfull planering viktig och måste få ta tid. Eftersom så mycket arbete gjorts i tidigare projekt är det viktigt att ta tillvara de erfarenheter som gjorts och att även lära av integrationssatsningar i andra städer i Europa och tillgodogöra sig goda exempel.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ytterligare ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar delvis till förvaltningens utlåtande som svar på remissen.
 1. Socialtjänstnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.
 1. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

För att inleda en stor förändringsprocess krävs en strukturerad dialog med de boende. Detta har högeralliansen misslyckats med. Genom snabba icke förankrade uttalanden har de ansvariga politikerna visat att de inte har varit beredda att lyssna på de boende och ge dem möjligheter att påverka processen.

Hela processen i ”Järvalyftet” kapsejsade i det ögonblick som politiker från Stadshuset tydligt visade sin oförmåga att skapa en dialog. I ärendet fattas en tydlig informationsplan som bygger på dialog. För att kunna genomföra processen krävs inte bara dialog utan även resurser och en mycket långsiktig satsning där de ekonomiska incitamenten är tydliga.

Budgeten för 2009 pekar på en budget som inte prioriterar sociala frågor, förskolan, skolan etc. Att då tala om ett lyft blir retorik, ingenting annat. I ärendet finns även trygghetsfrågorna med som viktiga incitament; självklart är det så men för att få ett tryggt område krävs en satsning på de sociala strukturerna i området, detta sker inte under denna majoritet.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar delvis till förvaltningens utlåtande som svar på remissen.
 1. Socialtjänstnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.
 1. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Vi socialdemokrater är för en upprustning av Järva men är angelägna om att det går till på rätt sätt och att det sker i dialog med de boende. Vi anser dock att det är viktigt att framhålla att utveckling varken kan bestå i ett projekt eller i enbart fysiska åtgärder. Idag trycker kommunen fyrfärgsfoldrar och talar om ett ”Järvalyft”. Samtidigt drar man undan viktiga förutsättningar för en utveckling genom förändrade resursfördelningssystem, nedlagda verksamhetslokaler, minskad offentlig, social och kommersiell service i många ytterstadsstadsdelar. För boende i Rinkeby, Tensta, Husby och Akalla är det lika viktiga frågor som formen och färgen på husen. Utveckling måste ses i ett helhetsperspektiv där offentlig och kommersiell service, samt social utveckling, väger lika tungt som den fysiska miljön.

I budgeten för 2009 är det tydligt att de borgerliga partierna inte prioriterar sociala frågor eller satsningar på förskola och skola. För att få ett tryggt område krävs en satsning på de sociala strukturerna i området och detta sker inte under denna majoritet.

Vi vill också påpeka att det som är ordinarie verksamhet i andra stadsdelar måste vara ordinarie verksamhet även på Järva. Det ska inte behöva vara projekt bara för att det sker på Järvafältet.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag.

 1. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

En av de absolut viktigaste åtgärderna för Järvas framtid är att möjliggöra att fler av stadsdelarnas innevånare kan ha en egen försörjning, antingen genom anställning eller eget företagande. På Järvafältet bor det många människor med en hög utbildning, och ofta lång arbets- och livserfarenhet från sina hemländer. Att inte ta tillvara all denna kompetens är ett resursslöseri och det måste ske krafttag på det området. Staden bör gå före och överbrygga de fördomar som ett namn kan ge genom att aktivt försöka öka graden av anställda med annan bakgrund än svensk.

Hos många av dem som nyligen kommit till Sverige finns en kunskap och tradition av egenföretagande. Aktiva insatser måste göras för att öka möjligheten att starta eget. Vi har många regelverk som skulle kunna förenklas så att barriären till att starta eget kan minskas.

Den sociala ekonomin och civila samhället spelar en mycket stor roll på Järva och staden bör mer aktivt gå in och stödja dessa verksamheter som kan röra sig om allt från nattvandrande föräldrar till sociala företag.

Socialtjänstförvaltningen pekar på det viktiga med att olika myndigheter samverkar för medborgarens bästa. Det behöver inte bara handla om polis och socialtjänst utan alla verksamhetsområden bör ses över åt det håll förvaltningen föreslagit.

Järvas framtid är de unga och mer behöver göras för att de ska känna trygghet och tillförlitlighet för framtiden. Idag är det tyvärr många som känner sig vilsna, inte bara i själen utan också i sin hemvist. Hemgårdar kan spela en stor roll i att möjliggöra för en framtidstro och en meningsfull vardag. På hemgårdarna möts man även över generationsgränser vilket är av oerhörd vikt att vi återskapar, inte bara på Järvafältet utan i hela staden.

§7 Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet

Svar på motion (2008:44) från Ann-Margarethe Livh m.fl. (v)

Dnr 106-0410/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

 3. Socialtjänstnämnden justerar omedelbart paragrafen.

Ärendet

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en kartläggning görs av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer i Stockholms stad samt att en uppföljning görs hur ändringen av socialtjänstlagen har påverkat kvinnofridsarbetet och hur stadsdelsnämnderna organiserar och bedriver sitt kvinnofridsarbete. Förvaltningen instämmer i motionärernas uppfattning att en kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer behövs. Idag saknas tillräckliga kunskaper. För att kunna fortsätta utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet och arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer är det viktigt att ha klart för sig hur problembilden ser ut. Det behövs faktaunderlag för metodutveckling, styrning och uppföljning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Den kartläggning som förvaltningen skisserar i sitt tjänsteutlåtande och som vi utgår från kommer att göras innan Kvinnofridsprogrammet ska revideras kommer att ge svar på viktiga framtidsfrågor för området. Den utveckling som vi ser i länet (BRÅ 2007) är oroväckande. Den budget som fullmäktige har klubbat 2008-10-17 ger inget utrymme för satsningar inom området., vilket inte svarar mot den allvarliga utvecklingen av våld i nära relationer.

§8 Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00

Svar på motion (2008:57) från Stefan Nilsson (mp)

Dnr 1.6-0543/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stefan Nilsson (mp) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att inga serveringstillstånd med serveringstider som ligger mellan 03.00 och 11.00 ska beviljas. I en internationell storstad som Stockholm kommer det alltid att finnas en publik som vill roa sig sent på nätterna. Förvaltningen anser att det därför inte kan uteslutas att den situation som fanns i början av 1990-talet med svartklubbar skulle uppstå igen om de sena serveringstiderna togs bort.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi är för serveringstillstånd till 05, men anser att stor restriktivitet ska råda. Sociala hänsyn ska ha företräde vid prövningen av serveringstillstånd/ serveringstider framför näringspolitiska eller konkurrensmässiga förhållanden, enligt alkohollagens förarbeten. Längre öppettider än till 05 anser vi aldrig vara motiverade.

Att alkohollagen är en social skyddslagstiftning får inte glömmas bort. Tillsyn av restauranger utifrån problem med överservering och servering till minderåriga har högsta prioritet, eftersom sådan misskötsel går stick i stäv med stadens ambitioner att minska missbruket bland de unga. Frågan om serveringstider och annat kan kopplas till såväl kvinnofrid och övriga våldsbrott som till människors hälsa. Vi vill också peka på att alltför krogtäta områden exempelvis på Södermalm är besvärande för de boende.

§9 Månadsrapport per den 30 september

Dnr 201-0603/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per den 30 september.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämndens samlade verksamhet kommer att redovisa en ekonomi i balans. För den egna driftverksamheten beräknas ett underskott på 3,0mnkr. För entreprenaderna prognostiseras ett överskott på 3,3 mnkr och för stöd till utomstående organisationer prognostiseras ett underskott på 3,3 mnkr. Därutöver bedöms stadsöver­gripande frågor redovisa ett underskott motsvarande 1,1 mnkr medan ansvaret för utomlänsplacerade funktionshindrade beräknas medföra ett överskott på 4,0 mnkr. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms ge ett överskott på 1,0 mnkr och lämnar därmed ett överskott att föras till 2009. Bedömningarna grundas på beslut om nämndens budget utifrån KF-budgeten samt beslut om tertialrapport 1 för 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m), ledamoten Dikran Dison (kd), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak månadsrapporten per den 30 september 2008.

 1. Socialtjänstnämnden tillsätter en intern analysgrupp som tillsammans med den konsult som nu granskar Enheten för Hemlösa får i uppdrag att till socialtjänstnämnden i november återkomma med en tydlig redovisning om hur mycket mer medel som fordras för att Enheten för hemlösa ska kunna fortsätta bedriva ett arbete byggt på kvalitet och kunskap.

 1. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Socialtjänstförvaltningens månadsredovisning visar en verksamhet byggd på kompetens, kunskap och kvalitet. Trots det finns många stora problem som uppkommit genom en allt för svag budget för socialtjänstnämnden.

Att beläggningen på stadens härbärgen varit högre än på många år visar att hemlösheten inte minskar utan snarare ökar. Trots ett mycket gott och kvalitativt arbete från staden samt från frivilligorganisationerna är det tydligt att det saknas en ambition och politisk vilja att arbeta mot hemlösheten. Helt klart är att antalet försöks- och träningslägenheter inte tilldelas de hemlösa i samma omfattning som tidigare. Säljer man ut allmännyttan minskar självklart möjligheten att få fram dessa typer av lägenheter, vilket innebär kostsamma inlåsningseffekter. Enheten för hemlösa går nu med 20 mnkr i underskott, bland annat på grund av att de hemlösa inte kommer vidare till försöks- och träningslägenheter.

De äldre hemlösa i Stockholm (45 +) har ett stort vårdbehov. Att hemlösa som kommer direkt från härbärgen och in i lågtröskelboenden behöver förstärkta insatser innebär ökade kostnader, vilket har undervärderats i budgeten för 2008. Det finns inget ”quickfix” för sjuka, missbrukande hemlösa, som levt på härbärgen i åratal. Det kostar att få människor på fötter.

Att stadsdelarna nu efterfrågar färre platser för vård och behandling borde föranleda en utredning av vilka alternativ stadsdelarna väljer i stället för vård och behandling.

De uppdrag som borgarrådet har dragit igång är delvis inte finansierade, vilket innebär att andra verksamheter får betala för uppdrag som inte ingick i budgeten för 2008. Det är anmärkningsvärt. Vilken verksamhet ska tvingas finansiera uppdrag som inte har finansierats från start? Organisations- och föreningsutskottet har ett underskott på 3,3 mnkr. Vilken organisation/er ska få mindre bidrag på grund av detta?

Stockholms stads socialtjänst är nu starkt beroende av statliga bidrag för att få verksamheten att gå ihop. Att en rik kommun som Stockholm inte kan finansiera självklara projekt utan ständigt söker medel för detta hos staten visar att högeralliansen har blivit bidragsberoende. Istället för egna medel ska staten stå som finansiär för att få budgeten att gå ihop.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

En mycket oroande tendens i månadsrapporten är utvecklingen för Enheten för hemlösa. Enhetens underskott beräknas öka något jämfört med bedömningen i tertialrapport 2 och uppgår därmed till knappt 20 mnkr. Trots att antalet klienter till Enheten för hemlösa har ökat under åren, har personalstyrkan och budgeten varit densamma. Detta påverkar direkt kvaliteten i hjälpen till de hemlösa och vi oroar oss för personalens arbetsbelastning!

Konsultrapporten visar att enhetens kostnadsökning från 2007 till 2008 primärt orsakats av ett ökat antal vårddygn, ett ökat genomsnittligt pris per dygn samt i viss utsträckning en tendens att välja mer kostsamma och mer kvalificerade vård- och boendeformer.

En rad projekt med uppsökande verksamheter har medfört nya klienter. En del av dessa nya klienter har också visat sig vara i behov av vård och behandling och/eller försörjningsstöd.

Att fler och nya klienter leder till ökade kostnader för vård och boende är ingalunda förvånande. Man kan konstatera att den borgerliga majoriteten har lagt uppdrag på nämnden som inte har åtföljts av pengar. Det tycker vi är anmärkningsvärt.

Att Organisations- och föreningsutskottet har ett underskott på 3,3 mnkr är mycket oroande och kommer att leda till att ideella organisationer tilldelas mindre bidrag vilket vi beklagar.

§10 Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst - BUSS

Dnr 105-0676/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna rapporten.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

I kommunfullmäktiges budget för 2008 uppdrogs åt socialtjänstnämnden att ”Genomföra en översyn gällande stadens mål, riktlinjer, insatser, kvalitetssäkring och uppföljning gällande arbetet med barn och ungdomar i behov av vård och stödinsatser”. Socialtjänstförvaltningen tillsatte BUSS-utredningen (BarnUppdraget i Stockholms Socialtjänst) att genomföra uppdraget. Vid socialtjänstnämndens sammanträde i mars 2008 fastställdes utredningsplanen, som bl.a. innehöll en kartläggning med syfte att beskriva den sociala barn- och ungdomsvården vid Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar.

BUSS-utredningen har tagit in och bearbetat statistik från dokumentationssystemet Paraplyet, genomfört en studie vid stadsdelsförvaltningarna av anmälningar som inte föranlett utredning, uppdragit åt extern konsult att genomföra en ekonomisk analys och genomföra en studie av barn som lämnat familjevård 2007, vilken kommer att presenteras i slutrapporten. Därutöver består kartläggningen av en enkät med uppföljande besök hos stadsdelsförvaltningarnas barn- och ungdomsenheter/motsvarande.

Utredningens uppfattning är att de ansvariga inom stadens barn- och ungdomsvård ger ett starkt intryck av professionalism, engagemang, ansvarskännande och besitter stor kunskap inom sitt verksamhetsområde. Myndighetsutövningen fungerar väl sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det är dock allvarligt med den emellanåt höga arbetsbelastningen och den stora skillnaden i handläggning och utbud av insatser mellan stadsdelsförvaltningarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Den rapport som presenteras är oerhört genomarbetad och professionell. Rapporten ger en mycket god bild av situationen i Stockholm och är även ett material som måste följas upp av en långsiktig åtgärdsplan för hela Stockholm. Åtgärdsplanen kommer att kräva en rejält förstärkt budget för individ - och familjeomsorgen. Tyvärr har inte högeralliansen i sin budget förstärkt detta område, tvärtom. Besparingarna i stadsdelarna kommer att leda till ännu sämre möjligheter att möta de behov som finns inom detta område, vilket är oroväckande.

§11 Kansli för bedömning av ersättningsnivå för särskilda boenden m.m. inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning – fortsatt delegation

Dnr 103-0488/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar begära att samtliga stadsdelsnämnder beslutar ge fortsatt delegation till de utredare som är anställda vid bedömningskansliet. Delegationen ska gälla under tiden 2009-01-01 – 2009-12-31.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna ärendet till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen har, genom delegation från stadsdelsnämnderna, sedan våren 2006 möjlighet att hämta information från stadens gemensamma datasystem Paraplyet och Crystal Enterprice. Delegationen sträcker sig till 2008-12-31. För att utredarna vid bedömningskansliet ska kunna göra nivåbedömningar under den förlängda projekttiden 2009-01-01 – 2009-12-31 på stadsdelsnämndernas vägnar måste stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt delegation till bedömningskansliets utredare.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Svar på skrivelse om samordning av föreningsbidrag

Dnr 108-0384/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget för kännedom.

Ärendet

I skrivelse till Socialtjänstnämnden 2008-06-12 från Gertrud Brorsson (mp) föreslås samordning av föreningsbidrag mellan socialtjänsten i Stockholms stad och hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget. Motsvarande skrivelse har lagts i hälso- och sjukvårdsnämnden av Lena-Maj Anding, gruppledare (mp) i hälso- och sjukvårdsnämnden. I skrivelserna efterfrågas transparens vad det gäller beslutsunderlag och beslutsgång. En större samordning efterfrågas då många organisationer söker bidrag från både staden och landstinget.

Förvaltningen föreslår att nämnden avvaktar den utredning landstinget ska göra om sin bidragsgivning. Efter avslutad utredning kan det vara angeläget att göra en gemensam utredning där uppgifter sammanställs över ”gemensamma” organisationer samt storleken på det ekonomiska stödet. Eventuellt kan resultatet ligga till grund för en ”utväxling” av organisationer med syfte att ytterligare minska administration och förenkla för organisationerna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött (m), vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamoten Dikran Dison (kd) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att förvaltningen går vidare i arbetet att finna former för ökad samordning och transparens i arbetet med verksamhetsstöd till frivilligorganisationer.
 1. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

För att ge en ökad tydlighet och bättre samordning är det viktigt att alla som är delaktiga i besluten rörande verksamhetsbidrag har tillgång till detta på ett enkelt och tydligt sätt. Det är glädjande att förvaltningarna har påbörjat ett arbete för att förbättra arbetsformerna mellan socialtjänstförvaltningen och landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning. Det finns ingen anledning att avvakta hälso- och sjukvårdsförvaltningens utredning innan förvaltningen här går vidare utan arbetet bör göras snarast.

§13 Kartläggning av hemlösa personer

Dnr 402-0497/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Abdo Goriya (s) har till socialtjänstnämnden lämnat en skrivelse om behovet av en mer omfattande kartläggning av stadens hemlösa. Förvaltningen har idag en god överblick av de hemlösas situation. Kunskap inhämtas dels via ett antal olika kartläggningar, dels genom de evidensbaserade metoder som används inom socialtjänsten.

Förvaltningen har dock förståelse för behovet av ett samlat dokument, då det idag är så att kartläggningarna presenteras i olika dokument och vid olika tidpunkter. Därför överväger förvaltningen att årsvis tydligt presentera den samlade kunskapen om de hemlösa och deras situation i ett mer överskådligt dokument.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att förvaltningen tycker sig ha en god överblick av de hemlösas situation. Vi skulle uppskatta att årsvis få ta del av ett dokument där den samlade kunskapen om de hemlösa och deras situation presenterades.


Hemlöshetsfrågan är oerhört viktig och det som behövs är dels kunskap men också att alla berörda nämnder och styrelser samlar sig kring en konkret plan för att utrota hemlösheten. För socialtjänstens del handlar det exempelvis om att ha tillräckligt med platser i adekvata boendeformer samt kunna erbjuda en förstärkt vård och behandling i samverkan med landstinget. Man kan inte spara sig ur hemlösheten.

§14 Boendetrappan 2008

Dnr 3.1-0546/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner den uppdaterade rapporten ”Boendetrappan 2008.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar överlämna rapporten till stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har sedan 2005 årligen gett ut rapporten ”Boendetrappan”, en kartläggning och analys av boenden/institutioner för vuxna med missbruksproblem eller missbruks- och psykiska problem i Stockholms stad.

2006 kompletterades Boendetrappan med stadsdelsförvaltningarnas boenden. I årets upplaga har inga stora förändringar gjorts, däremot är en hel del uppdateringar gjorda, exempelvis justeringar av platsantal, avgifter m.m.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2008

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är en värdefull rapport som presenteras och som ger ett bra underlag för arbetet mot hemlöshet. Den bostadspolitiska inriktning som högeralliansen har genomdrivit innebär att många hemlösa fastnar i tillfälliga boenden istället för att få en försöks- eller träningslägenhet. Detta innebär framförallt att individen inte kommer vidare och riskerar att bli kvar i sin livssituation, vilket är en stor skam för en rik stad som Stockholm. För staden innebär detta en mycket kostsam utveckling, som är helt onödig samtidigt som det inte löser hemlösheten utan tvärtom vidmakthåller den.

§15 Stockholms Brukarförenings ekonomiska situation

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (s), Gertrud Brorsson (mp) och Karin Rågsjö (v)

Dnr 421-0146/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Goriya, Brorsson och Rågsjö skriver att landstinget har beslutat att inte ge något fortsatt ekonomiskt stöd till Stockholms Brukarföreningen vilket orsakar ekonomiska problem hos föreningen. De önskar att föreningen beviljas ett extra verksamhetsbidrag om 100 tkr samt att förvaltningen återkommer med en redogörelse över föreningens ekonomiska situation. Förvaltningen ser ett behov av Stockholms Brukarförenings verksamhet. Det finns inte många verksamheter och aktiviteter för föreningens målgrupp varför föreningens verksamhet är betydelsefull. Föreningen har för 2008 ett verksamhetsbidrag om 346500 kr. Vid organisations- och föreningsutskottets sammanträde 2008-09-25 beviljades Brukarföreningen ytterligare 60 tkr för 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober 2008

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Landstingets politiker har politiserat bidragen till de organisationer som arbetar mot utsatta f.d. missbrukare. Detta har försatt Brukarföreningen i ett mycket svårt läge. Det är därför tillfredsställande att högeralliansen i staden har beviljat medel med 60000 tkr till föreningen; dock inte de 100000 tkr som vi i oppositionen förespråkade och som vi anser behövas.

§16 Uppföljning av nätprostitution

Dnr 8.0-0542/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Dåvarande kompetensfonden beviljade under 2005 socialtjänstnämnden 500 tkr för att kartlägga och hitta metoder för att förebygga prostitution på Internet samt för att hjälpa och stödja personer som erbjuder sexuella tjänster på nätet. Från och med hösten 2008 kommer arbetet med att följa nätprostitutionen och att kontakta kvinnor och män som annonserar på nätet att ingå som en del i det övriga uppsökande arbetet på Prostitutionsenheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2008

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Marie Ljungberg Schött m.fl. (m) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande. Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och Gertrud Brorsson (mp) anslöt sig till uttalandet.

Vi stödjer att Socialtjänstförvaltningen fortsätter med projektet inom ordinarie verksamhet. Behovet av mer uppsökande arbete på nätet blir större och större. Det vore positivt om ännu fler av de olika uppsökande verksamheterna började arbeta aktivt med det uppsökande arbetet på nätet, som når nya målgrupper som det annars kan finns risk att missa.

§17 Rapporter från Uppsökarenheten för vuxna

Dnr 8.0-0541/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak redovisade rapporter.

Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Arbete med unga vuxna måste prioriteras eftersom de är en av de viktigaste grupperna för att få stopp på ökning av nya hemlösa. Unga vuxna bör aldrig komma i kontakt med livet på akutboenden eller den utsatthet som hemlöshet skapar. Därför är det enormt viktigt med en snabb vårdkedja från härbärge till annan insats. Därför ska de riktlinjer som finns idag för arbetet med unga vuxna förtydligas och utökas så att socialtjänstförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna på ett bättre sätt kan mötas kring denna grupp.

Ärendet

Uppsökarenheten för vuxna och landstingets mobila team har i ett gemensamt projekt bedrivit uppsökande arbete på Centralstationen. En slutrapport har skrivits. Som ett resultat av projektet avsätts efter projekttidens slut en kväll i veckan för fortsatt gemensamt uppsökande arbete på Centralstationen.

En delrapport från projektet Unga vuxna på härbärge har också utarbetats. Syftet med projektet är att kartlägga varför unga vuxna ökar vid härbärgena och föreslå mer lämpade insatser för målgruppen samt att skapa en snabb vårdkedja från härbärge till annan insats för målgruppen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 september 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och ledamoten Dikran Dison (kd) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) föreslog att nämndens skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att sätta en nedre åldersgräns på stadens härbärgen.
 1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att kvartalsvis återkomma med en rapport om antalet unga vuxna på våra härbärgen
 1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om det finns behov av att ungdomsuppsökarna arbetar hela natten.
 1. Socialtjänstnämnden framför i övrigt följande.

Unga vuxna hemlösa ökar. Vi hör varningsklockorna ringa - en 19-% ökning av unga hemlösa mellan 2006-2008! Trots att det pågår ett viktigt förebyggande arbete med barn och unga sedan mandatperioden 2002-2006 ökar således antalet unga vuxna som hamnar på härbärge.

”De som börja vistas på ungkarlshotell äro ohjälpligt förlorade” skriver en man i som bor på natthärbärge i Stockholm i början av 1900-talet. Helt rätt, det samma gäller idag. De som hamnar i på våra härbärgen fastnar lätt i en mycket destruktiv neråtgående spiral.

I arbetet med unga vuxna får härbärge aldrig bli en lösning för stadsdelarna. Trots ett ambitiöst arbete från socialtjänstförvaltningen behövs en tydligare policy när det gäller unga vuxna och härbärge. Vi ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att sätta en nedre åldersgräns på stadens härbärgen samt att utreda möjligheten att kvartalsvis återkomma med en rapport om antalet unga vuxna på våra härbärgen.

Förvaltningen får också i uppdrag att undersöka om det finns behov av att ungdomsuppsökarna arbetar hela natten framförallt på helger, för att fånga upp dem som är hemlösa och dem som är i riskzonen.

Reservation

Ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Vi reserverar oss mot nämndens beslut då vi föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Rapport från studieresa till London den 3 – 6 september 2008

Dnr 2.5-0525/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Studiebesöket i London gav en intressant inblick i hur arbetet med resultatbaserad styrning kan se ut efter en längre tids utveckling. Ambitionen med det arbete som inletts i Stockholm genom web-ILS är att införa en form av resultatbaserad styrning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 september 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 1.4-0545/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden utfärdar rättegångsfullmakt för juridiska avdelningen.

Ärendet

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har begärt att socialtjänstnämnden ska utfärda en ny rättegångsfullmakt på grund av personella förändringar inom avdelningen. Nu gällande rättegångsfullmakt utfärdades av socialtjänstnämnden den 25 oktober 2005.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Reserapport från världsaidskonferensen i Mexico City 2008-08-03 – 2008-08-08

Dnr 307-0034/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Konferensen arrangeras vartannat år, denna gång för första gången i Latinamerika, och årets konferens var den 17:e sedan starten. Det övergripande temat för konferensen var ”Universal Action Now” vilket innebär att det idag finns bra bromsmediciner för hiv-positiva och vetenskapligt beprövade och fungerande preventionsmetoder. Problemet är att det finns olika hinder för att agera. Sexuella minoriteter och missbrukare diskrimineras och förvägras relevant behandling och vård. Det finns också stora brister beträffande ekonomiska resurser och politiskt engagemang. Dock är utvecklingen i stort på väg åt rätt håll och även om vaccin eller botemedel saknas så har ökningen av nysmittade samt aidsrelaterade dödsfall minskat.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Val av leverantör för framtagande av e-tjänster för restaurangföretagare (projekt Harriet)

Dnr 118-0072/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna avtal med Logica Sverige AB avseende konsulttjänster och programvara för framtagande av e-tjänster enligt redovisat avtalsförslag.

Ärendet

Fyra konsulter inom IT-utveckling har tillfrågats och lämnat in lösningsförslag på Tillståndsenhetens nya verksamhetssysten, inklusive e-tjänster. Förvaltningen föreslår att Logica Sverige AB får uppdraget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Återtagande av ärende om godkännande av jourhem

Dnr 119-0209/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämndens beslut av den 15 maj 2008 att hemställa hos kommunstyrelsen om ändring av nämndens reglemente i syfte att godkänna jourhem återtages.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialtjänstnämnden beslutade den 15 maj 2008 att hemställa hos kommunstyrelsen om en ändring av nämndens reglemente. Syftet med ändringen var att nämnden skulle få rätt att godkänna jourhem. I budget 2009 har kommunfullmäktige givit socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att godkänna nya jourhem fr.o.m. 1 januari 2009. Nämndens tidigare hemställan är därför inte längre aktuell.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23oktober 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Anmälningsärenden

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänstnämndens sammanträde den 18 september 2008 justerat den 23 september 2008.

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 20 oktober 2008 justerat den 21 oktober 2008.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 9 oktober 2008 justerat den 16 oktober 2008.

Protokoll från individutskottets sammanträden den 25 september och den 1 oktober 2008 justerade den 1 och den 3 oktober 2008.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med 307-0019/2008, dnr 2.5-0511/2008, dnr 2.5-0525/2008, dnr 2.5-0526/2008, dnr 2.5-0559/2008, dnr 2.7-0516/2008, dnr 3.2-0556/2008 och dnr 5.0-0551/2008.

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 9 september 2008 till den 6 oktober 2008.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 17 oktober justerat den 20 oktober 2008.

§24 Rapport från länsövergripande insats Stoppa langningen våren 2008

Dnr 121-0237/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§25 Anmälan av ordförandebeslut

Dnr 2.5-0560/2008

Anmäldes att ordföranden Marie Ljungberg Schött (m) den 30 september 2008 beslutat godkänna att medarbetaren i MST-projektet inom Preventionscentrum Stockholm, Emma Ulfsdotter på arbetstid genomför en resa den 21 – 27 oktober 2008 för att delta i Sixth International MST Network Partner Workshop i Charleston, USA.

§26 Bestämmelser om jäv och om allmänna handlingar

Dnr 2.1-0565/2008 och dnr 2.1-0566/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden lägger promemoriorna till handlingarna.

§27 Avsägelse och val till individutskottet

Dnr 101-0658/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkände avsägelse av uppdraget som ledamot i individutskottet från Petter Lindfors (m).

 2. Socialtjänstnämnden valde Marie Ljungberg Schött (m) till ledamot i individutskottet.

§28 Avsägelse och val till organisations- och föreningsutskottet

Dnr 101-0660/2007

Socialtjänstnämndens beslut

3. Socialtjänstnämnden godkände avsägelse av uppdraget som vice ordförande i organisations- och föreningsutskottet från Karin Rågsjö (v).

4. Socialtjänstnämnden valde Jackie Nylander (v) till vice ordförande i organisations- och föreningsutskottet.

§29 Nämndens frågor

Socialtjänstnämnden överlämnade förvaltningsuppdraget Ny inriktning i arbetet med unga lagöverträdare från socialtjänst- och arbetsmarknadsroteln till förvaltningen för beredning.

Socialtjänstnämnden överlämnade följande skrivelser till förvaltningen för beredning:

 1. Konsekvenser av minskade antal försöks- och träningslägenheter från Karin Rågsjö (v) och Jackie Nylander (v)
 1. Om dagverksamheter för hemlösa från Abdo Goriya (s)
 1. Om Livstycket och Simba från Abdo Goriya (s)

Gertrud Brorsson (mp) ställde frågor om bemanningen på de upphandlade boendena Råcksta och Norrtull.

§30 Förvaltningsinformation

Preliminära sammanträdestider för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden 2009 lämnades. Presidiet ska ta ställning till förslaget.

Förvaltningen påminde om att inbjudan att delta i Uppsökarnatt den 4 december 2008 har skickats till nämnden via e-post.

Förvaltningen informerade om att det inte är någon akut kris i lokalfrågan avseende frivilligorganisationernas dagverksamheter för hemlösa utifrån att media har rapporterat om att flera organisationer är uppsagda från sina lokaler.

__________________________