Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-08-23

Sammanträde 2007-08-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds kl 18.00 med att projektledaren för Järvalyftet, Soley Aksöz Lithborn, Läs mer... informerar om arbetet med Järvalyftet. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast kl 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (30/8-07)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 14/6-07, justerat 20/6-07)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

a. Borttagning av parkbänkar vid Hyppingeplan.

4 Medborgarförslag om uppförande av skydd/avskiljare mellan körbanan och gångbanan på Bromstensvägen mellan Duvbovägen och Gamla Bromstensvägen

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-06-25.
(D nr 306-344/ 07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden föreslås godkänna förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafiknämnden om vidare utredning enligt detta
tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på skrivelse om föräldrasamtal

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-08-03.
(D nr -/ 07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna beskrivna modell.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Halvårsbokslut 30 juni 2007

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-07-25.
(D nr - /07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar fastställa resultat- och balansräkning enligt bilaga.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om överföring av resultatenheternas (skolornas) resultat till utbildningsnämnden enligt bilaga.

3. Stadsdelsnämnden beslutar avsluta grundskolans resultatenheter.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Remiss: Inrättande av jobbtorg i Stockholm

Föreligger tjänstutlåtande 2007-07-12.
(D nr 004-352 /07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

8 Remiss: Reviderat förslag till miljöprogram 2007 - 2010

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-07-13.
(D nr 004–320/07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Remiss: Reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-08-14.
(D nr 505-386/07)

Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar att avslå den föreslagna resursfördelningsmodellen för stadsmiljöverksamheten.

2. Nämnden beslutar att föreslå en förnyad utredning av resursfördelningsmodellen för stadsmiljöverksamheten enligt detta tjänsteutlåtande.

3. Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remiss: Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – nytt schablonsystem

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-00-00.
(D nr 505-386/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

11 Remiss: Stockholms stads äldreplan 2007-2011

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-07-13.
(D nr 504–265/07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden avger följande yttrande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss: Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-07-18.
(D nr 504-325/07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande remissvar.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss: Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SOL och LSS inom äldreomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-07-19.
(D nr 504-335/07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande yttrande
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Remiss: Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-07-12.
(D nr 504-204/07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden avger föreliggande yttrande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Remiss: Motion 2077:23 om sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-07-11.
(D nr -/07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms läns om projektmedel till stöd för anhöriga inom äldreomsorgen

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-07-09.
(D nr – / 07

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förändring av nyttjandet av lägenheter på Tensta Servicehus

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-08-07.
(D nr – / 07

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner omstruktureringen av två våningsplan på Tensta servicehus.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Studieresa till Rom för Bromstensgårdens personalgrupp

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-06-19.
(D nr – / 07

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp får resa i tjänsten till rom under sex dagar vecka 41.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2007-05-29.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-06-07.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från sammanträde, 070613, med brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta.

Förslag till beslut

1. Protokollen läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Redogörelse för genomförd upphandling av hemtjänst kvälls- och nattetid i ordinärt boende

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-06-07.
(D nr 105–660/06)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande redogörelse för genomförd upphandling av hemtjänst kvälls- och nattetid i ordinärt boende.

2. Stadsdelsnämnden beslutar lägga redogörelsen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Ansökan om kompetenshöjande medel från Kompetensstegen

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-08-08.
(D nr – / 07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ansöker om medel från kompetensstegen enligt detta utlåtande.

2. Omedelbar justering

24 Anmälan av förvaltningsremiss

Anmäles förvaltningens svar på remiss från SL om förslag till trafikförändringar 2008 .

Förslag till beslut
1. Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Medborgarförslag om fällning av träd mellan Stadingeplan och Dyvingegränd

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-06-27.
(D nr 399–347/ 07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av Exploateringskontorets förslag till markanvisning för skoländamål inomfastigheten Bromsten 8:1 i Bromsten till Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab).

Anmäles Exploateringskontorets tjänsteutlåtande 2007-06-14.

Förslag till beslut

1. Tjänsteutlåtandet läggs till handlingarna
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Allmänna inkomna offentliga handlingar i juni och juli 2007

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar 2007-00-00.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av skrivelse från Awad Hersi (mp)

(D nr 004–315/07)

Förslag till beslut

1. Skrivelsen läggs till handlingarna.

29 Studieresa i tjänsten för näringslivsenheten vid Lunda Nova näringslivscenter

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-08-14.
(D nr –/ 07)

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner föreslagen studieresa för näringslivsenheten vid Lunda Nova näringslivscenter.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Abdo Goriya (s), vice ordf.
Inger Akalla (m)
Eva Andersson (s)
Björn Begner (m),
Christer Grunder (m)
Awad Hersi (mp)
Jonas Ljungstedt (v)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Markku Sirviö (m)

Närvarande ersättare
Eva Andersson-Ney (s)
Karin Arovelius (m)
Gabriel Dison (kd)
Ingvar Eriksson (s)
Madeleine Jacobsson (m)
Lennart Johansson (mp)
Anna Jonazon (s)
Ronny Nordgren (m)
Dennis Wedin (m)
Alma Aden (m)

Tjänstgörande ersättare
Azad Hassan (s), Mahin Kindberg (fp)

Anmält förhinder
Ornina Younan (s), Bengt Porseby (fp), Rashad Rached Abdel Al (v)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektören Jack Kindberg, avdelningscheferna Cathrine Önnestam, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Christer Ståhl, Christina Jerlin, Gunnel Dahlin och Anders Anagrius, samt nämndsekreteraren Gabriel Marawgeh.

Under §§ 172 – 201 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 20-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att projektledaren för Järvalyftet, XX och XX Svenska bostäder, informerade om Järvalyftet. Därefter informerade stadsdelsdirektören Jack Kindberg om de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Efter informationen blev det tid för frågor gällande dagens ärenden. Det formella sammanträdet började kl 19.10.

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2007-08-30

Paragrafer: 172 - 201

§172 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse vice ordföranden Abdo Goriya att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-08-30

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 7/2007 från 2007-06-14 blivit justerat 2007-06-20.

§173 Inkomna medborgarförslag

a. Borttagning av parkbänkar vid Hyppingeplan

(D nr 001-397/07)

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§174 Medborgarförslag om borttagande av plank alternativ en tunnel under Bromstensvägen

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-06-25.

(D nr 306–344/07)

ÄRENDET

En medborgare som bor i Bromsten efterfrågar någon typ av skydd/avskiljare mellan körbanan och gångbanan på Bromstensvägen mellan Duvbovägen och Gamla Bromstens-vägen. Anledningen är att detta skydd skulle förhindra att snöslask stänker upp på gångbanan samt förhindra att småbarn springer ut i körbanan. Trafiken på denna sträcka är ofta tät och hastighetsöverträdelser är vanliga.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafiknämnden om vidare utredning enligt detta tjänsteutlåtande.

§175 Svar på skrivelse om föräldrasamtal

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-08-03.

(D nr 503–424/07)

ÄRENDET

Ann-Katrin Åslund (fp) har i en skrivelse till förvaltningen daterad 2006-06-15 uppdragit åt förvaltningen att utarbeta en modell kring obligatoriska föräldrasamtal för yngre tonåringar som påträffas berusade.

Förvaltningen har inom Utredningsgruppen för Ungdom & Familj, som uppgift att prata med föräldrar till tonåringar när anmälan inkommit enligt 14 kap 1 § SoL, inom ramen för en förhandsbedömning för att bestämma om en utredning ska inledas. Enligt lagstiftningen samt stadens riktlinjer ska detta ske skyndsamt, inom en vecka från det att anmälan inkommit. Förvaltningen anser därför att det finns en fungerande modell för detta arbete.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd i huvudsak bifall till förvaltningens förslag till beslut och framlade därutöver anförande text.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutade att i huvudsak godkänna beskrivna modell

 2. Nämnden anförde därutöver

Det är bra att stadsdelsförvaltningen har en modell för hur kontakten ska gå till med föräldrar till ungdomar som påträffas berusade. Enligt stadens riktlinjer är förvaltningen skyldig att inom en vecka kontakta föräldrarna för att göra en förhandsbedömning.

En modell där föräldrarna och den unge samtidigt kallas till socialtjänsten inom en vecka har troligtvis större effekt när det gäller att motverka återkommande fylleri. Det vore önskvärt att förvaltningen strävade efter att utarbeta en sådan modell. Det är också viktigt att alla som har kontakt med ungdomar i vår stadsdel vet hur förvaltningen arbetar och vilken modell som används för att stävja drogmissbruk. Det handlar såväl om t.ex lärare, fritidsledare, fältassistenter, poliser m.fl som ideella ledare och föräldrar.

Reservation lämnades av vice ordföranden Abdo Goriy (s) samt ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp) samt ledamöterna Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att bifalla förvaltningens förslag till beslut”.

§176 Halvårsbokslut 30 juni 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-07-25

(D nr–/07)

ÄRENDET

Den första juli 2007 överförs ansvaret för grundskola, skolbarnsomsorg, särskola och mellanstadieverksamhet från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Samtliga stadsdelsnämnder ska därför göra ett delårsbokslut för att kunna föra över resultatenheternas resultat till utbildningsnämnden och fastställa de periodiseringar som ska överflyttas till annan nämnd.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar fastställa resultat- och balansräkning enligt bilaga.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar om överföring av resultatenheternas (skolornas) resultat till Utbildningsnämnden enligt bilaga.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar avsluta grundskolans resultatenheter.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m), Christer Grunder (m), Markku Sirviö (m), Inger Akalla (m), Björn Begner (m), tjänstgörande ersättaren Mahin Kindberg (fp) samt ersättaren Gabriel Dison (kd) enligt följande.

”Anslag två visar på prognosticerat underskott på 10 miljoner för 2007 trots vidtagna åtgärder.

Detta är mycket oroande. Det är viktigt att arbetet på Jobbaktiv intensifieras . Stadens planering att införa Jobbtorg under 2008 får inte innebära att det arbete som idag bedrivs och ska pågå under hela hösten trappas ner”.

§177 Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-07-12.

(D nr 004-352/07)

ÄRENDET

I remissen förslås att 5 jobbtorg inrättas i Stockholm som ska vare den gemensamma ingången till stadens samlade resurser för arbetsmarknadsinsatser och ha ett tydligt jobbfokus. Målgrupperna är personer som har försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl, SFI-studerande, ungdomar 16 – 24 år m.fl.

Förvaltningens uppfattning är att mycket av de arbetssätt som jobbtorgen förslås präglas av är positiva och stämmer väl överens med de metoder som förvaltningen framgångsrikt arbetar med. Skillnader finns dock och de handlar främst om förvaltningens erfarenheter av vikten av nära och lokal samverkan för ett framgångsrikt arbetsmarknads- och näringslivsarbete. Remissen föreslår ett jobbtorg för hela Järva. Det skulle bli en verksamhet med en stor volym som försvårar det personliga stöd som många av områdets försörjningsstödsberoende kräver för att komma ut i jobb. En stor volym försvårar även de viktiga nätverkskontakterna med småföretagen. Förvaltningen anser att ett enda jobbtorg för hela Järva inte är en lösning som bäst gagnar målet att få ut fler i jobb och därmed minska bidragsberoendet.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) med instämmande av ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) och ersättaren Gabriel Dison (kd) framlade gemensamt förslag från fp+m+kd, att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt anförande text, och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från fp+m+kd.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

 2. Nämnden anför därutöver

En av de viktigaste frågorna idag är att minska socialbidragsberoendet, att hela staden arbetar på ett sätt som gör att fler medborgare kommer ut i yrkeslivet och får möjlighet att leva på en egen lön i stället för bidrag. Under 2008 planerar staden att införa 5 Jobbtorg enligt den modell som nu är ute på remiss. Vi ser mycket positivt på införandet av Jobbtorg men ställer oss tveksamma till ett enda Jobbtorg för hela Järva. Det skulle innebära att 30% av målgruppen i staden och i ett första skede 2 000 personer blir inskrivna på ett enda jobbtorg. Individuell coachning och korta ledtider torde bli en omöjlighet.

Det yttersta syftet med att gå till Jobbtorget är att få ett jobb. Det tar olika lång tid för olika individer och kräver mer eller mindre omfattande insatser. En del behöver både språk- och yrkesutbildning , andra behöver kanske bara coaching och matchningshjälp. Det gemensamma för alla är ändå att det måste finnas några jobb att förmedla och matcha till.

I vår stadsdel finns sedan 1999 en nära samverkan mellan stadsdelsförvaltning, arbetsförmedling och det lokala näringslivet inom ramen för näringslivscentret Lunda Nova. Detta beskrivs också närmare i förvaltningens tjänsteutlåtande.

På Järva borde två jobbtorg finnas varav ett borde vara Lunda Nova.

Lunda Nova är till skillnad från de andra föreslagna Jobbtorgen lokaliserat i ett arbetsplatsområde. Vissa hävdar att detta kan betecknas som ocentralt ,men det är just här som jobben finns och det är just till arbetsplatsområden många måste räkna med att ta sig den dagen man får arbete.

Att ha nära kontakt med företagen och att ligga geografiskt nära har en viktig strategisk betydelse. Införandet av nya modeller är bra om det också betyder att man utnyttjar möjligheten att arbeta in och ta tillvara de erfarenheter som redan finns.

Mot bakgrund av ovanstående uttalar Spånga-Tensta stadsdelsnämnd vikten av att den organisationsmodell som inrättas innebär att verksamheten vid Lunda Nova drivs vidare. Om möjligt bör man hitta synergi-och samarbetseffekter med Jobbtorget i Kista.

Reservation anmäldes av vice ordföranden Abdo Goriya (s), Jonas Ljungstedt (v), Awas Hersi (mp) samt ledamöterna Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att bifalla förvaltningens förslag till beslut”.

§178 Remiss av reviderat förslag till miljöprogram 2007 - 2010

Förelåg tjänstutlåtande 2007-07-13.

(D nr 004-320/07)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige återremitterade i september 2006 ett förslag till miljöprogram. Nu har ett reviderat förslag utarbetats och remitteras till stadens nämnder och styrelser.

Det nu föreliggande förslaget utgår från tidigare miljöprogram och har samma övergripande mål. Jämfört med tidigare målen nu tydligare fokuserade på stadens egen rådighet. Vikten av samverkan med näringslivet för att åstadkomma en hållbar utveckling betonas och utgångspunkten för miljöprogrammet är att det inte finns något motsatsförhållande mellan hållbar tillväxt och ett modernt miljötänkande.

Det reviderade förslaget till miljöprogram överensstämmer i sin huvudinriktning med det tidigare förslaget som nämnden i februari 2006 tog ställning till. Förvaltningen instämmer därför med huvudinriktningen och hänvisar i huvudsak till vad nämnden då framförde.

Förvaltningen anser att det är positivt att uppföljningen av miljöprogrammets mål och delmål inarbetas i ILS- systemet. Liksom att det i förslaget till miljöprogram anges att indikatorer på måluppfyllelse ska utarbetas som kan läggas i det webb-baserade uppföljningsverktyget för all verksamhet som hela staden ska arbeta med.

Utöver detta vill förvaltningen lyfta fram vikten av informationsinsatser som är angelägna att genomföra inte minst i Järvaområdet.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens remissvar.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp i huvudsak bifall till förvaltningens förslag och framlade därutöver anförandetext.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget

yrkande.

BESLUT

 1. Stadsdelnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

 2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Reservation anmäldes av ledamöterna Abdo Goriya (s), Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), Rune Olofsson (s), Eva Andersson (s), samt tjänstgörande ersättarna Azad Hassan (s), enligt följande.

”Styrning och genomförande av förslaget innebär att nämnder och styrelser enbart uppmanas att integrera sitt arbete med miljöprogrammet i ILS, miljöförvaltningen har påtalat att det tydligare bör framgå att nämnderna/styrelserna har i uppdrag att genomföra de åtgärder som utpekas i programmet samt att någon bör ha uppdraget följa upp programmet i sin helhet.

Det är otydligt vilken status programmet har gentemot övriga program och planer. Det är också en brist att åtgärderna inte har kostnadsberäknats så att programmet kan följas av nödvändiga budgetmedel.

I förslaget saknas åtgärder för att kommunicera programmet utöver ILS (integrerat ledningssystem). Extern kommunikation är en viktig del för att motivera så väl interna som externa aktörer och den befintliga miljöbarometern som miljöförvaltningen sköter på webben har hittills används väl för detta ändamål. Eftersom konsumentförvaltningen lagts ner och neddragningar har skett av Agenda 21-verksamheten och på miljöförvaltningen försvåras möjligheterna för kommunen att jobba aktivt med verka för målen som riktar sig till medborgare och andra externa aktörer.

Agenda 21 arbetet är en framtida investering och förankrat i FN. Det handlar inte bara om miljöåtgärder utan även om sociala investeringar med en långsiktigt hållbar utveckling i fokus och direktdemokrati genom påverkan underifrån. Vi har länge arbetat med dessa frågor i Stockholm, nu raserar alliansen det arbete på kort tid inom detta område och för miljöarbetet i stort. Detta trotts att man nu över världen ser behovet av aktiv kamp mot all form av miljöförstöring. Det handlar om vår egen hälsa, välmående och ytterst om vilken framtid kommande generationer ska ha, därför anser vi att borttagande av Agenda-21 samordnaren i Spånga-Tensta är ett stort svek mot medborgarna”.

§179 Remiss om reviderad modell för fördelning av medel till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-08-14.

(D nr 004–320/07)

ÄRENDET

Förvaltningen är medveten om att det är svårt att upprätta en resursfördelningsmodell som är helt ”rättvis”, men för Spånga-Tensta och större delen av hela västerort innebär den föreslagna modellen stora negativa konsekvenser för stadsmiljöverksamheten. Om den föreslagna resursfördelningen genomförs får Spånga-Tensta 3,2 mkr mindre än vad som fördelades ut för 2007, vilket motsvarar hela 34% mindre medel för nästkommande år.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att avstyrka den föreslagna resursfördelningsmodellen för stadsmiljöverksamheten eftersom modellen varken är rättvisande eller acceptabel.

Förvaltningen anser vidare att:

· den föreslagna folkfaktorns betydelse bör utredas ytterligare

· parkmarkstalets viktning i proportionen till naturmarkstalet bör utredas ytterligare

· budgeten för övrig stadsmiljö bör utredas ytterligare i syfte att minska andelen till förmån för grönyteskötseln

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att avstyrka den föreslagna resursfördelningsmodellen för stadsmiljöverksamheten.

 2. Nämnden beslutar att föreslå en förnyad utredning av resursfördelningsmodellen för stadsmiljöverksamheten enligt detta tjänsteutlåtande.

 3. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§180 Remiss ang. Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning - nytt schablonsystem.

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-07-20.

(D nr 505–386/ 07)

ÄRENDET

År 2005 ändrades resursfördelningssystemet i den del som avser det fasta anslaget. Nu har turen kommit till ett nytt fördelningssystem när det gäller schablonsystemet. Förändringen föreslås gälla från 2008.

Förvaltningen vill inledningsvis framhålla att Spånga-Tensta stadsdel idag överför 9 Mkr till omsorgen av funktionshindrade från övriga verksamhetsområden för att budgeten inte ska överskridas. Under åren har många insatser gjorts för att begränsa kostnaderna men förvaltningens bedömning är att verksamheten tilldelas för lite medel i budgeten för att lagstiftningen ska kunna följas. Om inte mer medel tillföres området vore det angeläget att riktlinjerna för verksamheten arbetades om. Det är viktigt att det finns en samstämmighet mellan lagstiftning och kommunens budget.

Ordförande Ann-Katrin Åslund yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) och ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Awas Hersi (mp) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande yttrande.

§181 Stockholms stads äldreplan 2007-2011

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-07-13.

(D nr 504–265/ 07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått förslaget till en ny äldreplan för Stockholms stad på remiss.

Äldreplanen, som avses gälla för tiden 2007-2011, är en kommungemensam plattform och ska vara vägledande i stadsdelsnämndernas utformning av sina verksamheter. Med utgångspunkt från gällande lagstiftning och de övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar som fastställts av kommunfullmäktige anger äldreplanen mål och inriktning för äldreomsorgens verksamheter.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett resursfördelningssystem till stadsdelsnämnderna som till största del är baserat på de demografiska förutsättningarna. Ett vikande befolkningsunder-lag bland de äldsta åldersgrupperna innebär att verksamheterna måste anpassas, både till volym och till innehåll. Alla stadens servicehus och vård- och omsorgsboenden ska betraktas som en gemensam resurs. Det är av största vikt att samplanering sker mellan stadsdelsnämnderna.

Stadsdelsförvaltningen är i stort sett positiv till den nya äldreplanen.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) med instämmande av ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) och ersättaren Gabriel Dison (kd) framlade gemensamt förslag från fp+m+kd, att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt anförande text, och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från fp+m+kd.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avger följande yttrande.

 2. Nämnden anför därutöver.

Stockholms stads äldreplan utgör tillsammans med budgeten det främsta styrdokumentet för stadens äldreomsorg. I förvaltningens förslag kommenteras många av planens områden.

Vi vill dock ytterliga understryka följande:

Personalen är den allra viktigaste resursen för en bra och kvalitativt hög äldreomsorg.

Det gäller såväl kommunal som enskilt driven verksamhet.

Förvaltningen tar upp det faktum att alla som arbetar inom äldreomsorgen inte valt detta jobb i första hand och hellre skulle önskat annat arbete. Detta får aldrig bli en förklaring eller tas till intäkt för att inte hålla en hög kvalitet präglad av värdighet och individuellt bemötande. Detta ställer stora krav på chefer och arbetsledning, en kontinuerlig handledning och utbildningsinsatser. Att inte kunna få sitt ”önskejobb” direkt är en vanlig situation för de flesta arbetstagare. Det betyder inte att man inte måste göra en bra arbetsinsats.

Anhörigvården står för en stor del av äldreomsorgen i hela Sverige. Det kan inte nog understrykas hur viktigt de som vårdar make, maka eller förälder får bra stöd. Det handlar dels om det psykologiska stöd som förvaltningen skriver om men också lika mycket ett praktiskt stöd i form av avlösning, korttidsvård, information om vart man kan vända sig och hjälp med kontakter. Det kan också handla om utbildning av olika former t ex lyft teknik mm.

Reservation lämnades av vice ordföranden Abdo Goriya (s) samt ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp) samt ledamöterna Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat bifall till förvaltningens förslag till beslut”.

§182 Remiss angående införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-07-18.

(D nr 504–325/ 07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått remissen ”Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg”. I remissen föreslår Stadsledningskontoret att ett valfrihetssystem inom vård- och omsorgsboende införs fr.o.m. den 1/7-2008. Valfrihetssystemet innebär att brukare som efter biståndsbedömning beviljats plats på vård- och omsorgsboende ska kunna välja var han/hon vill bo. Valet ska gälla alla boenden som ingår i valfrihetssystemet, dvs. inte begränsas till en viss stadsdel.

Förvaltningen anser att grundprincipen i remissen är positiv och stadsdelen Spånga-Tensta har kunnat leva efter den i stort sett. I valfriheten ingår att kunna välja bostad utifrån geografiskt läge men också utifrån språk, religion, kultur m.m. Förvaltningens erfarenhet hittills är att det geografiska läget är viktigast i de allra flesta fall. Språket kommer säkerligen att bli en vanligare urvalskälla. När det gäller religionen är förvaltningens erfarenhet att den inte styr valet för de flesta utan endast för de som är djupt troende.

Stadsledningskontoret föreslår också att staden ska delas upp i större områden för att möjliggöra valfrihet med mångfald. Förvaltningen förstår tanken och ser att detta skulle vara en ekonomiskt genomförbar idé. Detta innebär dock att valfriheten utifrån stadsdelens äldres perspektiv blir begränsad. En Vällingbybo anser inte med säkerhet att ett specialboende i Tensta eller Rinkeby är ett godtagbart alternativ.

I förslaget till kundvalssystemet är inte de ekonomiska förutsättningarna klara. Det gör att det är svårt att veta vilka ekonomiska konsekvenser systemet kommer att få för verksamheterna.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) och ledamöterna Jonas Ljungstedt (v) och Awas Hersi (mp) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd i huvudsak bifall till förvaltningens remissvar och framlade därutöver anförande text.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden i huvudsak godkänner föreliggande remissvar.

 2. Nämnden anförde därutöver

Vi ser med tillfredställelse att det nu finns ett förslag till införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden. Förslaget innebär att äldre stockholmare som beviljats plats har rätt att välja boende i hela staden och även i andra kommuner.

Den äldre gör sitt val utifrån de platser som finns lediga.

Det är också bra att det införs möjlighet att kunna ställa sig i kö till ett boende som för tillfället är fullt och att i väntan på ledig plats kunna bo kvar hemma eller tillfälligt flytta till ett annat boende. Den möjligheten fanns inte tidigare.

Grunden för en riktig valfrihet är att det finns olika inriktningar att välja mellan. Då handlar det inte bara om huruvida den äldre vill bo i ett kommunalt äldreboende eller ett entreprenaddrivet. Det handlar förstås också om att det finns en mångfald bland de privata utförarna. Just därför är ett pengsystem bra och just därför hade det också varit bra om Stockholms stad haft möjlighet att införa en modell med auktorisationsförfarande. Med dagens lagstiftning är detta inte möjligt enligt stadens juridiska avdelning och det är därför som en entreprenadupphandling bör ske.

Redan idag sker ramupphandlingen av enstaka platser i stadsledningskontorets och äldreförvaltningens regi. Det är troligt att förutsättningarna för en större mångfald kan öka även inom entreprenadupphandlingarna om också dessa upphandlingar sker centralt. Det bör då finnas ett klart uttalat syfte att öka mångfalden.

Om entreprenadupphandlingarna flyttas från stadsdelsnämnderna till stadsledningskontoret är det synnerligen viktigt att det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med berörda stadsdelsnämnder och att de aktivitetsplaner som beslutats i stadsdelsnämnderna är gällande såvida inte någon stadsdelsnämnd beslutar att revidera sin plan.

Eftersom staden precis som idag ska kunna säga upp avtal som inte efterlevs och stadsdelsnämnderna även framgent kommer att ha ansvaret för äldreomsorgen är det viktigt att det även i framtiden finns kompetens och kunskap i staden om driften av vård-och omsorgsboenden.

§183 Remiss ang. Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-07-19

(D nr 504-335/07)

ÄRENDET

Nya riktlinjer för äldreomsorgen har varit under utarbetande en längre tid. Det förslag som förelåg 2006 har nu omarbetats och stadsdelsnämnden har fått det senaste förslaget på remiss.

Det förslag som föreligger om nya riktlinjer för handläggning av SoL och LSS inom äldreomsorgen i stort sett är bra. Förslaget innebär att besluten i fortsättningen ska ange tid för insatsen vilket är nytt. Det är viktigt att äldreförvaltningen tar fram tillämpningsföreskrifter när det gäller tidsåtgång så att inte varje stadsdel skapar sina egna.

De förändringar som föreslås kommer att öka kvaliteten i omsorgen men kommer även att kosta mer pengar. Förvaltningen förutsätter att staden är beredd att satsa dessa pengar för att bibehålla kvaliteten inom äldreomsorgen.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande yttrande

§184 Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-07-12.

(D nr 504–204/07)

ÄRENDET

Kommunstyrelsen har begärt yttrande över en motion av Ann-Margarethe Livh (v) och Margareta Johansson (v) om ”Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg”.

Förvaltningen tror att de åtgärder som föreslås är viktiga och skulle kunna bidra till en ännu bättre äldreomsorg. Det är också oerhört viktigt att lyfta fram behovet av kunskaper i det svenska språket. Alla anställda ska dokumentera sitt arbete i skrift och för det krävs kunskaper och därför bör det ställas krav på personalen att behärska svenska språket i tal och skrift. Det skulle inte bara vara av värde för de gamla utan också stärka de anställda och ge dem större möjlighet till vidare kompetensutveckling.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) med instämmande av ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) och ersättaren Gabriel Dison (kd) framlade gemensamt förslag från fp+m+kd, att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt anförande text, och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp bifall till förvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för det gemensamma förslaget från fp+m+kd.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden avger föreliggande yttrande.

 2. Nämnden anförde därutöver

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd är en av tre stadsdelsnämnder som fått den vänsterpartistiska motionen ”recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg” på remiss. Texten handlar till stor del om förslag till förbättringar för personalen inom äldreomsorgen.

En hel del av förslagen är bra och i staden pågår också redan idag arbete med denna inriktning. Motionen har glömt eller valt att utelämna viktiga frågor som också påpekas i förvaltningens förslag till remissvar. Det handlar om behovet av kunskaper i det svenska språket och om vikten av att kunna dokumentera sitt arbete i skrift.

Själva yrkandena i motionens handlar dock endast om krav på att alla ska erbjudas heltidsanställning, att en plan bör tas fram för att minska arbetstiden med bibehållen lön samt att avtal ska tas fram för egenstyrd tid för träning på arbetstid mm.

Redan idag finns möjlighet att träna på arbetstid men förvaltningen pekar på problemet att de friskvårdsmöjligheter som finns mest används av dem som redan är intresserade. De anser att organiserad schemalagd träning med obligatorisk närvaro skulle vara av värde. Detta föreslås inte i motionen.

Förkortad arbetstid med bibehållen lön är ett återkommande universalrecept som länge drivits från vänsterhåll.

För att få en långsiktig effekt med högre arbetstillfredställelse, bättre fysisk och psykisk hälsa bland personalen torde fortlöpande utbildning och kompetensutveckling, möjlighet att göra karriär eller byta inriktning inom äldreomsorgen vara av större värde . Möjligheten att kunna välja mellan flera arbetsgivare är något som också har stor betydelse.

Reservation lämnades av vice ordföranden Abdo Goriya (s) samt ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp) samt ledamöterna Eva Andersson (s), Rune Olofsson (s) och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s) enligt följande:

”Vi reserverar oss mot beslutet då vi yrkat att bifalla förvaltningens förslag till beslut”.

§185 Remissvar om motion 2007:23 om sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms stad i samverkan med Stockholms läns landsting

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-07-11.

(D nr 502–380/07)

ÄRENDET

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad tillsammans med Stockholms läns landsting tillsätter en utredning för att förbereda en ansökan till Socialstyrelsen om att få starta en sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare.

Förvaltningen anser att om en sprutbytesverksamhet skall startas i Stockholm bör den byggas med kompetens både från socialtjänstens missbrukarvård och landstingets beroendevård men även med tillgång till annan hälso- och sjukvård eftersom människor med injektionsmissbruk ofta har hälsoproblem. Ett samarbete med infektionsklinik och smittskyddsenheten bör finnas. Förutom möjlighet att få rena sprutor och omvårdnad ska ett intensivt motivationsarbete bedrivas och det är viktigt att det är lätt att slussa klienter vidare till olika vård- och behandlingsinsatser. Det går dock inte att utesluta att en sprututbytesverksamhet kan bidra till att färre personer smittas. Det kan därför finnas skäl att utreda behov och förutsättningar för en sprututbytesverksamhet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

§186 Ansökan till Länstyrelsen i Stockholms län om projektmedel till stöd för anhöriga inom äldreomsorgen

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-07-09.

(D nr 599-426/07)

ÄRENDET

Länsstyrelsen fördelar medel avsedda för stöd till anhöriga som hjälper eller vårdar anhöriga. Medel delades ut första gången 2006 och den aktuella ansökan avser år 2007.

Förvaltningen ansöker om medel med 627 600 kr för ett år avseende fortsättning av pågående anhörigprojekt inklusive start av demensteam inom hemtjänsten. Ansökan avser år 2007 och medlen söks hos Länsstyrelsen i Stockholms län.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan.

§187 Förändring av nyttjandet av lägenheter på Tensta servicehus

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-08-07.

(D nr 504-427/07)

ÄRENDET

Då det planerade äldreboendet för arabisktalande inte blev av har i princip två våningsplan varit tomma på Elinsborgsbacken 5. De planer som fanns för en ombyggnad av vårdcentralen som skulle påverka stadsdelens lokaler ser inte ut att bli av. Detta innebär att äldreomsorgen belastas med tomgångshyror på cirka 1 mkr per år.

Avdelningen för Individ och Familjeomsorg har behov av lägenheter dels för personer inom socialpsykiatrin dels för personer med missbruksproblem. Det finns därför en önskan att få använda två våningsplan i servicehuset för detta ändamål.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund m.fl. yrkade på bordläggning av ärendet.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

§188 Studieresa till Rom för Bromstensgårdens personalgrupp

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-06-19.

(D nr 299-428/07)

ÄRENDET

Utrednings- och akuthemmet Bromstensgården har under hösten 2006 och våren 2007 påbörjat en tvåårig familjeterapiutbildning på systemteoretisk grund. Ansvarig för utbildningen är Kicki Olsson Ärnfast.

Kicki Olsson Ärnfast har nära kontakt med ett familjeterapeutiskt institut i Rom, som har möjlighet att ordna studiebesök.

Bromstensgården är i god ekonomisk balans, vilket möjliggör en resa. Det finns därför möjlighet att förlägga två dagar familjeterapiutbildning med vår lärare Kicki Olsson Ärnfast i Rom samt göra studiebesök där i samarbete med ett familjeterapeutiskt institut.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp får resa i tjänsten till Rom under sex dagar vecka 41.

§189 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2007-05-29.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

§190 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-06-07.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

§191 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäldes protokoll från sammanträde, 070613, med lokala brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

§192 Redogörelse för genomförd upphandling av hemtjänst kvälls- och nattetid i ordinärt boende

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-06-07.

(D nr105-660/06)

ÄRENDET

Ärendet är en redogörelse för upphandlingsförfarandet och beslutet om antagande av utförare av hemtjänst kvälls- och nattetid i ordinärt boende.

Upphandling av hemtjänst kvälls- och nattetid i ordinärt boende har genomförts enligt beslut av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2007-01-23. Genom denna anbudsupphandling önskar stadsdelsnämnden teckna avtal med ett företag för utförande av hemtjänst kvälls- och nattetid, inklusive larmutryckningar, i ordinärt boende inom hela Spånga-Tensta. Kvällstid omfattar tiden mellan klockan 19.00 och 22.00 och nattetid tiden mellan klockan 22.00 och 08.00.

Avtalet ska gälla under tiden 2007-09-01 – 2010-09-30 och avtalet kan förlängas med ett år i sänder på oförändrade villkor.

Upphandling har genomförts som förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, vilket bland annat innebär att alla intresserade har fått lämna anbud.

Avtal med Aleris Äldreomsorg AB har tecknats av stadsdelsdirektör Jack Kindberg i enlighet med nämndens beslut.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna föreliggande redogörelse för genomförd upphandling av hemtjänst kvälls- och nattetid i ordinärt boende.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar lägga redogörelsen till handlingarna.

§193 Ansökan om kompetenshöjande medel från Kompetensstegen

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-08-08.

(D nr 204-429/07)

ÄRENDET

Regeringen har beslutat dela ut medel till kompetenshöjande åtgärder inom äldreomsorgen. Stockholms kommun kommer att göra en gemensam ansökan. Varje stadsdelsnämnds ansökan kommer att sammanställas av äldreförvaltningen.

Utifrån de erfarenheter som dragits av det pågående anhörigprojektet har förvaltningen beslutat inrätta ett demensteam inom den öppna hemtjänsten. För att göra personalen mer kompetenta i sitt arbete och ge dem spetskompetens krävs specialutbildning i ämnen som berör demensfrågor. Planerad utbildning beräknas kosta 235’ under 2007 och 970’ under 2008.

En mycket stor del av de anställda på Tensta äldreboende kommer ursprungligen från andra länder med andra kulturer. Det uppstår kontinuerligt situationer i arbetet som försvåras av att personalen inte känner till vår svenska historia, våra seder och egenheter. För att de äldre, som till allra största delen är svenskar, ska få leva under goda förhållanden krävs utbildning för personalen. Under hösten 2007 och våren 2008 kommer därför personalen att på arbetsplatsen delta i studiecirklar. Den planerade utbildning beräknas kosta 135’ under 2007 och 655’ under 2008.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden ansöker om medel från kompetensstegen enligt detta utlåtande.

 2. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§194 Anmälan av förvaltningsremiss

Anmäldes förvaltningens svar, 2007-07-02, på remissen från SL om förslag på trafikförändringar 2008

(D nr 306-337/07)

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna

§195 Medborgarförslag om fällning av träd mellan Stadingeplan och Dyvingegränd

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-06-27.

(D nr 399-347/07)

ÄRENDET

Bostadsrättsföreningen Äpplet i Tensta har inkommit med ett medborgarförslag där de önskar trädfällning av två popplar bakom fastigheten Stadingeplan 13-15 och en poppel i parkområdet intill Dyvingegränd.

Stadsdelsförvaltningen har efter samtal med exploateringskontorets trädansvariga kommit fram till att den stora poppeln vid parkområdet intill Dyvingegränd ska fällas i år under sommaren. Stadsdelsförvaltningen har i samråd med styrelsens ordförande kommit fram till att träden vid Stadingeplan 13-15 fälls senare under 2008.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§196 Anmälan av Exploateringskontorets förslag till markanvisning för skoländamål inom fastigheten Bromsten 8:1 i Bromsten till Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab).

Förelåg Exploateringskontorets tjänsteutlåtande 2007-06-14.

(D nr 307-430/07)

ÄRENDET

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Sisab har framfört önskemål om att utvidga Bromstensskolans skolgård med lekparken Skansen. Lekplatsen nyttjas idag i hög grad av eleverna på skolan. Genom att överföra marken till skolan så övergår automatiskt även skötseln av lekplatsen till dem som nyttjar dem.

Kontoret föreslås att marken anvisas till Sisab och att planarbete påbörjas.

BESLUT

1. Exploateringskontorets tjänsteutlåtande läggs till handlingarna

§197 Allmänna inkomna offentliga handlingar i juni och juli 2007

Förelåg förteckning 2007-08-09

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i juni och juli 2007.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

§198 Anmälan av skrivelse från Awad Hersi (mp)

Förelåg skrivelse 2007-05-15

(D nr 004-315/07)

ÄRENDET

Anmäldes skrivelse från Awad Hersi (mp) om natur- kultur- och rekreationsvärden som riskerar gå förlorade för Västerorts befolkning om förbifart Stockholm byggs.

BESLUT

1. Skrivelsen läggs till handlingarna

§199 Studieresa i tjänsten för näringslivsenheten vid Lunda Nova näringslivscenter

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-08-14.

(D nr 299-431/07)

ÄRENDET

Näringslivsenhetens arbete med att leverera tjänster och service med god kvalitet, ledde till att enheten belönades med ett hedersomnämnande i Stockholms Stads kvalitetstävling 2006 med motivering ”Enheten utgör ett gott exempel i stadens verksamhet”. Enheten belönades med 25 000 kr.

Enheten avser att använda prissumman som huvudfinansiering av en studieresa till Italien. Italien är känt för småföretagande och sociala kooperativ, som enligt pågående planering kommer att besökas. Vidare skall studiebesök göras vid motsvarande arbetsförmedling och socialtjänst.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreslagen studieresa för näringslivsenheten vid Lunda Nova näringslivscenter.

§200 Kurser/Konferenser

Anmäldes kurser/konferenser enligt nedan.

 1. Alkoholkommittén inbjuder till konferens 10/9: Dags för barnen

 2. Lokal utveckling med social ekonomi i Stockholms län inbjuder till tematräffar hösten 2007: Lokal samverkan

 3. Relationsvåldscentrum inbjuder till konferens 7/9: Relationsvåldscentrum vid Västerorts polismästardistrikt.

 4. Seminarium: Somaliskt företagande i Minneapolis och i Stockholm 30/8.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att två från majoriteten och två från oppositionen får delta vid kurserna/konferenserna enligt punkt 1,2 och 4 samt att Abdo Goriya (s) och Markku Sirviö (m) får delta vid konferensen enligt punkten 3.

§201 Information/rapporter

Anmäldes skrivelse från ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) och Gabriel Dison (kd) angående uppföljning av äldreomsorgsinspektörernas granskning av äldreomsorgen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §201)