Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-10-11

Sammanträde 2007-10-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Sammanträdet inleds kl.18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska beh Läs mer...andlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast kl.18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (17/10-07)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 20/9-07, justerat 27/9-07)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

Inga denna gång
_______________________

4 Remiss: Om intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-0-0.
(D nr 404-468/ 07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlåta detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remiss: Motion (2007:29) om sprututbyte mot HIV-spridningen bland intravenösa missbrukare i Stockholm

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-0-0.
(D nr 502-467/07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Remiss: Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-0-0.
(D nr 504-471/07)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Månadsrapport september 2007

Föreligger tjänstutlåtande 2007-10-02.
(D nr -/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2007.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende utvecklingsmedel till kvinnofridsnätverket

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-09-14.
(D nr –/07)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 1 033 000 kr för att vidareutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Skolverkets inspektion – redovisning av åtgärder mot brister i stadsdelens förskoleverksamhet

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-09-20
(D nr - /07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder mot brister i förskoleverksamheten.

11 Utveckling av Tensta Servicehus

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-00-00.
(D nr -/ 07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslagen till utveckling av Tensta Servicehus i enlighet med vad som anförs i detta utlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner de i ärendet föreslagna förändringarna av Tensta servicehus.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av lokala brottsförebyggande rådets ansökan till BRÅ om ekonomiskt stöd för projektet Nytt tänk mot bostadsinbrott i miljonprogramområde

Anmäles lokala brottsförebyggande rådets ansökan 2007-09-14

Förslag till beslut
Ansökan läggs till handlingarna
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2007-09-04.

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-09-13.

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från sammanträde, 070613, med brottsförebyggande rådet i Spånga-Tensta.

Förslag till beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

16 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-10-02
(D nr /07)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Remiss: Förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholms stad

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-00-00
(D nr /07)

Förslag till beslut

Stadsdelnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Uppdrag till socialtjänstförvaltningen att genomföra upphandling av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS

Föreligger tjänsteutlåtande 2007-10-02
(D nr 105-381/07)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar:

1. uppdra åt socialtjänstförvaltningen att, för nämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning på lika villkor i två år.

2. uppdra åt socialtjänstdirektören att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar i desamma.

3. uppdra åt socialtjänstförvaltningen att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen och att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med nämnden, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

4. uppdra åt socialtjänstförvaltningen att utreda vilken upphandlingsform enligt LoU som är mest lämplig och återkomma till nämnden med förslag i samband med att förfrågningsunderlaget underställs nämnden.

5. uppdra åt socialtjänstdirektören att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

6. sända protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Allmänna inkomna offentliga handlingar i september 2007

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar 2007-00-00.

Förslag till beslut
Förteckningen lägges till handlingarna
_____________________

Kurser/Konferenser
_____________________

Information/rapporter
_____________________
Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Ann-Katrin Åslund (fp) ordf.
Abdo Goriya (s), vice ordf.
Inger Akalla (m)
Eva Andersson (s)
Christer Grunder (m)
Awad Hersi (mp)
Jonas Ljungstedt (v)
Ole-Jörgen Persson (m)
Markku Sirviö (m)
Ornina Younan (s),

Närvarande ersättare
Gabriel Dison (kd)
Ingvar Eriksson (s)
Madeleine Jacobsson (m)
Lennart Johansson (mp)
Anna Jonazon (s)
Ronny Nordgren (m)
Dennis Wedin (m)

Tjänstgörande ersättare
Alma Aden (m), Azad Hassan (s), Mahin Kindberg (fp)

Anmält förhinder
Rashad Rached Abdel Al (v), Björn Begner (m), Bengt Porseby (fp), Rune Olofsson (s), Karin Arovelius (m), Eva Andersson-Ney (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektören Jack Kindberg, avdelningscheferna Cathrine Önnestam, Jan Francke, Mats Carinder, Christina Jerlin, Gunnel Dahlin och Anders Anagrius, samt nämndsekreteraren Gabriel Marawgeh.

Under §§ 230 – 247 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 10-tal personer var närvarande vid sammanträdet som inleddes med att stadsdelsdirektören Jack Kindberg gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde. Efter informationen blev det tid för frågor gällande dagens ärenden. Det formella sammanträdet började kl.18.30.

Utsågs att justera: Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2007-10-17

Paragrafer: 230 - 247

§230 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Ann-Katrin Åslund utse vice ordföranden Abdo Goriya att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2007-10-17

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 9/2007 från 2007-09-20 blivit justerat 2007-09-27.

_______________________

§231 Svar på remiss om ”Intagnings och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg”.

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-25.

(D nr 4040-468/07)

ÄRENDET

För att möjliggöra e-tjänster där föräldrar kan få information om det utbud som finns inom förskola och familjedaghem, ansöka om förskolplats och sedan följa sin placering i kön och förstå varför/varför inte en plats erbjuds, krävs ett regelverk som är enkelt och tydligt med få undantag. Stockholms stadsledningskontor föreslår därför en revidering av riktlinjerna för förskolornas regler om intagning och kvargående. Förslag till förändringar av ”Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” avser enbart förskoleverksamheten. Reglerna för skolbarnsomsorg föreslås vara oförändrade.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

________________________

§232 Svar på remiss av motion (2007:29) om sprututbyte mot HIV-spridningen bland intravenösa missbrukare i Stockholm

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-26

(D nr 502-467/07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har för yttrande fått en motion av Erik Wassén (fp) om sprututbyte mot HIV-spridningen bland intravenösa missbrukare i Stockholm.

I motionen pekas på en ökning av antalet HIV-smittade i Stockholm och att det finns såväl nationella som internationella positiva erfarenheter av sprututbytesprogram och att sådan verksamhet rekommenderas av bl.a. WHO, internationella Röda korset och Unaids.

Motionären hävdar därför att det ur humanitär och smittskyddssynpunkt är rimligt att injektionsmissbrukarna i Stockholm ges samma möjlighet att skydda sig mot HIV-smitta som sedan länge finns för missbrukarna i Malmö och Lund.

För att en sprututbytesverksamhet ska kunna komma till stånd i Stockholm kräver lagen att kommunen biträder landstinget i en tillståndsansökan till socialstyrelsen.

Motionären föreslår därför att Stockholm Stad omgående tillkännager Stockholms läns landsting sin ståndpunkt att staden förordar att landstinget skyndsamt fattar beslut om att ansöka om tillstånd att starta sprututbytesverksamhet. Vidare föreslås att staden ställer sig bakom och biträder en ansökan från landstinget om att sprututbytesverksamhet etableras i Stockholms kommun.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

___________________

§233 Remissvar om ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-02

(D nr 504–471/07)

ÄRENDET

I ärendet föreslås en modell för ersättning i ett valfrihetssystem avseende vård- och omsorgsboenden för äldre personer (ålderdomshem, gruppboenden och sjukhem) som bygger på en fast ersättning i tre nivåer samt en metod för att mäta vårdbehovet för den enskilde. Ersättningen föreslås täcka alla kostnader exklusive hyran där en schablonersättning föreslås till privata utförare. Förslaget innebär inte någon förändring av nuvarande resursfördelningssystem för äldreomsorg till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnderna betalar sedan den av kommunfullmäktige beslutade ersättningen till respektive vårdgivare. För att få ett fungerande valfrihetssystem med konkurrens på lika villkor har stadsledningskontoret sett det som viktigt att de vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi har samma villkor och förutsättningar som de privata utförarna.

YRKANDEN

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) yrkade gemensamt för s+v+mp delvis bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anförande text .

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att det fanns majoritet för eget

yrkande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar yttrandet.

Reservation anmäldes av ledamöterna Abdo Goriya (s), Jonas Ljungstedt (v), Awad Hersi (mp), Eva Andersson (s), Ornina Younan (s), och tjänstgörande ersättaren Azad Hassan (s), enligt följande.

Vi bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut men därutöver anför följande:

  • Att språkfaktorn bör ingå i vårdbedömningen.
  • Att ta hänsyn till vad Pensionärsrådet har för synpunkter.
  • Att förvaltningen inte ska vara återhållsam med trygga anställningsförhållanden för den personal som anställs.

Det finns åtskilliga oklarheter i det här förslaget som behöver få svar innan beslut fattas. Hur ska äldres inflytande över boendet öka? Om underlaget sjunker på grund av dödsfall eller att äldre väljer bort ett specifikt boende, hur påverkas de kvarboende? Systemet ger sken av valfrihet, men finns det garantier att detta görs på jämlika villkor? Att äldre utan anhöriga eller med bristande språkkunskaper har samma möjligheter att göra lika bra val som övriga? Detta är bara några få frågor av många.

Vi är kritiska till den korta remisstiden också därför att pensionärsrådet får alltför snäva tidsramar för att på ett rimligt sätt hinna komma med synpunkter. Det är anmärkningsvärt att språkfaktorn saknas i bedömningarna av vårdbehov, eftersom vår bedömning är att detta är underlag för en så kallad ”vårdpeng”. Vi föreslår att hänsyn ska tas till språkfaktorn och att även gå igenom om det inte saknas andra bedömningsfaktorer. Dessutom måste konsekvenserna för den fasta personalen undersökas, för att kunna möta de svängningar som kan ske under året.

______________________

§234 Kvalitetsgarantier för utförarenheterna inom avdelningen för Äldre&Funktionshindrade 070901-080831.

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-25.

(D nr 504-486/07)

ÄRENDET

Utförarenheterna inom avdelningen har liksom övriga enheter i stadsdelen till uppdrag att varje år presentera en verksamhetsplan. Denna plan ska utgå från stadens och stadsdelens övergripande plan och bygga på de mål och åtaganden som lagts fast i den. Verksamhetsplanerna ska utmynna i kvalitetsgarantier som talar om för brukarna vad de har att förvänta sig av verksamheten och hur de kan påtala eventuella brister och/eller komma med förslag till förbättringar.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner kvalitetsgarantierna.

____________________

§235 Månadsrapport september 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-02

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för september som redovisar bokförda kostnader och intäkter t.o.m. september månad 2007.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

_______________________

§236 Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende utvecklingsmedel till kvinnofridsnätverket

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-14

(D nr 008-456/07)

ÄRENDET

Stadsdelens kvinnofridsarbete är organiserat i form av nätverk, med representanter från varje verksamhetsområde. Nätverket ska erbjuda våldsutsatta kvinnor professionella hjälpinsatser som svarar mot deras behov. Stödinsatser ska rikta sig till kvinnorna, barnen och männen utifrån en helhetssyn för att på effektivast och snabbast möjliga sätt skapa en trygg situation för kvinnorna och barnen.

En probleminventering har gjorts på varje enhet och diskuterats i stadsdelens kvinnofridsnätverk. I det fortsatta arbetet med våldsutsatta kvinnor har tre förbättringsområden identifierats. Det första är att kunna hjälpa kvinnan från ett akut boende till ett ”mellanboende” och så småningom till ett eget boende. Vidare en förstärkning av enheten familjeresursen för att hjälpa kvinnan i den akuta situationen. Det tredje området är kompetenshöjning hos alla inom förvaltningen som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 1 033 000 kr för att vidareutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor.

_________________________

§237 Skolverkets inspektion – redovisning av åtgärder mot brister i stadsdelens förskoleverksamhet

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-09-20

(D nr 402-487/07)

ÄRENDET

Skolverket genomförde under läsåret 2006/07 en inspektion av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen i Stockholms kommun. Inspektionen avser att visa hur verksamheten genomförs samt dess förutsättningar och resultat. Granskningen av kvaliteten och hur verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanerna och övriga författningar för det offentliga skolväsendet och övriga verksamheter. Resultatet av skolverkets inspektion har redovisats i en inspektionsrapport. Inspektionen visar att läroplanen är väl omsatt i verksamheten och att barnen är trygga och trivs i förskolan.

I rapporten redovisas brister på kommunnivå och på skolverksamhetsnivå. Stadsdelens förskolor uppfyller inte de krav som ställs på en likabehandlingsplan. Förskoleenheterna i Spånga-Tensta hade i samverkan tagit fram en likabehandlingsplan för samtliga enheter.

Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) ska varje enskild verksamhet upprätta en likabehandlingsplan. Bristerna har åtgärdats och redovisats till kvalitetsavdelningen på utbildningsförvaltningen som har att sammanställa svaren till skolverket från 14 stadsdelsnämnder.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder mot brister i förskoleverksamheten.

_____________________

§238 Utveckling av Tensta servicehus

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-02.

(D nr 504–427/07)

ÄRENDET

Tensta servicehus med adress Elinsborgsbacken 3 – 9 består av fyra huskroppar med vardera 5 våningar samt en sammanbindande 1-våningsbyggnad med gemensamhetsytor.

På Elinsborgsbacken 3 finns idag en vårdcentral i gatuplanet, demensboende på plan 1, korttidsboende på plan 2 samt boende för personer inom socialpsykiatrin på plan 3 och 4.

På Elinsborgsbacken 5 finns idag servicehusboende på plan 1 och 2. Plan 3 och 4 är också avsett för servicehusboende men är på grund av låg efterfrågan på boende i servicehus i Tensta sedan lång tid tomställt. Detta trots att olika alternativa lösningar prövats. I gatuplanet finns lokaler för äldreomsorgens hemtjänst, hemsjukvården samt seniorgym.

Elinsborgsbacken 7 innehåller i gatuplanet ett ombyggt boende som idag är vakant för att användas som evakuering i samband med tidigare planerad men ej genomförd ombyggnad. Plan 1 – 4 är servicehusboende.

Elinsborgsbacken 9 innehåller boende för funktionsnedsatta och samt 4st gruppboenden.

Förvaltningen föreslår nu en effektivisering av lokalerna för att minska kostnaderna för tomgångshyror.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förslagen till utveckling av Tensta servicehus i enlighet med vad som anförs i detta utlåtande.

  2. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner de i ärendet föreslagna förändringarna av Tensta servicehus.

___________________

§239 Anmälan av lokala brottsförebyggande rådets ansökan till BRÅ om ekonomiskt stöd för projektet Nytt tänk mot bostadsinbrott i miljonprogramområde

Förelåg ansökan 2007-09-11

(D nr 599-452/07)

Anmäldes lokala brottsförebyggande rådets ansökan till BRÅ

BESLUT

1. Anmälan läggs till handlingarna

___________________

§240 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens lokala handikappråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens lokala handikappråds sammanträde 2007-09-04.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

§241 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2007-09-13.

På grund av kopieringsfel saknas en sida i protokollet.

BESLUT

1. Protokollet återtas för nyutskick till nästa nämnd.

___________________

§242 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens lokala brottsförebyggande råd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens lokala brottsförebyggande rådets möte 2007-09-12.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

___________________

§243 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-02.

(D nr 105-449/07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnderna i Stockholm har beslutat genomföra en gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för år 2008 och 2009. Upphandlingen administreras av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Stadsdelsdirektören i Rinkeby-Kista har i samband med beslut i upphandlingen, fått i uppdrag att anta och teckna avtal med utförare och vårda avtalen för stadsdelsnämndernas räkning. Förutsättningarna för att administrationen ska ske vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har förändrats genom att ansvarig upphandlare har bytt arbete. Därför föreslås att administrationen av kolloupphandlingen flyttas till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och att stadsdelsdirektören i Skarpnäck får i uppdrag att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndernas räkning.

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

___________________

§244 Remiss av förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområdena i Stockholm stad

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-08.

(D nr 006–476/07)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har för yttrande fått ett förslag till riktlinjer för utveckling av företagsområden i Stockholm stad. Remisstiden sträcker sig till den 5 november.

Förslaget till riktlinjer har utarbetats gemensamt inom exploateringskontoret, Stockholm Business Region AB, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Förslaget till riktlinjerna antogs i respektive nämnden och styrelse i juni i år och överlämnades till kommunfullmäktige för godkännande. Inför denna behandling har nu även stadsdelnämnderna beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.

Remissen utgörs dels av det gemensamma tjänsteutlåtandet från nämnderna ovan, som anger syfte och bakgrund till förslaget inklusive en sammanfattning av riktlinjerna, dels innehåller remissen en bilaga med beskrivningar och riktlinjer för varje företagsområde i staden. Till detta utlåtande biläggs det gemensamma tjänsteutlåtandet, bilaga 1 samt de delar av riktlinjerna som direkt rör Spånga-Tenstas geografiska område, bilaga 2.

Vice ordföranden Abdo Goriya (s) meddelade att s+v+mp lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

s, v och mp lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

___________________

§245 Uppdrag till socialtjänstförvaltningen att genomföra upphandling av enstaka vårdplatser inom omsorgen om funktionshindrade enligt SoL och LSS

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-10-02.

(D nr 105–381/07)

ÄRENDET

Nuvarande ramavtal – ”Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS” löper ut 2008-12-31. Avtalen kan inte förlängas och nytt avtal måste därför upphandlas.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar:

1. uppdra åt socialtjänstförvaltningen att, för nämndens räkning, organisera och i administrativt hänseende genomföra upphandling av hem för vård och boende (HVB) och bostad med särskild service enligt SoL samt bostad med särskild service för barn och vuxna, korttidshem och daglig verksamhet enligt LSS, i syfte att träffa ramavtal för tiden 2009-01-01 – 2011-12-31, med möjlighet till förlängning på lika villkor i två år.

2. uppdra åt socialtjänstdirektören att å nämndens vägnar teckna ramavtalen och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar i desamma.

3. uppdra åt socialtjänstförvaltningen att bistå med samordning av uppföljning av ramavtalen och att, tillsammans med juridiska avdelningen, efter samråd med nämnden, bistå nämnden vid tvister angående ramavtalen.

4. uppdra åt socialtjänstförvaltningen att utreda vilken upphandlingsform enligt LoU som är mest lämplig och återkomma till nämnden med förslag i samband med att förfrågningsunderlaget underställs nämnden.

5. uppdra åt socialtjänstdirektören att besluta om tilldelning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

6. sända protokollsutdrag för kännedom till socialtjänstförvaltningen.

___________________

§246 Allmänna inkomna offentliga handlingar i september 2007

Förelåg förteckning 2007-10-04

ÄRENDET

Anmäldes förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar i september 2007.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna

____________________

§247 Kurser och konferenser

Togs upp konferens/seminarieinbjudningar för beslut om deltagande.

BESLUT

Två personer från majoriteten respektive oppositionen kan delta på nedanstående konferens:

- Ekobrottsmyndigheten (EBM), seminarium 2007-11-21.

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga §247)