Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med information om sociala i Läs mer...nsatsgrupper. Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 22 juni 2011.
Protokollet från sammanträdet den 19 maj 2011 justerades den 26 maj 2011.

2 Svar på remiss om motion om levande förortscentrum

Dnr 248-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Svar på remiss om motion om framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv

Dnr 205-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Svar på remiss om motion om tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun

Dnr 135-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på remiss om motion om tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad

Dnr 214-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på remiss om förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Dnr 299-2011-1.5.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Rapport om utredning av ett nytt stadsdelskontor i Tensta centrum

Dnr 196-2011-2.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förvaltningens rapport till handlingarna i avvaktan på inriktningsärende till nämnden i höst om nytt stadsdelskontor i Tensta centrum.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011

Dnr 327-2011-1.2.1.
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner att den dagliga verksamheten Fridagruppen deltar i kvalitetsutmärkelsen 2011.

9 Studieresa till Orff-institutet i Salzburg, Österrike

Dnr 329-2011-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar bevilja språkpedagog Mallo Vesterlund och förskollärare Anne Mastouri inom avdelningen för förskola och fritid, att under perioden 4-6 juli, genomföra en studieresa till Orff-institutet i Salzburg, Österrike.

11 Åtgärdsplan för Bromstensgården

Dnr 293-2011-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger åtgärdsplanen till handlingarna.

12 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Dnr 3-2010-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

13 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2011

Förteckning finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

14 Information, kurser och konferenser

15 Nämndens och förvaltningens frågor

16 Månadsrapport maj 2011

Dnr 251-2011-1.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2011.

17 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Dnr 15-2011-1.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

18 Anmälan av medborgarförslag

Dnr 339-2011-1.2.4
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 22 juni 2011.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 maj 2011 justerades den 26 maj 2011.

______________________

§2 Svar på remiss om motion om levande förortscentrum

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Ann-Margrethe Livh har till kommunfullmäktige lagt fram en motion om behoven av levande förortscentrum och föreslår att en strategisk plan görs för att rädda förortscentrumen. Förorterna föreslås bli utvecklade enligt en plan med nio åtgärder som räknas upp i motionen. Motionären anser att många mindre centrum blivit oattraktiva de senaste åren bland annat för att dessa utarmats på samhällelig service och offentligt finansierade verksamheter. Detta har i sin tur orsakat ett minskande kundunderlag för affärer och restauranger och gjort många förortscentrum mindre intressanta att besöka.

Förvaltningen delar motionärens uppfattning att stadens förortscentrum ska blomstra, vara självklara mötesplatser för invånarna och att där ska finnas god kommersiell och kommunal service.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011.

Dnr 248-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

att tillstyrka motionen

att därutöver anföra

Det som föreslås i motionen är att kommunfullmäktige ska besluta om en strategisk plan för att rädda förortscentrumen och att utveckla förorterna. Förslaget konkretiseras i nio olika punkter på exempel vad som kan göras, bl a att flytta ut kommunala arbetsplatser från City, att köpa tillbaka förortscentrumen och driva dessa i kommunala bolag där småföretagare som är hyresgäster ska ha stort inflytande och fler icke-kommersiella samlingslokaler.

Med tanke på att flera centrumanläggningar i förorterna har stora problem instämmer vi i motionärens krav på en strategisk plan, då ska även stadsdelsförvaltningarna ha en aktiv roll. I Tensta har försäkringskassan och skatteverket lämnat medborgarkontoret, likaså är även komvux och SFI på väg att försvinna. Den lokala stadsdelsförvaltningen har flyttat efter rivningen av dess hus, det är positivt att åtgärder vidtas för att planera en återflytt. Men vi vill se större delaktighet från förvaltningen i våra centra. Förutom Tensta gäller det också i Spånga, Bromsten och Hjulsta. Förvaltningen ska tillsammans med lokala invånare vara med och bidra till att utveckla dessa, så de blir bättre och attraktivare för både handlare och övriga medborgare.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Att stadsdelsnämnden delvis bifaller motionen

Att därutöver anföra följande

Vi instämmer med motionären att Tensta centrum har blivit väldigt drabbad av Boultbees övertagande av Tensta centrum med kraftiga hyreshöjningar för handlarna i centrum och att det faktum att förvaltningen har blivit tvungen att flytta från Tensta centrum. Detta har blivit utomordentligt ekonomiskt avbräck för lokala näringslivet. Levande förortscentrum är förutsättning för blomstrande ytterstad, där småföretagare växer och skapar flera arbetstillfällen. Vi i miljöpartiet har länge bedrivit att inrätta småföretagarforum med administrativa resurser och vägledning.

Det finns flera händelser under senaste åren i stadsdelen som tillsammans visar att stadsdelen har bevittnat negativ utveckling, här följer några exempel, ungdomsmottagningen från Tensta, nedläggningen Komvux skolan, nedläggningen av skattekontoret, försäkringskontoret och pensionskontoret. Här får vi lägga till att förvaltningen har flyttat från Tensta centrum vilket har inneburit sämre kundunderlag för lokala närningslivet i Tensta. Det är svårt att bagatellisera den samlade effekten av dessa flytt och nedläggningar. För en levande förortscentrum kräver att dessa myndigheter flyttar tillbaka och att flera statliga och kommunala myndigheter lokaliseras i stadsdelen.”

______________________

§3 Svar på remiss om motion om framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

I motionen framförs att utvecklingen av handeln i Stockholm alltmer har främjat koncentration av handelsplatser, standardisering och handelskedjor med samma varumärken. I stadsdelens två centrum finns en stor variation av affärer m.m. Infrastrukturen är väl utbyggd. Stadsdelen lägger stor vikt vid skötsel av parker, parklekar m.m. vilket är en insats som gör att det är attraktivt i anslutning till stadsdelens centrum.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 20 maj 2011.

Dnr 205-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

att tillstyrka motionen

att därutöver anföra

Förvaltningen lämnar ett luddigt förslag till svar där andra förvaltningar tycker att det är positivt med motionens förslag att staden bör planera för att stärka lokala stadsdelscentrum. Att de kan ge goda vinster för invånarna om det går att tillföra mera liv till tynande lokala centrummiljöer. Trygghet, trivsel och tillgänglighet till service på hemmaplan kan alltid öka, vilket är bra för alla och särskilt viktigt för grupper som har svårt att förflytta sig geografiskt. Ett sätt att öka attraktiviteten kan bland annat vara att skapa en grönare och vackrare miljö genom trädplanteringar och blomsterarrangemang.

I Översiktsplan för Stockholm står angivet att staden bör fortsätta att värna såväl större centrumanläggningar som mindre stadsdelscentrum genom exempelvis upprustningar av den offentliga miljön, om- och tillbyggnader eller genom att öka kundunderlaget med kompletteringsbebyggelse. I översiktsplanen påpekas dock också att den satsning på attraktiva tyngdpunkter som föreslås i översiktsplanen riskerar att försämra tillgången till service i omgivande stadsdelar, där utbudet ibland är bristfälligt redan idag. En sådan satsning förutsätter enligt planen att tillgängligheten från omgivande områden till tyngdpunkterna är god.

Vi instämmer i motionens synpunkter om att handelns utveckling mot koncentration till större handelsplatser och etableringen av butikskedjor medför en större likformighet i varuutbudet och att en värdefull mångfald i utbudet går förlorad då de mindre handlarna inte klarar av konkurrensen gentemot de större butikerna. Denna utveckling kan vara svår att påverka och det krävs sannolikt ett långsiktigt arbete för att uppnå resultat. Vi tycker dock att det är bra att i den mån det går planera insatser för att söka stärka mångfalden i handeln i samband med planering för att förstärka lokala centrummiljöer.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Vi tackar förvaltningen för dess svar, men tycker samtidigt att detta är väl snävt då det enbart fokuserar på Tensta och Spånga centrum. I vårt stadsdelsområde finns fler stadsdelscentra som Hjulsta och Bromstens centrum, och vi vill även räkna dit Flysta och Sundby centrum. Ska vårt stadsdelsområde utvecklas är det viktigt att vi tänker i termer av hela området och hela områdets lokala centra. Vi bör identifiera de svårigheter och svagheter som finns för att vi ska kunna få en mer diversifierad handel i områdena.

I till exempel Tensta har de höga hyrorna i gallerian i centrum slagit hårt mot de lokala köpmännen. Gallerian är idag privatägd, men om fler handelslokaler kan iordningställas i till exempel allmännyttans fastigheter skulle detta kunna såväl öka antalet butiker som leda till större konkurrens på butikshyresområdet. En översyn av parkeringstiderna i parkeringshuset skulle kunna gynna handeln, då dagens tvåtimmarsgräns för parkering innebär en begränsning.

I Hjulsta centrum finns sedan flera år tomma utrymmen som kan användas för handel i anslutning till mataffären, men också i den fastighet där det tidigare fanns en ungdomsgård. Torghandel kanske kan vara ett alternativ även här.

I Bromsten planeras för en kraftig expansion av antalet lägenheter och invånare. Det är viktigt att även centrumets utveckling följer befolkningsutvecklingen.

I Spånga centrum skulle en uppfräschning av torget och även av dess parkeringsytor kunna vara en vitamininjektion för ett än mer levande centrum.

Vi instämmer i stadsdelsförvaltningens konstaterande att den kommunala likabehandlingsprincipen innebär att kommunen inte får gynna någon enskild näringsverksamhet framför någon annan. Det är därför viktigt att vi ser till behovet hos invånarna när generella insatser planeras så dessa får maximal nytta.

Med dessa synpunkter som utgångspunkt yrkar vi därför bifall till motionen.”

______________________

§4 Svar på remiss om motion om tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en remiss om en motion om tillsättande av en levnadsnivåutredning i Stockholm för att kartlägga inkomstskillnader och skillnader i levnadsförhållanden mellan medborgare i Stockholms kommun.

De fakta som efterlysts finns att få från bland annat USK. Förvaltningen anser att de underlag som redan finns bör användas. Stadsdelsnämnden anser att om en utredning tillsätts är det viktigt att även boendeförhållanden belyses i utredningen, då detta är en viktig parameter vad gäller levnadsvillkor.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 februari 2011.

Dnr 135-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

att tillstyrka motionen

att därutöver anföra

Den i motionen föreslagna levnadsnivåundersökningen skulle bidra till att få kunskap och se orsakssambanden mellan de stora inkomstskillnaderna som finns mellan innerstad och ytterstad och hur levnadsvillkoren utvecklats över tid. För att få svar på dessa accelererande klyftor är det viktigt att de frågeställningar som lyfts fram i motionen blir belysta. Barnfattigdomen i Sverige ökar medan Stockholm visar en liten minskning. Förvisso är den fortfarande näst högst i landet enligt Rädda Barnens rapport och det är givetvis viktigt att segregationen i Stockholm identifieras och motverkas. Rapporten visar att klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste barnfamiljerna fortsätter att vidgas och att barnfattigdomen varierar starkt mellan Sveriges kommuner.

För att kunna fatta rätt beslut behövs omfattande underlag. För att sedan kunna följa upp resultaten av besluten krävs därför återkommande uppföljningar.

Vi instämmer i förvaltningens synpunkt att även boendeförhållanden är en parameter som ska ingå undersökningen.”

______________________

§5 Svar på remiss om motion om tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad

Beslut

Stadsdelsnämnden lämnar svar på remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Rebecca Adami (MP) påpekar att det efter valet 2010 blivit tydligt att de främlingsfientliga politiska strömningarna som länge funnits i andra Europeiska länder nu nått även Sverige. Kritik har riktats mot de etablerade partierna för misslyckad asyl- och flyktingpolitik, varpå det är viktigt att samtliga partier lägger fram konkreta förslag för att förbättra flyktingmottagande på kommunal nivå.

Det är därför av stor vikt att främlingsfientliga förklaringar till arbetslöshet och försämrad välfärd vägs upp genom en progressiv och nytänkande politik som tillvaratar de ekonomiska och sociala möjligheter som migration skapar i Sverige anser Rebecca Adami. MP vill att flyktingmottagandet skall innefatta ett större ansvar för kommunen än vad som anges i de samverkansavtal kring introduktion och samhällsorientering som lagts fram under 2009. MP föreslår därför en helhetssyn på flyktingmottagande där ett antal konkreta förslag säkerställer nyanländas grundläggande rättigheter och därmed också deras möjligheter i samhället.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 april 2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S), Rune Olofsson (S) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar:

Att i huvudsak bifalla motionen

Att därutöver anföra:

Motionen av Rebecca Adami (mp) lyfter upp viktiga aspekter i flyktingmottagningen. Motionären poängterar att tidiga insatser är avgörande för att nyanlända ska hitta rätt i samhället. Stockholm kan i större utsträckning stödja frivilliga organisationer som främjar att nyanlända ska integreras i samhället.

Att arbetsförmedlingen har övertagit det samordnande ansvaret för flyktingmottagningen innebär inte att staden/kommunen inte har ansvar längre för flyktingsmottagandet. Det finns många grupper som av olika anledningar inte kan delta i etableringsplanen för nyanlända och därmed söker stöd hos socialtjänsten. Vi vet att många flyktingar kommer från krigssargade länder. Många har upplevt kriser och traumatiska situationer och behöver ha stöd och samtalsterapi för att kunna fungera i samhället.

Vi ser också behovet av en förbättrad samhällsinformation i samhället.

I etableringsinsatserna ingår en allmän samhällsorientering på 60 timmar som behandlar olika viktiga samhällsområden, men ett viktigt område fattas, nämligen det svenska utbildningssystemet.”

______________________

§6 Svar på remiss om förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet för inhämtande av pensionärsrådets synpunkter.

Ärendet

Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till revidering av riktlinjerna för den hälso- och sjukvård som bedrivs i stadens särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. Riktlinjerna ska följas av alla enheter som bedriver hälso- och sjukvård för äldre, i stadens egen regi eller på uppdrag av staden. Riktlinjerna är ett komplement till det regelverk som styr hälso- och sjukvården och ska ge vägledning för utarbetandet av lokala regler och rutiner.

Revidering av riktlinjerna har utgått från nya och reviderade lagar samt lagar och förordningar som har ändrats eller upphört liksom också från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Den nya patientsäkerhetslagen (2010:659) är den lag som mest påverkar kommunens hälso- och sjukvård. Lagen tydliggör vårdgivarens ansvar och ålägger vårdgivaren att årligen upprätta en patientsäkerhets-berättelse. Riktlinjerna för hälso- och sjukvården ska vara aktuella och bör därför årligen ses över och revideras vid behov.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Dnr 299-2011-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom ordförandens förslag.

______________________

§7 Rapport om utredning av ett nytt stadsdelskontor i Tensta centrum

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens rapport och lägger den till handlingarna i avvaktan på inriktningsärende till nämnden i höst om nytt stadsdelskontor i Tensta centrum.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har letat efter en möjlighet att kunna återflytta till Tensta centrum. I nuläget är stadsdelskontoret uppsplittrat på två olika kontorslokaler i Lunda och Solhem. Kämpingeskolan i Tensta kommer att bli tomställd vid årsskiftet 2011/12. Samtidigt finns det kvar en byggrätt för platsen för det tidigare stadsdelskontoret i Tensta som skulle kunna bli föremål för förnyad utredning.

Stadsdelsförvaltningen har i samråd med fastighetskontoret bett dem att bedöma ur kostnads- och effektivitetssynpunkt tre olika alternativ för nytt stadsdelskontor i Tensta centrum: Ombyggnad av Kämpingeskolan, rivning av skolan och istället nybyggnad på skoltomten alternativt nybyggnad i fastighetskontorets regi i kvarteret Bränninge på platsen för det tidigare stadsdelskontoret.

Målsättningen är att i denna förstudie kunna sålla ut det förslag som är mest fördelaktigt som stadsdelskontor ur effektivitets- och kostnadssynpunkt, för att sedan kunna gå vidare med det mer kostsamma arbetet med projektering inför ett inriktningsbeslut i höst.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 maj 2011.

Dnr 196-2011-2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Vi anser att det är viktigt att detta ärende går vidare så att ett förvaltningshus i Tensta centrum blir en realitet och inte enbart ett pappersärende som skjuts på framtiden. En återflytt av förvaltningshuset är en nödvändighet för att motverka de problem som Tensta Centrum har, liksom i flera andra förorter, som motionärer från kommunfullmäktiges opposition tagit upp.

Vi tycker att det är viktigt att medborgarna i området är involverade i de beslut som rör deras stadsdel och tycker därför att förvaltningen bör anordna öppnahusmöten med information om de olika förslagen som de presenterar för medborgarna, och där åsikter och synpunkter bidrar till att forma det slutgiltiga beslutet.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Förvaltningen har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit de olika möjliga alternativen för val av förvaltningshus i Tensta Centrum. Förvaltningen utkristalliserar följande alternativ,

1. att fastighetskontoret kan renovera skolbyggnaden, Kämpingeskolan ändamålsenlig med yt- och kostnadseffektivt stadsdelskontor.

2. alternativt att skolbyggnaden rivs och kontoret byggs upp igen i en ny byggnad

3. att uppföra ett nytt stadsdelskontor på platsen för den rivna byggnaden i kvarteret Brännige 1, då med fastighetskontoret som byggherre.

4. att uppföra ett nytt stadsdelskontor på platsen för den rivna byggnaden i kvarteret Brännige 1, då med PEAB som byggherre.

Vi håller med i huvudsak med förvaltningens bedömning, dock vill vi påminna att när nämnden beslutade att evakuera förvaltningen till Fagerstagan 15 i Lunda Industri området var också tanken att förvaltningen skulle återlokaliseras i Tensta centrum inom 3 år dvs. 2011. Nu har tre år gått och förvaltningen finns fortfarande kvar i den tillfälliga placeringen i Lunda samt att vi än mindre vet när förvaltningskontoret faktiskt flyttar tillbaka nära till medborgarna i Tensta centrum. Förslagen som förvaltningen föreslår innebär en eventuell återflytt av förvaltningen är aktuell från 2013 eller 2015. Vi undrar helt enkelt hur länge frågan ska utredas.

Detta går emot det beslut som togs i stadsdelsnämnden under år 2008. Miljöpartiet anser att förvaltningen ska vara nära och tillgänglig för medborgarna, samt att staden politiker bör agera snarast i denna fråga.”

______________________

§8 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner att den dagliga verksamheten Fridagruppen deltar i kvalitetsutmärkelsen 2011.

Ärendet

Stadens kvalitetsutmärkelse genomförs för 17:e året i rad. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma, belöna och fokusera på framgångsrik verksamhetsutveckling. Utifrån det sammanställda bedömningsunderlaget gör examinatorslag en bedömning som kompletteras av ett platsbesök. Alla enheter får också ett återföringsbesök av examinatorslaget. Från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har enheten Fridagruppen valt att delta.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 maj 2011.

Dnr 327-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Studieresa till Orff-institutet i Salzburg, Österrike

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar bevilja språkpedagog Mallo Vesterlund och förskollärare Anne Mastouri inom avdelningen för förskola och fritid, att under perioden 4-6 juli, genomföra en studieresa till Orff-institutet i Salzburg, Österrike.

Ärendet

FOSiTS är en förening som har funnits i Tensta sedan 11 år. Föreningen är en intresseförening för musik, rytmik och rörelse och en del av organisationen Orff-Schulwerk. Nu har FOSiTS ordförande, Mallo Vesterlund och sekreterare Anne Mastouri fått en inbjudan att delta i Meeting of the Orff-Schulwerk Forum Salzburg. Mallo Vesterlund arbetar som språkpedagog och Anne Mastouri som förskollärare inom avdelningen för förskola och fritid.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Dnr 329-2011-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Uppföljning av åtgärdsplanerna avseende 2010 års kvalitetsuppföljning av verksamhet för äldre i egen regi och på entreprenad

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

I samband med att kvalitetsuppföljningarna av verksamheter för äldre presenterades för stadsdelsnämnden i januari 2011 gavs förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur verksamheterna åtgärdat eventuella brister. Kvalitetsutveckling är en ständigt pågående process, vilket innebär att arbetet på enheterna fortgår enligt planerna. Nästa ordinarie kvalitetsuppföljning sker under hösten 2011.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 april 2011.

Dnr 252-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Åtgärdsplan för Bromstensgården

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger åtgärdsplanen till handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsen fann vid inspektion den 23 februari 2011 att flera av de inskrivna barnen/ungdomarna på Bromstensgården saknade vård- och genomförandeplaner. Planering och uppföljning av vården framgick inte tydligt nog i dokumentationen.

Bromstensgården kommer att i samband med inskrivning begära att handläggande socialsekreterare lämnar vård- och genomförandeplan för varje enskilt barn inskrivet på Bromstensgården. I samband med uppdragsmöte ska dessa planer gås igenom grundligt i syfte att inskrivna på Bromstensgården ska veta orsaken till inskrivning. En utredningsplan ska presenteras för inskrivna på Bromstensgården för att de ska veta vad som ska hända under utredningstiden. All planering, interna möten, uppföljning och beslut ska dokumenteras i varje barns journal. Tydlig information om orsaken till att de är föremål för utredning ska ges i samband med inbokade möten och samtal på Bromstensgården.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Dnr 293-2011-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 12 maj 2011.

Dnr 3-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckning fanns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Information, kurser och konferenser

- Stadsdelsdirektören informerade om att förvaltningen i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har tagit fram en sommarlovsbroschyr, där sommaraktiviteterna i Järva och runt om i Stockholm finns beskrivna.

- Förvaltningen har delat ut en semesterlista till nämndens ledamöter och ersättare, där beslutsfattare och kontaktpersoner i förvaltningen under sommaren framgår.

______________________

§15 Nämndens och förvaltningens frågor

- Ersättaren Tomas Beer (MP) frågade hur länge polisens mopedinsatser kommer att pågå. Närpolisen har samordnande insatser med trafikpolisen. Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) svarade att inget slutdatum är satt för insatserna. Information om insatserna kan ges under nämndens öppna forum på ett sammanträde under hösten.

- Ledamoten Rune Olofsson (S) undrade om semestrar påverkar antalet poliser i området under sommaren. Ordföranden
Ann-Katrin Åslund (FP) svarade att polisen ser till att det alltid finns poliser i området.

______________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 15)

§16 Månadsrapport maj 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2011.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett underskott om 0,6 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföring.

Stadsdelsnämnden prognostiserar ett underskott om 12,0 mnkr för ekonomiskt bistånd och ett underskott om 1,5 mnkr för flyktingmottagande jämfört med budget. Förskolan har en positiv avvikelse om 3,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,8 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,0 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 2,5 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 8 juni 2011.

Dnr 251-2011-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§17 Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll fört vid sammanträde den 9 maj 2011.

Dnr 15-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§18 Anmälan av medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Medborgarförslag om mötesplatser med möjlighet till träning för äldre anmäldes.

Dnr 339-2011-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§19 Upphörande av städtjänster i förvaltningens regi

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att städtjänster i förvaltningens regi upphör tidigast från och med den 1 september 2011.

2. Samtliga städtjänster inom förvaltningen avropas från befintliga ramavtal.

Ärendet

Enligt Stockholms stads policy för upphandling och konkurrensutsättning ska all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion erbjudas i valfrihetssystem eller upphandlas i konkurrens. Förvaltningen har i dag ramavtal för de städtjänster som bedrivs inom den huvudsakliga delen av förvaltningens verksamhet. Undantaget har varit vissa mindre administrativa lokaler, huvudsakligen Fagerstagatan 15, där städtjänster i förvaltningens regi i dag är aktuellt. Förvaltningen föreslår att städtjänster i administrativa lokaler hanteras på samma sätt som övrig städverksamhet. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar att städtjänster i förvaltningens regi upphör. Samtliga städtjänster inom förvaltningen avropas från befintliga ramavtal.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 maj 2011.

Dnr 315-2011-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), ledamöterna Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Med tanke på den nuvarande majoritetens målsättning att konkurrensutsätta i stort sett all kommunal verksamhet förstår vi logiken i det föreslagna beslutet. Vi i oppositionen har motsatt oss att konkurrensutsättningen har skett på ett systematiskt sätt. Att ha förvaltningen har anställd städpersonal som utför städning inte bara i administrativa lokaler utan även i övriga, och därmed har arbetsgivaransvar är inget som vi motsätter oss principiellt. Det är bra med åtgärder som minskar förvaltningens kostnader, men det får inte ske med åtgärder som innebär sämre löne- och anställningsvillkor för de som arbetar. Vi ser att samtliga fackliga representanter uttryckte sin oenighet med arbetsgivaren i den här frågan. I det här fallet har städtjänsterna varit kvar inom förvaltningen, som det var tänkt som arbetsmarknadsåtgärd. När det nu inte blev så vill förvaltningen avveckla, Vi vill istället se över möjligheten att utveckla städverksamheten i förvaltningens regi, som kan vara en arbetsmarknadsåtgärd.”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningsförslag

Att därutöver anföra:

Borgarna lägger ut städtjänster på privat aktör. Detta är ideologiskt ställningstagande utan hänsyn till städtjänsternas kvalitet och/eller berörd personal. Vi ser inte heller i tjänsteutlåtandet vad som motiverar att majoriteten vill lägga ut städtjänsterna mer än den ideologiska viljan att allt ska konkurrenssättas.

Vi vill påpeka att nämnden efter en förstudie bedömde att inte konkurrensutsätta städtjänsterna. Nämnden tog det beslutet 14 maj 2009. Vår fråga till majoriteten är, vad är det som har förändrats sedan 2009 och måste vi friställa personal som konsekvens av detta beslut?”

______________________