Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-11

Sammanträde 2019-04-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta servicehus samlingssalen, Elinsborgsbacken 7

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning, val av justerare och dag för justering.

2 Underlag för budget 2020 med inriktning mot 2021 och 2022

3 Svar på remiss av Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar

Dnr 1.5.1-46/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

4 Svar på remiss av Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera

Dnr 1.5.1-60/2019
Förslag till beslut omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Ärendet justeras omedelbart.

5 Svar på remiss av motion om ett nytt användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten

Dnr 1.5.1-79/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

6 Remissvar på Skrivelse om förbättrad snöröjning i Stockholm

Dnr 1.5.3-118/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

7 Svar på remiss av Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020

Dnr 1.5.3-120/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

8 Anmälan av månadsrapport - ekonomi 2019

Dnr 1.2.1-44/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan av månadsrapport - Trygghet och säkerhet februari 2019

Dnr 1.1-108/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga månadsrapport trygghet och säkerhet avseende februari månad till handlingarna.

10 Riktlinjer för direktupphandling för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 2.1-8/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar anta riktlinjer för direktupphandling enligt förvaltningens förslag.

10:b Fyllnadsval till Näringslivsrådet

Dnr 1.1-189/2019
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden utser ersättare för i näringslivsrådet 2019 namn meddelas vid sammanträdet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av kontorsyttrande - remiss av Betänkandet att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

12 Anmälan av inspektionsrapport - Hantering av allmänna handlingar hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 2.8-855/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga inspektionsrapporten "Hantering av allmänna handlingar hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning" till handlingarna.

13 Revidering av delegationsordningen 2019

Dnr 1.1-74/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

14 Äldreboendeplanering i region Västerort 2020 med utblick mot 2040

Dnr 7-97/2019 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner äldreboendeplanen för region Västerort avseende den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

15 Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Spångaområdet

Dnr 1.2.4-869/2018 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att anta medborgarförslaget gällande en ny hundrastgård i Lunda.

16 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-16/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Protokoll för brottsförebyggande rådet 2019

Dnr 1.1-29/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 12 mars 2019 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Protokoll för pensionärsrådet 2019

Dnr 1.1-28/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollet från den 16 januari 2019 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Protokoll för rådet för funktionshinderråd 2019

Dnr 1.1-26/2019 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokollen från den 15 januari 2019 och den 19 februari 2019 till handlingarna.

20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2019

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

22 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Underlag för budget 2020 med inriktning mot 2021 och 2022

§4 Svar på remiss av Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera

§5 Svar på remiss av motion om ett nytt användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten

§7 Svar på remiss av Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020

§8 Anmälan av månadsrapport ­- ekonomi april 2019

§10 Riktlinjer för direktupphandling för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

§10:B Fyllnadsval till Näringslivsrådet

§11 Anmälan av kontorsyttrande - remiss av Betänkandet att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk

§12 Anmälan av inspektionsrapport - Hantering av allmänna handlingar hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

§16 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§17 Protokoll för brottsförebyggande rådet 2019

§18 Protokoll för pensionärsrådet 2019

§19 Protokoll för rådet för funktionshinderråd 2019

§20 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2019

§21 Kurser och konferenser

§22 Information, nämndens och förvaltningens frågor