Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2007-10-22

Sammanträde 2007-10-22

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse (Utskickat)

7 AB Familjebostäders förvärv av nya bostäder och nytt kontor (HEMLIG, utsändes senare)

8 Skrivelse angående sänkta hyror för allmännyttans hyresgäster (Utskickat)

10 Medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

12 Sammanträdestider för år 2008 (Utskickat)

13 Försäljning av Stockholm Vatten Byggprojekt AB och Stockholm Vatten Labbanalys AB (Utskickat, protokollsutdrag dukas på sammanträdet)

14 Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB (Utsändes senare)

Mötesinformation

Justerat 2007-10-30

Kristina Axén Olin

Carin Jämtin

Närvarande:

Ordföranden

Kristina Axén Olin (m)

Vice ordföranden

Carin Jämtin (s)

Övriga ledamöter

Rolf Könberg (m) Ej § 5. pga. jäv

eller som ledamot

Magnus Tegborg (m)

tjänstgörande

Lotta Edholm (fp)

Suppleant

Ewa Samuelsson (kd)

Roger Mogert (s)

Yvonne Ruwaida (mp)

Ann Mari Engel (v)

Suppleanterna

Tord Bergstedt (m) Tjänstgörande ledamot § 5.

Lotta Juul Martin-Löf (m)

Sussi Kvart (fp)

Per Ankersjö (c)

Teres Lindberg (s)

Abdo Goriya (s)

Thomas Ehrnström (v)

Arbetstagarrepr.

Conny Nilsson (LO)

Bengt Winroth (SKTF, suppleant)

Övriga: Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Inger Johansson Kjaerboe, Susanna Höglund, Joachim Quiding och Staffan Ingvarsson

 

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Kristina Axén Olin (m) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Carin Jämtin (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2007-10-01 (Nr 7/2007) är justerat och utsänt.

§3 Prognos 2007:2 inklusive resultat per 2007-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-10-05.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. med godkännande lägga redovisad tertialrapport med prognos till handlingarna,

 2. att uppdra åt koncernledningen att utfärda borgensförbindelse enligt Stockholms Hamn AB:s hemställan,

 3. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

 1. i huvudsak godkänna koncernledningens förslag,

 2. uppdra åt styrelsen för Stockholms stads Bostadsförmedling AB att återkomma med en redovisning av hur överskottet på 10 milj. kr kan användas för att sänka i första hand förmedlingsavgifterna,

därutöver anföra följande

Bostadsförmedlingen ska inte ha ett överskott av denna storleksordning. Den bör vara självfinansierad. När nu prognosen är att överskottet kommer att överstiga 10 miljoner kr för år 2007, bör bolagsledningen behandla frågan om att sänka antingen årsavgiften eller förmedlingsavgiften.

Vi anser att det i första hand bör vara förmedlingsavgiften, som för hushållen kan upplevas som mer betungande.

Tyvärr kommer knappast antalet bostadssökande i kön att minska under de kommande åren eftersom antalet hyresrätter i staden minskar, dels genom omvandlingar, dels genom få nyproducerade hyresrätter.”

Särskilt uttalande avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Vi kan konstatera att bostadsbolagens investeringar i nybyggnation nu minskar kraftigt. Detta är ett kapitalt misslyckande för den moderatledda majoriteten och riskerar att leda till att staden inte når kommunfullmäktiges mål om nybyggnationen under mandatperioden.

Vi kan vidare konstatera att planeringen för försäljning av bostadsbolagens fastigheter (som förvaltningsobjekt) fortskrider. Det hade varit synnerligen önskvärt om den moderata majoriteten hade genomfört denna process under mer öppna former.”

§4 Finansiell riskrapport per 2007-09-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-10-08.

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga enhetens för finansstrategi föreliggande rapport till handlingarna.

§5 Redovisning avseende Vällingby Centrums förnyelse

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-10-01.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna redovisningen avseende Vällingby Centrums förnyelse.

§6 Bolagisering av Utrednings- och statistikkontorets verksamhet

Förelåg stadsledningskontorets och koncernledningens gemensamma tjänsteutlåtande 2007-10-05.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta att

 1. utredningen ”Bolagisering av utrednings- och statistikkontoret, Solving Bohlin & Strömberg 2007-06-20”, bilaga 1, godkänns,

 2. överföring av verksamheten vid utrednings- och statistikkontoret per den
  januari 2008 till ett av Stockholms Stadshus AB helägt dotterbolag med firma Utrednings- och statistikkontoret AB (preliminärt namn) godkänns,

 3. historisk statistiskinformation med underlag överförs till kommunstyrelsen,

 4. ändring av reglementet för stadsbyggnadsnämnden per den 30 juni 2008 godkänns i enlighet med bilaga 3,

 5. den ekonomiska regleringen mellan stadsbyggnadsnämnden och Utrednings- och statistikkontoret AB sker enligt i utredningen, bilaga 1, föreslagna principer,

 6. förslag till bolagsordning för Utrednings- och statistikkontoret AB (preliminärt namn), bilaga 4, godkänns,

 7. utrednings- och statistikkontoret avvecklas den 30 juni 2008,

 8. styrelse och lekmannarevisorer i Utrednings- och statistikkontoret AB (preliminärt namn) utses,

 9. styrelsen för Stockholms Stadshus AB, Stadsbyggnadsnämnden samt styrelsen för Utrednings- och statistikkontoret AB (preliminärt namn) får i uppdrag att verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförandet inklusive smärre justeringar såsom namnfrågor för bolaget.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 1. bildandet av ett helägt dotterbolag med firma Utrednings- och statistikkontoret AB (preliminärt namn) enligt ovan godkänns,

 2. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Roger Mogert (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut,

därutöver anföra följande

Stadens verksamhet ska ha bästa möjliga förutsättningar att kunna bedrivas rationellt. För detta krävs att det finns en väldokumenterad och bred kunskap om hur staden och dess utveckling ser ut. Statistikproduktionen är därför en strategisk verksamhet. De små besparingar som görs genom en bolagisering, och därefter en försäljning, kan inte mätas mot de kostnader som en felaktig verklighetsbild leder till när beslut bygger på felaktiga föreställningar om verkligheten. Dessa frågor bör därför, på grund av sin strategiska betydelse och känslighet för diskontinuitet, hanteras varsamt.”

§7 AB Familjebostäders förvärv av nya bostäder och nytt kontor

§8 Skrivelse angående sänkta hyror för allmännyttans hyresgäster

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-09-27.

Koncernstyrelsen beslöt

att anse skrivelsen angående sänkta hyror för allmännyttans hyresgäster av
Roger Mogert (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) besvarad med detta utlåtande.

§9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-10-02.

Koncernstyrelsen beslöt att

 1. för egen del godkänna anmälan av Ett Stockholm i Världsklass - Vision 2030,

 2. uppdra åt styrelserna inom koncernen Stockholms Stadshus AB att utgå från visionen i sin långsiktiga verksamhetsplanering och vid framtagande av strategiska planer, program och policies,

 3. godkänna anmälan av Aktionsplan för tillväxt och utveckling.

Särskilt uttalande avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”Kommunfullmäktiges beslut om vision 2030 ”Ett Stockholm i världsklass” är dessvärre

att ses som den idag styrande borgerliga alliansens vision för Stockholms utveckling. Visionen är dessvärre inta framtagen i en bred dialog med medborgare, övriga civila samhället eller med resten av de politiska partierna i kommunfullmäktige. Detta gör att värdet av visionen är starkt begränsad och att det vid en eventuella ny politisk ledning för Stockholms stad kommer att utarbetas en ny vision. Som styrningsdokument för Stockholms Stadshus AB där det är behov av en långsiktig styrning är detta olyckligt.

Det som är speciellt olyckligt är att ambitionerna är för lågt satta inom flera områden. Stockholm borde ha ett tydligt mål med vad som innebär att vara fossilbränslefritt 2030. Det borde finnas tydliga samband mellan miljö, hälsa, välfärd och arbetstillfällen i visionen. Fokus borde ligga på de nya jobben inom grön omställning, miljöteknik, hälsa och turism. Med en sådan vision skulle Stockholms Stadshus AB stå inför andra utmaningar och spela en viktig roll i omställningen till ett klimatsmart Stockholm.”

§10 Mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-09-27.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna rapporteringen av medieexponeringen för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Särskilt uttalande avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande:

”För att få en helhetsbild av medieexponeringen är det inte nog med att göra en analys av skriftlig media. Etermedia främst IT men även radio har stor genomslagskraft och bidrar till främst allmänhetens inhämtande av kunskap och inställning till bolagen i koncernen. Stockholms Stadshus AB bör överväga om etermedia också ska ingå i en framtida medieanalys.”

§11 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-10-01.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

 1. Koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma remissyttrande avseende Vägutredning effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet

 2. Koncernledningens remissyttrande avseende betänkandet Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31)

 3. Funktionshindersombudsmannens årsrapport 2007

§12 Sammanträdestider för år 2008

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-10-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att fastställa följande sammanträdestider för koncernstyrelsen:

Måndag 2008-03-31 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2007

Måndag 2008-05-05 kl. 13.00 Bolagsstämma

Firmateckningsrätt, arbetsordning m.m., styrelsens

sekreterare

Förslag till budget 2009 och inriktning 2010-2011

Måndag 2008-06-16 kl. 13.00 Tertialbokslut 1 jämte prognos

Måndag 2008-09-15 kl. 13.00 Om behov föreligger

Måndag 2008-10-20 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos

Kommande sammanträdestider

Måndag 2008-12-15 kl. 13.00 Budget och ägardirektiv för år 2009

§13 Försäljning av Stockholm Vatten Byggprojekt AB och Stockholm Vatten Labbanalys AB

Förelåg stadsledningskontorets och koncernledningens gemensamma tjänsteutlåtande 2007-10-10.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta att

 1. under förutsättning av Huddinges kommuns godkännande av aktieägartillskott till Stockholm Vatten AB godkänna att Stockholms Stadshus AB tillskjuter 122 402 000 kr som aktieägartillskott till Stockholm Vatten AB,

 2. godkänna förslag till avtal om överlåtelse av aktier i Stockholm Vatten VA AB (bilaga 2),

 3. godkänna förslag till avtal om överlåtelse av aktier i Stockholm Vatten AB (bilaga 3) ,

 4. styrelserna i Stockholms Stadshus AB och Stockholm Vatten AB får i uppdrag att verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförandet av den nya kapital- och ägarstrukturen.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 1. godkänna bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholm Vatten VA AB och Steins Laboratorium AB,

 2. godkänna bifogat aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholm Vatten VA AB och SWECO VIAK AB,

 3. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s) och Roger Mogert (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut,

därutöver anföra följande

Den omläggning av verksamheten som den moderatledda majoriteten beslutat om och som nu genomförs i snabb takt är olycklig. Den ensidiga inriktningen av verksamheten och den takt med vilken man avhänder sig kunskap och kompetens kommer på sikt att leda till en verksamhet som inte kommer att förmå upprätthålla leveranssäkerhet eller bidra till ett hållbart samhällsbyggande i Stockholmsregionen”

Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att avslå stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut,

därutöver anföra följande

Styrelsen har inte fått tillräcklig information i ärendet för att kunna fatta ett välavvägt beslut.

Försäljningen av laboratorieservice AB och SV Byggprojekt AB är inte riktat till att förbättra driften av Stockholm Vatten AB eller att göra produktionen säkrare eller billigare. Försäljningen ger inte heller något kapitaltillskott av betydelse till moderbolaget. Tvärtom blir det dyrare på sikt. Enda syftet tycks vara att uppfylla ägardirektivet. Försäljningen skall tydligen genomdrivas oavsett konsekvenser eller information till styrelsen

Vattenlaboratoriet är en central del i driften. Kompetensen hos personalen och det nära integrerade arbetet mellan provtagningsplats, prov och analys förskingras med utförsäljningen. Det bolag som erbjuds köpa verksamheten har idag ingen verksamhet i Stockholm. Några referenser eller övriga omständigheter har inte presenterats.

Att sälja enheten Byggprojekt på Ledningsnätsavdelningen innebär att projektledning och byggledning som idag utförs med egna resurser framöver kommer att köpas externt av SWECO AB. Det innebär sämre styrning och sämre möjligheter till kostnadsuppföljning.

Viss inköpskompetens skall finnas kvar i bolaget men faktiska möjligheter till uppföljning och kontroll av beställt arbete är mycket små.

SV VA AB utsätter sig genom förslaget att sälja egen kompetens och förmåga för onödig risk och ett onödigt beroendeförhållande till externa konsulter på en marknad som inte är anpassad till en så stor beställare. Det finns en tydlig risk för att kompetens och kunskap om tillståndet i ledningsnätet går förlorad.

Vi tycker det är fel väg att privatisera grundläggande infrastrukturfunktioner. Erfarenheterna från privatiseringen andra bolag som har skett under 1998- 2002 t.ex. av energibolaget borde stämma till reflektion.”

§14 Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB

Förelåg stadsledningskontorets och koncernledningens gemensamma tjänsteutlåtande 2007-10-15.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige besluta att

 1. godkänna överlåtelsen enligt avtal (bilaga 2) daterat den 4 oktober 2007 av samliga aktier i Stockholm Vatten Laboratorieservice AB, till Steins Laboratorium AB,

 2. godkänna överlåtelsen enligt avtal (bilaga 3) daterat den 5 oktober 2007 av samliga aktier i Stockholm Vatten Byggprojekt AB, till SWECO VIAK AB.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 1. under förutsättning av beslut i Stockholms kommunfullmäktige respektive Huddinges kommunfullmäktige tillskjuta 122 402 000 kr som aktieägartillskott till Stockholm Vatten AB,

 2. godkänna förslag till avtal om överlåtelse av aktier i Stockholm Vatten VA AB (bilaga 2),

 3. godkänna förslag till avtal om överlåtelse av aktier i Stockholm Vatten AB (bilaga 3) ,

 4. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

§15 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse Teres Lindberg (s) angående ombildning till bostadsrätter i Östberga till koncernledningen för beredning (bilaga).