Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2012-06-12

Sammanträde 2012-06-12

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Karin Wanngård (S).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2012-05-08 (Nr 2/2012) är justerat och utsänt.

§3 Prognos 2012:1 inklusive resultat per 2012-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt
att redovisad prognos 2012:1 och resultat per 2012-04-30 för koncernen Stockholm

Stadshus AB godkänns.

Särskilt uttalande avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande:

Förseningen av Stockholmsarenan är olycklig och vi utgår från att staden i avtal med PEAB hanterar även förluster som uppstår för staden, fotbollsklubbarna och arenaoperatören, genom minskade intäkter, när arbetet försenas. Vi instämmer i att det är uppföljningsarbetet som är prioriterat från stadens sida.

I övrigt är det viktigt att alla delar av stadens bolag har förutsättningar att klara uppsatta mål, och investeringar.”

§4 Finansiell månadsrapport per 2012-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

§5 Lägesredovisning – projekt Stockholmsarenan

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisning avseende projektet Stockholmsarenan godkänns.

§6 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014 godkänns.

2. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om utdelning

på totalt 670 mnkr med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt utlåtande 2012:73, bilaga 2.

3. Extra bolagsstämman för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 13812052 903 kr – skall 670000000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 13142052 903 kr – balanseras i ny räkning.

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Karin Wanngård m.fl. (S) enligt följande:

”I såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige begärde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet en redovisning av på vilket sätt de medel som nu föreslås delas ut kommer bidra till ökade bostadsförsörjningsinsatser. Trots en återremiss klarade den politiska majoriteten i fullmäktige inte att redovisa detta. Detta föranledde oppositionen att inte delta i beslutet.


Huruvida själva uttaget är förenligt med gällande lagstiftning eller inte känner vi fortfarande en betydande osäkerhet inför. Däremot gör vi ingen annan bedömning än koncernledningen när det gäller förenligheten med aktiebolagslagen i den delen som Stockholms Stadshus AB har att hantera.”

Särskilt uttalande avgavs av Daniel Helldén (MP) enligt följande:


”Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem. I de flesta fall är det våld som utövas av en man mot en kvinna och våldet är systematiskt. Vi ser detta våld som en del av könsmaktsordningen. Det är viktigt att arbetet mot våld i nära relationer är prioriterat och vidareutvecklas. Samverkan mellan stadsdelsnämnder, vårdcentraler, polis, andra myndigheter och frivilligorganisationer, som kvinnojourer, ska utökas. Stadens ekonomiska stöd till kvinnojourer och andra organisationer ska öka. Fler mansmottagningar ska inrättas för att män ska motiveras att sluta slå. Det bör särskilt uppmärksammas att hemlösa kvinnor befinner sig i en särskilt svår situation. Detsamma gäller papperslösa eller gömda kvinnor som utsätts för våld, men som nästan helt saknar rättigheter idag. Metoder och arbetssätt behöver tas fram som synliggör dessa kvinnor och deras behov av skydd och stödinsatser. Även män som utsätts för våld i nära relationer, och hedersrelaterat våld behöver särskilda handlingsplaner.

Det är positivt att programmet fokuserar på vad som ska uppnås. Det gör samtidigt att det blir desto viktigare med tydliga mål. Indikatorerna behöver i större utsträckning beskriva vad arbetet innehåller och vilken kvalitet de är. Vi vill se indikatorer som tar sin utgångspunkt i kvalitet och resultat i stället för kvantitet.

Det är mycket bra att förebyggande arbete också är tänkt att ingå i programmet. Det handlar bland annat om att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld, ett viktigt arbete som kan börja i förskola och skola. Men för att det verkligen ska bli något av det behövs även mål och indikatorer på detta område. Annars riskerar det att mest bli tjusiga ord i ett program.

Beträffande utdelningen av medel från de kommunala bostadsbolagen anser Miljöpartiet att stadsledningskontorets redovisning fortfarande är bristfällig, och inte tydligt redovisar hur uttagen är avsedda att användas för att bidra till det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. Att ta ut medel ur bostadsbolagen utan att detta är tydliggjort är inte rimligt, då dessa pengar skulle kunna göra stor nytta inom bostadsbolagen.”

§7 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Framtidsbild för Kista Science City. Uppdatering av visionen för de kommande tio åren.

2. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Post och Telestyrelsens rapport – Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation – Nytta, Modeller och förslag på främjande åtgärder.

§8 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse (bilaga) angående Bostadsbolagens medlemskap i SABO eller Fastighetsägarna av Ann Mari Engel (V) och Karin Wanngård m.fl. (S) till koncernledningen för beredning