Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2012-03-13

Sammanträde 2012-03-13

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen, ingång Ragnar Östbergs Plan 1

2 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

3 Årsredovisning med förvaltningsberättelse år 2011 för Stockholm Business Region

Revisorer från Stadsrevisionen samt Ernst & Young inleder ärende 3 med en muntlig sammanfattning av genomförda granskningar

SBR 201. 2-16/2012

5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2011 samt Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslut

6 Redovisning av 2011 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

7 Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för koncernen Stockholm Business Region

8 Jämställdhets - och mångfaldsplan 2012-2015 för Stockholm Business Region

9 Rapport angående Taxinäringen i Stockholm

11 Yttrande över Scandinavian Masters AB:s ansökan om stöd till evenemang (Nordea Masters 2012)

12 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang (Stockholm Marathon, Stockholm Halvmarathon samt Tjejmilen 2012)

13 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang (DN Galan Athletic Week 2012)

14 Yttrande över KSSS ansökan om stöd till evenemang (ÅF Offshore Race - Gotland Runt 2012)

Anmälningsärenden

16 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

17 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

20 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 7 februari 2012 lades till handlingarna.

§2 Val av protokolljusterare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Monia Benbouzid (MP) att justera dagens protokoll.

§3 Årsredovisning med förvaltningsberättelse år 2011 för Stockholm Business Region

SBR 201.2-16/2012

Ärendet inleddes med att revisor Åsa Lundwall från Ernst & Young och lekmannarevisor Lars Riddervik från Revisionskontoret avlade en muntlig sammanfattning över 2011 års granskningar och revision. Åsa Lundvall framförde att SBR hade god ordning, god intern kontroll och att de kommer att avlägga en ren revisionsberättelse. Lars Riddarvik summerade Revisionskontorets uppdrag och framförde att SBR har uppfyllt Kf´s inriktningsmål och ägardirektiv. Stadsrevisionen avlägger en ren revisionsberättelse.

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna upprättad årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2011 för Stockholm Business Region till Bolagsverket.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§4 VD kommentar avseende årsbokslut 2011 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 201.2-17/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD-kommentar avseende årsbokslut 2011 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande angavs av Karin Wanngård m.fl. (S) enligt följande.

”Det är oroande att SBR inte nått upp till flera av de målsättningar som bolaget har satt upp för 2011. Särskilt illavarslande är att antalet investeringar gått ner kraftigt samt att antalet evenemang som SBR ska medverka till endast uppgått till två tredjedelar av vad bolaget föresatt sig.

Det är riktigt att konjunkturläget och den förda nationella ekonomiska politiken har stark inverkan på utvecklingen för verksamhetsmålen, framförallt när det gäller investeringar finns det andra variabler som spelar in och som ligger utanför SBRs ansvarsområde. Resultaten bör dock föranleda att den borgerliga majoriteten gör en ordentlig översyn för att säkerställa att SBR ges resurser och verktyg för att uppfylla dessa högprioriterade mål ; att främja investeringar och medverka till att fler evenemang hamnar i Stockholm. ”

§5 Revisionskontorets granskningspromemoria 2011 samt Ernst & Youngs rapport över revision av årsbokslut

SBR 201.2-18/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna Stadsrevisionens granskningspromemoria 2011.

2. Godkänna Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslutet 2011.

§6 Redovisning av 2011 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

SBR 201.2-19/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2011.

§7 Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 201.2-20/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna förslag till budget 2013 och inriktning 2014 och 2015 för koncernen

Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§8 Jämställdhet- och mångfaldsplan 2012-2015 för Stockholm Business Region

SBR 11-3/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna jämställdhets- och mångfaldsplanen för år 2012 – 2014.

§9 Rapport angående Taxinäringen i Stockholm

SBR 65-7/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av rapporten.

2. Ge bolaget i uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm närmare undersöka hur

missförhållandena kan rättas till.

Särskilt uttalande angavs av Karin Wanngård m.fl. (S) enligt följande.

” De taxiägare som utnyttjar sitt övertag mot konsumenterna skapar större skada än det överpris de tar ut. De massproducerar missnöjda Stockholmsbesökare som sprider budskapet över världen om hur lätt det är att bli lurad i Stockholm - the greediest capital in Scandinavia. Stockholm förknippas med fara: "Akta dig så att du inte blir lurad!" Stockholm uppfattas som korrumperat när turistens klagan besvaras överseende av våra myndigheter: "Vi kan inget göra. Marknaden är avreglerad. Den fungerar bra för de flesta." Vanliga familjer från mindre orter i Sverige som sparat pengar för att åka till Stockholm på tillfälligt besök får lägga reskassan på taxi istället för middag på en trevlig restaurang. De tycker att Stockholm har blivit kallt.

Försvaret för att taximarknaden ska fortsätta vara oreglerad bygger på argumentet att tillgängligheten annars skulle minska; att taxibilar som svarar för överkapaciteten har mer ställtid som måste täckas med högre intäkter. Det kan sitta hårt inne att erkänna, men de höga priserna bygger på marknadsimperfektioner - att konsumenten saknar kännedom om vad denne köper och vad som är ett rimligt pris. Konsumenten betalar inte för tillgänglighet vid Arlanda, Bromma och Centralen. Konsumenten betalar för sin okunnighet.

En omreglering av marknaden skulle t ex kunna innehålla inslag av följande:

- Skärpta krav på taxeinformation t ex med ett jämförelseindex

- Tydlig rätt för konsumenten att begära fast pris i förväg - en rättighet som tydligt skyltas i bilen

- Tillståndsprövning baserad på taxeinformation för rätt att hämta passagerare vid Arlanda, Bromma och Centralstationen

- Krav att friåkare är anslutna till en taxiombudsman för hantering av klagomål, att man har en rutin för hanteringen och att alla fall dokumenteras. Länsstyrelsen kan utöva tillsyn över hanteringen. ”

§10 Yttrande över svenska Bilsportförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8-3-40/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Svenska Bilsportförbundet en marknadsföringsinsats om 300000 kronor för marknadsföringen av Motor Week 2013 och Stockholm.

§11 Yttrande över Scandinavian Masters AB:s ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8-3-41/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja en marknadsföringsinsats till Scandinavian Masters AB om 300000 kronor för marknadsföringen av Nordea Masters och Stockholm.

§12 Yttrande över Stockholm Marathon Gruppens ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8-3-39/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja en marknadsföringsinsats till Stockholm Marathon Gruppen om 200000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Marathon, Tjejmilen, Stockholm halvmarathon och Stockholm.

§13 Yttrande över Stadionklubbarnas ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8-3-63/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Stadionklubbarna/DN Galan Athletic Week en marknadsföringsinsats om 500000 kronor till marknadsföringen av DN Galan Athletic Week 2012 och Stockholm.

§14 Yttrande över KSSS ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8.3-62/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Kungliga Svenska Segel Sällskapet en marknadsföringsinsats om 300000 för marknadsföringen av ÅF Offshore Race – Gotland Runt 2012 och Stockholm.

§15 Svar på skrivelse angående översyn av räckvidden och deltagandet i SBRDs verksamheter

SBR 201.3.1-31/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Skrivelsen angående översyn av räckvidden och deltagandet i SBRDs verksamheter av Göran Johnsson (S) m.fl. anses besvarad med följande tjänsteutlåtande.

§16 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport av utfall vid evenemang

SBR 201.3.1-4/2012

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

2. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

§17 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 201.3.1-21/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§18 Rapport om behovet av kommersiellt boende t.o.m. 2020

SBR 201.3.1-75/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna rapporten

samt

2. Rapporten översändes till för kännedom till SBN och ExplN.

§19 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB

SBR 201.3.1-102/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordförande Monia Benbouzid, VD Olle Zetterberg, två i förening.

2. Avdelningscheferna Lena Häggdahl Rönnqvist och Monica Ewert samt Senior Advisor Torbjörn Jansson tecknar firma i förening med någon av ovanstående dvs ordföranden Ulla Hamilton, vice ordföranden Monia Benbouzid, VD Olle Zetterberg.

3. Ändrad bilaga till attestinstruktion för Stockholm Business Region godkänns.

4. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§20 Fyllnadsval till Advicory Board (rådgivande organ) för näringslivsfrågor och besöksnäringsfrågor

SBR 201.3.1-103/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna att Monia Benbouzid (MP) ersätter Anders Wallner (MP) som representant i Stockholm Business Regions Advisory Board för näringslivsfrågor för år 2012.

2. Godkänna att David Åberg, Nordic Choice Hotels, väljs in som representant i Stockholm Business Regions Advisory Board för besöksnäringsfrågor för år 2012.

§21 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet om:

· Det pågår förhandlingar med partners om ersättningsnivåer/provision för Stockholmskortet inför kommande år.

· Besöksutveckling visar att det har blivit färre besökare från Europa medan besökarna från USA och Kina ökar.

· En rapport om Stockholmsstrategin håller på tas fram.

· Stockholm kommer att vara värd för en VM tävlig i triathlon 25-26 augusti.

§22 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Återrapportering av Hans Kilsveds (S) frågor om Sony Ericsson, nanoteknik och utländska studenter som överlämnades vid styrelsemötet 2011-11-08.

· Under MIPIM mässan i Cannes, Frankrike, deltog 25 partners samt 27 partnerkommuner.

· Stockholmsregionen placerar sig på första plats som European Overall Winner i European cities and regions of the future 2012/2013 då det gäller FDI av fDi/Financial Times.
Stockholm kammade även hem första pris som Overall Winner i kategorin Quality of Life. Dessutom får regionen en andraplacering för Business Friendliness och tredje plats i Economic Potential.

· Under evenemanget ÅF Offshore Race kommer seminarier att hållas där SBRD är delaktiga i planeringen.

· De preliminära siffror för antal investeringar som SBRD medverkat till under 2011 har reviderats till 32 i antal mot tidigare angivna 39. Under 2011 har dessutom fokus ändrats från kvantitet till kvalitet i investeringar..

· Styrelsen är inbjuden att delta på Stora Börsdagen som är den 14 mars.

§23 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· Summering av Ulla Hamiltons och Olle Zetterbergs studieresa till Berlin och London. En rapport kommer att sammanställas av Bonnier som kommer att utsändas till styrelsen.

· Stockholmsdagen är planerad till den 29 maj på Waterfront Building med temat Infrastruktur.

§24 Övrigt.

Inga övriga frågor förelåg.